De Bijbel van Jan Habermehl uit 1859

Op mijn niet aflatende speurtocht naar oude boeken stuitte ik deze week – na een tip van mijn bibliofiele Twittervriend Perkamentus – op een wel heel bijzonder boek, dat werd aangeboden op Marktplaats. Het betreft een Statenbijbel uit 1851, gedrukt door de Nederlandsche Bijbelcompagnie voor J. Brandt & Zn en P. Proost in Amsterdam en Johannes Enschede en Zonen te Haarlem. De Bijbel is samengebonden met het Boek der Psalmen uit 1852 en de Evangelische Gezangen uit 1848. Deze Bijbel en toebehoren zijn op zichzelf niet bijzonder, want er zijn er duizenden van gedrukt. Bijzonder is wel het formaat van het boekwerk en de band. Het gaat om een kwarto-editie, bedoeld voor gebruik in de kerkbanken. Op het voorplatten van het in bruin leer gebonden boek staat in gouden letters de naam J. HABERMEHL. gestempeld en onderop het jaartal 1859. De Bijbel kan worden gesloten met twee koperen boekklampen, die aan een zijde met leertjes aan de band zijn vastgemaakt.

De uitvoering van de Bijbel doet vermoeden dat dit een exemplaar is geweest van een kerkenraadslid of lid van de kerkvoogdij. Het boekblok zelf geeft verder geen enkele informatie over de eigenaar of gebruiker. Toch kan het bijna niet anders of deze Bijbel heeft toebehoord aan Jan Habermehl uit Nieuwveen (nabij Schiphol), de over-overgrootvader van mijn helaas veel te jong gestorven collegahistoricus en vriend Nico Habermehl. De naam van deze uit Duitsland afkomstige familie Habermehl is in Nederland zo zeldzaam en ten tijde van het vervaardigen van de Bijbel was de overovergrootvader van Nico, Jan Habermehl als president-kerkvoogd zeer actief betrokken bij de Nederlandse Hervormde Kerk in zijn woonplaats. Op zijn website heeft Nico het volgende over deze voorvader geschreven:

f

Jan Habermehl werd geboren in 1822. Toen hij zestien jaar oud was verhuisde hij met zijn ouders naar Nieuwveen, waar hij als timmermansknecht aan de slag ging. In 1850 kocht hij van het geld dat hij van de weduwe Horstman erfde de hoeve het Verlangen onder Mijdrecht. Drie jaar later ging hij er met zijn gezin wonen. Het was een juiste beslissing, want Jan bleek een goed agrariër. In 1868 verwierf hij uit de nalatenschap van zijn vader de boerderij Amsterdam en de twee arbeiderswoningen nabij de Liemeerbrug. Twee jaar daarvoor had hij reeds de imposante korenmolen het Fortuijn gekocht. Rond 1870 kon Jan met recht een grootgrondbezitter worden genoemd.

Vijf jaar later begonnen de landbouwprijzen te dalen door de import van goedkoop graan uit Amerika. De schrale gronden van de polders rond Nieuwveen waren daardoor nauwelijks meer rendabel. De inkomsten namen aanzienlijk af. Drie zonen van Jan, die ieder een boerderij beheerden, pasten hun levenswijze niet aan. Evenals in de rijke jaren besteedden zij grote sommen geld aan kostbare feesten en aan paardenraces. De gevolgen waren desastreus. Een uitzondering daarop vormde korenmolenaar Dirk Nicolaas. Evenals zijn vader bekleedde Jan een aantal voor Nieuwveen belangrijke openbare functies. Hij was raadslid en later wethouder en drukte op die manier een stempel op de ontwikkelingen in Nieuwveen. Als president-kerkvoogd van de Hervormde kerk was hij dus ook op kerkelijk terrein actief. Zijn belangrijkste functie was wel die van dijkgraaf van de Zevenhovense polder. Tot aan zijn dood zette hij zich volledig voor de polder in.

In zijn persoonlijk leven kampte Jan met veel tegenslag. De vroegtijdige dood van enkele kinderen raakte hem diep, evenals het verlies van zijn vrouw Christina Bunschoten in 1893 met wie hij 45 jaar getrouwd was geweest. Hij bleef niet lang weduwnaar, want ruim een jaar later hertrouwde hij met Adriana van Straten. Het meest leed hij onder de handelwijze van drie van zijn zoons voor wie hij zich te lankmoedig toonde. Hij leende hen veel geld zonder daar ooit iets van terug te zien. Jan overleed in 1908 in de hoge ouderdom van 86 jaar, slechts een schamele erfenis achterlatend waarom zijn twee nog in leven zijnde zoons verbeten vochten.

Deze bijzondere Bijbel bleek te koop te worden aangeboden door een particulier in het Twentse Tubbergen, op zeker 175 kilometer afstand van Nieuwveen. De verkoper kocht het boek van een handelaar uit Vriezenveen. Hoe de Bijbel in Twente is terechtgekomen is niet meer na te gaan. Maar ik beschouwde het als mijn bijzondere plicht ervoor te zorgen dat het boek niet alleen terugkomt naar Holland, maar ook in het bezit van de familie Habermehl. Jammer alleen dat ik het niet meer kan overhandigen aan Nico.

De staat van de stad. Historisch Gouda in 2019

Het achter ons liggende jaar was in menig opzicht een ‘ademjaar’, waarin de stad even adem haalde na alle commotie en veranderingen van het jaar ervoor en ook even de adem inhield voor wat gaat komen. Op historisch vlak vielen er daardoor nauwelijks ingrijpende zaken te vermelden. De verbouwing van het Weeshuis-cum-annex is het afgelopen jaar nog steeds niet gestart. Wel zijn er uitbaters gevonden van het hotel-restaurantgedeelte. Dat is het echtpaar Van Gastel, dat al eerder deLichtfabriek en het Museumcafé nieuwe glans gaf. Inmiddels wordt het echter hoog tijd dat begonnen wordt met de verbouwing, want het oude onderkomen van de weeskinderen begint hier en daar al de sporen van langdurige leegstand te vertonen.

Eigenaar en projectontwikkelaar White House Development heeft intussen wel een tijdelijke bestemming weten te vinden voor de Schoolmeesterwoning en de Jeruzalemkapel; die worden beschikbaar gesteld aan de Werkgroep Gouda750, die onder leiding van Ronald van Rossum en Marien Brand de voorbereidingen treft voor de viering van het jubeljaar 2022. In jaar jaar – liever gezegd vanaf juli 2021 tot juli 2022 – herdenkt Gouda op grootse wijze dat het 750 jaar geleden is dat graaf Floris V van Holland aan de bewoners van deze nederzetting op het kruispunt van Hollandse IJsel en Gouwe stadsrechten gaf. De voorbereidingen daarvoor zijn het afgelopen jaar echt van start gegaan.

De viering van Gouda750 zal lopen van juli 2021 tot juli 2022. De eerste initiatieven die in voorbereiding zijn doen vermoeden dat het een bijzonder jaar zal worden. Spectaculair is het plan van Museum Gouda om alle bewaard gebleven altaarstukken van na de grote brand van 1552 – en dat zijn ze allemaal – teruggeplaatst zullen worden op de oorspronkelijke plek in het koor van de Sint-Janskerk. Daar hebben ze gestaan tot 1572, totdat Gouda de zijde van de Prins van Oranje en daarmee de Reformatie koos. Een ander plan dat inmiddels in uitvoering is, is de vervaardiging van een populaire versie van de stadsgeschiedenis. Twintig jaar na de verschijning van het standaardwek Duizend jaar Gouda wil Historische Vereniging Die Goude dit publieksboek het licht laten zin.  Op 19 juli 2022, de exacte datum van de verlening van de stadsrechten, is dan de grote slotmanifestatie.  

De gemeente Gouda heeft voor de financiering van dit soort initiatieven speciaal een fonds in het leven geroepen (genaamd: Geef Gouda Door) dat maar liefst 1,2 miljoen Euro mag besteden aan de waaier van activiteiten die in dat jaar zullen plaatsvinden. Bovendien heeft de gemeente 150.000 Euro uitgetrokken voor eigenaars van monumenten met achterstallig onderhoud, die bereid zijn hun woning of andersoortig onroerend goed op te knappen, zodat de stad zich in het feestjaar op haar mooist gaat tonen.

Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur overhandigt een cheque van meer dan 1,2 mln aan de drie leden van het Fonds Geef Gouda Door, bestemd voor de viering van Gouda750

Van achterstallig onderhoud aan monumenten is in Gouda helaas nog steeds sprake. Er zijn divers plekken aan te wijzen die verval tonen. Zo is de Gouwekerk, het ‘landmark’ dat van de reizigers al van verre aandacht vraagt voor de stad als ware het een opgestoken vinger, een zorgenkindje. Sinds de groep van Johan Maasbach het gebouw verlaten heeft en de kerk gekocht is door een particulier wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming. Dat geldt ook voor de aanpalende pastorie. De pastoorswoning is groot genoeg om daar verschillende luxe appartementen in te vestigen – dat zal het probleem niet zijn – maar de kerk is een lastig te vullen reusachtige ruimte. Tegelijkertijd bied die majestueuze ruimte een unieke gelegenheid voor grootschalige evenementen. Na de ijsbaan van vorig jaar – niet de meest respectvolle en geschikte herbestemming van dit monument – hebben er dit jaar onder meer een tentoonstelling met werken van Chagall, een grootschalige informatiemarkt en een pop-up restaurant onderdak gevonden. Een definitieve bestemming lijkt nog niet in zicht. Ook hier is het White House Development die een geschikte bestemming moet vinden.

Een directeur van deze firma heeft voor eigen (prive)gebruik nog een ander monument gekocht, dat momenteel een ingrijpende verbouwing ondergaat. Het voormalige bankgebouw van Knox en Dortland aan de Turfmarkt, waar tot voor kort het Verzetsmuseum was gehuisvest, wordt grondig hersteld. Dat was ook dringend noodzakelijk, omdat funderingsproblemen ervoor zorgden dat het gebouw en de aangebouwde ‘toren’ van elkaar losgescheurd waren. Met nieuwe onderheiing is verder verval gestopt.

Ook de achter het bankgebouw gelegen grote tuin wordt door de nieuwe eigenaar stevig onder handen genomen. Niet helemaal duidelijk is wat er met het Poortje van Jongkind gebeurt, dat toegang geeft tot deze tuin. Dat poortje, in de jaren tachtig hier geplaatst, stond eeuwenlang aan de Zeugstraat. Op deze plek is het achter de huizen gelegen hofje met twaalf woningen voor een belangrijk deel intact gebleven en daar is inmiddels een goed draaiend restaurant in gevestigd. De eigenaars zouden niets liever willen, dan een van die hofjeswoningen, die nu nog in gebruik is als opslagruimte, volledig in de oorspronkelijke staat herstellen en toegankelijk maken voor publiek. De middelen daarvoor ontbreken helaas nog. Terugplaatsing van het Poortje op de oorspronkelijke plek lijkt niet meer mogelijk, maar wellicht zou het binnen in het hofje een toepasselijke plek kunnen krijgen.

Het jaar 2019 was ook het jaar van de verdwenen beelden. Zo viel het plots op dat De Moriaan, het voormalige pijpen- en aardewerkmuseum aan de Westhaven dat een jaar of tien geleden ten prooi viel aan gemeentelijke bezuinigingsdrift en verkocht werd aan een particulier die er een woonhuis van heeft gemaakt, het al jaren moet stellen zonder het beeld van een pijprokende Afrikaan en het daarachter geplaatste bord met een indiaan. Beide objecten blijken bij verkoop van het gebouw overgebracht te zijn naar Museum Gouda. Door de aandacht die het Algemeen Dagblad/ Groene Hart eraan schonk klinken er nu weer geluiden om het beeldje op zijn oorspronkelijke plek terug te plaatsen.

De Blau Haan op de originele plek

Een ander verdwenen beeld is de Blau Haan, dat het kaaspakhuis van De Producent aan de Kattensingel sierde. Die haan stond in een nis in de voorgevel van het pakhuis, dat in de jaren tachtig vervangen werd door een modernere opslagruimte voor Gouda’s bekendste exportproduct. Op initiatief van de Oudheidkundige Kring Die Goude werd dit beeldje destijds herplaatst. Nu ook dit vernieuwde pakhuis zijn langste tijd heeft gehad en afgebroken zal worden, is de haan zijn sokkel ontvlucht. Inmiddels is een ‘amber alert’ uitgegaan.

Een historische ontwikkeling voltrok zich ook in de huiskamer van Gouda, de oude Markt. Aan de ronde zijde daarvan, vanwege die vorm vanouds aangeduid als de regenboog, verdwenen de laatste winkels. De hele boog is thans gevuld met horeca-ondernemingen, met als enige onderbrekingen twee monumenten: De Waag en Arti Legi. Gouda is hiermee meer en meer ook een uitgaansstad geworden, waar de terrassen  tot ’s avonds laat overvol zijn met bezoekers. Milieuvervuilende buitenkachels maken dit mogelijk, evenals steeds verder uitdeiende ‘tentenkampen’ waar rokers hun verslaving kunnen blijven botvieren. Dat komt enerzijds de levendigheid van de stad zeker ten goede, maar zorgt ook voor bijhorende problemen als lawaai-overlast en vervuiling. Aangezien nu ook al aan beide zijflanken van de Markt nog weer nieuwe horeca opduikt, bestaat het gevaar dat Gouda ‘verPurmerent’. In deze Noord-Hollandse stad is de historische Markt inmiddels volledig omgevormd tot een door cafe’s omzoomd groot terras. Hoog tijd voor de gemeente Gouda dus om enige paal en perk te stellen aan deze ontwikkeling.

Ook het stadhuis op de Markt – eveneens ten prooi gevallen aan bezuinigingsdrift van de gemeente en verhuurd als evenementenhal – vraagt oplettendheid. Het gebouw was ruim zes eeuwen lang het middelpunt van de stad, waar elke Gouwenaar terecht kon voor contacten met politiek en bestuur en waar hele generaties zijn getrouwd. Nu is het alleen nog toegankelijk voor bruidsparen of andersoortige gezelschappen met een goed gevulde portemonee. Het gebouw wordt hierdoor relatief weinig gebruikt en maakt vooral in de avonden een desolate indruk. Bovendien zijn er rond dit middeleeuwse gebouw veelvuldig activiteiten die in potentie beschadigend kunnen zijn voor dit monument, zoals een ijsbaan die er tegenaan wordt gebouwd en een kermis met steeds groter wordende attracties die het stadhuis doen trillen op de grondvesten. Ook in dat opzicht is bijzondere zorg op zijn plaats.

Bijzondere zorg kregen het afgelopen jaar ook enkele zaken in het museum en het archief. Museum Gouda kreeg van de rooms-katholieke  Sint-Jozefparochie twee porttretten in langdurige bruikleen die een belangrijk gat in de rijke en unieke collectie Goudse schuilkerkenkunst opvullen. Met een schilderij van de minderboeder Gregorius Simpernel op zijn doodsbed en van ‘zijn’ klopje Anna van Geffe is naast de seculiere staties en de jezuietenstatie nu ook de minderboederstatie aan de Hoge Gouwe (waar nu de Gouwekerk staat) stoffelijk aanwezig. Het Streekarchief Midden-Holland ontving dit jaar een belangrijke schenking, te weten het persoonlijk archief van de stadshistoricus Nico Habermehl. Zijn weduwe Jeanette Habermehl droeg dit archief over aan archivaris Sigfried Janzing.

Kaas is wereldwijd zo ongeveer synoniem met Gouda. Toch is tot voor kort relatief weinig gedaan met deze naamsbekendheid. Daar begint nu verandering in te komen. Na en lange aanloop lijkt begin volgend jaar dan toch eindelijk de Gouda Cheese Experience zijn deuren te openen. Met deze in het oude Magdalenaklooster-Pestgasthuis-Kazernegebouw-Veemarkt-Bioscoop, gehuisveste ‘beleving’ krijgen toeristen en andere geïnteresseerden op luchtige wijze het proces van kaasmaken voorgeschoteld. Naast het in de Waag gehuisveste kaasmuseum kent Gouda daarmee strakt twee gele toeristische attracties. Ook de middenstand speelt hier inmiddels goed op in, met diverse kaaswinkels die ook op zon- en feestdagen zijn geopend.

De vele honderdduizenden toeristen die jaarlijks Gouda bezoeken – dit jaar werd zelfs het miljoen aangetikt –  kunnen zich ook vergapen aan andere typisch Goudse producten. In de oude bakkerij van De Vlaam op de Markt is sinds twee jaar ook en siroopwafel-experience gevstigd, die grote groepen belangstellenden trekt. Of ook de Goudse pijp blijft trekken, was tot voor kort de vraag, omdat met Adrie Mourings de laatste pijpenmaker het licht uitdeed en de oudste tabakswinkel van Nederland (Van Vreumingen) in de Wijdstraat zijn deuren leek te gaan sluiten. Gelukkig heeft de eigenaar van laatstgenoemde winkel, Loet van Vreumingen, toch een opvolger gevonden. Dat wordt na drie generaties Van Vreumingen weliswaar iemand met een andere achternaam, maar die is vast van plan het bijzondere interieur van de winkel te behouden.

Aan de tragedie rond de Turfmarktkerk is het afgelopen jaar een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De door de gemeente naar zich toegetrokken sloop van dit gebouw – volgens de gemeente onvermijdelijk geworden wegens instortingsgevaar – heeft zich in de eerste maanden van 2019 voltrokken. Het werd een sloop met fluwelen handschoenen: dakpan voor dakpan en steen voor steen. Er was volgens de gemeente door het spoedeisende karakter van de afbraak geen tijd en geen mogelijkheid om deze sloop op reguliere wijze te doen. Het gevolg daarvan was dat de sloopkosten opliepen tot een slordige zes ton, waarvan de rekening werd neergelegd bij eigenaar Khalid Boutachekourt. Voor dit bedrag werd de kerk overigens niet eens volledig gesloopt, maar alleen tot ‘veilige hoogte’, die 8 meter moest zijn, maar op sommige plekken nog een stuk hoger uitkwam.

Schandvlek van Gouda

Tegelijkertijd werd gewerkt aan een nieuwe (in het diepste geheim voorbereid) bestemmingsplan voor deze locatie, dat moest voorkomen dat de eigenaar een gebouw van de omvang en het volume van de kerk zou neerzetten. Met veel stoom en kokend water slaagde het college erin dit bestemmingplan in de laatste weken van dit jaar door de raad te krijgen, waarbij op het laatste moment nog enkele aanpassingen gedaan werden wat betreft de hoogte van de toegestane bouw en de mogelijkheid van het sluiten van de bebouwing aan de Turfmarkt (‘de plint’).  Wat nu rest is een ruïne als schandvlek in het hart van de stad en verruïneerde verhoudingen in de buurt en in de politiek. Rechtsgang kan nog jaren duren, reden voor de eigenaar om zijn hand uit te steken naar de gemeente en voor te stellen een ultieme poging tot overeenstemming te ondernemen, onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar.

Niet alleen in de kwestie rond de Turfmarktkerk, maar ook op andere vlakken, is in Gouda behoefte aan samenbindend leiderschap. In dat opzicht is de hoop zeker gevestigd op de nieuwe burgemeester die een maand geleden zijn intrede deed. Pieter Verhoeve, voorheen burgervader van Oudewater, was als SGP’er een verrassende keuze. Zijn enthousiasme en voorliefde voor geschiedenis zijn hoopvolle tekenen dat deze historicus veel kan betekenen voor de stad en het bewaren en koesteren van haar geschiedenis.

Niet alleen Gouda750 werpt zijn schaduw vooruit, ook een ander bijzonder jubileum dat in 2022 gevierd gaat worden. In dat jaar is is het namelijk 500 jaar geleden dat Dirck Volkertszoon Coornhert werd geboren, de humanist en veelzijdig denker die met zijn pleidooi voor Vrijheid van Conciëntie grote invloed heeft gehad op de politiek van de stad in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. Om niet overvaren te worden door het slagschip van Gouda750 zal het zwaartepunt van de activiteiten rond Coornhert in de laatste helft van 2022 liggen, met onder meer een grote Coornhert-herdenking in de Sint-Janskerk, toneelstukken, een wetenschappelijk congres en een Coornhertwandeling. Ook zal er een Kraamkamer van de Vrijzinnigheid ingericht worden, als uitvalsbasis voor alle activiteiten in dit kader.

Dat Gouda stijlvol kan herdenken bleek op ook het afgelopen jaar. Op 15 september werd in het Houtmansplantsoen en in Concordia uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het exact vierhonderd jaar geleden was dat Gouwenaar Cornelis de Houtman voor het eerst voet aan wal zette in West-Australië. Met een prachtige eenakter van toneelgroep De Zwaan, een toespraak van een vertegenwoordiger van de Australische ambassade, een luisterrijk optreden van de Utrechtse muziekgroep Camerata Trajectina en twee lezingen werd op fraaie wijze stilgestaan bij dit feit. Op 2 november stond een andere historische figuur uit de stad centraal in de Sint-Janskerk, waar werd gememoreerd dat vierhonderd jaar eerder de Goudse dominee Eduardus Poppius op de Synode van Dordrecht werd veroordeeld om zijn vrijzinnigheid en het land werd uitgegooid.

Vieren en herdenken is een van de manieren om de aandacht voor de geschiedenis van de stad en haar monumenten vast te houden, dus met Gouda750 en het Coornhertjaar op komst geeft dat de historisch geëngageerde burger moed.

Franciscaans erfgoed overgedragen aan het museum

Het unieke verhaal van de Goudse schuilkerken is vandaag gecompleteerd – of in elk geval een stuk completer gemaakt – met de overdracht in van twee zeventiende-eeuwse ‘portretten’ uit de statie van de minderbroeders of franciscanen. Vorig jaar schreef ik hier al over. Beide objecten dat met goedkeuring van het Bisdom Rotterdam door de Sint-Jozefparochie in bruikleen afgestaan aan Museum Gouda. Ter gelegenheid van de overdracht heb ik voor geïnteresseerde parochianen en andere belangstellenden in de Gasthuiskapel het verhaal van de vijf Goudse staties verteld, met de nu bijeengebrachte kunstwerken als leidraad.

De statie van de minderbroeders werd gesticht door pater Gregorius Simpernel, een zuiderling die met hulp van een vermogend klopje, Anna van Geffe, een kerkzaal kon inrichten aan de Hoge Gouwe. Beide personen zijn afgebeeld op de nu overgedragen werken. Het ene is een portret van het klopje, in zeer sobere – op dat van een begijn gelijkend – habijt. Het andere betreft Simpernel op zijn sterfbed, een schilderijtje van de hand van de Gouwenaar Jan Ariansz Duyf (1617-1647), een weeskind met artistieke kwaliteiten, die leerling was van zijn neef Wouter Pietersz Crabeth. Laatstgenoemde is weer de schilder van het meest bijzondere schilderij uit de Goudse schuilkerken; de Bekering van Willem van Aquitanie door Bernardus van Clairvaux. Op dit historistuk zijn drie Goudse wereldlijke priesters te zien, met Petrus Purmerend, pastoor van de Kleine Sint-Jan aan de Hoge Gouwe, als Bernardus en zijn twee kapelaans als assistenten. Achter hen vijf klopjes, onder wie de kapitaalkrachtige Marie de Licht die het kunstwerk financierde. Dit schilderij is te beschouwen als de Nachtwacht van de Nederlandse schuilkerkenkunst, en verdient een prominete plek in de kapel in plaats van in een zijkamertje, zo heb ik vanmiddag nog maar eens betoogd.

Beiden nieuwe aanwinsten zullen ook een logische plek in dit beeldverhaal moeten krijgen, tezamen met een ander schilderij dat nu nog in het magazijn staat: een ander schilderij van Duyf, met een portret van een nog jonge Simpernel. Dit portret kende ik alleen in het zwartwit als illustratie in de boeken van pater Dalmatius van Heel over de Goudse minderbroeders uit 1947. Dankzij conservatrice Julia Zwijnenburg van het museum kreeg ik van dit portret vanmiddag ook een kleurenafbeelding. Het portret laat zien dat Duyf geen groot schilder was – met name de gevouwen handen zijn onbeholpen – maar ook dit is een uniek historisch document in het Goudse schuilkerkenverhaal.

Dat in Gouda zoveel objecten uit de schuilkerken bewaard zijn gebleven en ook alle altaarstukken uit de Sint-Janskerk, meen ik vooral toe te kunnen schrijven aan het bijzondere politiek-religieuze klimaat dat de stad in de vroegmoderne tijd heeft gekend, met een nadruk op vrijheid van consciëntie en afkeer van gewetensdwang. Hierdoor kregen katholieken meer dan elders in Holland de ruimte hun religie te belijden en de daarvoor benodigde voorzieningen in te richten. Het aandeel van katholieken in de stad is mede hierdoor met ruim 30% een stuk hoger dan in andere steden. Maar ook hier kalft de rooms-katholieke kerkgemeenschap snel in omvang af. Des te belangrijker is dat haar erfgoed bewaard blijft en verteld wordt aan het nageslacht. Zonder dit verhaal is veel in deze stad niet te begrijpen.

Wek de verwaarloosde Goudse Librije weer tot leven

Ruim vier eeuwen lang koesterde Gouda een kostbare stadsboekerij. Deze Goudse Librije vond haar oorsprong in het boekenbezit van de Sint-Janskerk en de kloosters in de stad en werd na de Reformatie op last van het stadsbestuur gevormd nadat de kloosters werden gesloten en de grote kerk in protestantse handen kwam. De boeken en middeleeuwse handschriften werden toen ondergebracht in de bovenzaal van een aanbouw aan de kerk. Er werd een stadsbibliothecaris aangesteld, die zich tooide met de naam Custos, die werd bijgestaan door een college van Librijemeesters. Gezamenlijk zorgden zij ervoor dat de boeken gecatalogiseerd werden, opgesteld in fraaie kasten en voor raadpleging beschikbaar gesteld aan een beperkte groep vooraanstaande burgers die het zogeheten Sleutelrecht kregen. Aan dat recht om gebruik te mogen maken van de Librije zat wel de verplichting dat de houder een boek moest schenken, zodat de verzameling verder kon groeien. Daarnaast ontvingen de Librijemeesters van het stadsbestuur jaarlijks een bedrag om de Librije verder te verrijken met aankopen die zij op veilingen en bij boekverkopers konden doen.

Het onderkomen van de Librije in de Sint-Janskerk bleek in de loop van de twintigste eeuw klimatologisch ongeschikt om dergelijke oude en kostbare boeken nog langer in onder te brengen. Daarom werd het boekenbezit eerst overgebracht naar het nieuwe onderkomen van het stadsarchief, in de Gasthuiskapel aan de Oosthaven. Het waardevolle interieur van de Librije werd ontmanteld en verdween naar de stort. Alleen een groot 17de-eeuwse, met namen van Librijemeesters beschilderd bord en wat unieke houden plankcatalogi werden bewaard. Hiermee werd een weg ingeslagen die tot op de dag van vandaag heeft geleid tot een verdere verwaarlozing van Gouda’s kostbare boekenbezit. De Librije werd meer en meer een dode verzameling, waarvan steeds minder mensen de unieke waarde voor de stad nog zagen of onderkenden.

Die verwaarlozing van de Goudse Librije zette verder door toen de verzameling in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd overgebracht van de Gasthuiskapel naar het nieuwe onderkomen van het stadsarchief in het Weeshuis. Stonden de boeken in de kapel nog in een open opstelling met hoge houten kasten, nu verdwenen zij naar het magazijn in stalen kasten. Dat daarbij het bestuur van Custos en Librijemeesters werd afgedankt, deed de bijzondere zorg die deze boeken nodig hebben ook geen goed. Dat bleek in 1988, toen het gemeentebestuur het drieste plan opvatte om kostbare boeken uit de verzameling te verkopen ter dekking van tekorten op de begroting. Door een gericht media-offensief van ondergetekende werd de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) wakker geschud, die toen zijn veto uitsprak over het op deze wijze verramsjen van cultuurgoed.

Inmiddels is de Goudse Librije voor de derde keer in korte tijd verhuisd; nu naar het archiefdepot in Moordrecht. De boeken zijn daarmee voor het eerst buiten de stad beland en nog verder uit het zicht geraakt van degenen voor wie de verzameling is opgebouwd en uitgebouwd; de Gouwenaar. De Librije is ook zo dood als een pier. Waar andere steden die beschikken over een dergelijke boekenschat, zoals Enkhuizen, Zutphen en Alkmaar, de afgelopen jaren er alles aan gedaan hebben de collectie te ontsluiten en ‘in situ’ te tonen aan het publiek, is het in Gouda stil gebleven. Ook is de verzameling niet verder aangevuld, terwijl een verdere aanvulling met Goudana – boeken over Gouda, in Gouda gedrukt of anderszins een relatie hebbend met de stad – al lang niet meer plaatsvindt.

Zo kan het dan ook gebeuren dat in principe waardevolle aanvullingen op de Goudse Librije nu uit het zicht raken. Een goed voorbeeld daarvan is de Collectie Trapman, een groot aantal boeken over Erasmus dat in het bezit was van deze grote Erasmuskenner uit onze tijd, die door de vorige museumdirecteur Gerard de Kleijn voor Museum Gouda was aangekocht voor een luttel bedrag en werd uitgesteld in de Erasmustentoonstelling in 2016. Zijn opvolger Marc de Beyer was van oordeel dat de boeken niet pasten in de collectie en heeft geprobeerd ze elders in Gouda onder te brengen. Ook het Streekarchief – toch de hoeder van de Librije – toonde geen belangstelling, ondanks inspanningen van het Erasmusgenootschap. Het gevolg is dat de boeken nu Erasmus achterna zijn gegaan en geschonken zijn aan het Erasmus Center in Rotterdam, waar ze de meeste titels weliswaar al hadden, maar deze exemplaren laagdrempelig door het publiek  in handen laten nemen.

Ook op andere momenten doen er zich kansen voor om unieke Goudana toe te voegen aan de collectie. Zo kocht ik op de Kerstmarkt in de Sint-Janskerk en hele stapel ‘grijze literatuur’ over de Goudse Glazen, die afgaand op de stempels in de boekjes afkomstig waren uit het bezit van het voormalige Fonds Goudse Glazen. Ik ben ervan overtuigd dat het Streekarchief diverse van deze titels niet in de collectie heeft, zeker niet exemplaren die voorzien zijn van aantekeningen. Ook op veilingen duiken soms voor Gouda unieke boeken en geschriften op, die met enige inspanning verworven zouden kunnen worden. De zogeheten ‘Vrienden van Archief & Librije’ spelen een enkele keer een verdienstelijke rol op dit vlak, maar hebben een te brede doelstelling en te weinig invloed, middelen en kennis om op dit vlak veel te betekenen.

Ik kom op grond van de lotgevallen van de Goudse Librije tot de conclusie dat deze boekenschat bij archivarissen niet in goede handen is. Wat deze verzameling nodig heeft is aandacht en zorg van echte bibliofielen, die erop gespitst zijn en blijven de collectie aan te vullen, toegankelijk te maken en tentoon te stellen. Vandaar dat ik hartstochtelijk zou willen pleiten voor het weer in ere herstellen van het college van Librijemeesters en de aanstelling van een Custos. Zo’n college kan dan optreden als de echte pleitbezorger van de collectie en het leven terugbrengen in de Librije. Ik ben ervan overtuigd dat dit unieke en kostbare Goudse boekenbezit dan niet langer door uitverkoop, verwaarlozing en uitsterven bedreigd zal zijn. De Goudse Librije verdient echt beter!

Pleidooi voor terugkeer van de Moriaan en de Indiaan

Aangezet door de redactie van AD/Groene Hart heb ik mij even verdiept in het beeldje van de vrolijke roker, die eeuwenlang de voorgevel van de Moriaan aan de Westhaven sierde. Het beeldje verdween in 2007, nadat het apothekersmuseum in dit pand de deuren moest sluiten en de gemeente op het dieptepunt van de huizencrisis besloot het gebouw te koop te zetten. Voor een schamele zes ton kwam het in handen van een particulier, die zijn resterende geld primair moest steken in het omvormen van dit museum in een woonhuis; dus aanleg van badkamers en keuken. De voorgevel bleef onttakeld als hij was bij de overdracht en wordt ook nog eens gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door tegen de winkelpui gestalde fietsen van de bewoners.

Op mijn zoektocht kwam ik er ook achter dat achter het beeld altijd een beschilderd bord heeft gehangen, met daarop een rokende indiaan. Beide figuurtjes – die nu in het magazijn van Musea Gouda bewaard worden – verbeelden daarmee als het ware de overgang van rookwaar die afkomstig was van de indianen naar rookwaar van de Amerikaanse plantages. De daar door Afrikanen geplukte tabaksbladen werden te drogen gehangen rond klossen, waarvan er vier nog wel te zien zijn op de gevel van de Moriaan. Het zou mooi zijn als beeld en bord teruggeplaatst zouden worden op de plek waar ze horen, want ze vormen een organisch geheel met andere elementen aan de gevel, zoals die klossen, maar de dat koopwaar die vermeld staat onder de ramen. In het Goudse jubeljaar 2022, als Gouda viert dat ze 750 jaar stadsrechten heeft, hoort dit pand weer de uitstalling van weleer te hebben (en de fietsen achterom in de prachtige tuin gestald).

De Goudse pijp als historische bron

Roker op schilderij van Pieter de Hooch

Eerder in dit weblog heb ik uitvoerig aandacht besteed aan de waarde van tegels als historische bron. Een ander – meer nog dan tegels – Gouds product dat een historicus interessante informatie verschaft is de kleipijp. Bewoners van de binnenstad van Gouda weten dat je geen spade in de grond kunt steken, zonder dat er een pijpenkop of pijpensteel mee naar boven komt. Vanaf de introductie van deze pijpen met lange steel, door Engelse migranten in de stad in het begin van de zeventiende eeuw, – de eerste was William Baerneltss in 1617 – ontwikkelde het ambacht van pijpenmaker zich steeds meer als een belangrijke pijler onder de stedelijke economie. Aanvankelijk was het een nevenproduct van de plateelindustrie, omdat pijpenmakers op de arbeidsluwe uren gebruik konden maken van de ovens van de pottenbakkers.

In de loop van de achttiende eeuw nam het pijproken een hoge vlucht en werd de pijpmakerij bijna synoniem met Gouda. In 1713 telde de stad al meer dan driehonderd pijpenmakersbazen. Het was een industrie die in zekere zin zelf zorgdroeg voor een blijvende vraag, omdat het een uiterst kwetsbaar product betrof, dat snel aan vervanging toe was. Niet voor niets worden de meeste pijpenkoppen gevonden op de bodem van (voormalige) grachten. Zij knapten snel van de lange dunne steel af bij het uitkloppen van de asresten op de achterkant van de schoen. Die kwetsbaarheid bleef nog lang een wezenskenmerk van de Goudse pijp; nog mijn moeder, opgegroeid in West-Brabant, wist te vertellen dat jongens uit haar dorp er een sport van maakten om ’s winters bij het schaatsen een pijp te gaan halen in Gouda. Die werd op de rug gebonden en de schaatser die de pijp zo heel in West-Brabant wist af te leveren was de gevierde held.

Bijzonder aan de Goudse pijpen is dat de producent een ‘handtekening’ achterliet op het zogeheten hielmerk van elke pijp. dat biedt de mogelijkheid om pijpenkoppen niet alleen te dateren, maar ook te lokaliseren qua productie. Aanvankelijk waren de pijpenkoppen klein en zonder versiering. Na verloop van tijd werden ze iets groter en vaker versierd met afbeeldingen. Ook di afbeeldingen geven bijzondere historische informatie. Zo zijn er in de patriottentijd – toen de Goudse pijpenindustrie door het nagenoeg wegvallen van de internationale markt fors was ingekrompen – pijpen veelvuldig voorzien van teksten en portretten die de partijkleur (patriot of orangist) van de roker moest duidelijk maken.

Goudse pijpenkop frontaal stadswapen met zes sterren en de wapenspreuk Per aspera ad astra

Mijn interesse voor dit voor nog onbekende domein van de pijpenkoppen werd onlangs geprikkeld door de verwerving van een achttiende-eeuwse , die het toonbeeld is van Goudse stedelijke trots. Prominent aan de voorzijde is het stadswapen met de zes sterren aangebracht, geflankeerd door twee Hollandse leeuwen. Daaromheen is in een tekstbanderol de wapenspreuk van Gouda te lezen: Per aspara ad astra (door de doornen naar de sterren).

Hielmerk van landman met schop

Het hielmerk toont een landman met schop. Dat was het pijpenmerk van pijpenmaker Jacobus van der Draaij (1782-1803). De pijp is waarschijnlijk in 1785 geproduceerd, tien jaar voor het Ancien Regime ten einde kwam. Zo bezien hebben we hier te maken met een late demonstratie van stedelijke autonomie, die met de komst van de Fransen in rook opging.

Archief Nico Habermehl overgedragen aan het Streekarchief

Deze maand is het precies vijf jaar gelden dat de Goudse stadshistoricus Nico Habermehl na een slopende ziekte overleed. Gedurende dertig jaar drukte hij een stempel op de geschiedschrijving in en over Gouda. Hij deed dit onder meer als initiator van Duizend jaar Gouda. Een Goudse stadsgeschiedenis (2002), als voorzitter van Historische Vereniging die Goude, als secretaris van de Stichting Boughaz (opgericht om het verhaal van de Marokkaanse migratie vast te leggen), als schrijver van talloze artikelen over Gouda, als presentator van het programma ‘Verrassend Gouda’ op TV Gouwestad en als verteller-pur-sang in talrijke lezingen.

Alle activiteiten van Nico hebben hun weerslag niet alleen gevonden in boeken, artikelen en tv-optredens, maar ook in een omvangrijke correspondentie met anderen die actief waren op het vlak van de geschiedschrijving in Gouda. Bovendien ontving en verzamelde hij van of via anderen talrijke documenten die ook van historisch belang zijn. Zelden zal er een persoonlijk archief gevormd zijn, waarin zo precies en gedetailleerd alle stukken zijn bewaard: elke brief, elk mailtje werd geprint en in een speciaal plastic hoesje in een ringband of stofmap opgeborgen.

De echtgenote van Nico heeft daarom, geheel in de geest van deze historicus in hart en nieren, het volledige archief geschonken aan het Streekarchief Midden-Holland, dat al veel meer archieven van Goudse historici uit het verleden in bewaren heeft en waaruit Nico zelf nog rijkelijk heeft geput voor zijn serie in De Tidinge over Goudse geschiedschrijvers. Deze afleveringen verschenen ook in de bundel Gouda in druk van de Historische Vereniging die Goude.

Jeanette Habermehl en archivaris Sigfried Janzing regelen de overdracht van het archief van Nico Habermehl. Op de achtergrond de collectiebeheerder van het Streekarchief

De officiële overdracht van de stukken aan streekarchivaris Sigried Janzing vond plaats op maandag 28 oktober ten huize van Jeanette Habermehl. Janzing sprak zijn grote erkentelijkheid uit voor de schenking en beloofde dat het Habermehl-archief nader ontsloten zou worden, zodat toekomstig historici hieruit kunnen putten en zien wat het belang is geweest van Nico Habermehl als geschiedschrijver van Gouda

Eindelijk erkenning voor Eduardus Poppius, grondlegger van het Goudse remonstrantisme

Het is in deze tijd moeilijk voorstelbaar, maar ooit was Gouda een bolwerk van vrijzinnigheid. Nu domineert het zwart de zondagse kerkgang in deze stad, maar ooit wilde men hier niks weten van de Heidelbergse Catechismus of gereformeerde scherpslijperij. Het stadsbestuur voerde een actieve religiepolitiek, die erop gericht was een mild geestelijk klimaat te creëren en op die manier zoveel mogelijk Gouwenaars te verzamelen onder het grote kerkelijke dak van de Sint-Jan. Er werd gericht gezocht naar predikanten die bereid waren het gezag van de overheid te accepteren en een mild reformatorisch geluid te laten horen. Herman Herbers paste deze toga als gegoten en wist grote groepen gelovigen naar zijn gehoor te trekken. Toen hij overleed werd met Eduardus Poppius een opvolger gevonden die bereid en in staat was deze koers voort te zetten, ook toen kerk en staat in zwaar weer kwamen door heftige godsdiensttwisten. De verdiensten van Poppius bleven altijd onderbelicht, maar op 2 november staat hij centraal op een symposium in ‘zijn’ Sint-Janskerk en krijgt hij de aandacht die hij verdient.

Het was Poppius – geassisteerd door Herbers junior en Harboldus Thombergius – die de Goudse gemeente in 1610 op sleeptouw nam door te kiezen voor de vrijzinnige stroming binnen de gereformeerde kerk, die zich vormde rond de ideeën van de Leidse hoogleraar theologie. Jacobus Arminius. Deze stroming botste met aanhangers van diens Leidse collega Gomarus, onder meer over het leerstuk van de predestinatie. De arminianen dreigden getroffen te worden door kerkelijke censuur en vroegen in een verzoekschrift (remonstrantie) bescherming bij de Staten van Holland. Die remonstrantie, waaraan de arminianen hun naam ‘remonstranten’ te danken hebben, werd ondertekend door 44 predikanten. Ook Poppius en zijn twee Goudse ambtsgenoten horen tot de ondertekenaars.

De remonstrantie van 1610 vormde de opmaat voor tien roerige jaren, precies vallend binnen het Twaalfjarig Bestand in de oorlog met Spanje, die de jonge Republiek op de rand van een burgeroorlog bracht. Poppius was een van de spelers, die persoonlijk een zware tol moest betalen voor zijn partijkeuze. Hij verloor zijn baan, moest verschijnen op de Synode van Dordrecht in 1618, werd veroordeeld en uit de kerk gestoten, door de overheid uit het land verbannen, was in Antwerpen betrokken bij de oprichting van een nieuw kerkgenootschap, de Remonstrantse Broederschap, keerde clandestien terug, werd gearresteerd in Haarlem op verdenking van betrokkenheid bij een moordcomplot tegen prins Maurits, werd gevangen gezet op Slot Loevestein en overleed daar aan een korte ziekte in 1624.

De eigenlijke heldin van dit verhaal is echter Francoise van Wassenhove, de echtgenote van Poppius. Zij week niet van zijn zijde en was de stille kracht achter de schermen. Haar rol zal tijdens het symposium dan ook in het bijzonder uitgelicht worden.

Terroristische aanslag op Willem van Oranje: feitencomplex en risico-analyse

Op de kop af 435 jaar geleden werd de leider van de Nederlandse Opstand, prins Willem van Oranje, in het Prinsenhof te Delft vermoord door Balthasar Gerards. Naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis, maar meer nog omdat de Koninklijke Bibliotheek op een veiling een belangrijk stuk papieren daderinformatie had weten veilig te stellen, werd op 10 juli 2019 in Den Haag een speciaal KB-Cafe gewijd aan dit document. Het gaat daarbij om de originele beloningsbrief van de Spaanse Koning Philips II, door hem persoonlijk ondertekend, en uitgereikt aan de familie van de moordenaar. Hiermee kreeg zij zes jaar na de daad van hun zoon de in het vooruitzicht gestelde beloning van 25.000 gouden kronen uitgekeerd, niet in baar geld (dat had de door oorlogsvoering armlastige koning niet), maar dan in de vorm van zeggenschap over drie stukken grond, afkomstig uit de geconfisqueerde nalatenschap van de Oranjeprins zelf.

beloningsbrief

Dat de KB dit document kocht, en bijvoorbeeld niet de Universiteitsbibliotheek Leiden of Museum het Prinsenhof, kan verschillende redenen hebben gehad. Misschien ontbrak het genoemde ‘concurrenten’ aan middelen, of werd het stuk perkament beschouwd als ongeschikt voor museale uitstalling, maar het kan evengoed te maken hebben gehad met emotionele of morele weerstand tegen de aankoop van artefacten die licht doen schijnen op de dader, in plaats van op het slachtoffer. Vergelijk bijvoorbeeld de discussie die in deze eeuw gevoerd werd over het al dan niet bewaren van de auto waarmee Karst Tates in Apeldoorn probeerde de bus met de koninklijke familie te torpederen of het pistool waarmee Volkert van der Graaf de politicus Pim Fortuyn doodschoot. De KB voelde deze aarzeling niet en legde een stevig bedrag op tafel om de brief in haar bezit te krijgen.

Balt3

Bij het KB-Cafe gaf conservator Jeroen Vandommele een toelichting op de bijzondere waarde van het document en plaatste historica prof. Judith Pollmann het stuk in de context van zijn tijd. Zelf mocht ik als hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsdiensten de aanslag bezien vanuit perspectief van dader(omgeving) en slachtoffer(omgeving). Voor mij was dat een goede aanleiding om mij vanuit een moderne visie op dreiging en beveiliging te verdiepen in het feitencomplex rond deze vroegmoderne terroristische aanslag. Daarbij heb ik getracht twee vragen te beantwoorden: 1. wat kan er gezegd worden over de modus operandi van de aanslagpleger? en 2. had de aanslag op Willem van Oranje voorkomen kunnen worden? Twee vragen die in de hedendaagse inlichtingen- en beveiligingswereld samen te vatten zijn in de vraag om een feitencomplex en een risico-inschatting

De aanslagpleger
Balthasar Gerards was afkomstig uit Vuillafans in Franche Comté, een gebied dat nu bij Frankrijk hoort, maar in zijn tijd Habsburgs bezit was en dus onderdeel uitmaakte van het Heilige Roomse Rijk van Philips II. Hij was een fanatieke katholiek met een grote afkeer van de protestanten. Zijn motieven om naar het hoge noorden te trekken om daar de leider van de opstandelingen te vermoorden hadden volgens zijn eigen verklaring na de daad te maken met religie. Maar het zouden evenzeer politieke motieven kunnen zijn geweest, vanuit hemzelf of wellicht ingefluisterd door kardinaal Granvelle, initiator van de vogelvrijverklaring van Willem van Oranje in 1580 en misschien niet toevallig bezitter van enkele landerijen nabij het gebied waar Gerards opgroeide. Het motief zou zelfs louter financieel geweest kunnen zijn, want er was een fors geldbedrag uitgeloofd voor eenieder die erin zou slagen de prins “te beschadigen, offenderen ende uyte weerelt te helpen”.

Hoe het ook zij, Balthasar heeft op enig moment het plan opgevat gehoor te geven aan deze oproep van de koning. Hij was allesbehalve een (wat wij tegenwoordig zouden noemen) kansloze jongere of iemand van lager allooi. Als zoon van een plaatselijke rechter genoot hij goed onderricht en verrichte hij werkzaamheden als secretaris. Niet bepaald het prototype van de ruwe bolster, blanke pit. Portretten van hem laten vooral een tamelijk onooglijk mannetje zien. Maar wel iemand die klaarblijkelijk in staat was een gecompliceerde aanslag te plannen, die vele nauw met elkaar verbonden en op elkaar volgende stappen vereiste. Om in de fysieke nabijheid van de prins te komen, koos hij voor een ingewikkelde omweg, om zo geen argwaan te wekken. Hij bouwde zogezegd aan een geloofwaardig verhaal, in inlichtingenjargon een ‘legende’ genoemd, alvorens tot daadwerkelijke actie over te gaan.

De eerste stap richting zijn doel zette Balthasar Gerards met de indiensttreding bij het leger van de graaf van Mansfeld, stadhouder van Luxemburg. Daar wist hij het zegel van deze edelman te bemachtigen. Vervolgens trok hij naar Trier om zijn voorgenomen daad te laten sanctioneren door een katholiek geestelijke (volgens zijn eigen verklaring een jezuïet, NGO) en naar de landvoogd, de hertog van Parma, om politieke dekking te krijgen. Deze achtte de kans op een geslaagde actie minimaal en verwees hem naar zijn raadsheer. Ondanks de scepsis van beide dienaren van de koning zette hij vervolgens koers naar Delft, om de intrek te nemen in een herberg in de buurt van het Prinsenhof. Daar liet hij een brief voor de prins bezorgen, waarin hij zijn diensten aanbood. Dat leverde hem een afspraak op met de hofpredikant, Pierre Loyseleur de Villiers. Met behulp van valse documenten deed hij zich voor als een vervolgde en gevluchte protestantse edelman uit Frankrijk, en meldde hij dat hij de hand had weten te leggen op het zegel van Van Mansfeld. Met behulp hiervan zou hij graag missies ondernemen in vijandelijk gebied, zo bood hij aan.

De hofpredikant, als geestelijke bedienaar gevoelig voor verhalen van gevluchte geloofsgenoten, vertrouwde hem en overlegde met de prins hoe ze hem zouden kunnen inzetten. Besloten werd hem met het zegel naar de bondgenoten in Frankrijk te sturen, die daar hun voordeel mee konden doen. Met het geld dat Balthasar daarvoor kreeg kocht hij bij terugkeer twee pistolen van Franse soldaten. Op die manier werkte Oranje feitelijk mee aan een vorm van terrorismefinanciering, die hem uiteindelijk zelf noodlottig zou worden. Voor hij tot uitvoering van zijn daad kwam, oefende Balthasar hoogstwaarschijnlijk nog met de omgang van deze wapens.

De volgende stap in zijn modus operandi was tegelijk de moeilijkste; in de directe fysieke nabijheid van zijn slachtoffer komen. Daartoe koos hij een moment van verslapte aandacht van de prins en zijn entourage, namelijk de ‘lunchdip’. Klaar voor een nieuwe missie naar Frankrijk, wachtte Balthasar de prins op in de hal beneden aan de trap. Dat hij de pistolen gewoon zichtbaar droeg wekte geen argwaan, omdat hij immers op het punt stond opnieuw op missie te gaan door gevaarlijk gebied. Op het moment dat het gezelschap uit de eetzaal kwam, richtte Balthasar een pistool op de prins en vuurde gericht drie kogels af op diens lichaam. De prins stortte dodelijk geraakt ter aarde. De wijze van uitvoering verraadde een hoge mate van koelbloedigheid en zelfbeheersing, aangezien het schieten met handvuurwapens toen zeker nog niet eenvoudig was.

moord

Gebruik makend van de paniek en verwarring bij de hofhouding van de prins, slaagde Balthasar er aanvankelijk in te vluchten van de plek des onheils. Hij verliet de prinsenhof en rende door de Schoolsteeg in de richting van de stadsgracht. Omdat hij niet kon zwemmen, had hij twee varkensblazen bij zich die opgeblazen moesten worden om te kunnen blijven drijven. Tot uitvoering van dit voornemen kwam het niet, wellicht omdat hij inzag dat dit deel van zijn plan onvoldoende uitgewerkt was. Hoe het ook zij; hij werd door soldaten van de prins in de kraag gevat.

Balthasier-biertje, geschonken in het KB-Cafe
Balthasar-biertje, geschonken in het KB-Cafe

Het eerste wat hij daarna deed was vragen om pen en papier. In afwachting van gruwelijke martelingen en het snelrecht dat hem te wachten stond, beschreef hij uitgebreid zijn motieven en zijn daad. Over de geloofwaardigheid van de details valt zeker te twisten, maar zijn verklaring moet vooral gezien worden als een claimbrief, waarmee een terrorist zijn daad opeist en motiveert. Daarmee voltooide Balthasar Gerard een aanslagplan, waarvan de uitvoering zeker twee jaar in beslag had genomen. Zijn daad is dan ook allesbehalve impulsief geweest, maar goed doordacht en minutieus voorbereid. Volgens hedendaagse normen kan dan ook gesproken worden van een hoge mate van professionaliteit, uitgevoerd door iemand die weliswaar niet het klassieke postuur van een onverschrokken geweldpleger had, maar wel de intelligentie die nodig was voor een geslaagde uitvoering van zo’n gecompliceerd plot. Door zich te verzekeren van religieuze en politieke dekking voor zijn actie dacht hij tevens een succesvolle basis te leggen voor de beloning voor hemzelf en/of zijn familie, hier en in het hiernamaals. Een beloning die koning Philips in de nu door de KB verworven brief toekende.

Bewaken & Beveiligen 
De andere vraag zou op zijn Van Gaals kunnen luiden: was Balthasar Gerards nu zo slim of waren de prins en zijn gevolg nu zo dom? Bekeken door de bril van een professional op het gebied van bewaken en beveiligen kan gesteld worden dat er behoorlijk veel ‘early warning signals’ zijn geweest, die een aanslag op het leven van de prins in hoge mate voorstelbaar maakten. De daad in Delft kwam zeker niet als een donderslag bij heldere hemel. De vogelvrijverklaring van de prins in 1580, met de torenhoge prijs die op het hoofd van de prins werd gezet door de toen machtigste man van de wereld, had misschien wel meer implicaties dan een fatwa van een Iraanse geestelijke in onze tijd. Daarom hadden alle alarmbellen bij de entourage van de prins op dat moment al af moeten gaan. Een vorm van ‘close protection’ (persoonsbeveiliging) of het instellen van enkele beveiligingsringen rond de prins, zou vanaf dat moment zeker niet overdreven zijn geweest.

Een verdere alertering was zeker aan de orde geweest, toen de prins in 1582 ternauwernood aan de dood ontsnapte bij een aanslag op zijn leven, uitgevoerd in Antwerpen door de Bask Jean Jaureguy, een eenvoudige bontwerker die tot zijn daad werd aangezet door zijn baas, die uit was op de beloning van de koning. Ook hij koos, net als later Balthasar Gerards, voor de lunchtijd als het moment van toeslaan en gebruikte eveneens een pistool als aanslagmiddel. De prins raakte gewond aan zijn hoofd, maar herstelde snel. Zijn beveiligers hadden hiermee een voorstelbaar risico gematerialiseerd zien worden, op een manier die grote overeenkomsten vertoonde met wat zich twee jaar later zou afspelen.

Jarreguy

Het is uit de bronnen niet te achterhalen of deze gebeurtenissen geleid hebben tot verhoogde waakzaamheid bij de prins en zijn omgeving en maatregelen om herhaling van dit specifieke scenario te voorkomen. Het zou kunnen zijn dat hij de middelen niet had – of ervoor over had – om extra beveiligers in te huren voor zijn veiligheid. Maar ook zonder die fysieke ‘sloten op de deur’ zou bij een verhoogde alertheid wellicht eerder argwaan zijn ontstaan over de achtergronden, motieven, verhalen en gedragingen van Balthasar. De informatiepositie van de prins was blijkbaar belabberd, want van enige verificatie van de achtergronden van Gerards lijkt geen sprake te zijn geweest. Dat de echtgenote van de prins, Louise de Colligny, hem als een onguur type aanduidde, leidde ook niet tot handelen, waarmee opnieuw een belangrijk signaal werd gemist. De argeloosheid was blijkbaar zo groot, dat men er zelfs geen bezwaar in zag nieuweling Balthasar Gerards zwaarbewapend toegang te verschaffen tot de directe omgeving van de prins. Zo beschouwd zou je kunnen zeggen dat de prins hoog nodig een coördinator bewaken & beveiligen had kunnen gebruiken. Wellicht had die hem wel zijn leven kunnen redden.

Dirk van Vreumingen en Jeremias van der Grijp: een verrassende ontmoeting van twee Gouwenaars uit de vroege 19de eeuw

De aankoop van twee mij onbekende negentiende-eeuwse litho’s van het interieur van de Goudse Sint-Janskerk, was voor mij aanleiding een kort onderzoekje te starten naar de prenten, de maker en de herkomst. Beide identiek ingelijste prenten werden op Marktplaats te koop aangeboden, tezamen met een veel grotere litho van de binnenzijde van dezelfde kerk. Deze grote prent was mij al langer bekend en is van de hand van de Goudse kunstenaar Dirk Johannes van Vreumingen (1818-1897). Bij aanblik van de drie prenten werd meteen duidelijk dat ze alle van dezelfde maker zijn. De verkopers, een moeder en dochter uit Den Haag, vertelden dat de werkjes afkomstig waren uit de nalatenschap van hun overleden  vader en grootvader van moeders zijde. Zij hadden geen idee wat de goede man met Gouda van doen had, omdat ze niet anders wisten dan dat hij en zijn ouders Hagenezen waren. Bij het afhalen van de aankoop vertelden ze mij dat ze onderin de lade een stapel papieren hadden gevonden die ook een link met Gouda hadden. Dat betrof een aantal voorgedrukte en met de namen en handtekening van de koper voorziene betalingsbewijzen van graven in de Goudse Sint-Janskerk, daterend uit 1816, en toebehorend aan de Goudse notaris Jeremias van der Grijp, een voorvader van beide Haagse dames.

Vreum4

Familie Van der Grijp

Naslag leert dat het geslacht Van der Grijp afkomstig was Zierikzee en elders in Zeeland, waar ze onder meer apotheker en dominee waren. Jeremias is in de loop van de achttiende eeuw naar Gouda getrokken en vestigde zich daar als notaris en procureur. Hij werkte hier zeker van 1782 tot zijn overlijden in 1819, de roerige tijd van de patriotten, de komst van de Pruisische legers, de Franse bezetting en Bataafse Republiek en tot slot het Koninkrijk Nederland onder Koning Willem I. Jeremias was gehuwd met Johanna Loos en na haar overlijden trouwt hij in 1798 de veel jongere Cornelia de Hor. Hij liet bij zijn overlijden zes kinderen achter. De gereserveerde graven in de Sint-Jan waren voor hen bestemd. Jeremias zelf is nog wel in de kerk begraven, maar kort daarop werd een verbod op begraven in de kerk ingesteld, dus moesten zijn nazaten uiteindelijk kiezen voor begraven op een begraafplaats.

Grijp1

Omdat Jeremias van der Grijp notaris was, worden er in het Goudse archief tientallen akten bewaard met zijn naam en handtekening eronder. Maar er zijn ook tal van andere documenten van en over hem terug te vinden, zoals belastingen die hij moest betalen, bepalingen over zijn nalatenschap en stukken over zijn activiteiten in het Goudse vrijkorps en als regent van het Weeshuis.

(meer…)