Negentiende en vroege twintigste eeuw

N. GROOTENDORST, Beschryving van eene langzaam voortgaande arbeid, en daarop gevolgde verlossing van eene zeer wanschapen vrucht. Met vier afbeeldingen dezelve door N. Grootendorst, heel- en vroedmeester te Gouda, lid van ’t Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen., Te Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon 1800, 8o, [ii]+28p. [plus vier platen]

(Wetenschappelijk verslag van een misgeboorte bij een vrouw die woonde tussen Sluipwijk en Bodegraven. Met opdracht aan J. Bleuland, hoogleraar in de medicijnen in Utrecht en voordien arts in Gouda. De vier uitvouwbare gravures zijn van B. de Bakker naar J. Kobell. Leren rug en gemarmerde platten).

YSBRAND VAN HAMELSVELD, Het Nieuwe Testament uit het Grieksch. [dm] Gedrukt voor rekening van den schrijver en te bekomen te Amsteldam bij M. de Bruyn en J. ten Brink, G.Z. en verders alöm, 1800, [achterin] gedrukt te Leyden ter boekdrukkerije van Herdingh en Du Mortier, 8o, 554 p.

FRIEDRICH SCHILLER , Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland van de Spaanse regering, de eerste band bey Siegfried Lebracht Crusius Leipzig 1801 , 8o, 294 + 240 p.
KARL CURTHS , Nederland Revolutie Oorlog in de 16e en 17e eeuw, als een voortzetting van de Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland van de Spaanse regering Schiller’s, voor een deel, met Siegfried Lebrecht Crusius, Leipzig 1808 , 8o, [x] 594 p.
KARL CURTHS , Nederland Revolutie Oorlog in de 16e en 17e eeuw, als een voortzetting van de Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland Schiller’s van de Spaanse regering, derde deel, bij Friedrich Christian Wilhelm Vogel, Leipzig 1809, 8o, [iv] +489 p.
KARL CURTHS , Nederland Revolutie Oorlog in de 16e en 17e eeuw, als een voortzetting van de Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland Schiller’s van de Spaanse overheid, vierde deel, bij Friedrich Christian Wilhelm Vogel, Leipzig 1810 , 8o, 568 p.

Schiller

(Weinig bekende geschiedenis van de Nederlandse Opstand begonnen door Friedrich Schiller. Het eerste deel, tot de komst van Alva, verscheen in 1788. Bij de volgende editie, die hier voorliggende uitgave uit 1801, vulde Schiller dit aan met een tweede deel, tot aan de val van Antwerpen in 1585. Het werk werd voortgezet onder een andere titel door Karl Curths en eindigt met de Unie van Utrecht in 1579. Vier gelijkvormige bandjes met lederen rug en rode titelschildjes. Eerste deeltje met eigendomstekening door G. Hetzenkuning (?) op titelblad; alle vier deeltjes op het schutblad eigendomsinschrijving van Frau Gehrt, Jonasdorf).

J[OHANNES] F[LORENTIUS] MARTINET, Kleine catechismus der natuur voor kinderen, vierde druk, Te Amsterdam, by Johannes Allart 1802, 8o, [viii]+204p.

(Zeldzame druk van een kindercatechismus over de natuur door de Zuthense predikant Martinet (1729-1795). Voor deze dominee blijkt uit de natuur voortdurend de grootsheid en slimheid van God. Martinet gebruikt de dialoog als didactisch middel. Met vragen en antwoorden tussen een leerling en een meester reikt Martinet de lezer in gewone spreektaal van allerlei wetenschappelijke informatie aan. Deze uitgave is een vereenvoudigde weergave van zijn voor volwassenen geschreven zesdelige Katechismus der Natuur uit 1777. De eerste druk van deze kleine catechismus verscheen in 1779. Deze vierde druk is gebonden in een fraaie, maar sleetse marokijnen kartonnen band met op voor- en achterplatten een opdruk van een wapenschild, vastgehouden door twee leeuwen. Met fraaie frontispice van een leraar, die zittend onder een boom onderricht geeft aan twee kinderen. Op eerste schutblad een exlibris van Dini la Lau).

ADRIAAN KLUIT, Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795. Of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van ’t gansche volk van Holland, of der geheele natie, Eerste deel, Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1802, 12+520p.
ADRIAAN KLUIT, [idem] Tweede deel , Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1803, 547p.
ADRIAAN KLUIT, [idem] Derde deel , Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1803, 556p.
ADRIAAN KLUIT, [idem] Vierde deel , Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1804, 547p.

(Vier van vijf delen. In oorspronkelijke omslag. Afgeschreven exemplaar Friesch Genootschap. Adriaan Kluit (1735-1807) leverde belangrijke bijdragen aan de Nederlandse geschiedschrijving en taalkunde, en introduceerde de discipline van statistiek of staatshuishoudkunde aan de Universiteit van Leiden. In de patriottentijd was Kluit één van de felste tegenstanders van de revolutionairen. Kluit was één van de belangrijkste Nederlandse geschiedschrijvers van de achttiende eeuw. Jaren van bronnenonderzoek hadden hem tot een groot kenner van middeleeuwse documenten gemaakt. Kluits Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae (1777-1782) was één van de eerste Nederlandse geschiedenissen die voornamelijk op basis van bronnenonderzoek tot stand kwam, en zijn Historie der Hollandsche Staatsregering tot 1795 (1802-1805) was lange tijd een standaardwerk over de constitutionele geschiedenis van de Republiek).

Convoluut

REGLEMENT TOT VERVEENEN, bedyken en droogmaken van den polder Middelburg, met een gedeelte van Spoelwyk, geleegen onder den Ambagte van Middelburg [Orn.] Te Gouda, by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1802, 4o, 45p

ORDONNANTIE op het Wagen-veer, tusschen Gouda en Rotterdam en vice versa [Stadswapen] Te Gouda, by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1804, 4o, 19p.

REGLEMENT VAN HET GEMEENTE BESTUUR, voor de stad Gouda [Stadswapen] Te Gouda by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1803, 4o, 38p.

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP. Bekendmaking [over Wagenveer], Te Gouda by Wouter Verblaauw, Ordinarius Stads- en Kleyn Zegel Drukker, [1797], 4o, 3p.

PUBLICATIE Reglement en Order op de Exercitien van de Nationale Guarde der stad Gouda, Te Gouda by Wouter Verblaauw, Ordinarius Stads- en Kleyn Zegel Drukker, [1797], 4o, 4p.

AMPLIATIE en alteratie op het Reglement der Nationale Guarde der stad Gouda, Te Gouda by Wouter Verblaauw, Stads Drukker, Het Tweede Jaar der Bataafsche Vrijheid [1796], 4o, 8p.

REGLEMENT voor de Grond-Vergadering te Gouda, te Gouda by Wouter Verblaauw, Ordinarius Stads- en Kleyn Zegel Drukker, Het Derde Jaar der Bataafsche Vrijheid [1797], 4o, 15p.

STEDELYK WACHT-REGLEMENT voor de Bataafsche gewapende burgermacht, binnen de stad Gouda [Stadswapen] Te Gouda by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1800, 4o, 20p.

REGLEMENT voor de plaatselyke gewapende burgermacht te Gouda [Stadswapen] Te Gouda by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1806, 4o, 54p.

REGLEMENT VAN ORDRE voor de leden van de municipaliteit der stad Gouda, in het houden hunner vergaderingen, zpl., z.j., 4o, 7p.

REGLEMENT voor de Commissie van stads fabricage te Gouda, z.pl., z.j. [1815], 4o, 11p.

AMPLIATIE op de keure tegen het besteelen van bleikeryen en thuinen, mitsgaders het beschadigen van gebouwen en goederen, als mede tegen het inkopen van lood, koper of yzer, z.pl. [Gouda], z.j. [1806], 4o, 3p.

ALTERATIE EN AMPLIATIE van het 3de articul der Ordonnantie op de Goudse Wagenveer [stadswapen], In Rotterdam, gedrukt bij Hendrik van Waesberge, Ordinaris Stads Drukker 1785, 4o, 2p.

REGLEMENT waar de Yker-schippers, vaarende van Amsterdam op Gouda en vise versa, zullen hebben te reguleeren en lijst der vrachtloonen [Stadswapens Amsterdam en Gouda], Te Amsterdam, ter stadsdrukkerij, op het Rockin [1805], 4o, 22p.

ORDONNANTIE op het beurtveer van de steden Amsterdam, Haarlem en Middelburg, mitsgaders van de steden Middelburg en Gouda vice versa, Te Amsterdam, ter stads-drukkerij, op het Rokin 1829, 4o, 16p.

REGLEMENT OP HET MARKTVEER van de gemeenten Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek C.A. op de stad Amsterdam [Orn.[ Te Gouda bij N. Brinkman, 1828, 4o, 16 p.

(Convoluut met zestien Goudse ordonnanties, reglementen en aanvullingen uit eind 18de en begin 19de eeuw. Aan hert eind is een handgeschreven lijst meegebonden met opgave van “Reglementen en ordonnantien op onderhoudene wagenveren, rijdende van Gouda op Rotterdam, Utrecht, Schoonhoven en Dordrecht en de vrachtlonen”. Samengebonden in een halfleren band met gemarmerd kartonnen platten).

G. H. [WILLEM HENDRIK] NIEUPOORT, Ritum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explication; ad intelligentiam veterum auctorum facili method conscripta. Editio nova [Orn.] Lugduni Batavorum, apud S. en J. Luchtmans, 1802, 8o, [viii]+614+[i] p.

(Van Nieupoort (1674-170) was jurist en historicus en hoogleraar in Utrecht. Met 8 gravures, waarvan 7 uitvouwbaar. Eigenaarsstempel van G.C.J. van Leeuwen. Frontispice van 1801. In originele geblindstempelde bruinleren band, waarvan achterplat los is. SJH)

REGLEMENT, van gemeente bestuur, voor de stad Gouda [stadswapen]. Te Gouda, by Wouter Verblaauw, Stads Drukker. 1803, 8o, 53p.
REGLEMENT voor de rechtbank, binnen de stad Gouda [stadwapen]. Te Gouda, by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1803, 8o, 37p.

(Twee bij elkaar gebonden Goudse reglementen. Op de titelpagina van de eerste een stemp van het ‘Archief Gouda’. Katernen slechts met enkel touwtje bij elkaar gebonden, eerste titelpagina rafelig, tweede gaaf. Omslag van gemarmerd papier alleen aan achterzijde).

IOHANNES GEROBULUS, Waerachtich verhael; van den staet der gereformeerde kercke, die den Sone Gods, binnen Vtrecht door ’t Evangelium vergadert wert. Mitsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train gestelt. Tot Vtrecht, voor Jan Willemsz. van Rhenen, boeckvercooper woonende onder de lake-snijders by de stadt-plaetse, int vergulde Schrijf-boeck An. 1603 [ongewijzigde herdruk ca. 1802], 8o, 84p.

(Anonieme heruitgave van de apologie van het Utrechtse kerkmodel, geschreven door ‘superintendent’ Johannes Gerobulus (Oudraedt), waarin hij tot in detail de afwijkende en omstreden gereformeerde kerkpraktijk in het gewest Utrecht beschrijft. Utrecht kwam pas met de wetsverzettingen van Prins Maurits in 1618 in degelijk gereformeerd vaarwater, maar kende voordien een grote overheidsinvloed op de kerk. Zeer zeldzame uitgave, met papieren omslag; papier van goede kwaliteit maar rafelig aan de randen).

ORDE EN VERDEELING DER TEXTEN, welke jaarlyks op de feest-dagen en over het lyden en sterven van den Heere Jesus Christus, voor de Nederduitsche gereformeerde gemeente te Gouda gepredikt worden. Te Gouda by Wouter Verblaauw, 1803, 8o, 106+[viii] p.

DSC03143

(Uitgave met goedvinden kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente Gouda, met kerkzegel uit 1575. Kerkzegel ook in paarse stempel op schutblad en op enkele andere plaatsen in het boekje. Rug gebroken, kartonnen omslag sleets door veelvuldig gebruik. Achterin lijst van Goudse predikanten, met de hand aangevuld tot 1911. Exemplaar afkomstig uit het kerkarchief van de Sint Janskerk.)

ORDE EN VERDEELING DER TEXTEN, welke jaarlyks op de feest-dagen en over het lyden en sterven van den Heere Jesus Christus, voor de Nederduitsche gereformeerde gemeente te Gouda gepredikt worden. Te Gouda by Wouter Verblaauw, 1803, 8o, 106+[viii] p.

(Uitgave met goedvinden kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente Gouda. In gaaf leren bandje met goudversiering en ribben op de rug. Naamlijst in potlood aangevuld tot 1836).

CANTIQUES pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Syonode Wallon, A. Dordrecht, chez A. Blussé & fils 1803, 8o, [xii]+316p.

(Zangbundel voor de Waalse Kerk met bladmuziek. Met de hand gesigneerd door vertegenwoordiger van de Waalse synode. Eerste druk. In fraaie bruinleren band met ribben en goudlijnen. Kleine beschadiging (schaafplek) van voorplat rechts onderaan).

ANTIPHONARIUM ROMANUM, geschikt om de vesperen te zingen in de Roomsch-Catholyke Kerken der Nederlandsche Zendinge, vyfde uitgave [Orn.] Te Amsterdam, by de Wed. F.J. van Tetroode, boekverkoopster in de Kalverstraat, in den Berg Calvarie, 1803, 8o, [xiv]+406+[lxxxviii]p.

(Liedteksten met muzieknoten. In sleets leren bandje, rug gebroken door veelvuldig gebruik. Latijnse tekst in handschrift op binnenzijde voorplat. SJH).

PIETER ’T HOEN, HIERONYMUS VAN ALPHEN, Fabelen en kleine gedichten voor kinderen, Te Amsterdam by Jacobus de Ruyter 1803, 8o [titelblad en eerste 12 p. ontbreken] 12-168p. [laatste twee pagina’s ontbreken]p.

(Zonder het voorwerk en de eerste gedichten. Met 39 [van 50] handgekleurde prentjes. In gaaf perkamenten bandje).

J.T.H., Klein gebedenboekjen ten dienste der huisgezinnen [orn.], Te Goes by Francois Oversluys 1804, 20p.

(Zeer zeldzaam leerboekje; bevat naast gebeden ook een rekentabel; met eenvoudig papieren omslag. Penoefeningen van “Jacobus Semijn”, 1804, 1807. Met miniadvertentie voor Enkhuizer almanak voor 1818).

[CLAUDE] FLEURY, A short historical catechism, containing a summary of sacred history and Christian doctrine. Translated from the French, The fifth edition, Brugis, printed by F. van Eeck and fils in the Hoog-street, 1805, 8o, 128p.

(Kleine catechismus, met voorin kerkelijke apporbaties van bisschoppen uit 1683. Met eenvoudige kartonnen platten en stevige leren rug).

NEDERDUITSCHE CHRESTOMATHIE, of voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 4o, Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1805, [viii]+128 p.
HANDLEIDING voor schoolleeraars ten platten lande, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Eerste stukje [wapen], 4o, Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1808, [x]+160 p.
HANDLEIDING voor schoolleeraars ten platten lande, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Tweede stukje [wapen] Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1809, 4o, [xxi]+162 p.
NEDERDUITSCHE CHRESTOMATHIE, of voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 4o, Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1823, [iv]+82 p.
LEVENSSCHETSEN van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de Zuidelijke provinciën; een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Tweede stukje [wapen] Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens 1828, 4o, 113+[ii] p.

(Convoluut met vijf werken van het ‘Nut’. In kartonnen band met linnen rug).

JACOBUS SCHELTEMA, Staatkundig Nederland, Te Amsterdam by J. ten Brink Gzn. 1805, plano

(Grote, uitvouwbare bijlage bij genoemd werk, in gemarmerd karton met lederen rug. Met hoofdrolspelers uit politiek en samenleving in voorgaande eeuwen. Onder Gouda wordt onder meer Reinier Snoy genoemd).

A[RIE] BLANKEN, JANSZ., Verhandeling over de verbetering van den Krimpenerwaard, door het inlaaten van troebel rivier-water, in antwoord van de in den jaare 1800 voorgestelde vraag 66. Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, vierde deel, Te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1806, kl. fol., [xvi]+76p.

(Betreft Verhandeling over vraag 66, gevolgd door Uittreksel uit eene tweede verhandeling in antwoord op vraage 66. Met twee uitvouwbare kaarten van de Krimpenerwaard. Samengebonden in originele sleetse papieren band met enkele andere verhandelingen over verrotting van vlees, p.79-109; Schutsluizen, p. 111-167 en de gang, buiging en breking van het licht, p. 171-283 (met uitvouwbare kaart met figuren). De auteur van het werk over de Krimpenerwaard wordt op het titelblad aangeduid als ‘Directeur van de Vervening in den Krimpenerwaard, en gezworen Landmeter te Gouda’. Deze Arie Blanken werd op 16 juni 1765 geboren in Haastrecht als zoon van Jan Teunis Blanken en Niesje Ariens den Blieck. Vader en moeder Blanken kwamen uit Bergambacht waar in 1755 hun eerste zoon, Jan genaamd, ter wereld kwam. Deze Jan Blanken Jansz. zou uitgroeien tot een van de belangrijkste waterbouwkundigen die Nederland heeft gekend. Vader Jan Teunis was in dienst van het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard als timmerman ‘ter controle op sluizen en duikers’ en later als dijkmeester. Verder stond hij bekend als molenbouwer. Arie ging in Haastrecht op de Franse kostschool waar hij enige jaren les kreeg van zijn oom, N. den Blieck. Het beroep van ‘waterbouwer’ was in sterke mate een beroep dat van vader op zoon of anderszins in familieverband werd overgedragen. Het is daarom waarschijnlijk dat Arie Blanken net als zijn broer Jan in de leer ging bij zijn vader en bij zijn oom A.T. Blanken (een bekend aannemer in Gouda) om zich te bekwamen tot ‘waterbouwkundige in de sluis-, molen- en dijkwerken’. Op 15-jarige leeftijd trad hij in overheidsdienst en werkte onder andere bij de vestingwerken van Naarden en Muiden. Na 1795 werkte hij onder Christiaan Brunings en had een aandeel in de afdamming en droogmaking van de grote zeesluis te Muiden alvorens hij in 1799 directeur werd van de geoctrooieerde vervening. Later maakte hij naam met zijn bijdrage aan het graven van ‘het kanaal van Katwijk’, van welke onderneming hij een van de mede-directeuren was. Onder de regering van koning Lodewijk Napoleon was hij lid van het Centraal Comité van de Waterstaat. Nadien werkte hij nog mee aan diverse projecten, onder andere aan de voorbereiding van de droogmaking van de Zuidplaspolder. In 1816 werd hij benoemd tot hoofdingenieur van de waterstaat in Zuid-Holland. Arie Blanken overleed op 4 mei 1824 in Gouda aan de Westhaven).

A[RNOLDUS] VOET, Beknopte ontleding der Latijnsche taal, of ligte wijze, om in korten tijd veele Latijnsche woorden te leeren, als ook de kragt en beteekening ervan te begrijpen, verdeeld in vier deelen [Orn.] Te Ravenstein, bij F.A. van den Heuvel, boekhandelaar, 1806, 8o, 64p.

(Zeer zeldzaam leerboekje voor de Latijnse taal. De auteur was “pastor te Ravenstein” van 1772 tot zijn overlijden in 1811. Met eenvoudige kartonnen omslag. SJH).

EVANGELISCHE GEZANGEN, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam bij Johannes Allart 1806, fol., [vii]+159+[viii]p.

REGLEMENT voor de plaatselyke gewapende burgermagt te Gouda [stadswapen]. Te Gouda by W. Verblaauw, Stads-drukker, 1806, 4o, 54p.
(Zeldzaam drukje met regelement voor de burgerwacht, vastgesteld door het Goudse stadsbestuur op 26 september 1806. Eenvoudige papieren omslag, rafelig)

UITLEGGINGE van de Wydberoemde en Vermaarde Glazen, binnen de Voortreffelyke en Vermaarde St. Jans kerk te Gouda. Tot dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinryke Vaarzen, opgesteld door voornaame Auteurs; en een Gezang op aller Glazen Inhoud; nevens een Verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den Jaare 1552 [stadswapen] te Gouda, bij De Wed. B. van der Klos, 1807, 8o, 50p.

(Editie van het bekende glazengidsje, dit keer gedrukt door de weduwe Van der Klos. Geen privilege-tekst meer aan het begin).

UITLEGGINGE van de Wydberoemde en Vermaarde Glazen, binnen de Voortreffelyke en Vermaarde St. Jans kerk te Gouda. Tot dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinryke Vaarzen, opgesteld door voornaame Auteurs; en een Gezang op aller Glazen Inhoud; nevens een Verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den Jaare 1552 [stadswapen] te Gouda, bij De Wed. B. van der Klos, 1807, 8o, 50p.

(Editie van het bekende glazengidsje, dit keer gedrukt door de weduwe Van der Klos. Met gelige papieren omslag; pagina’s minder afgesneden dan vorige exemplaar en daardoor groter. Geen privilegetekst meer aan het begin).

N. ANSLIJN, N.Z., Leesboek voor de tweede klasse, ten dienste der scholen,  Te Leyden bij D. Du Mortier en zoon 1807, 8o, 67p.

(Schoolboekje in sleets leren bandje, met korte teksten in verschillend typoscript. De auteur was stadsschoolhouder te Haarlem. Compleet, rug los).

JOHN CARR , Een reis door Nederland langs de rechter- en linkeroever van de Rijn in het zuiden van Duitsland in de zomer en herfst van 1806, Fry en Kammerer printers, Philadelphia 1807 , [xiv] +301 p.

(Amerikaanse editie. Zonder kaart of platen. Tekst compleet. In handschrift op schutblad: “Price 2 dollars and 5 cents”. Exemplaar uit James Hammond’s circulating library Newport New England).

[JEAN-BAPTISTE LASAUSSE] , Catechismus voor het gebruik van alle kerken van het Franse rijk [orn.], Parijs van de drukkerij van de gebroeders Mame, rue du Pot-de-Fer, nr. 14, 1808 , 12o, [iii] + [xii] + 154p.

(Catechismus voor de katholieken in het hele Franse keizerrijk. Ingebonden in oud beschreven perkament met Franse tekst.Oude eigenaarsinscriptie van ene Smits op het perkament en de binnenkant van het voorplat. Met bibliotheekstempel op titelblad van bibliotheek Groot-Seminarie Hoeven, signatuur 86-a-9).

PIERRE CLAUDE VICTOIRE BOISTE, Dictionnaire universel de la langue françoise, avec le latin. Manuel de grammaire, d’orthographe et de néologie, extrait comparatif des dictionnaires publiés jusqu’à ce jour, troisième édition, augmentée d’un tiers, A Paris, chez l’auteur, Rue Hautefeuille no. 50, 1808, oblong, [xxiv]+783+288p.

(Frans woordenboek, met Latijnse equivalenten, in originele – sterk gewreven – band).

RUURD FOKKE, SJOUKE VISSER, Beschrijving van een heen en terug reize naar Eijnthoven, gelegen in Staats-Braband door Ruurd Fokke & Sjouke Visser van Sneek in Vriesland; zijn den 31 mei 1809 van Sneek vertrokken.

BESTEK van een nieuw waterschip voor P.R. Visser te Sneek, ca. 1809.

(Reisverslag en een bestek voor een te bouwen schip, geschreven door een inwoner van Sneek. Het reisverslag van 41 bladzijden is van twee heren die vanuit Sneek naar Eindhoven trokken, en via Rotterdam en Den-Haag, etc,  weer terugkeerden naar hun woonplaats. Het geeft een beeld van Nederland rond 1809, gezien door de ogen van twee Friezen die drie weken door Nederland reizen te voet, per boot, postwagen. Deze bron geeft een mooie inkijk van de situatie in het laatste jaar van de Republiek. Soms is de beschrijving uitgebreid en gedetailleerd, maar vaak ook worden dorpen slechts ‘en passant’ vermeld. Zij voegen een register op alfabet toe van alle plekken die ze hebben bezocht of hebben gepasseerd. Het gaat hierbij om 21 steden, 83 dorpen, 1 vlek, 4 rivieren, 4 forten en 3 eilanden, tezamen 116 plaatsen. De route die zij volgden bracht hen van Sneek naar Urk (met de boot), Amsterdam (beschrijving) , Loenersloot, Zuilen, Breukelen, Utrecht ( beschrijving ), Houten, Buurmalen, Waardenburg, Bommel ( overstroming 1808) , Engelen, Orthen, ’s Hertogenbosch (beschrijving St Jans kerk) , Fort Isabella, Fort St. Antoni, Woensel, Best, Eindhoven (beschrijving) , Heusden, Aalburg, Gorkum, Sliedrecht, Giessendam, Dordrecht, Gallinschen Veer, IJsselmonde, Rotterdam ( beschrijving), Gouda (bezoek aan Goudse Glazen en pijpmakerij), Delft, ( beschrijving) , Den-Haag (zeer uitgebreide beschrijving) , Leidschendam, Voorburg, Zoeterwoude, Leiden, Warmond, Sassenheim, Haarlem (beschrijving) , Sloterdijk, Amsterdam, Sloter-beurtvaart (boot Durgerdam-Urk ), Tacozijl, Sloten, Joure en terug in Sneek op 21 juni. Samengebonden met een 27 bladzijden tellend ‘Bestek van een nieuw Water Schip”, met een zeer gedetailleerde beschrijving van de bouw van een houten schip te Sneek, begin 19e eeuw. Ook deze tekst, die omgekeerd in het bandje zit, is door één van de heren geschreven, dezelfde die ook het reisverslag schreef. Schrijfboekje (10x15cm), met originele omslag van met rode geometrische patronen versierd papier.

J[ACOBUS WELDIJK, De hulpvaardigheid aan verkondigers van het Evangelie onder de heidenen. Aangeprezen in eene leer-rede over den III brief van Johannes, vs 5-8. Uitgesproken den 17 van Oogstmaand 1809 bij gelegenheid der algemeene vergadering van het Nederlandsch Zendelinggenootschap te Rotterdam, door J. Weldijk, predikant te Gouda, en lid van het zelve genootschap, Te Gouda bij Wouter Verblaauw, 1809, 8o, [i]+27p.

(Weldijk was van 1797 tot 1814 predikant van de hervormde gemeente in Gouda. Gebonden in papieren omslag).

CORNELIS DE KONING, L.D.Z., Beschrijving der stad Haarlem voor jonge lieden [Orn.] Te Leyden bij D. Du Martier en Zoon 1809, 8o, [xvi]+243p.

(Stadsgeschiedenis van Haarlem voor de jeugd. Op p. 197-198 wordt ook “de schrandere Dirk Volkertse Coornhert” genoemd, in het bijzonder zijn “platen”, en de “arbeidzame Schoneaus” met zijn “Terentius Christianus”; beiden met Goudse sporen. Met gemarmerd kartonnen bandje en fris boekblok).

P.C.B. GUEROULT , Franse grammatica, voor het gebruik van middelbare school en middelbare scholieren [DM] Parijs, stereotype D’Herhan, Mame drukschool, broers 1810 , 8o, 108 + 70 p. [Incompleet]

Drukkersmedaillion

(Handgekleurd drukkersmerk medaillon met drie hoofden van pioniers in de boekdrukkunst in Mainz: Johannes Gutenberg, Johann Fust, en Peter Schoeffer. Ingebonden in perkament met oude rekening: “Rekenijnghe oueruoorerie vanden Lande van Wijnendaele vanden jaere ende ougst 1712, onderteekend Sis [onleesbaar gemaakt]”. Met op de achtergrond enkele cijfers. Wijnendaele ligt in West-Vlaanderen)

Rekeningband

GERARDUS JOANNIS VOSSIUS, ARNOLDUS HENRICUS WESTERHOVIUS, Latina grammatica. Ex decreto illustr. D.D. Hollandiae West-Frisiaeque Ordinum adornata. Editio omnium novissima, Lugduni Batavorum, apud A. et J. Honkoop 1811 [achterin: Roterodami, apud J.W. van Leenhoff 1825], 8o, [xv]+351+266+[xv] p.

(Grammaticaboek voor de Latijnse taal, bestemd voor de Latijnse scholen in het gewest Holland, waarvan deze door Vossius samengestelde editie voor het eerst verscheen in 1626. Het originele voorwoord van hem van 26 november 1626 is ook in deze editie opgenomen, gevolgd door het voorwoord van de laatste bewerker van het handboek, de rector van de Latijnse School in Gouda, Westerhovius. Dat is ondertekend in Gouda in mei 1735. In oudere perkamenten band, met licht vervuilde rug, met in oud handschrift “Vossii”. Diverse eigendomsaantekeningen: binnenzijde voorplat “H.H. Broedelit a. 1823”, op schutblad: “Chlavasterk?”, “K. v. Kessel” en “Wille, 29-9-06”. Op bindstrookje voor titelblad: “Mr. Broedelit den 13. Novemb. 1823”. Bovenzijde titelpagina afgescheurd, zonder tekstverlies. Enkele aantekeningen en onderstrepingen).

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, Geschiedenis der Heeren en beschrijving der stad van Der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld. Te Amsterdam en in Den Haag bij de gebroeders Van Cleef, 1813. Eerste deel [xxii]+796p.

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, Geschiedenis der Heeren endsc01927 beschrijving der stad van Der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld. Te Amsterdam en in Den Haag bij de gebroeders Van Cleef, 1817. Tweede deel [xii]+458p.
(Exemplaren afkomstig uit het kerkarchief van de Sint Jan in Gouda)
C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, De Goudsche glazen, of geschilderde kerk-glazen der Groote of Sint-Jans-Kerk van Der Goude; alsmede de Goudsche schilders en glas-schilderkunst, tot een vervolg der Geschiedenis en beschrijving der stad. ’s Gravenhage, ter Nederlandsche Drukkerij 1819, [viii]+127+[1] p.
(Zeer zeldzaam – feitelijk derde – deel van het werk van de patriotse stadsgeschiedschrijver De Lange van Wijngaerden. Kartonnen kaft met geplakte rug).

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN [bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema], Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bijeen verzameld. En verrijkt met 4 lithographische kunstplaten, naar teekening van den heer Schipperus [Orn.] G.B. van Goor Zonen Gouda 1879, [xv]+320 p.

(Fraai gebonden met rode leren rug en crèmekleurige platten, waarop de oorspronkelijke titelpagina is afgedruk. Compleet, met de vier platen; met vochtringen)

Lange1CORNELIS JOAN DE LANGE. Portretmedaillon. Gravure van P. Wijsman, 4,5 cm

Lange2CORNELIS JOAN DE LANGE, Vrijheer van Wijngaarden en Ruigbroek, etc. Gravure van Reinier Vinkeles, 14,5×9 cm.

(Portret werd onder meer gebruikt door de Amsterdamse geschiedschrijver Wagenaar) .

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, [bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema], Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bijeen verzameld. En verrijkt met 4 lithographische kunstplaten, naar teekening van den heer Schipperus [Orn.] G.B. van Goor Zonen Gouda 1879, [xv]+320 p.

(Exemplaar uit het Archief van de Sint-Jan. Met lijst van voorintekenaren. Opnieuw gebonden, met linnen rug en platten van gemarmerd karton. Stempels Archief Hervormde Gemeente doorgestreept. Vier platen licht vlekkerig).

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, [bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema], Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bijeen verzameld. En verrijkt met 4 lithographische kunstplaten, naar teekening van den heer Schipperus [Orn.] G.B. van Goor Zonen Gouda 1879, [xv]+320 p.

(Uitvoering in de oorspronkelijke uitgave, met papieren rug en kartonnen omslag. Compleet, met de vier platen; in goede staat. Voorplat gerafeld, binding geheel los).

UITLEGGINGE van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelyke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor Vreemdelingen, die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinryke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jaare 1552, Te Gouda, ter Drukkerye van W. Verblaauw in de lange Groenendaal L.M. No. 117, 1813, 8o, 52p.

(Editie van het beroemde glazengidsje, met kartonnen omslag. Op keerzijde omslag stempel “Fonds Goudse Glazen, Crabethstraat 43 Gouda en oude aantekeningen met pen: verwijzing naar Kramm als de “gewoone” gids en met ander handschrift: “gerekend in een frater bibliotheek te Heerlen, 31-8-‘56”. Op titelpagina bibliotheekstempel die met andere blauwe stempel onleesbaar is gemaakt en doorgehaalde signatuur 44891).

A[LEXANDER] F[RANÇOIS] SIFFLÉ, Albrecht Beiling. Treurspel [Orn.] Te Middelburg, bij de Gebroeders Abrahams 1831, 8o, [ii]+73p.

(Toneelstuk van de uit Middelburg afkomstige Sifflé (1801-1872), handelend over een hoofdrolspeler in de Hoekse en Kabeljouwse twisten. De uit Gouda afkomstige Beiling,  werd in 1422 schout van Gouda, maar werd twee jaar later verjaagd. Hij zocht zijn toevlucht tot slot Schoonhoven, maar werd na een belegering door zijn Hoekse tegenstanders ter dood veroordeeld. Hij werd levend begraven. Het toneelstuk speelt zich voor een deel af in Gouda. In originele blauw-kartonnen kaft; binding voorplat zwak. Eigendomsinschrijvingen op het titelblad van A. Collmet en W. Schienhoudt, plus vermelding “Sloterdijk 7 februari 1944. Ex libris van Ernst Lampe op binnenzijde voorplat).

GROOT A/B/C/ BOEK, zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren. Te Amsterdam, By David le Jolle, op de Rooze Gragt, Zuid-zyde, in de Bybel-Drykkerye z.j. [1814]

JAKOBUS ALBERTUS VAN WAENEN, Leerrede ter dankzegging aan God, voor verschooning onder de plundering en moord te Woerden gepleegd. Uitgesproken den 12 van Wintermaand 1813 [Orn.] Te Utrecht, bij O.J. van Paddenburg, boekdrukker en boekverkoper 1814, 8o, 36p.

(De auteur was predikant te Woerden. Op keerzijde titelpagina stempel van de Koninklijke Bibliotheek “verwijderd doublet”. Met eenvoudige papieren omslag).

P. VAN GRIETHUIZEN, Welkomgroet aan de studenten der Utrechtsche Hoogeschool, bij derzelver terugkomst van hunnen vrijwilligen krijgstogt in 1815, uitgesproken, voor het front der Compagnie, op verzoek van den Heer Burgemeester van jutphaas, [z.pl.] 1815, 8o, [i] p.

(los velletje. In gave staat).

UITLEGGING van de wydberoemde en vermaarde glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda. Tot dienste en gerief, zoo voor de inwoners dezer stad, als voor de vreemdelingen die dit kunstig werk komen aanschouwen. Vermeerderd met vele schoone zinrijke verzen, opgesteld door voornaame Dichters; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk in het Jaar 1552, te Gouda, bij J. van Bentum en Zoon, [1816], 8o, 52p.

(Editie van het bekende glazengidsje, met nog wel dezelfde tekst op het titelblad, maar met gemoderniseerde spelling en zonder het stadswapen. Duidelijk andere druktechniek dan eerdere gidsjes. In eenvoudig blauw-papieren omslag).

JOHANNES HAZEU Czn., Het leven van Jezus in evangelische gesprekken, voor de jeugd. Te Amsterdam, bij de wed. H. van Kesteren en Zoon 1817. 8o, 175p.

PIETER JOHANNES PRINSEN, Leerwijze om kinderen te leeren lezen door P.J. Prinsen, Directeur en Onderwijzer voor de Kweekschool voor Schoolonderwijzers te Haarlem, Te Amsterdam bij Johannes van der Hey, 1818, 8o, [x]+146p.

6a5ddb24-e80f-11e4-9626-2eb0f633d9f7-1

(Halflederen contemporaine band; slijtage kop en staart rug, hoeken en randen, 5e69d138-e80f-11e4-94e0-9b7f38b690f3-1rechterkneep onder en boven iets ingescheurd. 
Boekblok stevig, binnenwerk behoudens de randen fris. Gepubliceerd in 1818, werd met dit boek een nieuwe methode van lesgeven geïntroduceerd. Na het pionierswerk van de vereniging “tot Nut van ’t Algemeen”, en nadat de leerplicht voor het lagere onderwijs werd ingevoerd aan het begin van de 19e eeuw, domineerde Prinsen een halve eeuw het Nederlandse schoolonderwijs. In dit lesboek voor de schoolmeesters verklaart hij zijn AB lesmethode stap voor stap, in 18 hoofdstukken. De oude spellingmethoden werden door hem vervangen door een methode op basis van geluiden. Prinsen begon met devocalen en samengestelde vocalen en daarna ging hij pas verder met met de medeklinkers. Voor deze werkwijze is in de praktijk een grote letterkast nodig voor de klas en letterplankjes voor de kinderen. De nieuwe methode leverde zeer goede resultaten op en werd daarom in 1830 op alle basisscholen in Nederland geïntroduceerd).

EVANGELISCHE GEZANGEN om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden ; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemden gemeenten bijeenverzameldin in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805, in ‘sGravenhage bij de Erven J. Allart 1818, 16o, [xx]+416p.

(Minizangboekje, 9x5cm; bandje van rood marokijn met goudciselering omrand en goudgestreepte rug; goud-op-snee; gemarmerde binnenzijde platten; handgesigneerd namens de synoden door M. Jorissen. Op eerste schutblad eigendomsinschrijving van Bertha Schlimmer; keerzijde stempel van Haus Landfort bei Anholt i/W, met signatuur MB IV 9; ook geschreven op uitstekend, vastgeplakt blaadje. Rechter bovenhoekje titelblad afgescheurd, voorste katern los.

H. VAN MEERTEN, Leerboek over de Bijbelsche geschiedenissen, voor de katechizatiën en scholen, zesde druk. Te Gouda, bij Verblaauw en Van Bentum 1818, 8o, [iii]+80p.

(De auteur wordt op de titelpagina aangeduid als predikant te Gouda en schoolopziener. Hij is de echtgenoot van de bekende Goudse schrijfster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. In eenvoudige papieren omslag, enkele bladen los).

UITLEGGINGE van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans Kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor Vreemdelingen, die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jaare 1552, Te Gouda, bij Verblaauw en Van Bentum, 1819, 8o, 52p.

(Editie van het beroemde glazengidsje, met losliggende papieren omslag. Op keerzijde omslag stempel “Fonds Goudse Glazen, Crabethstraat 43 Gouda” en oude aantekeningen met pen: “gerekend in een frater bibliotheek te Heerlen, 31-8-‘56”. Op titelpagina bibliotheekstempel die met andere blauwe stempel onleesbaar is gemaakt en doorgehaalde signatuur 44889).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Magazijn voor kinderen van mev. Le Prince de Beaumont. Omgewerkt en veranderd naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd,Tweede deel, met platen, In ’s Gravenhage, bij de Erve J. Thierrij en C. Mensing en Zoon 1819, 8o, [xvi]+565p.

(Tweede deel van verhalenbundel van de Goudse schrijfster. Met twee paginagrote gravures van W. van Senus, gegraveerd door door de C. Borsteegh uit Gouda. Met originele omslag van gemarmerd karton).

KATHOLYK MEYERYSCH MEMORIEBOEK, behelzende de oprigting van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, beneffens de lijst der bisschoppen, zoo van Luik, Camerijk en Utrecht, die ons land tot dien tijd, in het kerkelijke bestuurd hebben; als ook de bisschoppen van ’s-Hertogenbosch; verders de lijst der algemeene viacarissen, zo capitulaire als apostelijke; eindelijk de lijst der pastoors en bestuurders van iedere kerk van het bisdom; in zoo verre die bekend zijn; en de namen der thans bedienende capellane, beneffens andere bijzonderheden en merkwaardige kerkelijke gebeurtenissen, Te ‘sBosch, bij J.J. Arkesteyn 1819, 577+[xxvi] p.

(Overzicht van geestelijkheid in de Meierij. Met mogelijkheid per plaats dit met pen later aan te vullen, wat in dit exemplaar niet is gebeurd. Rug en schutbladen vernieuwd; oorspronkelijke kartonnen voor- en achterplatten).

MANIERE om Godvrugtelyk der zielen te lezen het heylig roozen-kransken van Maria, ingestelt en verkondigt doôr den H. Dominicus […] vermeerdert met de gebeden des s’morgens en s’avonds […] en lof-zangen die men gebruykt als men voór bedevaert ryst naar het mirakuleus beéld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel, [Afb.], Te Turnhout, by P.J. Brepols, boek-drukker [ca. 1819], 8o, 132p.

(Met gravure OLV van Scherpenheuvel. Eigendomsinschrijvingen op voorste schutblad “Dat boek hoort toe aan Simon Roozenbug, 1819” en “Cornelia C. Roozenburg, 1856”. Op achterste blad “Dit boek hoort toe aan Helena Roozenburg, oud 7 jaar in het jaar 1821”).

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus I. Completens tractatus selectos: De deo uno et trino, De angelis, Creatione mundi, Actibus humanis, vitiis, peccatis, et conscientia [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, [xii]+508p.

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus II. Completens tractatus selectos: De virtutibus in generali; De virtutibus theologicis; De ecclesia, Legibus, Gratia, Justificatione et Merito [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, [i]+620p

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus III. Completens tractatus selectos: De virtutibus cardinalibus generatim; De prudentia, De jure et Justitia; De contractibus in genere et in specie; De vectigalibus, etc. [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, 520p.

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus VI. Completens tractatus selectos: De virtute religionis, Immunitate ecclesiastica, Simonia, Beneficiis ecclesiasticis, et virtutibus justitiæ annexis [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, 5[vi]+507p.

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus V. Completens tractatus selectos: De incarnatione, De sacramentis in genere, De baptism, Confirmatione, Eucharistia, De sacrificio missæ, De censuris et irregularitate [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, 603+[i] p.

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus VI. Completens tractatus selectos: De sacramwento poenitatæ; De casibus reservatis in generali, et episcopo Leondiensi in particulari, et de indulgentiis, accedunt schemata practica pro confessariis [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, [iv] 583p.

PETRUS DEUS, Theologia ad usum seminarium et sacræ theologiæ alumnorum. Tomus VII. Completens tractatus selectos: De extra-unctione, ordine, matrimonio, et quatuor novissimus, item animadversions in theologiam laur. Neesen etc. [DM] Mechlinæ, apud P.J. Hanicq, typographum 1819, 8o, 595p.

(Theologisch leerboek voor de seminaria. In zeven identieke halfleren banden, met rood titelschild; platten gewreven. Rug van deel II bovenaan ingescheurd. Met bibliotheekstempels Passionisten Haastrecht. BPH).

A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Eerste deel, [Afbeelding] Te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1819, kl. 4o, [lxii]+554p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Bred, bij W. van Bergen en Comp. 1819, kl. 4o, 268+[i] p.
(Met lijst van intekenaren, onder wie P.H. Knox, makelaar te Gouda, J.H. Krom, predikant te Gouda en H. van Meerten, namens het leesgezelschap Concordia te Gouda).
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Tweede deel, Te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1822, kl. 4o, [xvi]+581p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1822, kl. 4o, 380+[ii] p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Derde deel, Te Breda, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1824, kl. 4o, [vi]+685p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Bred, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1824, kl. 4o, 300+[i] p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Vierde en laatste deel, Te Breda, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1827, kl. 4o, [viii]+681p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Breda, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1827, kl. 4o, 166+[iii] p.

(Vier delen en vier annotatiedelen in vier uniforme zwarte kunstlederen banden. Op de rug in bruin kunstleer titelschildjes, auteursnamen, deelaanduiding en jaar van uitgave. Met leeslinten. Uitzonderlijk fris papier. Opnieuw gebonden en klein afgesneden door boekbinder VU. Op titelpagina’s bibliotheekstempel Abraham Kuyperstichting ’s-Gravenhage).

KLEINE KATECHISMUS of kort begrip der geschillen onder de katholijken in Holland. Op bevel der Hoogwaardige Heeren aartsbisschop vsan Utrecht, bisschop van Haarlem en bisschop van Deventer [Orn.] Te Amsterdam, bij C. Potgieter en J. van Baalen, boekverkoopers op de Beurssluis 1820, 8o, 35+[ii] p.

(Oud-katholieke uitleg van de geschillen met de Rooms-Katholieke Kerk. Ingebonden in rode kartonnen omslag]

SALOMON HEß, Anna Reinhard, Gattin und Wittwe von Ulrich Zwingli, Reformator, Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage, Zürich, gedruckt und in Commission bey Joh. Caspar Näf, 1820, 8o, 336p

(Met twee gravures van Anna Reinhard (1525-1565), waarbij op een van de prent God haar tranen wist. Zij trouwde op 3 augustus 1541 met de Zürichse reformator Rudolph Gwalter (Huldrich, Ulrich) Zwingli. De auteur droeg het boek op aan alle Zürichse christelijke vrouwen en dochters. Platten met paars gemarmerd karton; bruine linnen rug. Lichte vochtring op titelpagina, zonder aantasting gravures. Tekstpagina’s vergeeld).

HIERONIJMUS VAN ALPHEN, Kleine gedichten voor kinderen [DM] Te Utrecht, bij J.G. van Terveen 1821, 16o, [viii]+[lxiv]+104p.

(Kindergedichten van de bekende, uit Gouda afkomstige, dichter. Sleets bandje, met ornament en titel in goudopdruk nog vaak zichtbaar op de rug. Compleet, door uitgever met de hand gesigneerd, exemplaar; met portret van de auteur en 64 paginagrote prentjes. Enkele kleine scheurtjes in tekstpagina’s, maar prentjes helder en fris).

[MARGARETHA JACOBA DE NEUFVILLE], Galerij van beroemde mannen en vrouwen in Nederland. Door eene vriendin der jeugd, Tweede stukje, Te Amsterdam, bij P. den Hengst en Zoon 1821, 8o, [vi]+151p.

(In originele kartonnen omslag. In dit deeltje verhaaltjes over de Gouwenaars P.C. Bockenberg, p.29-34 en de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, p. 75-79).

[H. GRIFFIOEN VAN WAERDER], Myne herrinneringen van Gouda [wapen van Gouda], in ‘s-Gravenhage by de Ervan J. Thierry en C. Mensing en Zoon 1821. Ten voordeele der Armen van Gouda, 8o, 87p.
[H. GRIFFIOEN VAN WAERDER], Nalezing mijner herinneringen van Gouda, in ‘s-Gravenhage by de Ervan J. Thierry en C. Mensing en Zoon 1822. Ten voordeele der Armen van Gouda, 8o, 68p.

dsc01929

(Met vier litho’s. Vroeg negentiende-eeuwse blik van een Gouwenaar op zijn geboortestad in twee delen; het nogal negatieve beeld dat hij schetst in het eerste deel corrigeert hij na kritiek te hebben gehad in een ‘Nalezing’. Twee delen samengebonden in één band; zeer gaaf exemplaar uit het bezit van de auteur, zoals blijkt uit de inscriptie op de Franse titelpagina van deel 1: “Van den schrijver”. Op het schutblad van hetzelfde deel enkele biografische aantekeningen over de auteur en een mededeling over een hagelbui in 1790 die zware schade toebracht aan de Goudse Glazen; zie over dit werk en zijn auteur: Paul H.A.M. Abels, ‘Goudse ‘herrinneringen’ van Huibert Griffioen; een bijna vergeten historische bron’. Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 27 (2009) 103-109).

[H. GRIFFIOEN VAN WAERDER], Nalezing mijner herinneringen van Gouda, in ’s-Gravenhage by de Ervan J. Thierry en C. Mensing en Zoon 1822. Ten voordeele der Armen van Gouda, 8o, 68p.

(Aanvulling op Myne herrinneringen. Met voorin een door de Goudse drukkers W. Verblaauw en J. van Bentum gedrukte naamlijst met bovenaan A. van Dongen Bolding, verzend no. 65, 22 juni 1823. Eronder staat “2 leesdagen, boeten een st.”. Het lijkt te gaan om een leesgezelschap. Achter elke naam is namelijk met de hand aangetekend wanneer het boekje is ontvangen en wanneer geretourneerd. Bekende namen zijn de lutherse ds. J.D. Knackwoerst, de arts W.F. Buchner en onderwijsinspecteur P. Labberton. Onderaan staan nog vijf namen van dames, met bij mevr. Beyerman “bevlekt ontv.” En een verwijzing naar een vlek op p.50. In originele papieren band, met beide platen. Binding zwak.

L. ENGBERS, Zondags-school tot oefening van huisaandacht voor Roomsch-Catholyken, bestaande in zedelijke uitleggingen en bemerkingen op de Evangelien van de zon- en geboden feestdagen van het geheele jaar. Te Rotterdam bij J.J. Thompson 1821, 8o, [xxii] + 478p.

(Zeer populair leerboekje voor het katholieke huisgezin, geschreven door de latere aartspriester van Twente, Lambertus Engbers. In bruin leer gebonden met zwartmarokkolederen tekstschildje met goudopdruk op de rugzijde. Gravure op titelpagina met één kleur – geel – gedeeltelijk ingekleurd. Eigendomskenmerken van Henricus Johannes Zanders, die het boekje op 1 mei 1822 cadeau kreeg van de Vlaardingse pastoor Donondedit? voor zijn Eerste Heilige Communie en voor zijn misdienaarstaken. Op titelpagina een stempel van H.J. Zanders, pastoor. Van Zanders is bekend dat hij van 1856-1861 pastoor was in Weesp. Verder stempels van “Huize Katwijk, bibliotheek St.-Aloysius-college ‘s-Gravenhage).

UITLEGGINGE van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St.Jans kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwonders deze Stad, als voor Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552, Te Gouda bij Verblaauw en Van Bentum, 1821, 8o, 52p.

(Editie van het beroemde Goudse glazengidsje, met papieren omslag. Op keerzijde omslag eigenaarsinschrijving met onleesbaar gemaakte naam en adres “Zaatsteeg nr. 2; eigenaarsstempel G. Schrijvers).

EXPLANATION of the famous and renowned glas-work, or painted windows, in the fine and eminent church at Gouda. For the use and commodity of both inhabitans, and foreigners that come to see this artificial work [stadwapen] Gouda, printed by W. Verblaauw en J.van Bentum [z.j. ca. 1821], 8o, [xxxii] p.

(Engelstalige editie van het bekende Goudse Glazengidsje. Puntgave editie, gebonden in leer met goudornamenten de rug).

HET OUDE TESTAMENT naar den laasten Roomschen tekst. Op nieuw herdrukt naar de uitgave van Jan Moerentorf te Antwerpen, 1599, 4o, z.pl. [Brussel] z.j. [1821] ongepagineerd.

(Katholieke bijbelvertaling, in originele bruinleren band. Rug aan bovenzijde licht ingescheurd. Met eigendomsetiket “Leiden, den Heer L. Hesselink en stempel Passionistenklooster Haastrecht. BPH)

NIEUWE BIJDRAGEN, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden, voor den jaar 1822. Te Leyden bij D. du Mortier en zoon 1822, 8o, 1153p.

(Allerhande beschouwingen over het onderwijs en de toestand der scholen in de diverse gewesten en plaatsen; in kartonnen band met rugtitel).

H[ENDRIK] TOLLENS C.z., Gedichten. Tweede deel [DM] Te Rotterdam, bij J. Immerzeel junior [achterin: Gedrukt in ’s-Gravenhage, bij de Gebroeders Giunta d’Albani], 1822, 8o, 241+[iii] p.

(Los tweede deeltje met gedichten van de negentiende-eeuwse dichter des vaderlands, onder meer over Jan van Schaffelaar, Kenau Hasselaar en het Turfschip van Breda. Met achterin fondslijst van de uitgever. In halflinnen bandje met “Tollens Gedichten 2” op de rug. Met bibliotheekstempel Passionisten Haastrecht. BPH).

BERNARD OVERBERG, Catechismus der christelijke catholijke leere voor eerstbeginnenden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Zesde verbeterde druk, Te Deventer bij J.W. Robijns 1822, 8o, 60p.

(De auteur is “Leeraar der Normaalschole te Munster”. Zonder omslag. Buitenzijde beduimeld. SJH).

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, eerste deel, Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, 1822, 8o, [iv]+[xvi]+292p.

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, tweede deel, Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, 1823, 8o, [xvi]+385p.

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, derde deel, Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, 1824, 8o, [viii]+310p.

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, vierde deel, Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, 1826, 8o, [xvi = viii]+273p.

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden, vijfde deel, Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, 1829, 8o, [xvi + xii]+339p.

(Uitvoerige beschrijving van een fictieve reis die de Goudse schrijfster, kostschoolhoudster en predikantsvrouw Anna Barbara van Meerten-Schilperoort maakte door Nederland (in die jaren nog verenigd met België) en Luxemburg. In haar voorwoord uit december 1821 geeft ze aan veel plaatsen niet zelf bezocht te hebben – hoewel ze dat wel gewild had – maar in elke provincie een correspondent had. Ook erkent ze enkele passages gefantaseerd te hebben. De reeks is opgedragen aan prinses Wilhelmina Frederica Louiza Marianne, prinses der Nederlanden, gedagtekend Gouda, nauari 1822. In deel 5 (p. 223-264) uitgebreide beschrijving van de situatie in Gouda, onder meer over het schuren van de grachten, de pijpenindustrie, de Goudse Librije, de kerken, orgels, Joachim Hess – die zij nog van nabij gekend had – Goudse Glazen. Uniform gebonden in halfleer en met gemarmerde platten; titel en deelnummer in goud op de rug. Eigenaarsstempel J.N. Drager, meesterstukadoor in de Westerstraat 161, in alle vijf delen. Enkele vochtringen en-vlekken buiten de tekst).

J[OACHIM] HESS, Zang-stemmen op de evangelische gezangen, bij de Nederlandsche hervormde gemeenten in gebruik; vervaardigd door J. Hess, organist en klokkenist te Gouda, Secondo. Derde druk, vermeerderd met de woorden, te Amsterdam, bij P. den Hengst en zoon, J. Brandt en zoon, en Rutger Hoyman. Te Haarlem, Johannes Enschedé en zonen. Te Groningen, R.J. Schierbeek en M. van Heyningen Bosch [achterin: te Haarlem, gedrukt bij Johannes Enschedé en zonen 1823], 1823, 8o, 90p.

(Gezangbundel met muziekschrift; geautoriseerd en gesigneerd namens de gezamenlijke synoden door R. Macalester Loup. Hess, luthers organist en later stadsorganist en –beiaardier in Gouda, was zelf Hernhutter).

JOANNES BRAMER, Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex, Eerste deel [orn.], Te ’s-Gravenhage bij J.W. ten Hagen 1823, 8o, [xii]+242p.

(Bramer is “Roomsch-Catholijk Pastoor te Borne”. In originele kartonnen band met geplakte rug en titel en deelnummer in handschrift op de rug. Uit de “Bibliotheca C.SS.R.”. Op bindstrook de namen G. Schoormans en A. Oomen).

HET NEDERLANDSCH AB BOEK; behelzende in het kort voor de jeugd. Alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden [afb.] In ’s Gravenhage, bij de weduwe J. Allart en Comp. [achterin: gedrukt bij gebroeders Giunta d’Albani], 1823, 8o, [xxxvi]+312p.

AB4

AB0(AB(C)-boek aan de hand waarmee de Nederlandse geschiedenis aan de jeugd werd uitgelegd. Met zes bladen met elk vier kleine gravures van historische personen en gebeurtenissen, waaronder Erasmus, de inname van Den Briel, Oldenbarnevelt en de veldslag bij Quatre-Bras. Achterin opgevouwen kaartje van het bij het Weense Congres geschapen Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg Met opdracht aan prins Willem Alexander Paul , Frederik, Lodewijk van Oranje; en lijst van intekenaren – onder wie vijf exemplaren aan drie intekenaars uit Gouda, onder wie 3 voor boekhandelaar J. van Bentum – en vloeiblaadjes voor AB1de afbeeldingen. Scheurtje langs vouwlijn in onderste deel van de kaart. In originele sleetse papieren band met opgeplakte roze papier, verluchtigd met ornamenten).

AB3

…..

……………………..

HET NEDERLANDSCH AB-BOEK; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden [afb.] In ’s Gravenhage, bij de weduwe J. Allart en Comp., 1823, 8o, 7p.

(Alleen de bladen met het afbeeldingen-ABC, mt 6 bladen maar vier plaatjes. Zonder de kaart. Op titelpagina eigendomsinschrijvingen van T. Jellinghaus en K.J. Schillinghaus. Gebonden in bandje met gemarmerde kartonnen platten en een zwartlinnen rug).

DE BIJBEL, behelzende het Oude en Nieuwe Testament, dr. Dr. M. Lutherus uit de oorspronkelijke talen in het Hoog-Duitsch, en daaruit eertijds door Do. Adolf Visscher in de Nederduitsche taal getrouwelijk overgezet, doch, op last van de Synode der Evang. Luthersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, op nieuw herzien en in het licht gegeven [orn.], Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, te Amsterdam J. Brandt en zoon, P. den Hengst en zoon, en R. Hoyman, te Haarlem gedrukt bij Johannes Enschedé en zonen, 1823, 4o, [vi]+902+[i] p.

APOCRYPHE BOEKEN, uitmakende een aanhangsel tot het Oude Testament (…) [orn.], Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, te Amsterdam J. Brandt en zoon, P. den Hengst en zoon, en R. Hoyman, te Haarlem gedrukt bij Johannes Enschedé en zonen, 1823, 4o, [i]+163+[i] p.

HET NIEUWE TESTAMENT (…) Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, te Amsterdam J. Brandt en zoon, P. den Hengst en zoon, en R. Hoyman, te Haarlem gedrukt bij Johannes Enschedé en zonen, 1823, 4o, [v]+291+[i] p.

(Lutherse Bijbel. In fraaie goud geciseleerde bruinlederen band, rood titelschildje met de titel Biblia. Exemplaar voorzien van originele handtekeningen van de voorzitter en secretaris van de Synodale Commissie. Verbinding tussen voorplat en rug door veelvuldig gebruik sleets).

DIE BIBEL oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers. Zweiundzwanzigste Auflage, Stuttgart, met stehenden Schriften gedruckt und zu finden beij der privilegirten Bibel-Anstalt 1824, 4o, [viii]+1100p.

DAS NEUE TESTAMENT unsers Herrn und Heillandes Jesu Christi verdeutscht von D. Martin Luther. Zweiundzwanzigste Auflage, Stuttgart, met stehenden Schriften gedruckt und zu finden beij der privilegirten Bibel-Anstalt 1824, 4o, [iv]+320p.

(Lutherbijbel in fraaie leren band met goud-ornamenten op platten en rug. Op de rug de titel Die heilige Schrift. Goud op snee. Licht gewreven en bovenaan voorplat links kleine beschadiging op verbinding met rug).

PHILIP CHIFFLETIUS van de heilige St. Paul Trent en oecomenica Concilli 4 PPMM voltooid. De Canons en decreten, in Parijs van Requignón, JRemi. Bibliopolam Faculteit Theologische 1824 , 16o, [xxiv] +534+ [II], p.

(Met bruinlederen bandje. Titelschildje “Concilium Tridentinum”. Rug aan bovenkant iets ingescheurd).

J. ROEMER, Het vijfde halve eeuw feest over het Ontzet der stad Leijden in den jare 1574 [Vignet] Te Leijden, bij C.C. van der Hoek 1824, 8o, [xvi]+16+244p.

H. VAN DER PALM, Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens Ontzet. Uitgesproken den 4. October 1824, Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon 1824, 8o, 42p.

HERMANN BRANDEIS, GERARDUS JACOBUS POOL, Woordenboek van alle Grieksche geneeskundige benamingen met derzelver verklaringen. Vertaald en vermeerderd door G.J. Pool, ‘Medicinæ et Chirurgiæ Doctor te Gouda‘, Tot Rotterdam, bij J. Hendriksen 1824, 8o, 352p.


(Pool is op moment van verschijning arts en chirurgijn in Gouda. Volgens een ander werk van hem uit 1821 – over veterinaire ziekten – was hij eerder dokter en praktiserend chirurgijn in Moordrecht. Het voorwoord in dit boek is te Gouda ondertekend op 23 december 1823. Halfleer met hoeken en gemarmerde platten; rood titelschildje met tekst: Brandeis woordenboek”. Gespikkeld op snee, met signatuur “Bibl. Kl. Zw.” op onderzijde snee gestempeld. Bovenste binnenste kneep loslatend, hoeken gestoten, contemp. bibliotheekstempel bibliotheek van de predikheren op de titelpagina.)

MICHIEL CHRISTIAAN VOS, Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der Hervormde Christelijke Gemeente op onderscheiden plaatsen in Nederland, Afrika en Azië; van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld, [orn.], Te Amsterdam, bij A.B. Saaken 1824, 8o, [xvi]+213+[i] p.

(Het boek bevat 19 brieven van Vos (1759-1825), verzameld door zijn vriend Samuel van Beuningen (1760-1834), die lopen vanaf zijn jeugd, over zijn opleiding tot predikant in Utrecht en zijn werk in Nederland, Afrika en Azië. Vos beschrijft zijn wederwaardigheden als predikant in Amsterdam, Woudenberg, Pijnacker, en Woerden en vervolgens die in Zuid-Afrika in Rodezand / Tulbach. Vervolgens over zijn reizen naar Engeland, Denemarken en Nederland en zijn werk als zendingspredikant in o.a. Colombo, Sadras, Madras en Punt de Gale, eindigend in zijn oude gemeente Tulbach in Zuid-Afrika. Met voorin portretgravure; achterin fondslijst van de uitgever, met bovenaan het Dagboek van de Ootmarsumse predikant J. van Loo. Eigendomsinschrijvingen: “Dit boek behoort aan de Wed. Been, Gen. Van den Heijdenstraat 46 van Steenwijk”, “Annie Schotte ‘67” en “erfenis Joop Spek , Oude Leedeweg 113”; kartonnen platten en gestikte sleetse leren rug met titelschildje “Het leven van M.C. Vos”. Papier watervlekkerig).

LEVENSSCHETSEN van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, eerste stukje [wapen ‘t Nut] Te Haarlem, bij de wed. A. Loosjes, Pz. 1824, 8o, 60p.

LEVENSSCHETSEN van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, tweede stukje [wapen ‘t Nut] Te Haarlem, bij de wed. A. Loosjes, Pz. 1824, 8o, 56p.

(Tweedelig schoolboekje, deel 1 met portretten van Jacoba van Beijeren, Paus Adriaan, Jacob Cats, Anna Maria Schuurman, Michiel Adriaansz de Ruijter en Jan Steen. Deel 2 met Erasmus, Herman Boerhave, Kenau Simons Hasselaar, Piet Hein, Peterpaul Rubens, Hubert Cornelisz Poot en Jan Nieuwenhuijzen. Elk portretje met een houtsnede. Met eenvoudig papieren omslagje. Eigendomsinschrijving van S.H. Schuylenburg).

BESCHREIBUNG der Weltberühmten und künstlich gemahlten Gläsern in der St. Johannis Kirche zu Gouda. Virte Auflage [Stadswapen] Gouda, gedrückt durch J. van Bentum, Stads-Buchdrucker, 1824, 8o, 36p.

(Vierde druk van het Goudse glazengidsje. Met eenvoudige blauw-papieren omslag).

VAN ZAAMENS, THOMSON ’S Almanak op het schrikkel-jaar onzes Heeren Jezus Christus, 1824 [Afbeelding] Te Rotterdam, by J.J. Thompson, boekdrukker en verkooper op de Hoogstraat over de Zeepziedery de Halve Maas [1824], 4o, 24p.

(Doorschoten exemplaar, met lege bladen voor aantekeningen. Met fraaie gravures. In eenvoudige kartonnen omslag. Binding zwak).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Penélope, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijk handwerken. Beneffens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring, IIIe deel, te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck 1825, 192+343p.

(Dit zeer zeldzame – geschreven en geredigeerd door de Goudse predikantsweduwe Van Meerten-Schilperoort –  tijdschrift verscheen vanaf 1821. Uiteindelijk zouden tot 1835 acht delen verschijnen en telde in totaal 192 gekleurde platen. Volgens het echtpaar Buijnsters, was dit het op afstand fraaiste en kostbaarste periodiek in de negentiende eeuw. De prijs van 120 gulden was er dan ook naar. Deze derde aflevering omvat twaalf subdelen die per maand verschenen. Dit deel telt 24 fraaie en grotendeels handgekleurde tekeningen – waarvan 12 uitvouwbaar – van de hand van de Goudse tekenaar Cornelis Borsteegh. Prent na p.65 met scheur tussen afbeelding en bijschrift. Een katern los. In fraaie band met goudornamenten en cijfer 3 en de naam A.B. van Meerten in goud op de rug. Gewreven platten.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken. Benevens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring, IVe deel, te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck 1826, 196p.

(Deze vierde aflevering kent alleen het handwerkgedeelte, met daarin 18 fraaie, meest handgekleurde tekeningen, waarvan 8 uitvouwbare, voornamelijk ontwerpen van Cornelis Borsteegh uit Gouda en uitgevoerd door D. Sluyter. Halfleren band, met goudornamenten, het deelnummer 4 en donkerblauw titelschildje op de rug. Op een lichtblauw titelschildje staat “Handwerken”. Platten gemarmerd. Bandje identiek met dat van deel 7.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Penélope, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijk handwerken. Beneffens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring, VIe deel, te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck 1831, 192+343p.

(Dit deel telt 24 fraaie en grotendeels handgekleurde tekeningen – waarvan 10 uitvouwbaar – van de hand van de Goudse tekenaar Cornelis Borsteegh. Het eerste deel betreft handwerken, met tal van voorbeelden. Het tweede deel telt ruim twintig artikelen en verhalen. Halfleren band, waarvan de rug aan de onder en bovenzijde licht is afgebrokkeld. Rood titelschildje met “Penélope” en groen schildje met “VI deel”. Her en der licht watervlekkerig; tekeningen grotendeels handgekleurd en gaaf.

Anna Barbara Schilperpoort was gehuwd met de Goudse predikant Hendrik van Meerten. Zij hield een kostschool voor meisje en zetten zich in voor vrouwen die in hechtenis zaten in de eerste en destijds enige vrouwengevangenis in Nederland.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken. Benevens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring, VIIe deel, te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck 1833, 192p.

(Deze zevende aflevering kent ook alleen het handwerkgedeelte, met daarin de titelgravure van P. Velijn naar G. Kruzseman en 17 fraaie, meest handgekleurde tekeningen, waarvan 7 uitvouwbare, voornamelijk ontwerpen van Cornelis Borsteegh uit Gouda en uitgevoerd door D. Sluyter. Halfleren band, met goudornamenten, het deelnummer 7 en zwart titelschildje op de rug. Op een groen titelschildje staat “Handwerken”. Bandje identiek met dat van deel 4).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Penélopé, of maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Bevattende de beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijk handwerken. Beneffens eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring, VIIIe deel, te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck 1835, 192+332p.

(Achtste en laatste deel van het tijdschrift van de Goudse predikant-weduwe Anna Barbara van Meerten, geboren Schilperoort. In schitterende uitvoering: leren band met goud-ornamenten en goud-op-snee. Delen van twee groene linnen leeslinten. Op de rug in Goud tegen donkere achtergrond: “Pènèlope, door vrouwe A.B. v. Meerten” en reeksnummer VIII. De Goudse tekenaar Cornelis Borsteegh verzorgde ook in deze jaargang de 24 ingekleurde tekeningen. Titelgravure met enkele kleine vochtvlekjes buiten de tekening, waarvan de helft uitvouwbaar).

CHRISTELYKE ONDERWYZING voor de Godminnende zielen. Vervult met Godvrugtige oeffeningen, kleyn getyden, en litanien, op elken dag van den week, Te Turnhout, ter drukkery van P.J. Brepols, boek-binder [1825], 8o, 348p.

(Gebedenboekje in gewreven bruin lederen bandje met goud-ciselering op de platten en rug, aan achterzijde met twee koperen boekklampjes; Aan de binnenzijde van het bovenste klampje staan de initialen F.P.B.; en bij het onderste klampje 1828).

I. DA COSTA, Ophelderingen aangaande de rechtspleging van ’s lands advocaat, Johan van Oldenbarneveld, tweede stukjen, zijnde een vervolg op de inlichtingen omtrent het karakter van prins Maurits van Nassau, Te Rotterdam, bij J. Pippijn 1825, [iv]+142p.

(In originele band. Eigendomsinschrijving Mevrouw Smissaert, geb. Hooft).

GOTTFRIED BECKER, Zeven overwegingen van het lijden onze Heilands Jesus Christus, of vaste-predikatien voornamelijk voor de land-lieden. Naar het Hoogduitsch [Orn.] Te ’s Bosch, bij J.J. Arkesteyn 1825, 8o, 110+[ii] p.

(De auteur is volgens de titelpagina “Can. Reg. Praem. In de vorstelijke stiftskerk van St. Vincentius in Breslau, curator en zondagsprediker”. Met eigendomsinschrijving op schutblad van Heynen 1838. In halfleren band. SJH).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, eerste deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1825, 8o, 287+[xi]p.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, tweede deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1826, 8o, 264+[x]p.

(Voorrede van Anna Barbara van mei 1825, te Gouda. Met gravures. Originele roze platten van gemarmerd karton papieren rug is verdwenen, waardoor de katernen zichtbaar zijn. Boekblok en papier gaaf).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, eerste deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1826, 8o, 287+[xi]p.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, tweede deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1826, 8o, 264+[x]p.

(Voorrede van Anna Barbara van mei 1825, te Gouda. Eerste deel is tweede druk. Met gravures. Platten van gemarmerd karton en vernieuwde leren rug met goud-ornamenten en titel in gouden letters: “A.B.v.Meerten Fabelkunde”).

ORDE DER FEEST- EN LIJDENS-TEXTEN, welke jaarlijks gepredikt worden voor de Hervormde Gemeente van Schoonhoven [Orn.], Te Gouda, bij J. van Bentum, stadsdrukker 1826, 8o, 83p.

(Bekende tekstboekje voor de hervormde gemeente, dit keer voor Schoonhoven en gedrukt in Gouda. Zoals altijd met naamlijst van de predikanten vanaf het begin van de Reformatie).

Convoluut

LA SAINTE BIBLE, quicontient le Vieux et le Nouveau Testament [orn.] A Dordrecht, chez Blussé et Van Braam 1826, 8o, [ongepagineerd]

LE NOUVEAU TESTAMENT, c’est-a-dire la nouvelle alliance de Notre-Seigneur Jesus Christ [orn.] A Dordrecht, chez Blussé et Van Braam 1823, 8o, 262p.

LES PSEAUMES DE DAVID, mis en vers François, revus et approuvés par le Synode Wallon des Provences-Unies. Nouvelle edition [afb. David met harp] A Dordrecht, chez Blussé et Van Braam 1822, 252p.

CANTIQUES pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre de Synode Wallon [orn.] A Dordrecht, chez Blussé et Van Braam 1834, 224p.

(Bijbel met gezangen voor de Waals-gereformeerde kerk in Nederland. In fraaie leren band en goud-op-snee. Met leeslint).

[ADRIANUS POIRTERS], De vier uytersten van den mensch, versierd met vier printen, voorgegaen door eene beschryving van de kortheid, ellende, en het oogwit van het menschelyke leven. Nieuwen druk, overzien en verbeterd. Waerby gevoegd is het Gulden Paradys, behelzende vele bemerkingen, lofzangen en litanien, alsook eene mis op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printen, vermeerderd met godvruchtige gebeden, den kruysweg enz., Te Turnhout by Brepolis en Dierckx, zoon [1826], 528p.

(Van dit werk zijn gedateerde drukken bekend uit 1820 en 1835. Deze uitgave bevat geen jaartal, maar achterin wel een Mechelse approbatie van 3 november 1826. In fraaie lederen band met koperen boekklamp; op rug ornamenten en titel “De vier Vytersten”. Band met enkele krassen. Biblotheekstempeltje op titelpagina van “Bibliotheca Sancti Pauli Oosterhoud”. Het werkje wordt door Arjan van Amerongen in zijn masterscriptie herleid tot een werk van de zeventiende-eeuwse jezuïet Adrianus Poirters: “In 1662 vertaalde Poirters een werk uit het Latijn dat in het Nederlands Nieuwe Afbeeldinghe van de Vier Uyterste heet. In 1664 kwam de tweede druk uit die hier en daar iets uitgebreider is. Daarnaast is de titel iets verschillend. De titel van de tweede druk is Nieuwe Af-beeldinghe van de Vier Uytersten. In 1680 verscheen nog een druk die identiek is aan de druk van 1664. Ook na de dood van Poirters is dit boek nog uitgegeven, waarschijnlijk in 1695 en in 1714. Er is ook nog een boek bekend dat gemaakt is aan de hand van het boek van Poirters. Dit boek heet De Vier Uytersten van den Mensch met eenen voorafgaende Beschryvinge van de Kortheyd, Ellendigheyd en het Oogwit van ’t Menscheleyk Leven. In dezen druk zeer merkelijk verbetert. Waer by gevoegt is: Het Kleyn Paradys, met eene Misse op ’t Lyden ons Heere Jesu Christi. Verciert met verscheyde Godtvruchtige Printjes en verscheen rond 1743. De mis die toegevoegd is, is volgens Rombauts:’niets anders dan de Christi Bloedighe Passie, een werk van Poirters uit 1681”).

B. VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen, deel 2, Te Amsterdam, bij Schalekamp & Van de Grampel 1827, 8o, [xvi]+249+[i] p.

Meerten

(Los deeltje van tweedelig werk van de Goudse schrijfster en schoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, met op p.133-164 een beschrijving van een bezoek aan Gouda. Bekorte versie van de ‘Reis’ uit 1822-1829, maar met een geheel andere indeling en ook per plaats andere beschrijvingen. Dit ‘Reisje’ is in tegenstelling tot de ‘Reis’ geïllustreerd. In origineel halflederen bandje, met in sleets geworden goudopdruk de titel en deelnummer. Compleet met de twee prenten die horen bij dit deel: twee aquatinten door Hoogkamer naar C. Bomsteegh van een bootje bij Tholen en van een gezicht op de stad Gouda met de rivier op de voorgrond).

A.B. VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen, deel 2, Te Amsterdam, bij Schalekamp & Van de Grampel 1827, 8o, [xvi]+249+[i] p.

(Los deeltje van tweedelig werk van de Goudse schrijfster en schoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, nu in originele kartonnen band. Rug zwak. Compleet met de twee prenten die horen bij dit deel: twee aquatinten door Hoogkamer naar C. Borsteegh van een bootje bij Tholen en van een gezicht op de stad Gouda met de rivier op de voorgrond).

UITLEGGING van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552. Te Gouda, bij J. van Bentum, 1827.

(Een van de vele Goudse glazengidsjes voor de St.Jan. Met kartonnen omslag).

UITLEGGING van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552. Te Gouda, bij J. van Bentum, 1827.

(Hetzelfde Goudse glazengidsje voor de St. Janskerk, maar nu zonder omslag).

KLAAR LICHT voor Roomsch-Katholijken, of beknopte katechismus der bijzonderste geloofsgeschillen. Door een priester der Societeit Jesus. Tweede verbeterde uitgave [afb. Miskelk] Te ’s Bosch en te ’s Hage, bij de Gebroeders Langenhuysen, 1827, 12o, [iv]+310p.

(Kleine catechismus, geschreven door een jezuïet. In fraai bruinleren bandje, met gesleten titelschildje en bibliotheeksignatuurstikkertje op de rug. Geel op snee. SJH).

ARENT VAN HALMAEL Jr.,  Reinier en Willem van Oldenbarneveldt [DM], Leeuwarden, bij G.T.N. Suringar, 1828, 8o, [v]+84p.

(Zeer zeldzaam, in zeer luxe uitvoering uitgebracht treurspel over de zonen van raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt. Met bruinlederen band, goud omrand en geornamenteerd op de rug, met titel ‘Halmael R. en W. van Oldenbarneveldt’. Kapiteel met gouddraad. Gespikkeld op snee en gemarmerde schutbladen. Gedrukt op zwaar papier. Jonkheer Arent van Halmael (1788-1850), een jurist uit Leeuwarden, was in het dagelijks leven auditeur-militair. Hij schreef toneelstukken over de Friese en Nederlandse geschiedenis en een pleitbezorger van de Friese identiteit.

H.N. VAN TIL, De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd, in geschiedkundige en zedelijke taferelen greschetst [afb.] Te Zutphen, bij H.C.A. Thieme, 1828, 8o, [x]+227p.

(Met gravure door D. Veelwaard naar H.P. Oosterhuis op titelpagina van Maria van Utrecht. De volgende vrouwen komen aan de orde:  Albrade van Henegouwen, Ada van Holland, Maria van Braband, Margarethe van Henegouwen, Jacoba van Beijeren (die gevangen zat in Gouda), Katharina van Kleef, Maria van Bourgondie, Susanna van Oostdijk, Anna Maria Schurman, Anna en Maria Tesselschade Visscher, Elisabeth Hoofman, Maria Louisa, prinses van Oranje, Elizabeth Bekker, Mevrouw Pauw, Frederika Sophia Wilhelmina, Margaretha en Maria van Oostenrijk, Margaretha van Parma, Charlotte van Bourbon, Emilia van Nassau, Brigitta Engers Proosten, Magdalena Moons, Margaretha van Kalslagen, Maria de Lalain, Katharina Herman, Isabella Klara Eugenia, Maria van Utrecht, Maria van Reigersbergh en Elsje van Houwening (echtgenote en dienstmeisje van Hugo de Groot). Op eerste schutblad aanbiedingstekst: “Aan Anna Mechteld Klopman Baerselman, ten blyke van de tevredenheid haars onderwyzers over hare vorderingen op de gewone Avondschool Deventer 8 july 1828 W. ten Enkel”. In originele band; rug vervuild).

P.J. PRINSEN, Aardrijksbeschrijving van het Koningrijk der Nederlanden voor kinderen, Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en zoon 1828, 8o, 30p.

(De auteur is directeur en onderwijzer van ’s Rijks Kweekschool voor Schoolonderwijzers te Haarlem. Met originele kaft en omslag. Tekst compleet, maar onder de bijbehorende kaart. Op achterste schutblad in schoonschrift penoefening van Arend Buth Az. “Ik ben zeer boos… [verder onleesbaar]”).

O.S. BANGMA, d’Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak voor het jaar 1829, [stadswapen Enkuizen], te Amsterdam, bij Gebroeders van Staden, op de Waal no. 77, 1828, 12o, ongepagineerd

(Uitgebreide editie van Nederlands oudste en bekendste almanak. Met per maand onder meer vermelding van de watergetijden van Enkhuizen, Amsterdam, Gouda en Texel. Aangevuld met ‘mengelwerk’ van de Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen, waaronder ‘Prentverbeeldingen van een zevental Nederlandsche praalgebouwen; gravures met bijschriften van: het paleis der Staten-Generaal Brussel, het paleis der Justitie te Brussel, de Akademie te Luik, het Koninklijke Paleis te Laeken, het Paveljoen te Haarlem, de lustplaats te Soestdijk en de Delphsche Poort te Rotterdam. Verder prentjes en beschrijvingen van de lindeboom, de tamme kastanjeboom, de banaan en de dadelboom. Aan het eind een korte kroniek met belangrijke gebeurtenissen vanaf 1810.

WILLEM VAN OOSTERWIJK HULSHOFF, De geschiedenis van Jozef, voor kinderen. Tiende druk, eerste en tweede stukje. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1829, 8o, 120p. [van 138]

(Auteur was doopsgezind theoloog en predikant; eerste uitgave 1796. Bedoeld als exempel voor de jeugd. Opnieuw gebonden in harde gemarmerde band; met eigendomsinscriptie “Jan” op titelpagina; op keerzijde de handtekening als echtheidskenmerk van ’t Nut door een van de drukkers; “D. du Mortier Izoon” en een ander eigendomskenmerk van “Jannigje Bikker 1837”; voorbericht tiende druk namens ’t Nut voorzien van handtekening van haar secretaris in 1829, “Hendr. Raveker”; bij inbinden kort afgesneden; laatste 18 pagina’s ontbreken. Kaart van Oorman ontbreekt)

MATTHIJS SIEGENBEEK, Leidsche Hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575, tot het jaar 1825. Met portretten. I. Deel, Te Leiden bij S. En J. Luchtmans 1829, 8o, 448p.

(Met portretten van de Leidse secretaris Gerrit van Hoogeveen en mr. L. van Santen. Opnieuw ingebonden in rode linnen band).

[JACQUES BENIGNE] BOSSUET, Geschiedenis van de veranderingen der protestantsche kerken. Door Bossuet, bisschop van Meauz. Vertaald naar de laatste verbeterde Fransche uitgave door mr. B. Berends, eerste deel, ’s-Gravenhage, bij de Gebroedrs Langenhuysen achter de Groote of St. Jakobs-kerk 1829, [xlii]+758 p.

(Rooms-katholieke visie op de reformatie. Eerste van twee delen. Met gegraveerd portretje van de auteur, geboren in Dijon in 1627 en overleden in 1704. Een eerdere editie in het Nederlands verscheen in 1738. Opnieuw gebonden in linnen band met titel op rood titelschildje).

G. ENGELBERTS GERRITS, Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, nieuwe uitgave [DM] Te Amsterdam, by G. Portielje 1829-1836, 8o [viii] 161+[viii] 167+[viii] 164+[iv] 146+[viii] p.

(Vijf ‘stukjes’ met afzonderlijke titelpagina’s. Eerste stukje zonder titelpagina. Los in oorspronkelijke band, die deels is gekaft met oud papier. Titel in handschrift op de rug).

LOUIS DE BLOIS, Le guide spirituel ou le miroir des ames religieuses [DM] Tournay, a la Librairie ecclésiastique de J. Casterman, 1829, 12o, 154p.

(In kartonnen bandje met linnen rug. Bibliotheekstempel Passionisten Mook. BPH)

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Magazijn voor jonge Jufvrouwen of aankomende meisjes van Mev. Le Prince de Beaumont, omgewerkt door A.B. van Meerten geb. Schilperoort, tweede deel, te Breda bij Broese & Comp. 1829, [xii]+292+[iii] p.

(Een van twee delen. Bewerkt door de Goudse predikantsvrouw en schoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853); in originele kartonnen band met de titel op de rug).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Magazijn voor Volwassene Meisjes, van Mev. Le Prince de Beaumont, eerste deel, Te Breda, by Broese en Comp. 1830, 8o, [xiv]+283 p.

(Vervolg op Magazijn voor Jonge Jufvrouwen uit 1829; bewerkt door Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853) uit Gouda; kartonnen platten en linnen rug met titelschildje)

GESCHIEDENIS der Nederlanden voor de jeugd. Met platen, portretten en kaarten [afb. Hollandse leeuw] Te Rotterdam, by T.L. Thompson 1830, 8o, 356+23p.

(In halfleren band met sterk gewreven platten. Tekst op de rug “Geschiedenis der Nederlanden” vervaagd. Buiten de paginanummering om: 53 scenes en 38 portretten (Claudius Civilis, Willibrord, Karel I, Diederick I, Godevaert met den Bult, Godfried van Bouillon, Floris III, Floris V, Wolfried van Borselen, Willem de Goede, Gravin Margaretha, Gravin Ada, Jacoba van Beijeren, Philips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondië, Maximiliaan I, Paus Adrianus VI, Karel V, Maarten van Rossum, Willem I van Oranje, Floris van Palland, Alva,, Kenau Simons Hasselaer, Don Juan van Oostenrijk, Alexander Farnese, Erasmus, Jacob van Heemskerk, Maurits, Hugo de Groot, Frederik Hendrik, De Ruiter, Willem III, Van Kinsbergen, Lodewijk Napoleon, Willem I, Herman Boerhave en Joost van den Vondel. Kaart(en) ontbreken of hebben er niet ingezeten)

PLAN eener negociatie, groot f. 120,000,00. Rentende vijf percent, tot vinding der kosten voor eenen straatweg en eene vaart, tusschen Gouda en Bodegraven, 8o [z.pl.] Kopie 15 julij 1830, 18p. [+dossier met handschrift en aandelen]

In juli 1828  ontwierpen de burgemeesters van Bodegraven, Zwammerdam en Reeuwijk in juli 1828 een plan ter verbetering van “de communicatie” tussen Gouda en Bodegraven. Er moest een bestrate weg komen tussen Gouda en Bodegraven. Daarnaast zou de Breevaart worden verbeterd en verlengd met een kanaal tussen Spokersbrug en de Oude Rijn in Bodegraven. De burgemeesters kregen in 1830 van het Rijk toestemming voor de uitvoering van dit plan. Het zou gefinancierd worden op basis van een geldlening met aandelen. In dit dossier zitten talrijke van deze aandelen. Het beheer en onderhoud werd betaald uit de heffing van tolgelden. In maart 1834 was het benodigde startkapitaal van 120.000 gulden binnengehaald en twee manden later werd de “Associatie tot aanleg van een weg en vaart tussen Bodegraven en Gouda” officieel opgericht. De weg en de vaart konden in december 1839 in gebruik worden genomen. De weg liep van de huidige Wilhelminastraat, Burgemeester Le Coultrestraat en Goudseweg in Bodegraven, de Raadhuisweg en de Zoutmansweg in Reeuwijk en de Bodegraafseweg en de Graaf Florisweg in Gouda. Er kwamen twee tolhuizen en -hekken: een ter hoogte van de Oud-Reeuwijkse weg (de “Oude Tol”) en een bij de hoek van de Oude Gouwe (Graaf Florisweg). De weg kostte aanvankelijk meer dan ze opleverde. De drassige ondergrond was niet berekend op de volle diligences, zodat er veel geld moest worden besteed aan reparaties. Pas toen in 1881 een stoomtram, vanaf 1892 een paardentram, van de weg gebruik ging maken, kwamen er meer inkomsten binnen. Na 1917, toen de tram ophield met rijden, brachten automobilisten en fietsers geld in het laadje van de tolgaarder en de Associatie.  Op 21 januari 1948 werden de twee tollen officieel buiten werking gesteld en in 1949 ging de weg in eigendom en beheer over naar de gemeenten).

J.F. MARTINET, Het vaderland en het Vereenigd Nederland, thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Derde, zeer veel vermeerderde en geheel op nieuw bearbeide druk, Tweede deel (aardrijkskundige) [Orn.] Te Zalt-Bommel, bij Joh. Noman en Zoon, 1830, 8o, 324+[ii] p. (Betreft aardrijkskundige beschrijving van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Compleet, in originele band van rood papier. Papieren rug vrijwel verdwenen. Met de prent met Friese klederdrachten.)

J. F. MARTINET, Het vaderland en het Vereenigd Nederland, thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Derde, zeer veel vermeerderde en geheel op nieuw bearbeide druk, Vierde deel (aardrijkskundige) [Orn.] Te Zalt-Bommel, bij Joh. Noman en Zoon, 1831, 8o, 565+[iii] p. (Betreft aardrijkskundige beschrijving van voormalig Staats-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zuid-Brabant. Compleet, in originele band van rood papier. Voorplat los. Papieren rug vrijwel verdwenen. Met de uitvouwbare prent Gezicht van de Willemstad van de kant van de Buitensluis).

J.F. MARTINET, Het vaderland en het Vereenigd Nederland, thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Derde, zeer veel vermeerderde en geheel op nieuw bearbeide druk, Vijfde deel (geschiedkundige) [Orn.] Te Zalt-Bommel, bij Joh. Noman en Zoon, 1832, 8o, [iii]+277p. (Betreft de geschiedschrijving van de Nederlanden vanaf de prehistorie tot de moord op de gebroeders De Wit. Met uitvouwbare kaarten van de Nederlanden in de eerste eeuw; het middeleeuwse Holland, Friesland en Zeeland; uitvouwbare portrettengalerij van de graven van Holland; en vijf van de zes bladen met elk twee prentjes met historische scenes. In originele band van rood papier. Papieren rug vrijwel verdwenen)

J.L. NIJHOFF, Twaalftal leerreden door J.L. Nijhoff, predikant te Gouda, Ter Arnhem, bij Paulus Nijhoff 1831, [xvi]+347p.

(In originele papieren band met sleetse rug).

H. ZEEMAN, Het leven en de daden van Maurits, prins van Oranje Nassau, handhaver van Neerlands onafhankelijkheid. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Te Amsterdam, bij Gebroeders Koster, 1831, 8o, 188+[iv] p.

(Met portret van Maurits en twee platen. Met originele band. Met lijst van intekenaars; bovenaan de prins van Oranje die intekent voor drie exemplaren en daarna voornamelijk Amsterdammers).

J.C. DE JONGE, Hendrik van Wyn als geleerde en staatsman geschetst, in ’s-Gravenhage en te Amsterdam bij de Gebroeders Van Cleef 1832, 8o, [ii]+187p.

(Hendrik van Wijn (1740-1831) was politicus, geschiedkundige, archivaris en dichter. Hij was achtereenvolgens pensionaris van Brielle en Gouda (1780-1787). Hij werd afgezet wegens sympathie met de patriotten. Was lid van de rederijkerskamer De Goudsbloem en medeoprichter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde).

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Eerste deel: Van de wording des lands, tot het begin der grafelyke regering, Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars 1832, 8o, [xliv]+[xxiv]+356p. (Met lijst van intekenaren; facsimile van handschrift Bilderdijk; handgekleurde kaart van Middeleeuws Nederland en kaart van Tiesterband, beide getekend door Bilderdijk)

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Tweede deel: behelzende de geschiedenis van het eerste, of Hollandsche, grafelijk huis, Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars 1833, 8o, [xi]+357p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Derde deel: behelzende de geschiedenis van het tweede, of Henegouwsche, en het begin van het derde, of Beijersche, grafelijke huis, Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars 1833, 8o, [iii]+332p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Vierde deel: bevattende het vervolg van het Beiersche – het Bourgondische – en het begin van het Oostenrijksche huis, Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars 1833, 8o, [i]+381p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Vijfde deel: behelzende de regering van Karel V, Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars 1834, 8o, [x]+252+[i]p. (Met vervolg van lijst met intekenaren)

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Zesde deel: behelzende de regeering van Filip II tot aan de Unie van Utrecht, Te Amsterdam, bij P. Meyer Warnars 1834, 8o, [i]+218p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Zevende deel: van de Unie van Utrecht tot aan het Twaalfjarig Bestand, Te Amsterdam bij P. Meyer Warnars 1835, 8o, [i]+304+[viii]p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Achtste deel: van het Twaalfjarig Bestand tot de Vrede van Munster, te Amsterdam bij P. Meyer Warnars 1835, 8o, [ii]+304p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Negende deel: Willem II en de tusschen-regeering tot aan het stadhouderschap van Willem III, te Amsterdam bij P. Meyer Warnars 1836, 8o, [ii]+339p. (Met handgekleurd kaartje met de Hollandse Waterlinie)

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Tiende deel: Willem III, te Amsterdam bij P. Meyer Warnars 1836, 8o, [i]+360p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Elfde deel: Tweede stadhouderlooze regeering, en Willem IV, te Amsterdam bij P. Meyer Warnars 1837, 8o, [i]+295p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Twaalfde deel: Na den dood van Willem IV, tot de overwinning der vrijheid in november 1813, te Amsterdam bij P. Meyer Warnars 1839, 8o, [ii]+384+[iv]p (Voorplat los)

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Dertiende deel, eerste stuk, te Amsterdam bij PJ. De Ruijter 1851, 8o, [ii]+219p.

W. BILDERDYK, H.W. TYDEMAN, Geschiedenis des vaderlands. Dertiende deel, eerste stuk [vervolg, register], Tweede stuk te Amsterdam bij PJ. De Ruijter 1853, 8o, [ii]+219+[xxxiv]p.

(Complete serie in uniforme banden. Gebonden in originele rood-papieren omslag. Diverse delen nog niet losgesneden. Zwakke ruggen, zoals gebruikelijk bij drukwerk uit deze periode).

HEMELSCH PALMHOF, versierd met oefeningen en gebeden, vyfden druk [orn.], te Mechelen, by P.-J. Hanicq, drukker van het Aartsbisdom 1832, 8o, 443p.

(Gebedenboek met gravure Christus aan het kruis. Goud op snee, met rood-marokkijnen boekband, versierd met Gouden randen en titel in goudopdruk op de rug. Enkele kleine witte schadeplekjes op voorplatten. Schutbladen vernieuwd).

L. WEIJDMANN, M. SCHAAF GRATAMA, Verhandelingen over het beginsel der kerk-hervorming. [Verhandelingen rakende de natuurlyke geopenbaarde godsdienst XXXI. deel] Uitgegeven door Teyler’s Godgeleerd Genootschap, Te Haarlem, bij de erven François Bohn 1832, [xx]+113 p.

(Met medaillongravures Teyler’s Genootschap; kartonnen platten en met leer verstevigde rug. Stempel Bibliotheek der Vereen. Doopsg. Gemeente te Amsterdam)

H[ENRI] ZEEMAN, Het leven en de daden van Fredrik Hendrik, prins van Oranje-Nassau. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen, te Amsterdam, bij Gebroeders Koster 1832 [achterin: Gedrukt ter boekdrukkerij van J. Termeulen Dz.], 8o, 256p.

(In fraai gemarmerde band met versierde blauwe linnen rug. Papier blauw op snee. Boekje in cassette. Titelschildje beschadigd. Compleet, dus met portret en twee afbeeldingen, gemaakt door J.B. Tetar van Elven. Eigendomsinschrijving voorin van D.J. Guijkens, 1841).

A.J. LASTDRAGER, Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden. Met platen. Haarlem Ervan F. Bohn z.j. [ca. 1832], 8o, [vi] + 316 p.

J. ROEMER, De oude Leidsche patroon, of Derden Ocotbers Banket. Gedrukt in het jaar 1630 en nu, op nieuw uitgegeven [Vignet], Te Leyden bij H. van Oorde 1833, 8o, [viii]+43p.

(Convoluut in originele blauw kartonnen band, met de gebruikelijke zwakke rug. Korte titels met de hand door tijdgenoot voorin op smal bindstrookje geschreven. Met fraaie facsimile van brief uit 1574 van Louis de Boisot, plus gravures van penning met Van der Werf (voor- en achterzijde). Op titelpagina’s eerste en laatste werk fraai vignet, met op een aparte bladzijde uitleg daarvan).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Tafereelen uit den bruidstaat en het huwelijksleven van jonge bruiden, vrouwen en moeders, Te Amsterdam, bij G. Portielje, 1834, 8o, [xiv]+207p.

(Fraai gebonden uitgave van een geschrift van de bekende predikantsvrouw en Barbaraschoolhoudster uit Gouda. Met uitgeverscatalogus van 4 pp. Voorin bijgebonden. Met titelvignet door W. Nieuwhoff naar J. Steyn. Gebonden in origineel rood marokijn, goud op snee, lichtjes gewreven aan de randen. Rug licht verkleurd, met vier ribben en in goud “Mevr. van Meerten Tafereelen”. Op schutbladen ex libris E. Grendel, apotheker in Gouda en ex libris “Collectie Buijnsters-Smets).

NIEUWE BIJDRAGEN, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Koningrijk der Nederlanden, voor den jare 1834. Te Leyden bij D. du Mortier en zoon 1834, 8o, 1135+28p.

(Allerhande beschouwingen over het onderwijs, recensies en de toestand der scholen in de diverse gewesten en plaatsen; op p.87-88 aankondiging van de oprichting van een meisjesinternaat in Gouda door Anna-Barbara van Meerten-Schilperoort en haar in Maastricht werkzame dochter; in originele kartonnen band met rugtitel. Op schutblad stempel met de tekst: “Lager onderwijs – Rijks Eigendom – Prov. Utrecht”).

LEVENSSCHETSEN van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, derde stukje [zegel van ’t Nut], Te Haarlem, bij de wed. A. Loosjes, Pz. 1834, 8o, 83p.

(Met ‘voorberigt’, eigenhandig ondertekend door Hendrick Raveket (1765-1841), secretaris van ’t Nut. Biografische verhaaltjes over Willem den Eersten, Hugo de Groot, Maarten Harpertszoon Tromp, Willem IJsbrandsz. Bontekoe, Dirk Volkertsz. Coornhert en Anna en Maria Tesselschade Visscher. Elk portretje begint met een eenvoudige houtsnede. Bij Coornhert zucht hij in de Gevangenpoort en wordt zijn overlijden in Gouda gemeld. Met eenvoudige omslag van stevig papier).

LEIDSMAN op den bloedige kruisweg van Jeruzalem naar Calvarie voor alle broeders en zusters van het Broederschap van het H. Kruis [DM] Te Grave, bij J.R. van Dieren, boekhandelaar in de Hamstraat, no. 46, [1834], 12o, [vi]+86p.

(Een eenvoudig omslagje van gemarmerd papier. Met grote bibliotheekstempels van Passionisten Mook op schut- en titelblad. BPH)

HET NIEUWE TESTAMENT opte alle boecken des Nieuwen Verbonts onzes Heeren Jesu Christi [orn.] Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en zoon, de erven wed. F.G. onder de Linde, N. de Gijzelaar Pz. en P. Proost, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen 1834, 16o, [v]+727

BOEK DER PSALMEN [titelblad en eerste pagina’s ontbreken] p.7-336.

EVANGELISCHE GEZANGEN om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt ter worden [orn.] Te Amsterdam bij J. Brandt en zoon en J. Schutte Moyman, te Haarlem bij Johannes Enschedé en zonen, te Groningen N.J. Schierbeek en wed. M. van Heyningen Bosch 1840, 16o, [ix]+335p.

CATECHISMUS, ofte Onderwijsinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kercken ende scholen geleert wert [achterin: te Haarlem, gedrukt bij Johannes Enschedé en zonen 1834, 16o, 65+[i] p.

(Zeer klein bijbeltje in leren bandje; rug door dikte gebroken. Van voorwerk psalmenboek ontbreken enkele pagina’s).

STICHTSCHE SCHOOL-PRENT, Amsterdam, Desguerrois en Co., 1835, plano

(Bijlage Utrechtse Studentenalmanak 1835. Lithografie van L.C. Hora Siccama, 41,5×49,5 cm., bestaande uit 20 kleine afbeeldingen, waaronder een staaltje studentenvandalisme. Onderzijde kleine scheurtjes).

J.A.C. VAN HEUSDE , Diatribe in Willem Lodewijk Nassauii. Leven, talent, diensten, Utrecht, de Rijn, door John Altheer 1835 [XVI] 288 p.

(Met portretgravure en facsimile van handtekening. Latijnse tekst, met bijlages in Nederlandse transcriptie).

LE MOIS DE MARIE a l’usage des pensionnaires, Louvain, chez Vanlinthout et Vandenzande 1835, 12o, [x]+310p.

(In origineel leren bandje met goudornamenten op de rug en titelschildje. Op schut- en titelblad bibliotheekstempel Passionisten Mook en op eerste schutblad eigendomsinschrijving “C. de Haan 1844”. BPH)

MATTHIJS SIEGENBEEK, De eer van Wagenaar, als historieschrijver, en die van Jacoba van Beijeren, tegen Mr. W. Bilderdijk, in zijne Geschiedenis des Vaderlands verdedigd, te Haarlem, bij Vincent Loosjes, 1835, 8o, 175p.
D.J. SCHOTEL, Drie brieven van Johan van Oldenbarneveld [Uit: Utrechtsche Volks-Almanak 1857, 12o, p.120-126]
MATTHIJS SIEGENBEEK, Verslag van de verhooren, door Johan van Oldenbarnevelt ondergaan; in drie afdeelingen, Te Haarlem bij A.C. Kruseman, 1849, 8o, [viii]+136p.

(Convoluut, bijeengebonden door boekbinder UVA, met harde linnen kaft. Op schutblad titels in handschrift vermeld. Jacoba van Beijeren was kasteelvrouw te Gouda).

W. COOLEY, Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee; van de vroegste tijden af tot op heden, Eerste deel [Orn] Te Haarlem, bij de Erven François Bohn, 1835, 8o, [viii]+408p.

W. COOLEY, Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee; van de vroegste tijden af tot op heden, Tweede deel [Orn] Te Haarlem, bij de Erven François Bohn, 1836, 8o, [vi]+394p.

W. COOLEY, Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee; van de vroegste tijden af tot op heden, Derde deel [Orn] Te Haarlem, bij de Erven François Bohn, 1837, 8o, 396p.

W. COOLEY, Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee; van de vroegste tijden af tot op heden, Vierde deel [Orn] Te Haarlem, bij de Erven François Bohn, 1837, 8o, [iv]+396p.

(Vier delen in twee zeer sleetse banden. Prijsbanden van de Latijnse School in Sneek. Voorin deel 1 de prijs, uitgereikt op 30-6-1854 aan Karel Johannes Jorritsma wegens uitstekende vorderingen in geschiedenis, wis- en aardrijkskunde. Ondertekend door de curatoren en de rector van de school. Jorritsma zou later notaris worden in Sneek, onder de naam C.J. Jorritsma. Papier op platten losgescheurd; leren rug met goudversieringen en -letters grotendeel los van boekblok. BPH)  

CHRISTIANUS PETRUS ELIZA ROBIDÉ VAN DER AA, De Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst [afb.] Amsterdam G.J.A. Beijerinck [1835], 4o, 187+170p.

(‘Kale’ editie van een tweedeling werk in één band. Louter de complete tekst, geen platen. In originele gewreven halfleren band. Met alleen een afbeelding van de toren van Oberwesel op het titelblad).

SMALL GEOGRAPHY , of afgekorte vorm van klassieke geografie, voor het gebruik van basisscholen. Eerste editie, versierd met [DM] kaarten, Tournay, de klassieke en educatieve boekhandel van J. Casterman, ouderling, drukker 1836 , 8o, 107p.

AtlMappemonde

(Zeer zeldzaam vroeg negentiende-eeuws schoolatlasje, met vragen en antwoorden voorAtlTitelblad leerlingen in het lager onderwijs. Met zes (zeven) uitvouwbare kaarten (wereldkaart, Europa, Frankrijk, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika). In origineel bandje met goud-versierde lederen rug en fraaie gemarmerde platten met lederen hoekjes. Op schutblad ex libris Louis Andriessen met kaartje van Twente. Andriessen was lid van de Studiekring Historische Cartografie in Enschede en verzamelaar van kaarten en atlassen; oud-leraar van de mavo Raesfelt in Delden. Eigendomsinschrijving op volgend schutblad  “De Leyn, le 1 8ber 1839”. Enkele bladen wat rafelig aan uiteinde, maar gaaf en waarschijnlijk compleet exemplaar. Volgens inlegbriefje wordt het atlasje niet vermeld in Belgisch onderzoek naar schoolatlassen, met de opmerking dat van 1800-1850 geen schoolatlassen bekend zouden zijn, vanwege de onstabiele politieke periode, terwijl dit boekje uit 1836 is. Een derde druk, waarin de tekst over België en Holland is aangepast, verscheen in 1842.).

J.J.A. GOEVERNEUR, Fabelen en gedichtjes voor kinderen. Met 24 platen. Tweede druk. Te Groningen, bij W. van Bockeren [1837], 64 [van 71]p.

(Incompleet. Wel met titelblad en voorwoord aan ouders. 18 van 24 platen; deels met kleurenpotlood ingekleurd. Los bandje).

A.M. CRAMER, Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden [Orn.], Amsterdam, bij Johannes Müller 1837, [iv]+206p.

(Met fraai ovaal portret van Menno Simons, gegraveerd door J.P. Lange. In originele kartonnen band. Op voorplatten eigendomsstempel van “Fred. Eppinga Jr. Handels Agent Harlingen”. Op schutblad de naam George Schepperle).

BERNARD OVERBERG, Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.J. Jansen, R.C. pastoor te Almelo, eerste deel [Orn.] Te Deventerbij J.W. Robijns 1837, 8o, [xii]+556+[xiii] p.

BERNARD OVERBERG, Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments. Uit het Hoogduitsch vertaald, door J.J. Jansen, R.C. pastoor te Almelo, tweede deel [Orn.] Te Deventerbij J.W. Robijns 1839, 8o,[i]+340+[iii] p.

(Met goedkeuring van de bisschop van Münster. Oorspronkelijk verschenen in Münster in 1815. Opgedragen aan Lambertus Engbers, pastoor te Vasse en Aartspriester van Twenthe, In zeer sleetse, originele band; voor- en achterplat los. Met veertig fraaie gravures, met Duitse titels overgenomen uit het origineel).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Uitspannings-uren voor ligchaam en geest: der Vaderlandsche Jeugd aangeboden [afb.]. Te Schoonhoven, bij S.E. van Nooten [1838], [ix]+140[iv] p.

(Met opdracht aan prinses Wilhelmina Maria Sophia Louisa, uitvouwbare kaart en drie gravures. Klein formaat: 10×11,5 cm. In eenvoudige, maar stevig kartonnen bandje en linnen rug. Met voorwoord van auteur, getekend 25 februari 1838 te Gouda, waarin zij aangeeft een tijdlang niets geschreven te hebben door verlies van een dierbare vriend en van een dochter).

WILHELM BROES, Filip van Marnix heer van St. Aldegonde bijzonder aan de hand van Willem I: ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV, 8o, Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en zoon 1838, [xxx]+365p.

(Eerste van twee delen. Met leren rug, zwart titelschild met titel in goud en gemarmerde platten. Met stikker van Bibliotheek van Doctrina & Amecitia).

AINÉ LORRAIN, Carte de la Hollande par provinces. Dressée d’après la carte de Mr. le Lieutt. Gal. Bon. Kraijenhoff, Paris, chez Binet, Editeur 1838, oblong, 12 kaarten
Atlas2(Handgekleurde kaarten, getekend door Adolphe Lorrain. Halfleer (rug) en gemarmerde, gesleten platten. Rug met goedversiering en titel ‘Hollande et provinces” in gouden letters. Kaarten van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant (uitvouwbaar), Luxemburg, Java)
CHARLES VICTOR MONIN, A.R. FRÉMIN, Atlas universel de géographie ancien et moderne, gravé sur acier par Bénard, chez Binet, Paris [z.j.], oblong, 49 kaarten.
(Tableau cosmographique (uitvouwbaar), monde ancien, Empire D’Alexandre, Empire Romain, La Gaule, Ibérie, Germanie, Italie, Grèce ancienne, Égypte, Palestine, Europe, Mappe Monde, Ocean Glacial Arctique, Europe, France, France, Angleterre, Allemagne, Espagne et Portugal, Italie, Turquie, Russie d’Europe, Suède Norvège Danemark, Belgique, Hollande, Grèce moderne, Confédération Suisse, Asie, Turquie d’Asie Perse et Arabie, Indes, Chine et Japon, Sibérie, Afrique, Côtes de Barbarie, Alger, Sénécambie et Guiné, Égypte Nubie et Abyssinie, Afrique Méridionale, Amérique Nord, États-Unis, Mexique, Guatemala Antilles, Amérique Sud, Colombie et Guyanes, Brésil et Uruguay, Pérou et Bolivia, Plata Chili Paraguay et Patagonie en Océanie.
Convoluut met twee werken. Enkele kaarten met plakband vastgezet; lichte watervlekken in de marge; kaart van Holland in tweede deel vlekkerig. Eigendomsinschrijving “G.P. Rogier”).

J.L.D. NEPVEU, Dichtwerken van Hieronymus van Alphen, volledig verzameld en met een levensberigt van den dichterverrijkt, Derde deel [DM] Te Utrecht, bij J.G. van Terveen en Zoon 1839, 8o, [cxii]+[iv]+362+[ii] p.

(Deel van gedichtenbundel met uitgebreid levensbericht van de in Gouda geboren dichter Hieronymus van Alphen. In fraaie halfleren band met groenleren rug, goudornamenten en rood titelschildje met in goud de tekt “Dichtwerken van H. van Alphen 3. Deel”. Op schutblad staat “Joke van Beveren ontv. van Bertha Bauwens”).

ZUID-HOLLANDSCHE VOLKS-ALMANAK voor het jaar 1839 [Afb.] Te ’s-Gravenhage, bij De erven Doorman en J.D. Steuerwald [1838], [xxi]+182p.

(Met eenvoudige papieren omslag; wel goud op snee. Met uitvouwbare prent van herdenkingszuil Philip van Almonde en twee kleinere gravures, waarvan een van het Binnenhof. Met vochtring)

BIJDRAGEN tot de kerkelijke geschiedenis van Duitschland in de XIXe eeuw, of het zoogenaamde Roode Boek. Uit het Hoogduitsch vertaald, – Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1838, 184+[cxliv] p.

(Curieuze en zeer schaars strijdschrift tegen de behandeling van rooms-katholieken in Pruissen. De vertaler van dit anonieme geschrift, schrijft in zijn voorwoord: ‘De vertaling van dit Boek is voornamelijk door mij ondernomen, om mijne Katholijke geloofsgenooten in de Nederlanden te overtuigen, dat de oorzaak van het algemeene misnoegen onder de Katholijken in het Katholijke gedeelte van het Koninklijk Pruissen niet ontstaan is om het onregtmatig wegvoeren en gevangen houden van den waardigen Aartsbisschop van Keulen, maar […] het […] onstaatkundige, onverdraagzame gedrag van het Pruissische Kabinet.’ Gebonden in rood halflederen band met gemarmerde platten. Op de rode rug in gouden letters “Het Roode Boek”).

WILLEM SLUYTER, Tien boeken der gezangen van Willem Sluyter, in leven predikant te Eybergen [portret] Te Rotterdam, by M. Wijt & zonen z.j.[ ca. 1838],

(De laatste druk van dit werk. Met portret van Sluyter op de voorpagina Voorin is het privilegie van 1778 afgedrukt. DNBL meldt: ‘Het Recht van het volgende Privilegie, en alle Exemplaren, zyn den 19 April 1797, overgedaan, aan Johannes Brandt. Van welke de Ondergeteekenden het Regt van Eigendom hebben overgenomen den 5den Mei 1838. M. Wijt en Zonen’. IN kartonnen bandje met geplakte rug).

OVERIJSSELSCHE ALMANAK voor oudheid en letteren. 1840. Vijfde jaargang. [orn.] Deventer J. de Lange 1839, 8o, [xv] + 276 p.

OVERIJSSELSCHE ALMANAK voor oudheid en letteren. 1841. Zesde jaargang. [orn.] Deventer J. de Lange 1840, 8o, [xxviii] + 299 p.

(Vijfde en Zesde jaargang. Vijfde fraai ingebonden, uit bibliotheek van het Nederlands Historisch Instituut te Rome; met prenten (vlekkerig) en de Lezersvraag op p.272-273 is allereerste vermelding van het vlöggln in Ootmarsum). Deel zes in fraai halflinnenbandje en goud-op-snee. Met uitvouwbare prent van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Prent van Sint-Cunera handgekleurd en goud opgehoogd).

DEVENTER CALENDER of schrijf-almanak volgens de nieuwen verbeterden Gregoriaanschen Stijl, op het jaar na de menschwording van Christus 1839 [afb.] te Deventer , ter boek- en steendrukkerij van J. de Lange , aan den Brink, [1839] 8o, [l] p.

(Zogeheten doorschoten exemplaar van de Deventer Almanak met witte bladen voor aantekeningen. Stadsgezicht op Deventer op het titelblad. In stevige perkamenten omslag, met sluitlintje).

P.J.I. DE FREMERIJ, Het leven en de werkzaamheden van Jan Bleuland [Overgenomen uit den Algemeenen Konst- en Letterbode no 55, 56 en 57 van het jaar 1839, 8o, 26p.

(Over het leven van de Goudse medicus Bleuland. Op binnenzijde papieren omslag “Van den schryver”).

ROOMSCH-KATHOLIJK JAARBOEKJE voor het Koningrijk der Nederlanden 1839, Vijfde jaar [DM] W.A. Oukoop Breda [1839], 8o, [xxi]+148+[v]p.

(Tal van gegevens over en voor katholiek Nederland, zoals namen geestelijken, aantallen communicanten, kerkelijke feestdagen etc. Geeft goed beeld van de situatie onder de Hollandse Zending voor het herstel van de bischoppelijke hiërachie in 1853. Met bibliotheelzegel “Seminarii Culemborgensis S.J.” en twee keer stempel “Bibl. Coll. Neom. S.J.”, waarvan een op het titelblad. Gemarmerd kartonnen platten en leren rug. In goud op de rug “R. Kath. Jaarbo” en “1839. V”.)

CHARLOTTE DE SOR, Napoléon en Belgique et en Hollande, 2dln. Bruxelles, Société Belge de Librairie Hauman et Ce, 1839, 343+339p.

(Verslag van de inspectiereis van de Franse keizer naar het Noorden. Groene leren ruggen, met ornamenten, groen titelschildje en gouden opdruk “Napoléon en Belgique”. Gemarmerde platten en gemarmerd op snee. Eigenaarsinscriptie “P. Latencheu”).

NEDERLANDSCHE VOLKS-ALMANAK voor 1840. Negende jaar [Afb.] te Amsterdam, bij J.H.& G. van Heteren [1839], 8o, [xvi]+176+[ii] p.

(Almanak voor schrikkeljaar. Goud op snee; met voorin portret van Sophia, erfprinses van Oranje, achter vloeitje. Met verjaardagskalender Oranjes, eclipsen en heiligendagen, Sleetse kartonnen platten, rug verstevigd met zwart band).

[CLEMENS BRENTANO], Het smartelijke lijden van onzen Heer Jesus Christus, naar de beschouwingen der zuster Anna Catharina Emmerich, non in het klooster der Augustinessen van den Agnieten-berg te Dulmen (in Westfalen). Overleden den 9 februarij 1824, benevens hare levensschets [Orn.] ‘ Gravenhage, A.P. van Langenhuysen 1839, [lvi]+571+[v] p.

(Nederlandse vertaling van de vierde druk, die in het Hoogduits verscheen. Met bibliotheekstempel Passionisten Haastrecht. Eigendomsinschrijving van Pater P.A. Sprengers. Halfleren band met donkerrood titelschildje. Rug bovenaan licht ingescheurd. BPH)

J. SCHEFFELAAR KLOTS, geb. ROORDA VAN EYSINGA, Kindergedichtjes, met plaatjes. Te Hoorn, bij gebr. Vermande 1840, sm. 4o, 100 p.

(Debuut van Josina Roorda van Eysinga (1807-1888), predikantsdochter en echtgenote van een schoolmeester. Haar werk kenmerkte zich door stichting en zedelijkheid. Met vier paginagrote plaatjes. Volledig werkje, in iets geribbeld, maar gaaf kartonnen bandje). 

[PRIJSBAND] BELOONING voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam [stadswapen], Gedrukt ter Stads-Drukkerij Amsterdam [ca. 1840], 4o, 370p.

(Prijsband. Voor elke dag van het jaar een pagina met een gedicht, een gebed of een korte tekst, onder meer van Cats, Franklin, Thomas à Kempis, J. Luiken. Veel met informatie over historische gebeurtenissen. Snelpersdruk der Stads-drukkerij. Datering: geschat, laatst genoemde jaartal in een beschrijving in de tekst is 1831. Er zijn meerdere boeken verschenen met deels dezelfde titel voor de Stads Armen-scholen. Met wapen van de stad Amsterdam in goudopdruk op voor- en achterplat. Met negen (van twaalf?) prenten. Boekblok los).

EXPLICATION de ce qui est representé dans le magnifique vitrage, de la grande et belle eglise de St. Jean à Gouda, pour la satisfaction tant des habitants de cette ville, que des etrangers, qui viennent pour admirer cette merveille. On y a aussi ajoûté des vers sur le continu de chaque vitre, Gouda, J. van Bentum 1840, 8o, 32p.

(Franse editie van het bekende Goudse Glazengidsje. Papieren omslag aan voorkant verdwenen. Titelpagina met bijzondere typografie. In handschrift met potlood toegevoegd: “Aangeboden door mej. v. IJsselstijn, 24.6.64”).

EXPLICATION de ce qui est representé dans le magnifique vitrage, de la grande et belle eglise de St. Jean à Gouda, pour la satisfaction tant des habitants de cette ville, que des etrangers, qui viennent pour admirer cette merveille. On y a aussi ajoûté des vers sur le continu de chaque vitre, Gouda, J. van Bentum 1840, 8o, 32p.

(Franse editie van het bekende Goudse Glazengidsje. Met blauwe papieren omslag. Titelpagina met  bijzondere typografie. Stempel Archief Hervormde Gemeente Gouda)

PETRUS CORNELIUS PRINCE, Horis et diebus. In codice civili Neerlando obviis [Dissertatio juridica inauguralis], ex autoritate rectoris maginifici Joannis Rudolphi Thorbecke, Publico ac solemnu examini submittit Petrus Cornelius Prince, Goudanus, Ad diem xxix. Junii 1840, Hora XII, Lugduni Batavorum, apud J.H. Gebhard et socios, 1840, 8o, 68+[v] p.

(Leidse dissertatie van een Gouwenaar. In originele papieren omslag, met vage bibliotheekstempel).

M[ARTINUS] H[ENDRIK] KLUITMAN, Beknopte beschrijving der stad Gouda. Met twee kaartjes [stadswapen], Bandjete Gouda, bij G.B. van Goor 1841, 8o, [viii]+111 p.

Opdracht

(Gebonden in fraai bandje met gemarmerde platten, lederen rug met titel en versiering in goud, pagina’s goud-op-snee. Platten met enkele lichte beschadigingen. Compleet met twee puntgave kaartjes met stadsplattegrond en omgevingskaart. Met op titelblad en achterin paars stempeltje ‘Openbare Bibliotheek Arnhem’ en ‘Afgeschreven’. Op binnenzijde achterplatten briefje geplakt met informatie over materiaalgebruik bij restauratie boekband in 1989. Daaronder in sterk vervaagd handschrift opdracht van de auteur aan zijn Goudse collega D. van Hinloopen Labberton. Kluitman was schoolmeester op de stadsmiddenschool aan de Keizerstraat in Gouda. Met zijn geld stelde hij zijn zoon in staat uitgeverij Kluitman in Alkmaar op te richten).

M[ARTINUS] H[ENDRIK] KLUITMAN, Beknopte beschrijving der stad Gouda. Met twee kaartjes [stadswapen], te Gouda, bij G.B. van Goor 1841, 8o, [viii]+111 p.

DSC07065

(In origineel bandje, met waar sleets voorplat. Compleet met twee puntgave kaartjes met stadsplattegrond en omgevingskaart). 

FREDRICH VAN VERVOU, Enige gedenckweerdige geschiedenissen tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven [Uitgegeven door het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche geschied-, oudheid- en taalkunde], G.T.N. Suringar Leeuwarden 1841, 400p.

GUILELMUS ESTIUS, Historie der Martelaren van Gorkum, grootendeels minderbroeders, die in den jare des Heeren 1572 voor het catolijke geloof door de oproerlingen vermoord zijn, in vier boeken. Achter dezelve, door denzelfden schrijver, een aanhangsel behelzende de marteling van Guilelmus van Gouda, insgelijks een’ minderbroeder, voorgevallen in den jare 1573. Ook hebt gij ert de martelingen van sommige anderen, ter voegelijke plaatsen vermeld; bij name die van den theologant en poëet Cornelius Musius, een’ Delftenaar. Uit het Latijn, Te Leeuwarden bij J.W. Hoepermans 1841, 8o, 217+165+156p.

(Drie van de vier deeltjes; in kunstlederen hoesje).

REIJER HENDRIK VAN SOMEREN, De St. Elizabeths nacht, ao. 1421. Dichtstuk, in Drie Zangen, L.E. Bosch en zoon, boekdrukkers-uitgevers 1841, [viii]+116+[ii] p.

(Met dramatische gravure/steendruk tegenover de titelpagina en aan het eind een uitvouwbare kaart met een reconstructie van de waterlopen. Deze kaart is volgens het colofon vervaardig op basis van materiaal dat is geraadpleegd in het archief in Gouda. Mogelijk wordt hier gedoeld op het Statenarchief van het gewest Holland, dat op dat moment nog bewaard werd in de Chartertoren van het voormalige Goudse kasteel. Kartonnen omslag met linnen rug, waarop de titel door slijtage onleesbaar is geworden. De kaart met enkele scheurtjes)

H.N. VAN TIL, Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd [Afb.], Te Utrecht, bij C. van der Post jr. 1841, 8o, [viii]+225p.

(Scenes uit het leven van bekende en minder bekende mannen. Diverse aanhangers van de Moderne Devotie. drie gravures, afgedekt met vloeiblaadje en voorin prijs van De Directie over het Schoolwezen in het Luthersche Diaconie Wees- Oude Mannen- en Vrouwenhuis binnen Amsterdam voor naarstigheid en gedrag in de tweede klasse voor Jan Diederik Marks, 14 jaar oud, 2 april 1847. Met gewreven kartonnen band en slijtage aan onderkant van de rug. Watervlekken op tekstpagina’s.

E.J. DIEST LORGION, Geschiedenis van de Kerkhervorming in Friesland, Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff 1842, 8o, [vi]+167p.

(Opnieuw gebonden in linnen band met op voorplat het oorspronkelijke voorblad geplakt).

FRANCIJNTJE DE BOER, Gedichtjes voor kinderen. Derde vermeerderde en verbeterde druk. Met platen. Te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck 1842, 8o, [iii]+94p.

(Met vier handgekleurde plaatjes. Peninkt op het schutblad. In halflinnen bandje met gemarmerde platten).

H.H. HAGEMAN Jr., Nederlanders door Nederlanders geschetst [Orn.], Amsterdam, J.H. Laarman 1842, [viii]+184p.

(Bijzondere – mild sarcastische – zedenschets van ‘de Nederlander’ in diverse hoedanigheden, zoals De aanspreker, De nachtwacht, De kapper, De koffiehuisjongen, De bureaukraat, De vischvrouw, De jager en de strooper, De autheur en De bedelaar van fatsoen. Bijzonder is een door W.H. Warnsinck Bz. Geschreven hoofdstuk over gevangenen, waarbij naast een afbeelding van een jeugdgevangenis in Rotterdam ook de enig bekende interieur-afbeelding van de vrouwengevangenis in Gouda, de enig in Nederland. Dit was de gevangenis waar de Goudse schrijfster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort onderricht gaf aan de geïnterneerde vrouwen.

Compleet met de gegraveerde titelpagina en de 23 litho’s van veelal beroepen, van de hand van J. Hilverdinck. Een zeer goed exemplaar in de originele kartonnen band, waarvan de rug wat beschadigingen heeft. Ex-libris van Helge Louwenberg Domp en oud veilingsticker op versozijde van voorplat. Het binnenwerk kent een enkele verkleuring maar over algemeen zeer fris en goed.

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis der kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen. J. van Bentum & Zoon, Gouda, 8o, 47p., z.j. [vóór 1843]

 (Vereenvoudigde versie van het Goudse glazengidsje; papieren omslag)

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen. [Wapen van Gouda] Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, 8o, 48p., z.j. [vóór 1843]

(Versie van het Goudse glazengidsje met titelpagina met diverse lettertypes; papieren omslag.)

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen, binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen. J. van Bentum & Zoon, Gouda, 8o, 47p., z.j. [vóór 1843]

(Vereenvoudigde versie van het Goudse glazengidsje; papieren omslag)

DESCRIPTION of the stained glass windows in Saint John’s church at Gouda. A short manual for visitors, Printed by J. van Bentum & son, Gouda z.j. [vóór 1843], 8o, 27p.

(Zeer zeldzame, vereenvoudigde versie van het Goudse glazengidsje in de Engelse taal; papieren omslag; voorblad los. Op titelblad eigenaarsaantekening: “CvH”.)

C.M. VAN DER KEMP, Maurits van Nassau, prins van Oranje, in zyn leven, waardigheden en verdiensten, Te Rotterdam, bij Van der Meer & Verbruggen 1843, Eerste deel [1567-1594], [xiv]+416p.

C.M. VAN DER KEMP, Maurits van Nassau, prins van Oranje, in zyn leven, waardigheden en verdiensten, Te Rotterdam, bij Van der Meer & Verbruggen 1843, Tweede deel [1595-1606], [viii]+550p.

C.M. VAN DER KEMP, Maurits van Nassau, prins van Oranje, in zyn leven, waardigheden en verdiensten, Te Rotterdam, bij Van der Meer & Verbruggen 1843, Derde deel [1606-1614], [vii]+334p.

C.M. VAN DER KEMP, Maurits van Nassau, prins van Oranje, in zyn leven, waardigheden en verdiensten, Te Rotterdam, bij Van der Meer & Verbruggen 1843, Vierde deel [1614-1625], [xii]+406 p.

(Biografie van stadhouder prins Maurits. In vier uniforme halfleren banden; puike set).

NOODZAKELIJKE aanwijzing van het groot onderscheid tusschen de adressen van de Heeren D. van Hogendorp c.s. en dat der in 1841 tot de Synode zich gewend hebbende gereformeerde ledematen ten aanzien van der aan te wenden middelen en der bedoelingen, bij den strijd tot herstel der Kerk in Nederland. Met een nawoord, opzigtelijk den tegenstand van den heer Mr. I. da Costa tegen onze Formulieren van Eenigheid, te Amsterdam, by J.H. den Ouden, 1843, [vi]+146p.

(In originele papieren omslag).

J.L. TERWEN, Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduische woorden, Gouda, G.B. van Goor 1844, [xxvi] + 1050 + [xx] p.

(Eerste grote werk dat Terwen, leraar van de Latijnse School te Gouda liet uitgeven door uitgeverij G.B. van Goor in Gouda. Daarna zou deze samenwerking resulteren in de uitgave van nog een aantal standaardwerken. Compleet met lijst van voorintekenaren. Opnieuw ingebonden met gemarmerde platten en kunstlederen rug, met rood titelschildje). 

P. BUIJS, Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Te Amersfoort bij B. Blankenberg en Zoon, stadsdrukker 1844, 192p.

(Met vage bibliotheekstempel op titelpagina “Bibliotheek Seminarie Apeldoorn”; papieren omslag los)

ABRAHAM DE VRIES, Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst [Orn.] ’s Gravenhage, ter boekdrukkerij van A.D. Schinkel 1844, [xvi]+208p.

(In originele kartonnen band; aan binnenzijde achterplatten is een Griekse tekst geplakt).

A.J. PLUYM, Het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam. Historisch-kritische proeve, ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest. Amsterdam H.A. Zweers 1845, 8o, [ii] + 197 p.

(In originele papieren 19de-eeuwse omslag; met exlibris van G.Gn. Westerveld; met de drie platen)

J. PLUYM, Het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam. Historisch-kritische proeve, ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest [Orn.], Amsterdam, H.A. Zweers 1845, 8o, 197+[i] p.

(Pluym was hoogleraar aan het seminarie in Warmond. “Met platen en facsimile” (3 uitvouwbare gravures).

G. VALENTIN, Natuurkunde van den mensch. Uit het Hoogduitsch door J.G. Rooseboom, Med. Doctor te Gouda. Met 234 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren [orn.], Gouda, G.B. van Goor, 1845 – 774p.
G. VALENTIN, Natuurkunde van den mensch. Uit het Hoogduitsch door J.G. Rooseboom, Med. Doctor te Gouda. Met 284 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren, Tweede deel, [orn.], Gouda, G.B. van Goor, 1845, 927p.

valentin2

(Twee delen in oorspronkelijke linnen band met goud bestempelde rug; gemarmerd op snee. Rug gedeeltelijk los. Het werk verscheen oorspronkelijk in losse afleveringen. De vertaler Jacob Gerard Rooseboom werd geboren in 1809 en studeerde te Utrecht. Hij promoveerde in 1832 bij prof N. С. de Fremery op een proefschrift getiteld De pseudomembranis. Hij in hetzelfde jaar tijdens een cholera-epidemie als kandidaat in de medicijnen tot onbezoldigd arts in Gouda toegelaten, zeer tegen de zin van de bekende stadsarts W.F. Büchner. Later verkreeg hij een vaste aanstelling als stadsarts. Hij huwde in dat jaar Jeane Amelie Gronorius, geboren in Karlsruhe en dochter van Samuel Ulrich Gronorius, Hollands gezant aan het hof van Baden. Hij overleed in 1881).

W.E.J. BERG, De réfugiés in de Nederlanden na de herroeping van het Edict van van Nantes. Eene proeve van onderzoek naar een invloed, welken hunne overkomst gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, beschaving en zeden, eerste deel: Handel en nijverheid, Johannes Müller Amsterdam 1845, [xxv]+365+[1]+[viii]p.

(Zeer zeldzame Unvollendete over de Hugenoten. Er zijn geen vervolgdelen verschenen. De auteur is jhr.mr. en Heer van Dussen-Muilkerk. Met achterin fondslijst van de uitgever. In (zeer sleetse) originele papieren omslag, waarvan het rugdeel is weggesleten).

N.C. KIST, H.J. ROYAARDS, Nederlandsch archief voor kerkelijke geschiedenis, vijfde deel, Te Leiden bij S. en J. Luchtmans 1845, 8o, [vii]+552p.

(Op tweede titelblad staat zestiende deel. Jaargang van het oudste wetenschappelijke tijdschrift in Nederland, samengesteld door twee Leidse hoogleraren theologie. In deze aflevering onder meer een lange ‘Levensbeschrijving van David Joris’ (145pp) van A.M. Cramer en een kort artikel van de Goudse predikant M.A.G. Vorstman over “De geboorteplaats van Erasmus’. Gebonden in perkamenten band, die in de aanhechting van het voorplat licht gescheurd is. In oud handschrift op de rug staat N.C. Kist en H.J. Royaars Archief XVI”. Op het titelblad een bibliotheekstempel van de Academia Rheno-Trajectensis (Utrecht) en op achterzijde van het voorplat eenzegel met “Hist. Eccles. Octavo  nr. 365”).

DE REGERING EN DE KLEREZY. Een woord over de jongste beraadslagingen der Tweede Kamer betreffende de zaken der Oud-Bisschoppelijke Klerezy [Orn.] Amsterdam Gebroeders Diederichs 1845, 8o, [vi]+51p.

(Met originele papieren omslag; rafelig. Binding zwak)

W. EEKHOFF, Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz. Met kaarten en platen Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff 1846, twee delen, 402p. en 454p.

(Kartonnen gemarmerde omslag met bruinlederen rug en titel in goud; eigendomsinschrijving G. Lenstra, een van de platen ontbreekt, een andere bij de aanhechting gescheurd).

D. WILLEMIER, Korte schets der oude aardrijkskunde. Eene handleiding bij het onderwijs in de Gymnasien en andere Scholen, tweede, verbeterde en vermeerderde druk, [Orn.] Gouda G.B. van Goor 1846, 8o, 112p.

(Willemier was volgens opgave op het tielblad “Phil. Th. Mag. Lit. hum. Doct. Gymn. Rector te Gouda”. In nieuwe linnen band; titelblad op schutblad geplakt. Blijkens zegeltje ingebonden door Handboekbinderij Verharen in Apeldoorn).

JOH. AB UTRECHT DRESSELHUIS, Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, [Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, deel VI (1846) 41-150]

L. J.F. JANSSEN, Cornelii Graphei, captivi, ad Deum opt. max. Quaerimonia, in carceris angusta non sine lacrymis effusa. Ex autographo Gerhardi Noviomagi Geldenhaurii, [Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, deel VI (1846) 151-160]

(In linnen band door boekbinder VU ingebonden gedeelte van AKG; met op de rug in gouden letters ‘Adriaan van Haemstede’.

P.J. VERMEULEN, Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht. Met platen. Eerste deel, Kemink en zoon Utrecht 1847, 243p.

(De auteur was provinciaal archivaris van Utrecht. Bibliotheekstempel Gemeente Rotterdam. Met gemarmerde kartonnen band en linnen rug. Rugtekst: “Vermeulen, Tijdschrift van Utrecht, 1.”. Voorplat door val na aanschaf deels los van boekblok geraakt. Met bronnen over Reformatie in gewest Utrecht ; liedteksten uit de tijd van Leicester).

F. KAISER, d’Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak voor het schrikkeljaar 1848, [stadswapen Enkuizen], te Amsterdam, bij Gebroeders van Staden, op de Waal no. 77, [1847], 12o, ongepagineerd

(Editie van Nederlands oudste en bekendste almanak. Met per maand onder meer vermelding van de watergetijden van Enkhuizen, Amsterdam, Gouda en Texel. Aangevuld met ‘mengelwerk’ van de Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen. Incompleet. Enkele prentjes, ingekleurd. Aan het eind een korte kroniek met belangrijke gebeurtenissen vanaf 1813).

LA HOLLANDE et les Hollandais. Revue pittoresque, Paris, Picard Fils Aimé 1847, 8o, Holland324p.

(Brieven over onder meer zeden, karakter, literatuur en kunst in Holland. Op p.195-196 een passage over Coornhert. “noble et courageux caractère, défenseur des idées de tolérance dans un siècle d’intolérence” en “Coornhert eut enfin la liberté de se retirer á Gouda, et y mourut presque oublié”. Met fraai versierde boekband in blauw en goud en op de rug titel en jaar van uitgave in handschrift. Met twee staalgravures).

J.H. BEHRNS, Schoolverordeningen voor Vriesland, Leeuwarden G.T.N. Suringar 1847, 8o, [li]+309 p.

(Exemplaar met bibliotheekstempel provincie Utrecht. Compleet, maar rug zwak) 

G. VAN SANDWIJK, Geschiedenis van ons vaderland van de komst der Batavieren hier te lande, tot op onzen tijd. Een leer-, lees- en prentenboek met 120 plaatjes. Te Leyden, bij D. Noothoven van Goor [1847], 4o, ongepagineerd.

(Vaderlandse geschiedenis voor de jeugd van de Purmerendse dichter en schrijver G. van Sandwijk, die in het dagelijks leven onderwijzer was aan de stads-burgerschool; eenvoudige kartonnen omslag; gebruikerssporen; sommige pagina’s rafelig; compleet. Eigendomsstempels op schutblad van “Willem v.d. Bergh Breestraat” en “C.Th.J. van den Bergh Leiden”).

G.D.J. SCHOTEL, Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen, Te ’s Hertogenbosch bij Gebr. Muller 1847, [vi]+190p.

(Van Beverningh en Van der Dussen zijn twee Goudse regenten, die een grote rol speelden in de hoogtijdagen van Johan de Witt. In fraai gerestaureerde band met linnen rug).

L. G. B., De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der grietenijen in die provincie. Gedrukt voor rekening van de schrijver en te bekomen bij W. Eekhoff te Leeuwarden, 1848, 4o, 48 p.

convoluut

J[AN] HERMAN DE RIDDER, Een Nederlandsch geschenk voor den vorst van eutopia. Eene voorlezing [Orn.] Gouda B. van Goor 1848, 8o, 36p.

PLAN van een lijkstoet en begrafenis van Neêrlands troetelkind (een waar volksfeest), Gedrukt bij M. Wijt & Zonen [Rotterdam 1847], 8o, 28p.

[ULRICH] G[ERARD] LAUTS, Invloed van de Fransche staatsomwenteling vn het jaar 1789, op de lotgevallen van Nederland [Afb. Paleis op de dam], Te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck [gedrukt bij G. van Tyen & Zonen] 1848, 8o, [xii]+200p.

(Met fraaie gravure van de Dam in Amsterdam met het paleis en de waag. De auteur, hoogleraar, is fel anti-Frans, maar spreekt lovend over koning Lodewijk Napoleon. Met bibliotheekstempel van de “Fréres van Cleef, à la Haye et Amsterdam”. In halfleren band, goudornamenten en titel op de rug. Onderste deel rug los. Platten met gemarmerd karton. Pagina’s wat vergeeld.)

C[AREL] C[LEMENS] E[LIAS] D’ENGELBRONNER, Vrijheid, gelijkheid, broederschap, de leus van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Toespraak gehouden in de Rotterdamsche afdeeling dier vereeniging. Met eene voorrede, Te Rotterdam, bij W. Wenk 1850, 8o, 40p.

A[BRAHAM] VAN MAURIK, Wat mag toch wel de reden zijn, dat de Nederlandsch Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank tot nog toe zoo weinig deelneming vindt? Eene vraag, beantwoord in eene toespraak, gehouden in eene openbare vergadering van het departement Alkmaar en alle Nederlanders ter ernstige overweging aanbevolen. Uitgegeven tot meer dan één weldadig doel, Te Alkmaar, bij Johannes Roem 1856, 8o, 18p.

DE INVLOED van het kleine of het groote. Eene voorlezing [Orn.], Te Leeuwarden, bij H. Kuipers 1857, 8o, 18p.

(Convoluut van vijf afschaffingsbrochures uit kringen van de in 1842 opgerichte de Nederlandsch Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank. Het eerste, in Gouda gedrukte werkje is van de hand van Jan Herman de Ridder (1816-1893), een sterk politiek geëngageerde remonstrantse dominee die werkzaam was in Boskoop (1841), Waddinxveen (1842), Gouda (1848) en ’s-Gravenhage (1853-1886). Hij streed tegen drankgebruik, en ook bedelarij. D’Engelbronner was werkzaam bij het ministerie van Justitie, waar hij later minister zou worden. Van Maurik was predikant, eerst in Ruurlo (1832) en vanaf 1840 in Alkmaar. Met eenvoudige papieren omslag. Enkele brochures licht vlekkerig).

ALBERTUS ADRIANUS VAN BERGEN YZENDOORN, De damni reperandi obligastione ex articulis codicis civilis 1403, 1404 et 1405 [Specimen juridicum inaugurale], Defendet Albertus Adrianus van Bergen Yzendoorn, Goudanus, ad diem ii, julii 1848, hora ii-iii, Lugduni-Batavorum apud H.W. Hazenberg et socios, 1848, 8o, [i]+56p.

(Leidse promotie van een Gouwenaar).

F. MOHR, Werktuigkunde voor den apotheker, of beschrijving en afbeelding der werktuigen in de apotheek en het laboratorium, uit het Hoogduitsch door A.A.G. VAN ITERSON, apotheker te Gouda. Ten dienste van apothekers, scheikundigen, scheikundige fabrikanten, geneesheeren en medicinaal-beambten. Met 280 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren, Gouda, G.B. van Goor 1848, 8o, [xi]+320p.

Goor4 Goor3 Goor2

(gemarmerde hardkartonnen platten met lichte slijtage; bruinlinnen rug met titel in goudopdruk, Goor1met linnen verstevigde hoeken. Eigendomsplaatje aan de binnenzijde van de voorplatten “IJ v.d. Meulen”. Handtekening eigenaar op titelblad “G. Haimaodwal(?)”. Puntgaaf boekblok met slechts lichte vlekjes)

“““““““`

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen [stadswapen] Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, [ca. 1848], 8o, 48p.

(Gouds Glazengidsje zonder papieren omslag; titelblad sleets)

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, [ca. 1848], 8o, 48p.

(Gouds Glazengidsje. Titelblad gedrukt op papieren omslag en op titelblad zelf. Op laatste eigenlijke titelblad stempel van “R.K. MAVO, Overtocht 36 Bodegraven” en signatuur K0012).

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, [ca. 1848], 8o, 48p.

(Gouds Glazengidsje met misdruk titelpagina; deel van de tekst van de titelpagina staat op de achterzijde; door schuine vouw kan toch geheel gemaakt worden. Ingevouwen in rekening van J.E. van Dongen Bolding, timmerman aan de Vest 47).

EXPLANATION of the famous end renowned glaswork, or painted windows, in the fine and beautiful church at Gouda. For the use and commodity of both inhabitants and foreigners, that come to see this work of art [stadswapen] Gouda, printed by J. van Bentum and Son, [ca. 1848], 8o, 36p.

(Engelstalige versie van het Goudse glazengidsje. In eenvoudige, wat vlekkerige, papieren omslag. Besteld bij Hay Cinema Bookshop in Hay on Wye)

CATECHISMUS of christelijke leering, gedeeld in vijf deelen op een en veertig lessen voor de catholijke jeugd van het aartsbisdom, en alle andere bisdommen der provincie Mechelen. Nieuwe uitgave in de Nederdutische [sic!] spelling, met bijzondere goedkeuring van zijneHoogheid J.A. Paredis, bisschop van Hierene, Ap. Adm. van het vicariaat van Limburg [vignet] Te Maastricht, bij G.A. Gulikers, boekhandelaar in de Muntstraat [1849], 8o, 56+[viii] p.

(Stukgelezen exemplaar in oorspronkelijk blauw omslagje, met daaromheen blad vloeipapier met penoefeningen en tekeningetje van een eend).

L. ENGBERS, De kerkplegtigheden verklaard. Een leer- en leesboekje voor de CatholijkeEngbers jeugd, door mengd met gesprekken tusschen een’ pastoor en zijne parochie-kinderen, achtste vermeerderde en verbeterde druk, Te Almelo, bij J.T. Sommer, 1849, 8o, 142+[ii] p.

(De auteur is Aartspriester van Twenthe en pastoor te Vasse).

N.C. KIST, Conradus Vorstius. Overdruk uit Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid in Nederland 20 (1849) p. 73-80.

(Over Vorstius’ benoeming in Leiden die niet doorging en zijn verhuizing naar Gouda. Overdruk uit NAK. In papieren omslag).

LES SANCTUAIRES DE MARIE. Histoire de 31 pèlerinages [afb. Maria] Tournai a la librairie de J. Casperman, imprimeur de l’évéché, 1849, 396p.

(Beschrijving van 31 Mariadevoties in voornamelijk Europa. In fraai versierd bandje. Rug zwak en rafelig).

THOMAS BABINGTON MACAULAY, The history of England from the accession of James the second, [8 delen in 3 banden], Leipzig Bernhard Tauchnitz 1849-1855, 8o, [x]+438+[x]+413 – [xii]+466+[viii]+332 – [viii]+344+[viii]+300 – [viii]+348+[viii]+335p.

(Serie opnieuw ingebonden in vier uniforme linnen bandjes. Achter deel 3 gravure met portret van de auteur).

CHRISTAAN KRAMM, De Goudsche Glazen of Beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkglazen van den Groote of St. Janskerk te Ter Goude. Benevens de geschiedenis der St. Janskerk, de Glazen, der Cartonteekeningen enz. En een levensbericht der Gebroeders Crabeth, Gouda A. Brinkman z.j., 8o, 145p.

(Met luxe linnen band en goudindruk en dubbelportret van de gebroeders Crabeth. Geschenk Nico Habermehl bij promotie)

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Het gedachtenismaal des Heeren. Avondmaals-Lektuur voor Eenvoudigen in verschillende omstandigheden des levens. Tweede verbeterde en vermeerderde druk [Orn.] G.B. van Goor Gouda [z.j. ca. 1849], [viii]+162p.

(Popularisering van de hervormde avondmaalsleer door de ‘Kroon van Gouda’. De eerste druk verscheen in 1847, ook bij Van Goor. Opnieuw gebonden in zwart leer, met op de rug in gouden letters “A.B. van Meerten Het gedachtenismaal”).

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Mara. Woorden van troost in verschillende treurkamers. Gedeeltelijk naar het Hoogduitsch, P.H. van Kampen Amsterdam 1850, 8o, [i]+192+[lviii]+[ii] p.

(Door deze Goudse predikantsweduwe opgedragen aan haar “bekende en onbekende lijdende vrienden”, ondertekend op 21 december 1849. In eenvoudige kartonnen band met linnen rug).

UTRECHTSCHE VOLKS-ALMANAK voor het jaar 1851, L.E. Bosch en Zoon Utrecht [1850], 8o, 172p.+[iv] p.

(Goud op snee; fraaie, maar verkleurde band met geciseleerde rug; Utrechtse data. Enkele gravures. Met mengelwerk).

UTRECHTSCHE BRIEVEN-TASCH-ALMANAK 1851 [wapen Utrecht] te Utrecht, bij Kemink en Zoon, [1850], 8o, [xxiii] p.

(In gewreven kartonnen envelop-mapje).

G. DUPAC DE BELLEGARDE, Histoire abrégée de l’église métropolitaine d’Utrecht, principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas sous Philippe II, jusqu’a l’an 1784, Troisième edition, J.A. van Woestenberg Utrecht 1852, [viii]+516p.

(Met kartonnen platten en papieren rug) 

BEAUSAR, N.G., Nederland. Geographisch-historisch overzigt. Met eene korte levensschets der beroemdste mannen en vrouwen, [DM: J.C.V.] te Bergen op Zoom, bij J.C. Verkouteren 1852, [x]+287p.

(De auteur is 2e luitenant van het 2e regement der infanterie. Hij besteedt als militair in het bijzonder aandacht aan verdedigingsaspecten en historische figuren met een militaire achtergrond. Met lijst van intekenaren en eigenaarsinschrijving van W.J. Bodenstaff. Op het laatste schutblad aantekeningen over de Franse tijdrekening. Lederen rug en gemarmerde kartonnen platten, met lichte beschadigingen. Donkerrood titelschildje op de rug met “Neder-land”).

GOUDSCH KRONIJKSKE. Met den toetssteen oor de wet, den koning en het volk, onder Gods gunst. Jaargang 1852 (no. 150-254)

(Krantje, uitgegeven door uitgeverij Van Goor in Gouda. Verscheen twee keer per week; op woensdag- en zaterdagavond. Elk nummer met twee blauwe stempels, zogeheten krantenzegels, met de tekst “Te Zegelen” en “Zuid-Holland 2 G”. Vooral nationaal en internationaal nieuws en commentaar; het Goudse nieuws betreft voornamelijk verslagen van raadsvergaderingen. Daarnaast Goudse zaken als de burgerlijke stand en advertenties van de Goudse middenstand. Ingebonden in gemarmerde platten met (zwake) linnen rug. Op de rug in gouden letters “Goudsch Kronykske 1852”).

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Het leven van Dr.

LutherMaarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge lieden, P.N. van Kampen Amsterdam 1852, [xc]+204 p.

(Met portret van Luther op titelpagina. Kartonnen platten en linnen rug, met titel “Het leven van Luther”. Het “voorberigt” van de Goudse predikantsvrouw, kostschoolhoudster en publiciste Anna Barbara van Meerten-Schilperoort is ondertekend te Gouda op oktober 1850. Zij zegt het boekje te hebben geschreven op aandrang van “hooggeschatte vrienden”. Het levensverhaal van de Duitse reformator wordt voorafgegaan door een bijna honderd pagina’s lange inleiding over de reformatie en haar zegeningen,  bedoeld voor “mijne jeugdige vrienden, die zich voorbereiden, tot hunne opneming in de hervormde christelijke kerk; of daarin reeds opgenomen zijn”).

L. ENGBERS, De kerkplegtigheden verklaard. Een leer- en leesboekje voor de Catholijke jeugd, doormengd met gesprekken tusschen een’ pastoor en zijne parochie-kinderen, vierde vermeerderde en verbeterde druk, Te Deventer, bij J.W. Robijns, 1852, 8o, 144 p.

(De vermelding dat het de vierde druk zou zijn is vreemd, want op een Almeloos drukje van dit werk van drie jaar eerder is al sprake van de achtste druk. De auteur is Aartspriester van Twenthe en pastoor te Vasse.

A.C. BLOEMENDAL, Het lieve boek, waarin men vindt beschreven, en afgebeeld naar ’t leven, met fraai gekleurde plaatjes, al wat de kleine maatjes, kan leeren en vermaken, met honderd andre zaken, Tweede druk [Afb.] G.B. van Goor Gouda [1852], 4o, [xiv] p.

(incompleet werkje; met fraai gekleurde klein gravures. Hoofdstukjes 3 over de middag en 8 over het ‘ter ruste gaan’ ontbreken. Sommige bladen los. Met eigendomsinschrijving van “Grietje Dekker Ga Ao 1852” en “Grietje Dekker 2 augustus 1847”. Met originele kartonnen omslag).

.

A.M.C. VAN ASCH VAN WIJCK, Geschiedenis van het ambtsgebed in de Nederlanden van den tijd der Hervorming tot aan den tegenwoordigen, Utrecht, Kemink en Zoon, 1852, [viii]+170p.

(Opgedragen aan Groen van Prinsterer. Opnieuw geboden in bruin kunstleer. Achterplatten met plakrestjes)

BIJBEL, bevattende al de boeken der Heilige Schrift, volgens de Staten-overzetting. Met aanteekeningen, Gouda, G.B. van Goor, 1852-1855. Folio.

Al de boeken van het Oude Testament. Met alphabetisch register. Volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van de tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaarte van het Heilige Land, Gouda, G.B. van Goor 1852-1853. Folio, [lxv]+1210p.

Al de boeken van het Nieuwe Testament, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [xxiv]+398p.

(De zogeheten Sophiabijbel van de Goudse uitgeverij G.B. van Goor in 92 losse afleveringen. Ongebonden, met de originele gele mapjes. Daarin ook de 70 steendrukken, afgeschermd door een vloeiblaadje. Anders dan in veel andere bijbels zijn deze platen nog bijzonder gaaf. In 1852 besloot Van Goor tot de uitgave van deze luxueuze bijbel, 1900 pagina’s, met de tekst van de Statenvertaling. De afbeeldingen kocht Van Goor van de Londense uitgever George Virtue & Comp, die ze in zijn Devotional Family-Bible had opgenomen. Ze zijn gemaakt door William Henry Bartlett, (1809-1854), naar schilderijen van oude en nieuwe meesters. De plaatsen in het Heilige Land op zijn platen had hij – volgens de advertentie op de omslag – persoonlijk bezocht. Een aflevering kostte de koper – die via colportage werd geworven –  65 cent, waarmee de totaalprijs op f 59,80 kwam. Als de klant alle afleveringen had, kon hij nog een mooie boekband kopen of een eenvoudigere. In 1855 waren alle afleveringen verschenen en was de bijbel compleet. Van Goor peilde met intekenlijsten de interesse voor zijn uitgave. Met die lijsten kon hij, als er klinkende namen op prijkten, ook reclame maken. Bovenaan stonden dan ook de koning, de koningin, prins Frederik en prinses Marianne. De Sophiabijbel betekent overigens  niet dat hij aan de koningin werd aangeboden werd; de uitgever droeg hem – na goedkeuring van het hof – aan haar op. Compleet met volledige lijst van voorintekenaren. Sommige afleveringen wat afgebrokkeld aan de randen. Enkele omslagen ook los).

CHRISTAAN KRAMM, De Goudsche Glazen of Beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkglazen van den Groote of St. Janskerk te Ter Goude. Benevens de geschiedenis der St. Janskerk, de Glazen, der Cartonteekeningen enz. En een levensbericht der Gebroeders Crabeth, G.B. van Goor Gouda 1853 [op kaft: Gouda, A. Brinkman], 8o, 143p.

(Met papieren kaft; eigendomsinschrijvingen, een onleesbaar en de andere van “T. Lens, Uitlegger der Glazen”).

J. VAN VLOTEN , Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften, Gebroeders Muller ‘s Hertogenbosch 1853, 388+iii+80 p.

(Opnieuw ingebonden in fraaie zwarte linnen band met titel in goud op de rug. Passchier de Fyne was in en rond Gouda actief als remonstrants predikant, die aan vervolgingen ontkwam door zich te verkleden en heimelijke kerkdiensten te houden. Een keer deed hij dat op het ijs van een dichtgevroren Gouwe, staande op een slee, terwijl de menigte achter hem aan schaatste. Daaraan dankte hij zijn schuilnaam ’t IJsvogelke’. )

DE HEER THORBECKE door den paus gekroond. Eene greep in de gebeurtenissen onzer dagen, Gouda, G.B. van Goor 1853, 19p.

(Knuttel 29587. Pamflet in de strijd tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland)

R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht, Johannes Müller Amsterdam 1853, [viii]+108p.

(Met ‘berigt’ aan de lezers van 1 mei 1853, waarin de auteur benadrukt geen ‘partijschrift’ te hebben willen schrijven maar een historisch-wetenschappelijk onderzoek. Hij schreef het geruime tijd voor de Aprilbeweging en als delen ervan nog niet gedrukt waren had hij zeker menige passages geschrapt, waarin hij zichzelf ‘misschien wat al te sterk als Onroomsch kenmerkt’. ‘Hij protesteert hiermede tegen alle boekverkoopers, aankondigers en recensenten, die hem de beleefdheid mogten willen bewijzen, zijn boek als een aanhangsel tot de no-popery-literatuur van den dag ter markt te brengen’. Hij benadrukt geprobeerd te hebben door neutraal te blijven, nationaal te zijn. Met linnen rug en hoeken; platten gemarmerd karton. Op de rug in gouden letters: ‘Het huwelijk van Willem van Oranje’.

LOUIS-CATHERINE SILVESTRE, Marques typographiques, ou, Recueil des monogrammes, chiffres, enseignes, emblèmes, devises, rébus et fleurons des libraires et imprimeurs qui ont exercé en France depuis l’introduction de l’imprimerie en 1470 jusqu’à la fin du seizième siècle : à ces marques sont jointes celles des libraires et imprimeurs qui pendant la même période ont publié, hors de France, des livres en langue française, A Paris, chez P. Jannet, libraire, successeur de L.-C. Silvestre, 1853 [A Paris imprimerie Renou et Maulde 1867], 2 dln., [viii]+745+[xxi] p.

(Met 1310 afbeeldingen van drukkersmerken. Oorspronkelijk uitgegeven in 9 delen in de jaren1853-1865. Het werk werd onderbroken door de dood van samensteller Silvestre in 1867 en de geplande beschrijvende, vergelijkende en biografische index werd nooit gepubliceerd. Een register van uitgevers en drukkers aan het einde werd toegevoegd als deel x. Beide delen hebben als impressum “Imprimerie Renou et Maulde”. Deel 1 heeft een extra titelpagina met het impressum “Chez P. Jannet, successeur de L.-C. Silvestre, 1853”. Losse afleveringen met kartonnen platten en sluitlinten. In dit standaardwerk ook de drukkersmerken die de Goudse drukker Geraert Leeu gebruikte).

SCHETS eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van De regering en de Klerezy [Orn.] Te Utrecht, bij J.A. van Woestenberg, 1853, 8o, 52p.

(In originele papieren omslag).

INLICHTINGEN en opmerkingen over het adres der Oud-Bisschoppelijke Klerezy aan Z.M. den Koning, gedagtekend 14 april 1853. Aangeboden aan katholieken en protestanten door een R.K. pastoor [Orn.] Amsterdam, C.L . van Langenhuysen, 1853, 8o, 32p.

(In originele papieren omslag)

‘ONTMOETING der Princes Wilhelmina aan de Goejanverwellensluis’. A.A. Nunnink lith.,1853-1855.

Wilhelmina

(Gedetailleerde litho met de gevangenname van ‘Princes Wilhelmina’ door de Patriotten in 1787. 
De negentiende eeuwse litho is daadwerkelijk als schoolplaat gebruikt 
Afmetingen: 55 x 45 gehele plaat; 36 x 26 cm afbeelding).

JAN FREDERIK CHRISTIAAN RECKLEBEN, Dirk Volkertsz. Coornhert, staalgravure, ingelijst. 21,5×14,5 cm. 1853

(Afkomstig uit J.P. Arend, Algemeene geschiedenis des Vaderlands , Amsterdam 1553-1855. Onderaan gesigneerd “J.F.C. Reckleben, sculps”. De graveur was werkzaam in Amsterdam tussen 1834 en 1879).

NEDERLANDSCH MAGAZIJN ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1835, Te Amsterdam, bij gebroeders Diederichs 1853, fol., 416p.

(In 1 band gebonden encyclopedisch tijdschrift met tal van wetenswaardigheden en zwartwit-tekeningen als illustraties, soms paginagroot. Leren rug met rood titelschildje en sterk gewreven platten. Eerste katern los).

J. DÖLLINGER, Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses, 2 Bände [zweite verbesserte und vermehrte Auflage], Arnheim Druck und Verlag von Josué Witz 1853, [vi]+662+[xii]+751p.

(In Nederland met gothische letters gedrukte reformatiegeschiedenis, beginnend met Erasmus van Rotterdam. In twee halfleren banden met gemarmerde platten).

A.L.G. BOSBOOM-TOUSSAINT, Gideon Florensz. Historisch-romantische episode uit het laatste tijdperk van Leicesters bestuur in Nederland, Gebroeders Kraay Amsterdam 1854, eerste en tweede deel (van drie), 8o, [iii]+285+318p.

(Onderdeel van de Leicester-reeks. Met titelgravure in eerste deel en opdracht aan de Raad van de stad Alkmaar. In originele kartonnen band met geplakte linnen rug).

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Woorden van moederlijke liefde aan mijne dochter Mathilda. Gedeeltelijk naar het Hoogduitsch, tweede druk [portret] P.N. van Kampen Amsterdam 1854, 8o, [viii]+218+[ii] p.

(Op titelpagina portret van Mathilda, afgeschermd door klein vloeipapiertje. Fraai geornamenteerde linnen band met goudopdruk op voorplat en rug, met titel “Meerten Mathilde”. Voorbericht van de eerste druk opnieuw opgenomen, gedateerd 28 mei 1844, met opdracht van deze Goudse predikantsweduwe aan zeven van haar “Geliefde Kweekelingen en jonge Vriendinnen”. Enkele versjes werden vertaald door J. Kramer Jzn).

J.L. TERWEN, Afstand, kloosterleven en dood van Karel V naar Sturling, Mignet en Pichot, C. van der Post Jp. Utrecht 1854, 8o, [xii]+346p.

(Met gravure troonsafstand Karel V achter vloeiblad op titelpagina. De auteur, schoolmeester in Gouda, eindigt het voorwoord met de ondertekening J.L.T. Gouda september 1854. Kartonnen platten met lederen rug; rug onderste stuk verdwenen. Enkele pagina’s vlekkerig)

GEDICHTJES voor de lieve jeugd. Met gekleurde plaatjes. Derde vermeerderde druk [Afb.] Gouda B. van Goor [1854], 8o, 74p.

(Zeldzame derde editie, met vijf van de zes gekleurde platen, van de hand van P.W.M. Trap. Gerestaureerd, met platten van gemarmerd karton en met leer overtrokken rug. Ook binnenwerk gerestaureerd, en daardoor eerste pagina’s licht vervaagd).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA ROBIDÉ-VAN DER AA, Vruchtrijke aren, op den akker des levens, ingezameld voor de jeugd. Met 12 Plaatjes, G.B. van Goor Gouda [ca. 1854], kl. 4o, 103+[i] p.

(Goudse herdruk van een in 1843 in Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck en Uitgeverij Van Beek verschenen werkje. Compleet. De twaalf prentjes zijn handgekleurd. Bandje met uitgeverslinnen, rose, met goudstempeldecoratie op platten en rug. Binding los. Met uitgeverscatalogus en auteursinformatie op zes zijden van de schutbladen. Hieruit blijkt dat beide auteurs op het moment van verschijning van deze herdruk al waren overleden (1853 en 1851). Met handtekening van een vorige eigenaar op titelblad: “B. Hokker”)

P. VAN DER BURG, Eerste grondbeginselen der natuurkunde, strekkende tot leesboek voor alle standen. Hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden en tot handleiding voor onderwijzers, derde druk, met 600 tusschen den tekst geplaatste houtsneé-figuren [Orn.] Gouda, G.B. van Goor, 1854, [xii]+808p.

(Veelvuldig herdrukt handboek voor natuurkunde, met fraaie getekende illustraties. In halfleren band, met goudversieringen en titel in goud op de rug: “J.v.d. Burg Natuurkunde”).

F. KAISER, d’Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak voor het jaar 1855, [stadswapen Enkuizen], te Amsterdam, bij Gebroeders van Staden, op de Waal no. 72, [1855], 12o, ongepagineerd

(In fraai perkamenten omslagje. In oud handschrift op het voorplat het jaartal 1855)

BIJBEL, bevattende al de boeken der Heilige Schrift, volgens de Staten-overzetting. Met aanteekeningen, Gouda, G.B. van Goor, 1855. Folio.

Al de boeken van het Oude Testament. Met alphabetisch register. Volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van de tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaarte van het Heilige Land, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [lxv]+1210p.

Al de boeken van het Nieuwe Testament, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [xxiv]+398p.

De apocryfe boeken, Gouda, G.B. van Goor 1856. Folio, [i]+277p.

2dd02804-4ece-11e4-8452-745e0cf28cf4

2dd0ca0c-4ece-11e4-8cf2-6138ac47dc3a

2dd29efe-4ece-11e4-9d27-6dc28dc23249

(Luxe-editie van de Prachtbijbel of Sophiabijbel van drukkerij B.J. van Goor uit Gouda. Met 79 staalgravures van W.H. Bartlett en een kaart van het Heilige Land. Fraaie relief band met koperen sloten, goud op snee – 38 x 32x 16 cm (12.5 kg). Zowel beide platten als de rug zijn uitgevoerd in papier-maché en overtrokken met leer en voorzien van fraaie florale motieven en Bijbelse taferelen. De voorzijde toont de verheerlijking van Jezus op de berg in aanwezigheid van Mozes en Elia (zie Mattheüs 17). De afbeelding op de achterkant verwijst naar de opstanding (zie Mattheüs 28). De rug is versierd en voorzien van het woord ‘Bijbel’. De bijbel werd destijds opgedragen aan Sophia Frederika Mathilde [1818-1877], Prinses van Württemberg en Koningin der Nederlanden vanaf haar huwelijk met koning Willem lll in 1839 en is daarom bekend als de ‘Sophiabijbel’.  
In 1855 publiceerde Van Goor deze geïllustreerde bijbel, die in losse afleveringen aan de man werd gebracht. Uiteindelijk kon de koper daarna kiezen voor een luxe of een minder luxe band. Met koperen boekklampen en koperen voetjes op voor- en achterplat om het reliëf te beschermen. ).

BIJBEL, bevattende al de boeken der Heilige Schrift, volgens de Staten-overzetting. Met aanteekeningen, Gouda, G.B. van Goor, 1855. Folio.

Al de boeken van het Oude Testament. Met alphabetisch register. Volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van de tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaarte van het Heilige Land, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [lxv]+1210p.

Al de boeken van het Nieuwe Testament, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [xxiv]+398p.

De apocryfe boeken, Gouda, G.B. van Goor 1856. Folio, [i]+277p.

goorkind

(Met talrijke lithografieën; eenvoudige boekband van kalfsleer en twee boekklampen van koper; mist opdracht aan koningin Sophia en lijst van voorintekenaren die alleen in luxe editie voorkomen; hoek en rug vertonen slijtage; enige vochtvlekken; zie over deze ‘Prachtbijbel’: P.H..M. Abels, ‘Goudse bijbel met een lange voorgeschiedenis’. Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 27 (2009) 12-18.

AL DE BOEKEN van het Nieuwe Testament, met alphabetisch register volgens de Staten-overzetting. Met ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van den tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaart van het Heilige Land [Orn.] Gouda, G.B. van Goor 1855, folio, [xxiv]+398p.

DE APOCRYFE BOEKEN, volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende plaatsen, opgaven van den tijd der gebeurtenissen, en verscheidene staalplaten [Orn] Gouda, G.B. van Goor 1856. Folio, [i]+277p.

(Eenvoudige band met kartonnen platten en fraaie leren rug, met goudornamentiek en de woorden Bijbel en Nieuwe Testament. Deel van de zogeheten Prachtbijbel of Sophiabijbel van drukkerij B.J. van Goor uit Gouda, zonder het deel met het Oude Testament. Eerste katern bladen los. In dit exemplaar geen vloeibladen voor de steendrukken, waardoor (?) zeldzaam gave platen zonder de gebruikelijke vochtvlekjes.)

OPENING of the Dutch – Rhenish Railway. The Illustrated London News, august 4, 1855, plano.

Trein2(pagina uit Brits tijdschrift met – deel van – verslag van de officiële ingebruikneming van de spoorwegverbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Met gravures van de Kleiweg in Gouda (“Gouda, in South-Holland”), waar een kar staat met het opschrift “SPOOR DEINST”, en “The Dutch-Rhenisch Railway crossing the Zyde-Plaas Polder boven Rotterdam”. Licht vergeeld en rafelig aan de randen).

J. KRAMERS Jz, Geographisch woordenboek der geheele aarde, G.B. van Goor Gouda, 1855, 8o, [xxiv]+994+[xvi]p.

(Met originele linnen rug met goud-ornamenten; Kleur op snee. Gerestaureert; nu puntgave band, met linnen platten Zonder gravure van de Goudse lexicograaf Kramers).

J. KRAMERS Jz, Geographisch woordenboek der geheele aarde, G.B. van Goor Gouda, Kramers1855, 8o, [xxiv]+994+32p.

(Met gravure van Kramers. Meegebonden in dit exemplaar is een fondslijst van Van Goor uit mei 1865. In originele linnen band; rugbinding sleets).

G.D.J. SCHOTEL, Bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding, P.H. Noordendorp ‘s-Gravenhage 1856, 237p.

MARIA HAEZEBROEK, De hedendaagsche kookkunst, of de wetenschap om Haezebroek1lekker goedkoop te eten en te drinken. Vierde druk. Op nieuw geheel omgewerkt en met tal van recepten verrijkt door J.P. Gros, Eerste kok van wijlen Z.M. Willem I. Vermeerderd met een alphabetisch register, eene handleiding omtrent het voorsnijden, het bedienen der Tafel, als ook met eenige tafel-menus. Opgehelderd door houtsneé-figuren, Gouda, G.M. van Goor 1857, 8o, [lvi]+244 p.

Haezebroek3

(Populair negentiende-eeuws kookboek. Met originele, half-linnen omslag. Gerestaureerde rug – deels met behoud van originele goudopdruk. Nieuwe schutbladen met geplakte papierstroken in binnenmarge. Binnenwerk wat gebruikelijke (roest-)vlekjes).

Haezebroek4

Haezebroek5

.

JOHANNES BAPTISTA RIETSTAP, Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practijk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel; van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I; van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz., met vijf platen, [orn.] Gouda G.B. van Goor 1857, [xii]+522 p.

(Het eerste grotere Nederlandstalige heraldische handboek, na dat van Th. de Rouck uit 1645. Rietstap (1828-1891), Rotterdammer, was ambtenaar, stenograaf van de Tweede Kamer, genealoog en heraldicus. Basiswerk voor de heraldische terminologie (de afd. II van het boek). Eerste druk van dit regelmatig herdrukte, en als Armorial Général vertaalde en verder uitgebreide standaardwerk. Gesleten platte, rug aan de onderkant beschadigd; 5 pagina’s met afbeeldingen van familiewapens in zwart wit op losgeraakte bladen achterin. Deze bladen hebben aan de onderkant, buiten het afbeeldingenkader een watervlek. Met exlibris zonder naam, met nummer 152; eigenaarstempel op eerste schutblad van Ir. G.L. van Straaten, bouwkundig ingenieur uit Arnhem)

N.N., Eenige bezwaren tegen de voordragt van wet tot regeling van ’t lager onderwijs. Uitgegeven door de Vereeniging “Regt voor allen”, Te Amsterdam bij C.L. van Langenhuysen 1857, 95pp.

VERORDENING van Policie op het bevaren van de Wateren der Gemeente Gouda, ter Boek- en kantoordrukkerij van J. van Bentum en Zoon te Gouda 1857, 8o, 8p.

DE TAALSPIEGEL. Een prentgeschenk voor leerzame kinderen. Met 67 plaatjes, G.B. van Goor Gouda [z.j. ca. 1857], oblong [xxiv] p.

goor7

(Zeer zeldzaam en vroeg boekje voor onderricht in de Nederlandse taal. Met systematische uitleg van zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke goor3naamwoorden, voornaamwoorden, werkwoorden, telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden en tussenwerpsels. Op de linkerpagina’s een uitleg in woorden in de vorm van gesprekjes tussen Klaas, Krisje en Piet. Rechts gaan voorbeelden vergezeld van illustraties, getekend in kleine rondjes en ovaaltjes. In oorspronkelijk kartonnen kaft, met in de titelversiering het stadswapen en de wapenspreuk (Per Aspera ad Astra) van
Gouda
op voorplatten en afbeelding van twee lezende meisjes en met hondje spelend goor4jongetje op de achterplatten. Band gewreven, binding met linnen plakstrook wat zwak. Gedrukt in dun cursief handschrift. Alle 67 plaatjes handgekleurd. Met ex libris van Tonny Bosselaar). In 1859 verscheen hetzelfde boekje bij Uitgeverij De Vlieger, maar met 66 in plaats van 67 plaatjes. Exemplaren van Van Goor met de originele omslag, zoals deze,  zijn vrijwel niet bewaard gebleven.

goor5

G ॊ r6

goor1

J. WIARDA, Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob, diss. Leiden, H.A. Frijlink Amsterdam 1858, [VIII] + 190p.

JOH[ANNES] JOS[EPHUS] IGN[ATIUS] DÖLLINGER, Heidenthum und Judenthum. Vorhalle zur Geschichte des Christenthums [Orn.] Regensburg Verlag von G. Joseph Manz 1857, [xxiv]+858+[i] p.

(In halfleren band, met titel en ornamenten in goud op de rug. Watervlekkerig. Stempel Passionisten Maria Hoop).

D. RUIJTER Jr, Cornelis Houtman van Gouda, de grondlegger van Neêrlands Oost-Indischen handel. [afb. schip] Dichtstuk, Gouda, G.B. van Goor, 1858, [viii]+22p.

(Door de schrijver, een kostschoolhouder, opgedragen aan De reeders van de bark “Gebroeders Houtman” in aanbouw te Gouda. Exemplaar ingebonden in hard karton; uit de bibliotheek van de Goudse historicus G. Schrijvers en later bezit van J.M. Rebel).

JOH[ANN] MATTHESIUS, W[ILLEM] F[REDERIK] BARBIERS, Dr. Maarten Luther, geschetst door een tijdgenoot. Met platen en een portret van den hervormer [orn.] Amsterdam, P.M. van der Made 1858, [iv]+[iii]p.

(Barbiers (1815-1896) vertaalde dit werk uit het Duits. Hij was luthersch predikant, eerst te Harlingen  (1845) en te Gouda, bevestigd op 7-11-1847, emeritus 31-12-1882. Hij vestigde zich daarna in zijn geboortestad Haarlem. Streng rechtzinnig, was hij voorzitter van de vereniging voor Christelijk onderwijs te Gouda. In halflinnen band, met platten van gemarmerd karten. Compleet. Ex libris-stempel van J.J. v. Lindt v. Erk Jzn).

A. TIELE, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. Eerste deel 1500-1648, Frederik Muller Amsterdam 1858, [vi]+406+19 p.
P.A. TIELE, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Tweede deel 1649-1672, Frederik Muller Amsterdam 1860, [iii]+232+6
P.A. TIELE, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Derde deel 1672-1702, Frederik Muller Amsterdam 1861, [viii]+308 p.

(Eerste inventarisatie van Nederlandse pamfletten uit de vroegmoderne tijd. Opnieuw ingebonden met behoud originele omslagen in blauwe linnen boekbanden, met titel, deel en jaren in goud op de rug. Dor boekbinder VU Amsterdam. In eerste deel additioneel katern in papieren omslag met titels uit 1620. In dit deel ook lijst met voorintekenaren en eigendomssticker van “Boekhandel de Gebroeders Abrahams”. In tweede deel eigendomssticker “De weduwe Hulstazoon, boekverkoper” in Amsterdam).

J. L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in ene reeks van schilderachtige gezigten zijner belangrijkste plaatsen, merkwaardigste steden, kerken, kasteelen en andere aanzienlijke gebouwen van vroederen en lateren tijd, naar de natuur geteekend en in staal gegraveerd door onderscheidene kunstenaars, Gouda, G.B. van Goor 1858-1860, 8o, 360p., map met 45 losse afleveringen.

(Kartonnen verzamelband met 45 originele mapjes, tot pagina 360 (van de 820). Elke twee weken verscheen zo’n tekstdeeltje, dat werd geleverd met staalgravures voor de prijs van f.0,50 cent per deeltje. Deze ontbreken in deze map, met uitzondering van een handgekleurd titelblad. Nieuwe intekenaren kregen vermelding op de omslag van deze deeltjes. Aan het eind kon de intekenaar de volledige verzameling mapjes laten inbinden in een luxe of gewone band. De omslagen van de mapjes werden dan verwijderd en weggegooid. Dat ze in deze map bewaard zijn gebleven is dan ook bijzonder. Met eenzelfde formule had uitgeverij Van Goor uit Gouda eerder succes gehad met de zogeheten Sophiabijbel).

J.L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gesigten [afb.] Gouda, G.B. van Goor [z.j. 1858-1860], 8o, 820+[xxxvi]p.

(Slordige, zwaar geplunderde editie in één halfleren band. Met nog slechts enkele platen. Veel bladzijden gerepareerd met plakband, waaronder ook de zwaar gehavende titelpagina. Bijzonder aan dit exemplaar is de band en de lijst met voorintekenaren die achteraan is toegevoegd).

J. L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gesigten. Eerste deel [afb.] Gouda, G.B. van Goor [z.j. 1858-1860], 8o, p. 1-240.

 J.L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gesigten. Tweede deel [afb.] Gouda, G.B. van Goor [z.j. 1858-1860], 8o, p.241-488.

J.L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gesigten. Derde deel [afb.] Gouda, G.B. van Goor [z.j. 1858-1860], 8o, p.489-820.

(In drie blauwe linnen banden met goudopdruk provinciewapens en de Nederlandse Leeuw met ‘Je maintiendrai’ op voorzijde. Gebundelde uitgave die waarschijnlijk in 1860 verscheen. Op de achterzijde gouden ornamenten. De ruggen met titel en deelnummer, donker verkleurd. Kleine beschadiging onderaan de rug van deel 1. De drie delen hebben een doorlopende paginering, met drie identieke staalgegraveerde titels met de Montelbaantoren en Oude Schans te Amsterdam. In totaal 136 staalgegraveerde platen. Hier en daar roestvlekkig zoals gebruikelijk, enkele kleine andere kleine gebruikssporen. Ruggen beetje verbleekt, deel 2 met scheurtje in de voet van de rug. Eigendomsinschrijving van “f.V.H. bij Paul i. St. Mary O.S. sept. ‘42”).

J[ACOB] VAN LENNEP, Holland. Almanak voor 1859 [orn.] Amsterdam, Gebroeders Kraay [gedrukt bij A. Brakels & Comp.] 1858, 8o, [xv]+256p.

(Met fraaie boekband met goudopdruk en goud-op-snee. Blijkens stempeltje het werk van F.A.L. Japin, boekbinder in Amsterdam. Met diverse gravures.)

J. KRAMERS Jz., Nouveau dictionnaire Français-Hollandais, Gouda, G.B. van Goor 1859, 1968p.

(Met portret van de auteur, schoolmeester Kramers, die in 1866 tragisch zou verdrinken in de Kattensingel in Gouda. Stevige originele band met leren rug, onder licht ingescheurd).

W. MOLL, Kalender voor de protestanten in Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging tot Beoefening van de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, Derde jaargang 1858 [Orn.] Te Amsterdam, bij H.W. Mooij, 8o, [vii]+208p.

(Begint met kalender met gedenkdagen voor personen uit de protestantse kerkgeschiedenis.  Gevolgd door artikelen. Met uitvouwbare prent die vochtvlekkerig is.  Fraai gebonden in halfleren band met gemarmerde platten).

CURÉ DE SAINT-SULPICE, LE, Vie de Saint François de Sales, évèque et prince de Genève d’apres les manuscrits et les auteurs contemporain, Tome Premier [DM] Paris Jacques Lecoffre et Cie, Libraires 1858, [xii]+647p.

CURÉ DE SAINT-SULPICE, LE, Vie de Saint François de Sales, évèque et prince de Genève d’apres les manuscrits et les auteurs contemporain, Tome Second [DM] Paris Jacques Lecoffre et Cie, Libraires 1858, 584p.

(Biografie van Franciscus van Sales. Twee delen in groene halfleren band met goudornamenten en titel en deelnummer in goud op de rug. Gewreven kartonnen platten. Achterin het tweede deel uitvouwbare kaart. BPH)

LAURENS COSTER. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders der boekdrukkunst. Eerste jaargang 1858-1859, Utrecht W.J.A. Mulder 1859, 8o, [xvi]+368p.

LAURENS COSTER. Tijdschrift toegewijd aan de belangen der boekdrukkunst en aanverwante vakken. Oorgaan van en uitgegeven door de Algemeene Nederlandsche Typographische Hoofd-Vereeniging, Negende jaargang, Utrecht C. Mommaas Cz. 1866, 8o, [viii]+232+[xlii] p.

(Twee deeltjes van tijdschrift over de boekdrukkunst. In eerste deel lijst van voorintekenaren. Onder hen ook 22 uit Gouda, onder wie drukker D.D. Lulius van Goor, schoolopziender R. van Hinloopen Labberton en schoolmeester P. Kluitman. Aan het eind van het tweede boekje een inhoudsopgave van de eerst negen jaargangen).

W[ILLEM] J[ACOBUS] FORTUIJN DROOGLEEVER, Geschiedenis der werkinrigting, tot wering van de bedelarij te Gouda. Verslag, uitgebragt bij het tienjarig bestaan, den 30sten augustus 1859, in eene vergadering van leden en begunstigers. Uitgegeven ten voordeele der inrigting, Gouda B. van Goor 1859, 8o, 36p.

(Fortuijn Droogleever was notaris en voorzitter van het bestuur van de inrigting. Op binnenzijde voorblad ex libris van Fortuijn Droogleever).

J. H. SCHOLTEN, De vrije wil. Kritisch onderzoek, P. Engels Leiden 1859, [xlviii]+400p.

(Compleet. Rug boven- en onderaan beschadigd).

G.D.I. SCHOTEL, Een keizerlijk, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de O.L. Vrouwe-Kerk te Dordrecht, Amsterdam J.C. Loman Jr. 1859, 125p.

(Compleet. Met gesigneerd portret van Schotel, een kleurenplaat van het altaar en een zwartwit tekening van de toren. Fraai ingebonden met gemarmerde platten en lederen rug en hoeken).

VOLKS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCHE KATHOLIEKEN, in ’s Heeren schrikkeljaar 1860, samengesteld door Jos.-Alb. Alberdingk Thijm, Te Amsterdam bij G.L. van Langenhuysen [1859], [lxii]+245+[iii] p.

(In halflinnen bandje met gemarmerd kartonnen platten, waarop aan de voorzijde auteur, titel en jaar in zierig handschrift staat vermeld en bibliotheekcode 323a. Op de rug in gouden letters K.G.V. Met voorin uitvouwbare prent van Sint-Servaas).

J. TEN BRINK, Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historisch-ethische studie [DM] Gebroeders Binger Amsterdam 1860, [xci]+232p.

(Opgedragen aan E.J. Potgieter. Met voorin portretgravure van Coornhert naar Goltzius. Linnen rug en kartonnen gemarmerde platten. Op de rug in gouden letters “Ten Brink, Dirck Coornhert en zijne wellevenskunst”).

M. KASIMIRSKI e.a., De Koran, voorafgegaan door het leven van Mahomet, Haarlem J.J. van Brederode 1860, 8o, 876p.

JEAN VAN DER HAGHEN, La bienvenue de Jean de Hembyze a Gand – (23 octobre 1583). Publié en fac-simile par C.R., Bruxelles F. Heussner – Paris, Aug. Aubry 1861, 8o, [xvi]+13p.

(Zeer vroege facsimile van Gents pamflet, ingeleid door Charles Ruelens. Met portret van Jean de Hembyze en achterin in linnen inschuifstrook de facsimile van het pamflet. Opnieuw gebonden door boekbinder UVA, in harde bruine linnen kaft met titel en jaartal in goud op de rug).

J. VAN LENNEP, W.J. HOFDIJK, Merkwaardige kasteelen, Derde serie, I, Amsterdam G.W. Tielkemeijer 1861, 236+[i] p.

(Met hoofdstuk over het kasteel van Gouda (p.49-78), met ingekleurde linosnede met afbeelding van het Goudse kasteel. In fraaie linnen band met goudopdruk. Voorwerk met lijst voorintekenaren los bijgevoegd)

J. TER GOUW, Beknopt historisch overzigt van onze nationale schoolwetgeving, Amsterdam C.L. Brinkman 1862, 184p.

(In originele band)

NIEUWE GOUDSCHE ALMANAK voor het jaar 1863, Gouda Brinkman [1862], 8o, 167p.

(Alleen eerste 12 pagina’s bevatten statistieken en gegevens over Gouda. Voor het overige is het algemene lectuur en getekende illustratie (deels door een vorige eigenaar ingekleurd. Met stevige halflinnen band).

MATTHIJS BÜCHNER, Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leiden, voor de faculteit te verdedigen op zaterdag den 8sten november 1862, des namiddags te 3 uur door Matthijs Büchner van Gouda, Leiden D. Noothoven van Goor 1862, 12p.

(Gebonden in fraaie bruinlinnen band met wapen van de Leidse universiteit in goudopdruk op de voorzijde en Vrouwe Justitia in goudopdruk op de achterzijde).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Beknopte schets der mythologie of fabelgeschiedenis [orn.], G.B. van Goor, Gouda 1863, 8o, 59+[iv] p.

(‘Met 17 plaatjes’, paginagrote tekeningen van goden uit de oudheid. Postuum uitgegeven werkje. In ‘Voorberigt’, ondertekend door C.C. te G., wordt ‘Mevr. Van Meerten’ lof toegezwaaid. Tegelijk vreest de inleider dat inmiddels ook in haar woonplaats niet veel herinneringen aan haar persoon meer bestaan, met uitzondering van een enkeling die als 4 of 5-jarige vroegtijdig ‘uit Gouda’s toenmaals zoo voortreffelijke bewaarschool in die van Mevrouw van Meerten overging’. In originele kartonnen Van Goor-band, met verstevigde rug en sleetse platten).

FEESTGESCHENK bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands herstelling. J.H. van der Palm, Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands hersteling in den jare 1813. Niet in den handel. Uitgereikt door de sub-commissie tot oprigting van een nationaal gedenkteeken voor november 1813 enz. te Gouda, Schiedam, H.A.M. Roelants 1863, 8o, 46p.

(Met oranje papieren omslag. Op de voorzijde daarvan staat Gouda).

J. TER GOUW, De eerste april. Nieuwe uitgave, Amsterdam C.L. Brinkman 1864, [iii]+92p.

(Met fraaie, doch licht beschadigde (linker boven- en onderhoek) kleurenlitho op omslag. Op de voorzijde de inname van Den Briel en haar wapenspreuk “Libertatis primitiæ”. Op de achterzijde een kleine afbeelding van koppelstok. Stempel “Ex libris A. Brom”).

W. BISSCHOP, De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, kl. fol., z.pl. [Leiden], z.j. [1864], 145 p.

(Bronnenuitgave van oproer door voorgenomen verhuizing van universiteit Leiden naar Utrecht, 1586-1587).

FRANZ LÖHER, Jacoba van Beijeren en haar tijd, eerste deel, ’s Gravenhage W.P. van Stockum 1864, [xii]+366+[ii] p.

(Jacoba woonde een tijdlang in het kasteel in Gouda; Opnieuw gebonden in kunstleer, met origineel titelblad op voorplat.

P. BUYS, Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen. Tweede herziene druk [Orn.] H. ten Oever 1864, 8o, [xvi]+192p.

(Met originele papieren omslag; binding los).

F.-T.B. CLAVEL, Geschiedenis der Vrijmetselarij en der geheime genootschappen. NaarVrijmetselen2 het Franch. Versierd en opgehelderd door 25 fraaije staal-gravures, derde druk [logo vrijmetselarij], G.B. van Goor Gouda, 1865, [viii]+422+[ii] p.

Vrijmetselen1(Een van de wegen voor Benjamin van Goor om in contact te komen met prominente Gouwenaars bood de vrijmetselarij. Hij gaf ook een van de standaardwerken uit over dit heimelijke genootschap, te weten Clavels Geschiedenis der Vrijmetselarij. Van dit boek liet hij vier drukken verschijnen, tussen 1841 en 1888. Dit is de derde editie uit 1865, met korte toelichting van Van Goors lexicograaf J. Kramers. Die benadrukt dat in deze editie diverse feilen uit de twee voorgaande edities zijn gezuiverd. Hij draagt dit werk ‘in nieuw gewaad’ op aan de ‘Nederlandsche broederen’. In fraai gedecoreerde donkerblauwe linnen band met goudopdruk van het vrijmetselaarslogo voorop en een pelikaan met jongen op de achterzijde. Op de rug de titel en drie symbolen van de vrijmetselarij in goud (zon, davidster en passer met winkelhaak). Staalgravures beschermd met vloeipapier. Lichte beschadigingen boven en onderaan de rug. Rug ook licht verkleurd).

H.C. ROGGE, Caspar Janszoon Coolhaes. De voorlooper van Arminius en der remonstranten, twee delen, Y. Rogge Amsterdam 1865, [XII] 255p. en [IV] 247p.

(Opnieuw ingebonden in één band in zwart linnen met titel in goud op de rug)

J. VAN LENNEP, De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland aan zijn kinderen verhaald, Gebroeders Kraay Amsterdam [1865], 5de druk, 4 delen in twee banden, met platen, 258+372+343+354p.

(Met afbeeldingen in kleurendruk en kaartjes)

J.C.L. NEUKIRCH, De insektenwereld naar J.C.L. Neukirch voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door M.J. van Nieuwkuyk. 64 gelithographeerde afbeeldingen in kleuren, Leiden, D. Noothoven van Goor [1865], 8o, [viii]+206p.

(de 64 litho’s zijn verdeeld over acht paginagrote platen. Plaatwerk helder, vloeipapier vlekkerig. Rug en (met goudopdruk versierde) platten los).

W.J.F. NUYENS, Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche beroerten (1559-1567), twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1865, [xxiv]+[1]+246 en [ii]+290+[i] p.
W.J.F. NUYENS, Geschiedenis van den Opstand in de Nederlanden van de opkomst van Alva tot aan de bevrediging van Gend (1567-1576), twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1866, 225p. en [iii]+319p.
W.J.F. NUYENS, Geschiedenis van den Opstand in de Nederlanden van de Gentsche bevrediging tot aan den dood van Willem van Oranje (Kalvinistische overheersching en katholieke reactie) (1576-1584), twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1867, [ii]+335+[i]p. en [iii]+240p.
W. J.F. NUYENS, Geschiedenis van de vorming van de Republiek der zeven Vereenigde Provincien,1584-1588, twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1869, [vi]+440p. en [viii]+315+29+[xxvii]p.

(Geschiedschrijving van de Opstand door de rooms-katholieke historicus Nuyens. Naast de deeltitels is de reeks verschenen onder de algemene titel: Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw. Opnieuw ingebonden in linnen banden met bruine platten en oranje rug. Deeltitels in romeins met eenvoudige pen op de ruggen geschreven).

A. NUMAN, Handboek der genees- en verloskunde van het vee, ingericht naar de behoeften van ons Land, onder opzicht der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, zesde druk, vermeerderd met alle bijvoegselen der vorige drukken [Orn.] Gouda, G.B. van Goor [1866], 4o, [xv]+[vi]+558+[iv] p.

(Veelgebruikt handboek voor veeziekten. Eerste druk verscheen in Amsterdam in 1819. Numan was hoogleraar in de praktische veeartsenijkunde aan ’s Rijks veeartsenijschool. De Goudse uitgever Van Goor schrijft zijn voorwoord van december 1866 dat hij op dat moment de eigenaar is van dit werk (dat hij de rechten bezat). Eerste bladen gerestaureerd met Japans papier en het boek is ingebonden in een  – stevige – bruinleren band. De twee uitvouwbare platen ontbreken. In het register wel tekeningen van een paard, koe, schaap, varken en hond).

HENRI LEBRUN, Aventures et conquétes de Fernand Cortez au Mexique [Bibliotheque de la jeunesse chrétienne, 2e série in-12], [DM] Tours Alfred Mame et fils, éditeurs 1867, 8o, 288p.

(Twaalfde druk van een in 1843 verschenen boek over de veroveringen van de Spanjaard Cortez in Mexico. Met fraaie versierd bandje en afbeelding op het voorplat. Hoeken en rug aan onderkant met slijtage. Enkele gavures achter vloeiblaadjes. Eigendomsinschrijvingen: “Voor oom Freek. 2oktober 1967Simon Jan Sol” en stempels F.J. Pols).

G.D.J. SCHOTEL, Een studenten-oproer in 1594. Bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-collegie te Leyden, J.K. Steenhoff Leiden 1867, 104p.

(In originele band, met “eene groote uitslaande plaat hert operoer voorstellende, naar de tekening van J.C.L.W. Schotel”).

DE CHRISTELIJKE HUISVRIEND. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een godsdienstig leven, Te Leyden bij D. Noothoven van Goor 1868, 380p.

H.Q. JANSSEN,  De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden, Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1868, eerde deel, [viii]+470p.

H.Q. JANSSEN, De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden, Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1868, tweede deel, 336p. (meegebonden deel III-III van de Werken van de Marnix-Vereeniging)

(fraai opnieuw ingebonden in blauw leer met Oranje schildjes voor auteursnaam, titel en deel; Exemplaar Dr. Abraham Kuyperstichting ‘s-Gravenhage)

C.W. VREEDE, Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadspensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst. Met bijlagen, C. van der Post ja. Utrecht, 1868, [x]+136p.

(Met portret achter vloeitje van deze Wilhelmina van Pruisen, bekend geworden van haar aanhouding bij Goejanverwellesluis door een vrijkorps van patriotten uit Gouda. Fraai ingebonden, met gemarmerde platten, blauw linnen op de hoeken en rug en op deze rug in goudopdruk “Prinses Wilhelmina van Pruisen”).

N. ANSLIJN, Nz., Nieuw spel- en leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen. Ten gebruike der scholen, derde stukje, een en dertigste druk [DM], Te Haarlem, bij de erven F. Bohn 1868, 8o, 32p.

(Populair leesboekje voor de scholen. Met eenvoudige papieren omslag. Bladzijden rafelig, zonder tekstverlies).

A. PIERSON, Willem de Clercq naar zijn dagboek 1811-1824. Niet in den handel [Orn.] Gedrukt bij Gebr. van Asperen van der Velde te Haarlem [1869], [ii]+223+[xiv] p.

(Uitgave in originele halflinnen band, bestemd voor de nazaten van deze Amsterdamse industrieel en Réveil-dichter, vriend van Isaac da Costa. De Clercq was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de textielindustrie in Twente en het ontstaan van Nijverdal. In zijn dagboek steekt hij enkele keren de loftrompet over ‘zijn geliefde Almelo’).

MARTINUS LUTHER, Servum arbitrum, dat is: De knechtelyke wille; verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald [DM], Te Gouda bij B.H. Maaskant, Achter de St. Janskerk, A. 21, 1870, [viii]+269+[vii] p.
ERASMUS VAN ROTTERDAM, Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther, [DM] Te Gouda bij B.H. Maaskant, Achter de St. Janskerk, A. 21, 1870, 68p.

(Herdruk in oorspronkelijke lettertype van de polemiek tussen Luther en Erasmus; in een vertaling uit 1591 van Jacobus Kimedoncius; in fraaie band met lederen rug en kartonnen platten; op de rug in goud “Luther, Knechtelijcke wil”. Titelpagina’s met drukkersmerk in de vorm van een bijenkorf).

F. KOHLBRÜGGE, Zeven leerredenen over den profeet Jona. Gehouden in de maanden junij, julij en augustus 1848, naar het Hoogduitsch. Tweede druk, Gouda B.H. Maaskant 1870, 112 p.

(Met eenvoudige zwartkartonnen omslag. Kohlbrügge was predikant van de Nederlands-gereformeerde gemeenten van Elberfeld)

EARL STANHOPE, History of England, comprising the reign of queen Anne until the peace of Utrecht, Leipzig Bernhard Tauchnitz 1870, 8o, 2 volumes, [xvi]+326+[xii]+340p.

BIJBELSCHE ALMANAK voor het jaar 1871. Uitgegeven door het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap [orn.] Amsterdam, ter boekdrukkerij van Metzler & Basting [1871], 94p.

(Met sleetse titelpagina; laatste pagina’s ontbreken).

HIERONYMUS VAN ALPHEN, Kleine gedichten voor kinderen. Nieuwe druk, Utrecht, J.G. van Terveen & Zoon [1871], typ. Jan van Dokkum, Marnixstraat 136 Amsterdam, 8o, [iv]+72 p.

(Uitgave zonder plaatjes: vermoedelijk is dit de schooluitgave genoemd in Brinkman 1873. Reclame voor andere titels achterop verwijst naar 1872. Bevat een ‘Voorberigt’ van de auteur en een portret van hem op de omslag en op het titelblad. Met originele handtekening van de uitgever. Exlibris Wm.S.B. Klooster).

KRAMERS’ REKENBOEKJE, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofdregelen met tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten, Tweede stukje, tweede druk, G.B. van Goor zonen Gouda 1871, 8o, 45p.

(Met zegeltje “Boek en schoolhandel, schrijfbehoeften P.G. Maas, Gouda”. Op titelpagina eigendomsinschrijving “J. van Dongen Bolding”, nazaat van een Goudse baljuw Willem Bolding uit de Franse tijd, woonachtig aan de Hoge Gouwe).

TENTOONSTELLING van Goudsche-oudheden, geopend den 27 Juli 1872, bij gelegenheid van het 600 jarige jubilé der stad, [achterzijde:] Wegwijzer door de Commissie uitgegeven, gedrukt bij G.B. van Goor Zonen Gouda 1872, 28p.

(Lijst met 958 objecten, bijeengebracht door de Commissie voor de Tentoonstelling van Goudsche Oudheden. Met vermelding van de eigenaren. De commissie stond onder leiding van de hervormde dominee J.N. Scheltema en J.J. Bertelman, kunstschilder en houder van de stadstekenschool in Arti Legi. Alle objecten worden in dit gebouw tentoongesteld ter gelegenheid van de viering van 600 jaar stadsrechten van Gouda. Een deel van de collectie ging na afloop terug naar de eigenaren, meer de overige objecten vormde de basis voor het stadsmuseum. Dat vond eerst onderdak in Arti Legi en daarna in Het Catharina Gasthuis).

F[REDERIK] HARTING, Photographiën der geschilderde kerkglazen van de St. Janskerk te Gouda, met derzelver beschrijving en de geschiedenis dier Kerk, z.j.. z.pl. [Uitgeverij J. van Bentum en Zoon Gouda 1872], fol., [x]+[lxvii] p.

(Frederik Harting (1835-1902), een van de eerste professionele Goudse fotografen, zegt gestimuleerd te zijn tot de uitgave van deze 31 foto’s van de Gouds Glazen door de tentoonstelling van “Goudsche oudheden” in 1872, bij de viering van 600 jaar stadsrechten. Hij draagt zijn boek op aan HKM Sophia Frederika Mathilda, koningin der Nederlanden, geboren prinses van Wurtenburg. De afbeeldingen zijn geen foto’s van de glazen zelf, maar opnames van de etsen die Pieter Tanjé in de achttiende eeuw maakte van gravures van Julias Ceasar Boëtius (1738-1754), waarvoor hij op 25 november 1872 toestemming kreeg van de Goudse kerkvoogdij. Fotobladen van karton, afgedekt met vloeipapier, met bijbehorende beschrijving van het glas. In fraaie halflederen rode band; titelschildje met “Photographiën van kerkglazen van Gouda” en ornamenten. Binding voorplat zwak, evenals de bevestiging van de kartonnen platen aan de rug).

F[REDERIK] HARTING, Photographiën der geschilderde kerkglazen van de St. Janskerk te Gouda, met derzelver beschrijving en de geschiedenis dier Kerk, z.j.. z.pl. [Uitgeverij J. van Bentum en Zoon Gouda 1872], fol., [x]+68p.

(Kleinere editie van het fotoboek van Harting, waarvoor op 25 november 1872 toestemming kreeg van de Goudse kerkvoogdij. Met originele kartonnen platten en linnen rug. Fotobladen van karton, afgedekt met vloeipapier, met bijbehorende beschrijving van het glas. Bladen in tegenstelling tot de folio-uitgave wel genummerd en naam en plaats drukker nu wel vermeld).

BESCHRIJVING van de Kunstig geschilderde glazen binnen de St.-Janskerk te Gouda, voorafgegaan door een korte geschiedenis dier kerk. Handleiding ten dienste van hen die dit kunstwerk komen beschouwen, Kerkvoogdij Ned. Hervormde Gemeente Gouda [z..j.], 4o, 39p.

(Ongedateerd glazengidsje in iets groter formaat dan gebruikelijk. Dit keer geen commerciële drukker of uitgever, maar de Kerkvoogdij treedt zelf op als uitgever. Gidsje dateert daarmee van voor de oprichting Fonds Goudse Glazen).

D. ERASMUS VAN ROTTERDAM, Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther, [DM] Te Gouda bij B.H. Maaskant, Achter de St. Janskerk, A. 21, 1872, 68p.

(Titelpagina met drukkersmerk in de vorm van een bijenkorf. Met kartonnen omslag, voorzijde los; op titelpagina eigenaarsstempel “F.G.H. Nicolaï”)

H.J. ALLARD, Petrus Engelraeve, predikant te Boskoop en Maria de Combe, geb. Van Zijs, W. van Gulick ’s-Hertogenbosch 1872, 8o, 59p.

(Twee hoofdstukken uit het Boek der Nederlandsche bekeerlingen. Zonder band).

JOH. VAN VLOTEN, Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje, 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden, 2 dln., H.A.M. Roelants Schiedam 1872, [viii]+356+363 p.

(Twee delen in stevige hardkartonnen kaft en linnen rug. Eigendomsinschrijving Josine Feenstra).

J. HARTOG, De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis vsn het huiselijke, maatschappelijke en kerkelijke leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw, 2de druk, Utrecht Gebr. Van der Post. Uitgevers van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap 1872, 341p.

(Afgeschreven exemplaar met stempels van de Openbare Leeszaal Almelo en Instituut Lerarenopleiding “Ubbo Emmius” Leeuwarden/Groningen).

J.J. VAN TOORENENBERGEN, Vaderlandsche Herinneringen 1566-1572, [Vignet], Rotterdam – M. Wyt & Zonen 1872, [vi]+91p.

(Herdenking 300 jaar omwenteling. Auteur is predikant te Rotterdam. Fraai ingebonden met gemarmerde platten , lederen rug en titel in goud. Fraai vignet op titelpagina)

GROEN VAN PRINSTERER, Handboek der geschiedenis van het vaderland [derde druk] Höveker en zoon Amsterdam 1872, [xxxii]+905p.

(Klassiek handboek voor de Nederlandse geschiedenis in band met leren rug en linnen platten. Auteursnaam en titel in goudopdruk op de rug).

F[REDERIK] HEUSY, Watergraaf met zijn paard of de geschiedenis van Gouda van 1572 tot 1575, door F. Heusy onderwijzer te Gouda, Gouda Brinkman 1872, 8o, 76p.

(Verhaal van het ‘verraad van Gouda’ vanuit gereformeerd perspectief. Met originele omslag en geplakte rug. Eigendomsinschrijving op het omslag: Jan Pietersz van der Lek uit Oudewater. Ex libris Apotheken Grendel Gouda. Boekhandelszegeltje Burgersdijk en Niermans Leiden).

JEAN LOUIS BERNHARDI, Zamenspraken, nr. 651-700, Gedrukt bij G.A. van Hoften, uitgegeven bij J.J.H. Kemmer te Utrecht 6 januari 1872– 14 december 1872

(Gebonden jaargang van weekblaadje, met teksten van J.L. Bernhardi (1811-1873), lekentheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk, met beschouwingen over kerk, koning en vaderland. Met eenvoudige kartonnen platten en zwartlinnen rug. Met stempel “Uit de verzameling van Cor W. Stigter”. Op binnenzijde voorplatten stempel “Corn. Vennik, oude en nieuwe boekhandel Prins Hendrikstr. 53 Gouda”).

LES PSEAUMES DE DAVID, [z.pl. vóór 1872], 32o, [ongepagineerd]

(Miniatuurboekje met alle 150 psalmen, gevolgd door het ‘Formulaire des prieres ecclesiastiques’ van Calvijn. Zonder titelblad. In leren burgemeestersbandje, gewreven, vooral op de rug. Achterplatten met links onderaan een kleine beschadiging (zie foto). Eerste katernen met lichte wormvraat. Op eerste schutblad in handschrift “A ma chère Marie Oort de sa mère 25 mars 1872”. Afmetingen van het boekje 5×8 cm).

ALMANACH de la Gaieté de la vérité et du bon sens. Trentième année, 1872, a Épinal, chez Pellerin et Cie., imprimeurs-libraires a Nancy, 4o, 72p.

(Kalender met alle Franse heiligendagen. Met getekende prent van boekwinkel op omslag).

J. TER GOUW, Kijkjes in de oude schoolwereld. I. Oude scholen, Te Leiden, bij A.W. Sijthoff [z.j. 1870], 8o, 46p.

J. TER GOUW, Kijkjes in de oude schoolwereld. I. Oude schoolboeken, Te Leiden, bij A.W. Sijthoff [z.j. 1870], 8o, 44p.

J. VAN VLOTEN, Nederlandsche baker- en kinderrijmen. Tweede, herziene en vermeerderde druk, Te Leiden, bij A.W. Sijthoff 1872, 64p.

J. VAN VLOTEN, Nederlandsche baker- en kinderrijmen, II. Tweede, herziene en vermeerderde druk, Te Leiden, bij A.W. Sijthoff 1872, 65+[i]p.

(Convoluut van vier werkje over de geschiedenis van het onderwijs en kinderliedjes. Gebonden in halflerend bandje met gemarmerde platten. Op de rug in gouden letters het woord “allerlei”. Eerste twee werkjes geïllustreerd met kleine tekeningen. In laatste werkje lijken p.61-64 te ontbreken).

E. EBELING, B. FILHÈS, Marie van Braband en de hertog van Alva op het Slot te Rudolstadt, en vier andere verhalen. Met vier gekleurde plaatjes, G.B. van Goor Gouda 1873, 8o, 232p.

(Fraai versierde linnen kaft met titel in goud indruk. Linkeronderhoek achterzijde gevlekt. Plaatjes voorafgegaan door vloeitjes; achterin fondslijst Van Goor). 

KERKELIJK HANDBOEKJE, zijnde een kort uittreksel van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, G.Ph. Zalsman Kampen 1873, 8o, 340p.

H. HAJEE, Het boek der admiralen. Zeeslagen en heldendaden van beroemde mannen. (De Ruijter, Tromp, Jan Bart, Nelson, Tordenskiold), Gouda G.B. van Goor Zonen 1873, 8o, 270p.

(Verhalen over drie Nederlandse zeehelden, een Brit en een Zweed, uitgegeven door Van Goor in Gouda. Met vier gelithografeerde platen in kleur, beschermd door vloeipapier. Achterin uitgeverscatalogus, waar in dit boek wordt aangeprezen voor ‘Hollandsche jongens’, opdat ze kennis kunnen nemen van “de roemrijke daden hunner voorvaderen”, die “met frisse kleuren worden gemaald”. Aangeprezen met de volgende woorden: “geef uwen jongens dit boek, waarin op elke bladzijde te lezen staat, hoe de liefde tot het vaderland, een der eerste en schoonste burgerdeugden is”. Gebonden in “prachtband” en dat alles voor f.1,90. Band in paars, met in gouden opdruk de auteursnaam en titel: op het voorplat “Zeeslagen en heldendaden”, op de rug “Het boek der admiralen”. Binnenwerk zeer fris; rug laat aan een zijde los.

M[ARTINUS] H[ENDRIK] KLUITMAN, Feestliederen, ter herinnering aan Alkmaar’s Victorie, bevochten van 21 Aug. tot 8 Oct. 1573, Tweede duizend, Alkmaar P. Kluitman 1873, 8o, 8p.

(Vier liederen, geschreven door de Goudse schoolmeester M.H. Kluitman en uitgegeven door diens zoon Pieter Kluitman. Deze was na een opleiding bij Uitgeverij G.B. van Goor in Gouda met geldelijke steun van zijn vader in Alkmaar een zelfstandige uitgeverij begonnen, die zou uitgroeien tot de grootste concurrent voor Van Goor).

F. HOFDIJK, Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd, tweede druk, 6 dln., Leiden Van den Heuvell & Van Santen 1873-1874, 8o, 275+[xvi]+[xvi]+316+351+[xiv]+339+[xvi]+329+[xx]+324p.

(Zes fraai ingebonden banden; delen vijf en zes achterin wat vochtschade. Met talrijke litho’s, waaronder in elk deel enkele in kleur).

JEAN LOUIS BERNHARDI, Gesprekken no. 1 tot 52. Eerste jaargang. Zijnde het vervolg der Zamenspraken no. 1-700 van wijlen den heer J.L. Bernhardi, B.H. Maaskant Gouda

(Gebonden jaargang van weekblaadje, met teksten van J.L. Bernhardi (1811-1873), lekentheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk, over kwesties op godsdienstig, staatkundig en maatschappelijk terrein. Met eenvoudige kartonnen platten en zwartlinnen rug. Met op titelblad stempel “Corn. Vennik, oude en nieuwe boekhandel Prins Hendrikstr. 53 Gouda”).

CATALOGUS van de Openbare Boekerij te Gouda, G.B. van Goor Zonen Gouda 1874, 115p.

SUPPLEMENT-CATALOGUS van de Openbare Boekerij te Gouda [Orn.] Gouda, J. van Bentum & Zoon 1910, 143p.

(Inventaris van de beroemde Goudse Librije. In originele, papieren, omslag. Stadswapen op de achterzijde eerste uitgave. Rug van dit werkje zwak; supplement gaaf, met lichte verkleuring bij de rug).

JACOBUS S[C]EPERUS, Chrysopolerotus, dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus. Nieuwe en onveranderde uitgave, Te Gouda bij B.H. Maaskant, boekdrukker en boekverkoper:1874, 8o, 278+[i] p.

(Goudse herdruk van een polemisch boekje tegen de remonstranten uit 1661, geschreven door de fel contra-remonstrantse Goudse predikant Sceperus; op het voorplat staat ook het adres van de drukker vermeld: in de Stoofsteeg A. 76. Opvallend is de verkeerde spelling van de naam van de auteur, zowel op het voortplat als op de titelpagina. In originele hardkartonnen band, waarvan de rug met plakstrook hersteld is; met zegel op achterzijde: een medalion met een door de zon beschenen zittende vrouw die wijsvinger opsteekt. Randtekst: “Onze hulp is in den naam des Heeren”. Met op keerzijde eerste schutblad een gedicht in potlood. Op de laatste bladzijde een fondslijst van Maaskant).

JACOBUS S[C]EPERUS, Chrysopolerotus, dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus. Nieuwe en onveranderde uitgave Te Gouda bij B.H. Maaskant, boekdrukker en boekverkoper:1874, 8o, 278+[i] p.

(Goudse herdruk van een polemisch boekje tegen de remonstranten uit 1661, geschreven door de fel contra-remonstrantse Goudse predikant Sceperus; op het voorplat staat ook het adres van de drukker vermeld: in de Stoofsteeg A. 76. Opvallend is de verkeerde spelling van de naam van de auteur, zowel op het voortplat als op de titelpagina. In originele hardkartonnen band, waarvan de rug met plakstrook hersteld is; met zegel op achterzijde: een medalion met een door de zon beschenen zittende vrouw die wijsvinger opsteekt. Randtekst: “Onze hulp is in den naam des Heeren”. Op titelpagina zegel van “Oude en nieuwe boekhandel Corn. Vennik, Prins Hendrikstraat 58”. Op de laatste bladzijde een fondslijst van Maaskant).

R. FRUIN, Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, ’s Gravenhage Martinus Nijhoff 1874, 184p.

(T.g.v. 300ste jaardag van Leids Ontzet. Met uitklapkaart Floris Bathasar naar koperdruk 1620. Stempel Leesbibliotheek B. Spiro ‘s-Gravenhage) 

ONNO ZWIER VAN HAREN, De Geuzen. Dichterlijke tafereelen ui den vrijheidsoorlog der Nederlanders tegen Spanje, 1572. Opnieuw bewerkte volksuitgave, met ophelderingen, voorafgegaan door den levensloop des dichters, Schiedam H.A.M. Roelants 1875, 8o, 215 p.

G. GROEN VAN PRINSTERER, Maurice et Barnevelt. Etude historique, Kemink et fils Utrecht 1875, ccxxii+170p.

(Exemplaar met originele kaft)

G.D.J. SCHOTEL, De academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw, Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink 1875, 410p., reg. ill.

(Moderne linnen kaft. Afgeschreven exemplaar uit UB Amsterdam. Één kleurenlithografie, zeven iet vlekkerige zwartwit platen; enkele lichte beschadigingen en reparaties binnenwerk).

GUILIELMUS DU RIEU, Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula, Hagae Comitum, apud Martinum Nijhoff 1875, [lvvi]+1723+[1] p.

(Opnieuw ingebonden met behoud oorspronkelijke rug met goudopdruk en kunstleren platten. Met ex libris van Leon Duchesne de la Sicotiere)

JOCHEM VAN ONDERE, Mijn bezoek aan Bismarck in den zomer van 1875 door Jochem van Ondere, pijpenfabrikant en ouderling te Gouda, A. ter Gunne Deventer [Stoomdrukkerij Loman, Kirberger & Van Kestren Amsterdam], 1876, 143p.

(Eerste druk van een door de classicus Anne Johannes Vitringa onder pseudoniem geschreven fictieve ontmoeting met Bismarck, waarmee hij de spot dreef met de in brede Nederlandse kring heersende angst voor Duitse annexatie-drift. De auteur woonde op moment van schrijven in Deventer, maar was van 1860 tot 1862 conrector in Gouda. Met originele papieren omslag, met tekening van Bismarck en Van Ondere. Rafelig aan de randen en rug zwak).

DE VROME CHRISTEN geheiligd door het gebed en de overdenking, Nieuwe veel vermeerderde druk [Orn.] [achterin: Roermond 1876], 454+[viii] p.

(Gebedenboekje in fraaie leren band, met miskelk in goudopdruk op voorzijde en zonder op achterzijde. Met fraai zilveren slotje in de vorm van een kruis. Goud-op-snee met leeslintje. Rug met goud-ornamenten en titel ‘De vrome christen’).

HENRY HAVERD, Picturesque Holland. A journey in the provinces of Friesland, Groningen, Drenthe, Overyssel, Guelders and Limbourg [DM] London, Richard Bentley & Son, New Burlingtons Street, Publishers in Ordinary to Her Majesty the Queen 1876, [viii]+416p.

(Verslag van reis door de randgewesten. Met ook bezoek aan Almelo, waar de auteur werd rondgeleid door de graaf. Linnen band; met fraai voorplat in blauw met rood en goudopdruk; rug verkleurd en bovenin licht ingescheurd; zeer fris binnenwerk, uitvouwbare kleurenkaart van Nederland; met tien gravures, afgedekt met vloeipapier).

N. ANSLIJN, Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen. Ten gebruike der scholen. Tweede stukje. Zeven en Twintigste Druk. Te Schoonhoven, bij S.E. van Nooten & Zoon 1877, 8o, 32p.

(Zeldzaam instructieboekje, van de hand van de auteur van ‘De Brave Hendrik’)

ANECDOTENSCHAT of verzameling van eene menigte geestige gezegden, fijne opmerkingen, boertige verklaringen en woordspelingen uit vroeger en later tijd, G.B. van Goor Zonen Gouda 1877, 8o, 64p.

MARTIN LUTHER, Eene leerrede over Galaten IV: 1-8 en een fragment van eene predikatie over Jesaïa LX: 1-7. Door den grooten kerkhervormer, volgens de uitgave in de jaren 1540 en 1543 [Orn.] GoudaH. Maaskant, Stoofsteeg. A 76, 1877, 8o, p.147-192.

(Met originele papieren omslag, sleets aan de randen en op de rug).

JOANNES ZWIJSEN, Kleine katechismus. Voorgerschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom [DM] Utrecht wed. J.R. van Rossum, Achter het Stadhuis 1877, 8o, 37p.

(In eenvoudige papieren omslag)

JOANNES BAPTISTA KRÜGER, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom Breda. Dat is het Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen, vierde deel, Te Rosendaal bij M.D. van Leeuwen 1878, 663p., reg.

(Los deel met geschiedenis van West-Brabantse parochies).

JAN MUIS, Wie gaat er meê op reis door Nederland? [Orn.] Haarlem, J.M. Schalekamp en G. van den Berg [1878], oblong, 29 [van 39] p.

(Incomplete uitgave, zonder band, maar met negen (van veertien) gekleurde litho’s met collages van gebouwen, klederdrachten en producten van de provincies. Met bijzondere provenance: “Voor de lieve Just Collard van tante Paulina Bisdom, 16 januarij 87”. Wellicht gaat het hier om de de bewoonster van het Haastrechtse buiten Bisdom van Vliet, nabij Gouda. Waarschijnlijker is het echter, dat het gaat om een nicht van haar, Paulina Bisdom van Cattenbroek, die was gehuwd met ene Collard.

UTRECHTSCHE SCHRIJF-ALMANAK voor het jaar 1879, (155ste jaargang). Aanwijzende vele en voorname jaarmarkten, kermissen, paarden-, beesten-, schapen-, varkens-, ganzen-, bijen-, kaas-, wol-, laken- en linnenmarkten, etc. [gezicht op Utrecht], Kemink & Zoon over de Domkerk te Utrecht [1878], 8o, [xvi]+44p.

(Met fraaie perkamenten omslagband. Doorregen met blanco pagina’s voor aantekeningen; en leeg deel aan het eind met talrijke aantekeningen in potlood).

JAKOB EIGEMAN, Ter bedevaart naar de kribbe. Leerrede, naar aanleiding van Lukas 2: 15-17, gehouden op 2den Kerst-avond, in de St. Janskerk te Gouda, Te Gouda bij B.H. Maaskant in de Stoofsteeg A76, 1878, 8o, 24p.

(Eigeman was predikant te Delfshaven. In nieuw linnen bandje).

P.M. MONTIJN, Ligt Holland bloot voor watersnood? Openbaar schrijven aan mijne ambtgenooten in de bedreigde Provinciën, Druk van H. Goorissen, te Gouda [1879], 8p.

(Pamflet, geschreven door een notaris uit Gouda. Met kartonnen kaft. Bibliotheekomslag met op voorkant twee stempels van “Bibliotheek Lees-Museum te Amsterdam” en enkele bibliotheekzegels met signaturen. Op titelpagina eenzelfde stempel en een onleesbaar stempel met anker. Ondertekend te Gouda op 15 maart 1879).

F. BRUINS, Goedkoope en practische atlas van Nederland. Met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat- en grintwegen, Uitgave van P. Noordhoff te Groningen [ca. 1879], 8o, [xii] bladen

(Eerste druk, waarop de dijk tussen vriesland en Ameland nog te zien is, die in 1881 werd afgebroken.Titelblad met de elf provinciekaarten. In hardkartonnen rood bandje, met catalogusstikker).

UYTLEGGINGE van de Wijt-beroemde en seer konstige glasen, binnen De voortreffelijcke en vermaerde, Sint Jans Kerck tot Gouda: Ten dienst en gerief, soo voor de Inwoonders deser Stadt, als voor de Vreemdelingen, die dit konstigh werck komen te aenschouwen. Vermeedert met een verhael van den brant der selver Kerck in den Jare 1552, en betimmeringe; en een Vaers, en Vaersjes op aller Glazen inhoudt. 1880 Ter Gouda by B.H. Maaskant. Boeckverkooper in de Stoofsteeg A. 76., 8o, 64p.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1699 van het Goudse glazengidsje. Met prachtig perkament-achtig bandje, kleine vlek op voorzijde).

UYTLEGGINGE van de Wijt-beroemde en seer konstige glasen, binnen De voortreffelijcke en vermaerde, Sint Jans Kerck tot Gouda: Ten dienst en gerief, soo voor de Inwoonders deser Stadt, als voor de Vreemdelingen, die dit konstigh werck komen te aenschouwen. Vermeedert met een verhael van den brant der selver Kerck in den Jare 1552, en betimmeringe; en een Vaers, en Vaersjes op aller Glazen inhoudt. Ter Gouda [z.j.] by B.H. Maaskant. Boeckverkooper in de Stoofsteeg A. 76., 8o, 64p.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1699 van het Goudse glazengidsje. Met kartonnen platten en stevige linnen rug. Eigenaarsstempel van G. Schrijvers uit Gouda).

UYTLEGGINGE van de Wijt-beroemde en seer konstige glasen, binnen De voortreffelijcke en vermaerde, Sint Jans Kerck tot Gouda: Ten dienst en gerief, soo voor de Inwoonders deser Stadt, als voor de Vreemdelingen, die dit konstigh werck komen te aenschouwen. Vermeedert met een verhael van den brant der selver Kerck in den Jare 1552, en betimmeringe; en een Vaers, en Vaersjes op aller Glazen inhoudt. 1880 Ter Gouda by B.H. Maaskant. Boeckverkooper in de Stoofsteeg A. 76., 8o, 64p.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1699 van het Goudse glazengidsje. In geel-kartonnen omslag, met op de achterzijde een medallion met zittende vrouw in een ommuurde tuin onder de zon. De randtekst is :Onze hulp is in de naam des Heeren”. Op voorzijde eigendomsstempel van de Oudheidkundige Kring Die Goude).

UYTLEGGINGE van de Wijt-beroemde en seer konstige glasen, binnen De voortreffelijcke en vermaerde, Sint Jans Kerck tot Gouda: Ten dienst en gerief, soo voor de Inwoonders deser Stadt, als voor de Vreemdelingen, die dit konstigh werck komen te aenschouwen. Vermeedert met een verhael van den brant der selver Kerck in den Jare 1552, en betimmeringe; en een Vaers, en Vaersjes op aller Glazen inhoudt. 1880 Ter Gouda by B.H. Maaskant. Boeckverkooper in de Stoofsteeg A. 76., 8o, 64p.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1699 van het Goudse glazengidsje. In grijs-kartonnen omslag, met op de achterzijde een medallion met zittende vrouw in een ommuurde tuin onder de zon. De randtekst is :Onze hulp is in de naam des Heeren”).

VAN BERGEN IJZENDOORN, BROUWER, Concessie-voorwaarden voor den aanleg en de exploitatie eener IJselwaterleiding, binnen de gemeente Gouda, druk van A. Brinkman Gouda [1880], 8o, 15p.

(Stadswapen van Gouda op achterzijde; ondertekend door burgemeester en secretaris van de stad. Betreft gesigneerd ‘werkexemplaar’ van secretaris Brouwer, met correcties en in handschrift ingevoegde extra artikelen).

FREDERICK DE HOUTMAN, Cort verhael vant’ gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein int eylandt Sumatra, inden tydt van ses, ende twintich maenden, die hij aldaer geuvanghen is gheweest. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van Oudheden berustende handschrift, Gedrukt by G.B. van Goor Zonen [Gouda] 1880, 4o, 50p.

(In druk uitgegeven handschrift van Gouwenaar Frederik de Houtman betreffende zijn reis naar de Oost in de jaren1598-1600. Het handschrift werd opgedragen aan stadhouder prins Maurits. Uit aantekeningen op het schutblad blijkt dat het daarna deel uitmaakte van de nalatenschap van diens halfbroer en opvolger Frederik Hendrik. Na de dood van dienst echtgenote Amalia van Solms kwam het in bezit van Willem III. Na diens overlijden in 1702 ontstond er een conflict over diens bezittingen en kwam het manuscript op de markt. In 1879 kwam het op de veiling van W.P. van Stockum in Den Haag met de mededeling dat het afkomstig was uit de nalatenschap van prins Hendrik (broeder van koning Willem III). Voor de Goudse Librijemeesters was de prijs te hoog, maar het toen nieuwe Stads-Museum van Gouda kon wel met succes meebieden. De Librijemeesters spanden zich vervolgens in om het ‘Goudse’ handschrift in afdruk voor ‘belangstellende Stads- en Landgenoten’ beschikbaar te stellen. Uitgever Van Goor liet het drukken in een oud lettertype en het boekje werd officieel gepresenteerd ter gelegenheid van de onthulling van het gedenkteken van de gebroeders Houtman in het Houtmanplantsoen op 1 juni 1880. Het woord vooraf, ondertekend door de vier Librijemeesters, is in deze editie verkeerd gebonden, na pagina 6. Met originele – blauw papieren – omslag. De editie in de Goudse Librije is in perkament gebonden, met de titel in goudopdruk en op de achterzijde in goud het stadswapen. Dit exemplaar zit in bruin-kunstlerenband, samengebonden met een artikel over een artikel uit 1929 over de reis van Willem Barentsz om de Noord en Nova Zembla).

FREDERICK DE HOUTMAN, Cort verhael vant’ gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein enz.. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van Oudheden berustende handschrift, Gedrukt by G.B. van Goor Zonen [Gouda] 1880, 4o, [ii]+50p

(Originele uitgave van Van Goor in Gouda. Gehavende omslag. Los).

DE BIJBEL. Prachtuitgave voor alle standen van al de Kanonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting Met veertig staalplaten van Nederlandsche graveurs [afb. Christus aan het kruis] Tiel, H.C.A. Campagne [ca. 1880], kl. Folio, 979p.

(De staalgravures zijn naar afbeeldingen van D. J. Sluyter. In fraaie leren band met koperen boekklampen. Ornament op voor- en achterplat. Op de rug ook ornamenten en de titel ‘Bijbel’ in goud. Bij restauratie aan boven- en onderzijde strookje linnen geplakt. Boekblok bij restauratie erg kort afgesneden).

NIC. SCHELTEMA, Iets over het St . Lucasgilde te Gouda . Het Nederlandsch Archief voor Kunstgeschiedenis 1880/1881, 70p.

(Overdruk. Compleet. Betreft voor het gilde van de glasenmakers. In nieuwe papieren omslag).

JOH. VAN DEN BROEK DJz., De gekenden des vaders in hunne toebrenging of De leiding van den vader tot den zoon. Leerrede voor het machtelooze volk dat naar Jezus zoekt over Joh. 6:37, door Joh. Van den Broek DJz. Leeraar bij de Vrije Ger. Gem. te Gouda, Brielle H.P. Scheffers 1881, 8o, 118+24p.

(Leerrede van een Goudse dominee. In originele hard-kartonnen band met lederen rug. Met enkele potloodkrassen, die aan boven- en onderzijde beschadigd is).

J. KRAMERS Jz., H.W.F. BONTE, Nouveau dictionnaire Français-Néerlandais, seconde edition, G.B. van Goor Zonen Gouda 1881, [xii]+2100p.

(Frans woordenboek, samengesteld door H.W.F. Bonte, leraar Frans aan het gymnasium in Gouda. In fraaie linnen band met versieringen, auterus, titel en uitgevrij in goud op de rug. Gemarmerd op snee. Laatste bladzijde los. Rug links bovenaan licht ingescheurd).

JOH. VAN DEN BROEK DJz, Open brief aan professor H. de Cock te Kampen en aan predikanten en kerkeraden der Chr. Ger. Kerk door Joh. Van den Broek DJz. Leeraar bij de Vrije Ger. Gem. te Gouda, Uitgave van Het Geuzengesticht te Brielle [z.j.], 8o, 32p.

(Fraai gebonden in linnen bandje).

DE GIDS, zes en veertigste jaargang. Derde Serie. Twintigste jaargang, P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1882, 582p.

(Met artikel J. Dyserinck, De vrijstelling van den eed voor de Doopsgezinden. Een historische studie, p. 74-116, eerste deel. In fraaie band)

J.H. GUNNING Jr., Het kruis. De waarheid voor wetenschap en kerk. Rede gehouden bij de aanvaarding van het kerkelijk hoogleeraarsampt in de Godgeleerdheid te Amsterdam, den 18. December 1882 [Orn.] Amsterdam, Höveker & Zoon [1882], 38p.

(in originele papieren omslag. Met bibliotheekstempel Passionisten Mook).

A.J. ANDREAE, Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven, T. Slagter Kollum 1883, [vii]+158+[vi]+181+[ii]+180p.

(Met ex libris Tj. Halbertsma, Haarlem. Zegel Archief der Halbertsma-Stichting gevestigd te Grouw).

J. JURRIUS, E. ZUIDEMA, Kramers’ geographisch woordenboek der geheele aarde, [2 dln.] Lett. A – K en Lett. L – Z, G. B. Van Goor Zonen Gouda [1883], 1196+[xxxviii] p.

(Tweede, herziene, druk van eerste editie uit 1855. In originele banden met atlas in goud op de voorzijde; ruggen gerestaureerd)

ADRESBOEK voor de gemeente Gouda [stadswapen] Gouda,B. van Goor Zonen 1883, 8o, 124p.

(Exemplaar van het jaarlijks door Van Goor uitgebrachte adresboekje, met opgave van alle instellingen, kerken, bestuurders en functionarissen, verenigingen en een naamlijst van alle ingezetenen met adres en beroep. Met geel en blauw gekleurde advertentiepagina’s van iets betere papiersoort. Rug van papieren omslag verdwenen; katernen los).

DE WEDUWE van den Martelaar van Gouda. En waar verhaal door den schrijver van de Spaansche broeders, Tweede druk. Met een plaatje [Orn.] Dordrecht, Van der Schalk & Van Dijl [ca. 1883], 28p.

(Met kleurenafbeelding. Eenvoudige papieren omslag, met losgeraakt voorblad. In geen enkele Nederlandse bibliotheek).

[HEINRICH JÄDE], Het haasje in ’t kruid, Amsterdam, J. Vlieger [1883], obl., 16p.+9 afbeeldingen

(Zeer zeldzame – niet in KB-catalogus – herdruk van een Sijthoff-uitgave uit 1858, met identieke kleurenlitho’s. Die zijn in deze uitgave wel fijner en fraaier ingekleurd. Vertaald uit het Duits. Prenten compleet, maar tekstpagina 1-2 ontbreekt. Zeer gesleten oorspronkelijke band, binding en rug. Scheurtje in tekstpagina 15-16).

H. MAURER, Zum 300 jährigen Gedächtnis der Stiftung der Hohen Schulle Johannea zu Herborn. Ein kurtzer Ueberblick der Geschichte der Anstalt, Buchhandlung des Nassauiischen Colportagevereins Herborn 1884, 20p.

(Korte geschiedenis van de Hogeschool van Herborn, waar diverse Nederlandse studenten hebben gestudeerd. Met nieuwe gemarmerde papieren omslag).

N. SCHELTEMA, Het laatste woord over het geslacht Crabeth. Overdruk uit Archief voor Nederlandsche Kunstgreschiedenis, deel VI, 1884, 15p.

(Over de broeders Crabeth, de bekendste Goudse glazenschilders).

HET NIEUWE TESTAMENT of alle boeken des nieuwen verbonds des Heeren Jezus Christus, Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en zoon, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen 1884, 16o, 355p.
HET BOEK DER PSALMEN nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en zoon, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen 1884, 16o, 427p.
EVANGELISCHE GEZANGEN om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, [+Vervolgbundel op de evangelische gezangen+Catechismus of onderwijzing],Te Amsterdam bij J. Brandt en zoon, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen, te Groningen de erven J.G. Schierbeek en de ervan de wed. M. van Heyningen Bosch 1884, 16o, 366+[xv]+142+[viii]+33

(Statenvertaling in fraaie lederen omslagband en zilveren sluiting. Gouda op snee. Eigendomsinschrijving Hermanna Kerkenaar).

BIJDRAGEN tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandels, uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, deel 1, 1884, 544p.; 2, 1885, 505p.; 3, 1891, 360p; 4, 1892, 425p; 5, 1892, 545p.; 6, 1893, 655p; 7, 1896, 284p.; 8, 1898, 620p.; 9, 1902, 504p.

(Complete set bijdragen, met uiteenlopende studies over de boekhandel, zoals over de boekdrukkunst in de 16de en 17de eeuw in de Nederlanden, over de uitgever Sijthof en over A.C. Kruseman. Oorspronkelijk verschenen in hardkartonnen grijze kaft; deel 1 heeft oudere, contemporaine, band; de overige zijn uniform ingebonden met half kunstleer en gemarmerde platten. Uiteenlopende eigenaarskenmerken; papier uitzonderlijk fris).

N. SCHELTEMA, Catalogus van het stedelijk museum te Gouda, J. van Benthum en Zoon Gouda 1885, 8o, [xii]+128+[xv] p.

(Basiscollectie Museum Gouda, met tentoonstelling n.a.v. 600 jaar stadsrechten in gebouw Arti Legi. Eenvoudige papieren omslag; rug bovenaan iets beschadigd)

J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes. Tweede druk. Een bezoek aan Gouda; In ’t Overmaassche; Naar Overflakkee en Goeree; In het land van Voorne; Het Kasteel Oud-Wassenaar; Het Huis de Paauw; Bij Leiden, H.D. Tjeenk Willink Haarlem 1885, 296p.

(Met uitvoerige beschrijving – 74p. – van Goudse geschiedenis, glazen, industrie en nijverheid, beroemde personen en monumenten. Met kartonnen platten en zwakke papieren rug, vochtvlekkerig op titelpagina. Prent van Gouda met tekeningetjes van de Vismarkt, Stadhuis, Manhuispoortje, Achter de Kerk en Raam ontbreekt).

R.A. DE JONG, Grappen en streken uit het leven van Tijl Uilenspiegel, J. Vlieger Amsterdam [z.j. ca. 1885], 4o, 16p.

(Tweede druk. Eerste verscheen ca. 1860 bij Noothoven van Goor. Met acht chromolithografische platen en kartonnen band, met linnen rug. Schutblad met kindertekeningen, bladen los. Afbeeldingen in perfecte conditie).

A.C. KRUSEMAN, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880 [Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels], Eerste deel, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1886, [xxxviii]+864+[v]p.

A.C. KRUSEMAN, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880 [Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels], Tweede deel, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1887, 873+[iv]p.

(In originele halflederen boekbanden, met goedversiering en gouden titel met auteursnaam op de rug. Rug tweede deel half los.

F.D.J. MOORREES, Dirk Volckertszoon Coornhert, notaris te Haarlem, de libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en karakterschets, S. & .N. van Nooten Schoonhoven 1887, 228p.

(Bibliotheekexemplaar, met stempels volksleesbibliotheek ‘s-Hertogenbosch en signatuur in rood).

JOHANNES BAPTISTA RIETSTAP , Armorial Général, voorafgegaan door een woordenboek van termen van het wapen, Volume II, Gouda B. van Goor Zonen 1887 / gecorrigeerde herdruk JA Stargardt Berlin 1934, 1316 p.

(Herdruk van tweede – tekst – deel van het heraldische standaardwerk van Rietstap).

H. GRAAF VAN HOGENDORP, De prinses Wilhelmina van Oranje en Gijsbert Karel van Hogendorp in 1787 en volg. jaren. Brieven en gedenkschriften, ’s Martinus Nijhoff Gravenhage 1887, [viii]+178p.

(Wilhelmina van Pruisen, bekend geworden van haar aanhouding bij Goejanverwellesluis door een vrijkorps van patriotten uit Gouda. Fraai ingebonden, met gemarmerde platten, blauw linnen op de hoeken en rug en op deze rug in goudopdruk “Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje”.

GUSTAV KÜNNECKE, Bilderatlas zur Geschichte der Deutschen Nationallitteratur. Eine Ergänzung zu jeder Deutschen Litteraturgeschichte, enthaltend 1675 Abbildungen. Nach den Quellen bearbeitet [Afb.] Marburg, N.G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung 1887, [olifantformaat], [xxvi]+312+[iv]p.

(In prachtige Jugenstil-band; eerste druk (tweede 1895, waarvan in 1981 facsimile verscheen)

J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes. Derde druk. Een bezoek aan Gouda; In ’t Overmaassche; Naar Overflakkee en Goeree; In het land van Voorne; Het Kasteel Oud-Wassenaar; Het Huis de Paauw; Bij Leiden, H.D. Tjeenk Willink Haarlem 1888, 296p.

schip

(Met uitvoerige beschrijving – 74p. – van Goudse geschiedenis, glazen, industrie en nijverheid, beroemde personen en monumenten. Voorin prent van Gouda met tekeningetjes van de Vismarkt, Stadhuis, Oude Manhuispoortje, Achter de Kerk en Raam. Hardcover. Achterzijde met vochtvlek. Klein scheurtje in onderste witrand van prent en titelpagina)

C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA, De Onoverwinnelijke Vloot vernield. Wat vóór 300 jaar geschiedde. Met portretten en plaatjes, P.J. Milborn Nijmegen [1888], [vi]+99 p.

(Zeer zeldzaam. Fraai ingebonden in harde groene linnen kaft met auteursnaam en titel in goudopdruk; eveneens op de rug. Met handgeschreven opdracht van de auteur aan een van zijn kleindochters. In het woord vooraf draagt de auteur – zelf kleinzoon van de bekende Jacobus Adama Scheltema – het werk op aan al zijn kleinkinderen. Uit collectie van een boekbinder).

A.R. RUITENSCHILD, Redevoering ter herdenking aan de 75-jarige verlossing van de Fransche overheersching op 28 november 1813, Utrecht, firma L.E. Bosch & Zoon 1888, 15p.

(In fraaie paars-fluwelen band, met wapen, titel en auteursnaam in goudopdruk op het voorplat. Goud op snee. In gelijkkleurige fluwelen hoes. Paars vlekje op titelpagina. De auteur was predikant te Utrecht).

P.C. KNUTTEL, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 9 dln., 11 banden, Gedrukt ter algemene landsdrukkerij 1889-1920, reg.

(Afgeschreven exemplaar van Streekarchief Hollands Midden te Gouda

J.A. VAN BEEK, H.J. HOOYKAAS, Naamlijst der pastoors van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, Richard Reisberman, Firma H.T. Hendriksen Rotterdam 1889, oblong, 56p.

(Naamlijst van alle pastoors sinds de afscheiding van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij. Op p. 22-23 de namen van de pastoors van Gouda).

J.H. GUNNING J.Hz., Het protestantsche Nederland onzer dagen, uit een kerkelijk-godsdienstig oogpunt beschouwd en historisch toegelicht, Te Groningen bij J.B. Wolters 1889, 144+[i] p.

(Gunning was predikant te Gouda).

BIBLIOGRAHY van de Nederlandse protestantse martyrologie, II. Rapporten, [Publicatie Universiteit Gent], 4o, The Hague Mart. Nijhoff, boekverkoper-uitgeverij 1890 , 860p.

(Tweede deel van overzicht Nederlandstalige martelarenboeken. Opnieuw gebonden in bruin kunstleer, groen gemarmerde binnenzijden, rug met ribben en zwart linnen titelschildje en titel in gouden letters).

PICARD’S Pocket Dictionary van de Engels-Nederlandse en Nederlands-Engelse taal, zevende editie. Grondig herzien en vergroot door JH van der Voort, docent HB School en Gymnasium Gouda , GB van Goor Zonen Gouda, [xvi] +1250 p.

(Met voorwoord van de Goudse leraar Van der Voort)

R. VAN DER MEULEN, Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff 1851 – 1 januari – 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst, Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1891, 360p.

(Tevens derde deel van de reeks bijdragen van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels; in originele band; met aanbiedingskaartje firma Sijthof.)

M. BALEN, Waarheid in praktijk ter herinnering aan des schrijvers 25-jarig huwelijksfeest. Ter eere van zijn eenig kind en zijne vrienden op den 6den december 1891, De Schrijver M. Balen Gouda [z.j. 1891], 8o, 114p.

(Leerrede van een Goudse predikant of oefenaar. Opnieuw gebonden in bruin kunstleer, met op de rug in gouden letters de tekst “M. Balen Waarheid in praktijk”).

J.H. GUNNING JHz., De blijvende Heer daarboven en de ongerechtigheid der heilige dingen hierbeneden. Een woord van afscheid en intrede, Te Groningen bij J.B. Wolters, 1891, 8o, 40p.

(Gunning was predikant te Gouda)

J.H. GUNNING JHz, De chasidim. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het hedendaagse jodendom. Eene voorlezing, Te Groningen bij J.B. Wolters, 1891, 99p.

(Voorwoord van februari 1891. Gunning was predikant te Gouda).

UITKOMSTEN der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling), Uitgegeven op last van het departement van Binnenlandsche Zaken. Provincie Overijssel, te ‘s Gravenhage bij Van Weelden en Mingelen 1891, 262p.
UITKOMSTEN der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek), Achtste deel: Provincie Overijssel, ’s-Gravenhage Gebrs. Belinfante 1901, 212p.

R. BUSINGER, Bijbelsche geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament, ten dienste van Nederlands katholieke jeugd. Bewerkt door een R.K. priester, en nagezien door Jac. Vrancken, kapelaan te Maastricht. Met fraaie houtsneefiguren, [pauselijk wapen], Druk en uitgave van Z.H. den Paus, Benziger & Co., Einsiedeln, Zwitserland, 1891, 286p.

(Bijbelse verhalen voor de jeugd. In originele, wat vervulde band met illustraties op voor- en achterzijde. Met op voorste schutblad getuigschrift voor Albertus van Heel, omdat hij twee jaar vlijtig godsdienstonderricht heeft gevolgd na zijn Eerste Communie. Ondertekend in mei 1895 in Gorinchem door kapelaan Van Velzen).

GEBEDEN EN GEZANGEN ten dienste der Goudasche processie naar Kevelaar [afb. Maria] Druk van H. Goorissen, te Gouda 1891. Voorrekening van het Broederschap, 8o, [viii]+320p.

(Bedevaartsgidsje van Goudse Kevelaar-Broederschap in origineel sleets kartonnen bandje, met linnen rug. Veel gebruikssporen. Diverse bidprentjes ingelegd).

P. HUGENHOLZ, De teekenen der tijden. Te Rotterdam bij Wnk & Birkhoff 1892, 8o, 45p.

(Papieren omslag, met oude bibliotheeksticker en stempel achterin)

E. P. fr. PHOLIANUS NAESSEN, De Minderbroeders-Recollecten te Dixmude, [orn.] Antwerpen, Drukkerij Van Os-De Wolf 1892, 205+[iv]p.

(Geschiedenis van de franciscanen in Dixmuide. Opnieuw door binder UvA ingebonden in linnen band, met titel en jaartal in gouden letters op de rug en fraai zwart-goud kapiteel. Twee uitvouwbare plattegronden. Met bibliotheekstempel ‘Congr. SS Red. Colleg EM. V. De P. Rollarii’.

SERVAAS DE BRUIN, Duitsch koopmans-brievenboek (Deutsche Handels-Korrespondenz). Eene verzameling van 307 koopmansbrieven, voorzien van vele noten en ophelderingen. Bewerkt naar het Nederlandsch koopmans-brievenboek [orn.], G.B van Goor Zonen Gouda, ca. 1892, 8o, [viii]+175p.

(De uit Schoonhoven afkomstige De Bruin was een zeer productief schrijver en schreef naast romans ook woordenboeken en dit soort brievenboeken voor allerlei talen. Met hardlinnen band, waarop de oorspronkelijke voorzijde is geplakt).

GORDON DUFF, The dialogue or communing between the wise king Salomon and Marcolphus [DM] London, Lawrence & Bullen, 1892, [xxvi]+[xxxvi]+46p.

(Facsimile  van een boek “Emprentyd at anderwerpe by me M. Gerard leeu”. De Goudse boekdrukker Gerard Leeu verhuisde in 1484 van Gouda naar Antwerpen en richtte zich vanaf toen op een bredere Europese markt, zoals blijkt uit dit Engelstalige werk. Met toelichting en transcriptie. In blauwe halflinnen band met in gouden letters op de rug “Salomon and Marcolphus E. Gordon Duf”. Verschenen in een oplage van 350; op geschept papier gedrukt door The Aberdeen University Press”).

INVENTARIS van het archief van de Classis van Gouda, gedrukt bij G.B. van Goor Zonen Gouda [z.j. 1893], 62p.

(Met originele papieren omslag. Voorblad los).

HENRY E. DOSKER, Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. (“Een man, krachtig in woorden en werken”). Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt, C.C. Callenbach Nijkerk 1893, 335p.

(Met portret. In fraaie blauwe band ingebonden met in rood omrande titel in goudopdruk. Uit collectie van een boekbinder. Rug los van boekblok).

A.C. VAN AELST, Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken toestand der stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575. Volgens authentieke stukken en mededeelingen van geloofwaardige schrijvers, Snelpersdruk Edauw & Johannissen Gouda, [1893], 596p.

(Met uitvouwbare, licht ingescheurde kaart. Bibliotheekstempels van Bibliotheek Rijksdienst Monumentenzorg Zeist. Gemarmerde hardkartonnen kaft, verstevigde hoeken en linnen rug met de tekst “A.C. van Aelst Oudewater” en nummersticker. Losse achterplatten verstevigd)

A.D. LOMAN, J.C.M. VAN RIEMSDIJK, Oud-Nederlandsche liederen uit den “Nederlandtsche Gedenck-Clanck” van Adrianus Valerius (1626) [Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis] Tweede, herziene en vermeerderde druk der uitgave II van de Vereeniging, ’s-Gravenhage Martinus Nijhoff / Leipzig Breitkopf & Härtel 1893, fol. [xi]+35p.

(Eerste druk bij Roothaan, Utrecht 1871; bladmuziek voor zangstem en piano. In fraaie lederen band met goudversieringen op de platten voor en achter; rug met vijf ribben en goudversiering. Wel gewreven. Op schutblad staat handtekening van J. Thaubes en daaaronder: Deze band is copie geweest voor de banden die om Valerius liederen zijn gebonden, welke zijn aangeboden aan onze koningin Wilhelmina en aan keizer Wilhelm II”).

GIDS VOOR GOUDA, Stoomsnelpersdruk Koch & Knuttel Gouda 1894, 84p.

(Met plattegrond in kleur. In papieren omslag. Binding zwak. Eigenaarsstempel van J.P.A. IJsselstijn)

GIDS VOOR GOUDA, Stoomsnelpersdruk Koch & Knuttel Gouda j., 84p.

(In papieren omslag. Zonder kaart. Eigenaarsinschrijving G. Schrijvers 1963).

J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland [vierde druk] Gelderland I, H.D Tjeenk Willink Haarlem 1894, 378p., ill.

(Met fraai omslagontwerp; groen linnen en ronde gouden gravure van kerk in landschap)

HET GULDENBOEKJE. Eenige bizonderheden uit den Bijbel en uit de leer en de gebruiken der Kerk, voor Catechesatiën, scholen mt den Bijbel en huisgezinnen. Door een predikant. 31e tot 40e duizend, J.H. Knierum Gorinchem [1894], 32p.

(Papieren omslag. Met stempel van “C. Vennik, Boschweg 52 Gouda. De winkelgalerij. Boek- en Kantoorboekhandel en Leesbibliotheek”).

J.J.P. VALETON, C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA, Onze geloofs- en strijdzangen. Geheelonthoudersliederen, 3de druk, T.J. Kousebroek Gouda z.j. [ca. 1894], 8o, 132p.

(Met eenvoudige kartonnen platten en linnen rug. Kousebroek drukte meer christelijke werken tegen drankmisbruik. Daarnaast ook ansichtkaarten. Met eigendomsinschrijving op schutblad van J.A. Hoogland, 30 januari 1898).

R. VAN DEN BERGHE, Typografische merken van in Nederland werkzame drukkers en boekverkopers, en typografische merken van in het buitenland gevestigde Belgische drukkers en boekverkopers, 2dln., [Gent] 1894 , 651 + 549p.

(Twee delen met afbeeldingen van drukkersmerken. Deel I: Alkmaar-Anvers; deel II: Arnhem-Zwolle. Losse katerntjes in linnen band met sluitlinten. Gekocht samen met vergelijkbaar werk met drukkersmerken in Europa van Silvestre. Onder Gouda de drukkersmerken van Geraert Leeu en Jasper Tournay).

MELLIN’S , Atlas of the World. Met 72 kaarten van betrouwbare geografische informatie in de kleinst mogelijke ruimte, Londen, Mellin’s Food Works, Peckham sn 1894 , 32o, [xii] +108+ [xiv] p.

(Mini-atlasje met 72 gekleurde kaartjes. In grijs linnen bandje met wereldbol op de voorzijde en een vuurtoren op de rug. Rood op snee. Op de achterzijde reclame voor ‘Mellin’s food makes a perfect diet for babies and invalids in all parts of the world’. Bovenste strookje van de kaft licht verkleurd).

E. GEERDINK, Eenige Bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe. Uit de nagelatene schriften en mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte [z.pl.] 1895, [iv]+535p.+144+[ii] p.

(Met Calendarium Oldenzaal. Met op titelpagina stempel Bibliotheek Groot-Seminarie Hoeven. Opnieuw gebonden door binder VU Amsterdam in linnen band met titelschildje).

A. BENTHEM Gz., Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving van de vroegste tijden tot den wederopbouw van de stad na den brand van 7 mei 1862 [Orn.] Enschede Joh. Peteri (Firma B.B. Blijdenstein 1895, [xvi]+336+[viii] p.

(Oudste stadsgeschiedenis van Enschede. Benthem (1844-1927) was wiskundeleraar aan de Twentsche Industrie- en Handelsschool . Opnieuw gebonden in halflinnen band met gemarmerde platten. Enkele bladzijden met lichte vochtvlekken en restauraties met bruine tapestrookjes).

L.A. KESPER, Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda. Eerste gedeelte. De parochie- of groote school (1366-1572), [DM], G.B. van Goor Zonen Gouda [1897; op keerzijde titelblad:] Stoom-snelpersdruk Koch & Knuttel Gouda], [ii]+115+[iii] p.

(Met originele papieren omslag en eerste drukkersmerk van Van Goor; auteur was conrector van het Goudse stedelijke gymnasium).

AAN HARE MAJESTEIT Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Bij gelegenheid van Hoogstderzelver bezoek op XXIV April mdcccxcvii eerbiedig aangeboden door den Gemeenteraad van Gouda, Wed. A. Quant, Gouda [1897], oblong, 15p.

Wil1

(Fraaie map 28×35 cm, met geornamenteerd stadswapen van Gouda op de voorkant en dito wapen met de Hollandse Leeuw op de achterzijde. Voor- en achterplaten voorzienalbum van elk vier metalen knopen op de hoeken. Binnenin openslaande witte map, met daarin vijftien foto’s op karton geplakt. Betreft foto’s van de Oorkonde, Het Wapen van Gouda, De Haven, De Kattensingel, De Stadswaag, Het Stadhuis, Gouda in Vogelvlucht, De Hooge Gouwe, De Turfmarkt, De Gouwe, De Fluweelensingel met Stoomgemaal, Wees- en Oudemannenhuis, Fluweelensingel, Bordes van het Stadhuis en Gezicht op de Stad. Onder de foto’s is op alle kaarten links als uitgever aangegeven ‘Wed. A. Quant, Gouda’. Van haar is ook een ander fotoboek bekend, alsmede de uitgave van ansichtkaarten. Rechts staat vermeld: “Lichtdruk van H. Kleinmann & Co Haarlem”).

ALBUM van Gouda, Uitgave van Wed. A. Quant, Phot. En Lichtdruk H. Kleinemann & Co. Haarlem, Gouda [ca. 1898], oblong, 8 p. [van 11]

Album

(Acht losliggende bladen in een fraai vormgegeven map met foto’s van de binnenstad, van de oorspronkelijk 11, met vloeipapier tussen elk blad. Foto’s, op 1 na, zijn van deze plekken die gefotografeerd werden voor het in 1897 aan Koningin Wilhelmina in een map aangeboden platen, maar kleiner van formaat: De Bleekersingel, Het Stadhuis, Gouda in Vogelvlucht, De Turfmarkt, De Stadswaag, De Infanterie Kazerne, De Gouwe en De Haven. Toch zijn er steeds verschillen in mate van ‘inzoomen’. De voorzijde van de omslag, met hoofdletters in rode inkt en kleine letters zwart, toont de visbanken en de Sint-Janstoren en het stadswapen in zwart-wit. Kleine vochtvlek op voorzijde, bladen lijken losgescheurd, foto’s van goede kwaliteit).

J. VAN BERGEN, De Weduwe van Gouda. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog, ’s Gravenhage z.j. [ca. 1898], A. Berends, 36p.

(Verhaal over hulp aan een door geuzen opgejaagde priester. Met fraaie kleurenlitho op omslag en een tegenover de titelpagina. In hardkartonnen band met gemarmerde rug. Enkele kinderkrassen in de tekst).

DIE HYSTORIE van die seuen wijse mannen van romen [gedrukt door Gerard Leeu te Gouda in 1479], bewerkt door A.J. Botermans, De Erven F. Bohn Haarlem z.j. [1898]

(Facsimile-editie; met exlibris “Hg SM-HM”; enkele vochtvlekjes voorin en achterin; goede condititie).

OFFICIËELE GIDS DER INHULDIGINGSFEESTEN te Gouda op 31 augustus 1898. Uitgegeven vanwege de Feestcommissie [stadswapen] Gouda, J.T. Swartsenburg [Typ. Koch & Knuttel Gouda], 8o, 34p.

(Feestcommissie onder voorzitterschap van de Goudse burgemeester Martens. Gidsje in origineel papieren omslagje. Achterzijde met oud plakband gerepareerd).

VERZAMELING van geestelijke liederen, ten gebruike van de parochianen der t. Joseph-kerk te Gouda, Stoomdruk van Jos. J. van lindert, Cuyk a..d. Maas [1899], 8o, 147p.

(Goudse liederenboekje, met woord vooraf van pastoor T.J. Timmerman van de Jozefkerk; Met eigendomsinschrijving van Antoon van Leeuwen)

STANISLAUS AENSTOOTS, O.L. Vrouw van Kevelaer. Troosteres der bedrukten, uit het Duitsch door A.H.M. Ruyten, [orn.] Firma A. Laumann, uitgever drukker van Z.H. den Paus, Dülmen i. W. 1899, 8o, 288p.

(Jugendstil bandje. Met gravure van H. Maria. Goud-op-snee. In handschrift: presentexemplaar van den vertaler, G. Ruyten, kapelaan. Op schutblad zegel van “Coll. Wittem ad. S. Alphonsum. Bibliotheca Provinciae Sancta Familia).

A.H.L. HENSEN, Henric van Arnhem’s Kronyk van het Fraterhuis te Gouda, 1899, 46p.

Overdruk uit Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap, jaargang 39. In papieren omslag met titel-etiket en op binnenzijde exlibris Dr. A.Scheygrond uit Gouda).

A.A. FOKKER, Van Goor’s miniatuur Maleisch woordenboek. Maleisch-Nederlandsch enmaleischvangoor Nederlandsch-Maleisch, G.B. van Goor Zonen Gouda [1900], 804p.

(Miniatuurwoordenboekje uit de Goudse drukkerij van Van Goor. Hardcover met gouden belettering, 9,5cm x 6,5cm. In houd is schoon, iets los in de kaft en 1 pagina beschadigd).

ROTTERDAM, GOUDA EN DORDRECHT per Staatsspoor. Met Spoorwegkaart. Editie 1901, 8o, 32p.

G. VAN GHEMEN,[drukker], Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden Eedelen Lansloet ende die scone Sandrijn, Gouda c.a. 1486 [reprint], ‘s-Gravenhage 1902, 41p.

(Met exlibris J.Q. v. R.A.; enkele fraaie houtsneden)

PERCY DEARMER, Dat boexken vander Missen. “The booklet of the Mass”. By brother Gherit vander Goude, 1507. The thirty-four plates discibed, and the explanatory tekst of the Flemish original translated, with illustrative excerpts from contemporary missals and tracts [Alenin Clbu Collections V], Longmans, Green and Co Londen, New York Bombay 1903, [xvi]+156p.

(Facsimile van het beroemde Goudse post-incunabel over de Heilige Mis. In originele band).

DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS in woord en beeld. Reproducties naar beroemde schilderijen zich bevindende in de Historische Galerij te Amsterdam, Uitgegeven door W.J. Boon & Comp. Wormerveer cacaofabrikanten, L. van Leer & Co Amsterdam, z.j. [1905], oblong, [xxx]p.

(Compleet met alle 112 ingestoken plaatjes. In fraai, wat gesleten linnen band. Enkele jaren nadat Verkade begon met de uitgave van de lange serie “heliografieën” (foto-lithografische reproducties) Hollandsche Kunst, gaf Boon een serie heliografieën uit gewijd aan de vaderlandse geschiedenis, met een insteekalbum dat in uitvoering sterk overeenkomt met de eerste Van Nelle albums. De plaatjes en het album werden gemaakt door dezelfde drukker als die van Van Nelle, de befaamde heliografische drukkerij L. van Leer, die heliografieën heeft gemaakt tot in de zestiger jaren. Een eigenaardigheid van dit album is dat het “De Vaderlandsche Geschiedenis in Woord en Beeld” heet, terwijl het album tekstloos is. Er staan wel teksten op de achterkant van de plaatjes, maar die zijn onleesbaar als de plaatjes ingestoken zijn. De achterkant van het album is bedrukt met een fraaie reclame eveneens in gouddruk. Tussen de 14 insteekbladen zijn ruime pakketten opvulstrips opgenomen. Voorin is een apart blad met de inhoudsopgave gevoegd. De plaatjes van half briefkaartformaat werden in 10 series van 10 stuks en een 11de serie van 12 stuks in enveloppen verstrekt bij een “gedécoreerde bus Boon’s cacao van ½ kilo waarvan de prijs slechts ƒ 1,- is”. Het serienummer werd onderaan op de enveloppe gestempeld. Bij ¼ kilo werden 5 plaatjes verstrekt en bij 1/10 kilo 2. De plaatjes zijn reproducties van schilderijen en prenten uit de voormalige Historische Galerij van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het laatste plaatje, “Ao. 1898. Feestelijke intocht van Koningin Wilhelmina te Amsterdam”, lijkt echter een foto te zijn).

G.R. NEUMANN, Handleiding tot het Schaakspel. Naar het Hoogduitsch. Zesde druk, bewerkt door H.J. den Hertog, Gouda G.B. van Goor Zonen 1907 [achterzijde titelpagina Stoomdrukkerij Koch & Knuttel Gouda]

(Stukgespeelde handleiding; katernen los. Nog wel met origineel voorblad).

FRANZ BERINGER, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien, Paderborn Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh 1906, [xxiii]+859p.

(Blijkens stempel op het titelblad exemplaar uit de bibliotheek van deken Van Rooy van Gouda. Tevens bibliotheekstempel “ex libris Passionistarium Recessus St. Gabrielis Haastrecht”. Her en der potloodaantekeningen. In halfleren band met gemarmerde platten. Titel en versieringen in goudopdruk op de rug. Rood op snee).

J.A.F. KRONENBURG, Nederlands heiligen in later eeuwen, I. tweede druk [orn.] Amsterdam F.H.J. Bekker 1908, [xx]+182+[i] p.

J.A.F. KRONENBURG, Nederlands heiligen in later eeuwen, I. tweede druk [orn.] Amsterdam F.H.J. Bekker 1902, [iii]+185+[i] p.

(Samen ingebonden in fraai halfleren band en letters in goud op linnen platten. Deel I behandelt alle martelaren van Gorcum, aangevuld met de martelaren van Alkmaar en Roermond, alsmede Joost van Schoonhoven – de twee van Gouda ontbreken – Deel II handelt over Cornelius Musius, Petrus Canisius en Maria Margareta der Engelen. Met twee fraaie kleurenlitho’s van de Gorcumse martelaren en van Petrus Canisius).

STATUTEN en huishoudelijk reglement der Vereeniging “Gouda vooruit” te Gouda. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 9 juni 1908, Koch & Knuttel Gouda [1908], 14p.

(Vroege vorm van Gouda-promotie).

GEÏLLUSTREERDE GIDS voor Gouda als woonplaats. Uitgave van de N.V. Boek-, Kantoor- & Kunsthandel voorh. W.J. van Hoogstraten te ’s-Gravenhage [1908], 67p.

(De geschiedenis van de stad Gouda en beschrijving van voorname gebouwen. Dit keer niet bestemd voor toeristen, maar voor de inwoners. Diverse foto’s van de binnenstad aan het begin van de twintigste eeuw en advertenties van Goudse bedrijven, vaak voorzien van tekeningen of logo’s. De stad telde toen 25.000 inwoners. Gebonden in fel rood bandje met ingedrukte witte letters. Rug zwak).

GIJSBERTUS JOHANNES TER KUILE, Geschiedenis van den Hof Espelo, zijne eigenaren en bewoners, Zwolle, de Ervan J.J. Tijl 1908, [vi]+169p. [+4 bijlagen]

(In perkament(achtige) slappe band. Deel 23 uit de reeks Werken van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Op titelblad in handschrift “Presentexemplaar V.O.S.”. Zeer zeldzaam).

OUDHOLLANDSCHE en moderne meesters. Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek Gouda, Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v.h. Gebr. Binger Amsterdam z.j. [1909], Blanco schutbladen, 8 insteekbladen zonder tekst en 9 tussenliggende vloeibladen. 60 bruine plaatjes om in te steken, 4 per pagina en 2 op de middelste pagina’s.

(De wegens zijn eerste niet-walmende kaarsen beroemde Goudse kaarsenfabriek heeft in 1909 dit album uitgebracht, dat ook bijzonder is omdat het een van de eerste Nederlandse kunstalbums is. Het bedrijf werd in 1853 opgericht door de apotheker A. van Iterson en in 1858 omgezet in de „N.V. Stearine-kaarsenfabriek Gouda”. In 1892 werd het bedrijf geëlektrificeerd, en met de aankoop van 300 gloeilampen was het de eerste klant van Philips. Naar aanleiding van het bezoek aan de fabriek van de koninginnen Emma en Wilhelmina, kreeg het bedrijf in 1899 het predikaat “Koninklijke”. Jan Toorop heeft in 1905 een aantal litho’s gemaakt van taferelen in het bedrijf. In 1909 dit een fraaie Fin-de-Siècle insteekalbum zonder tekst uitgebracht, Oud Hollandsche en moderne meesters, met 60 reproducties. Bijzonder van dit album is, dat tussen de insteekbladen pergamijnbladen zijn gevoegd met foto’s van het productieproces in het bedrijf, waarin de door Toorop uitgebeelde taferelen goed herkenbaar zijn. Het album werd gratis verstrekt bij inlevering van 60 plaatjes die geretourneerd werden. Om te voorkomen dat ze opnieuw ingezonden werden, werden ze aan de achterzijde afgestempeld. Het afzonderlijke tekstboekje met beschrijvingen ontbreekt. Kenmerken Overmaats album (25,3 x 35,5 cm), geheel overtrokken met ruw papier, en binnenwerk bestaande uit een schutvel, vier insteekvellen en 4 vellen pergamijn, en in het midden één pergamijn blad ingeplakt. Op de voorkant is een in bruin gedrukte litho van “De avondschool” van Gerard Dou opgeplakt. Op de achterzijde is het vignet van de drukker afgedrukt (Gebr. Binger Amsterdam). Het binnenwerk is met vijf nieten op het vel papier geniet waarmee de binnenkant van de kaft is beplakt. Zoals bij alle albums in die tijd zijn de nieten doorgaans verroest en is het binnenwerk losgekomen van de band. De uitvoering van het album is zeer bijzonder. De bruine insteekbladen zijn in groen bedrukt met een sierlijk Jugendstil patroon, dat fungeert als omlijsting voor de vier plaatjes. In het midden daarvan is een brandende kaars afgebeeld met het monogram van de fabriek (KSKG). Alleen de bedrukking van de twee middelste bladzijden is afwijkend. Hier is alleen boven en onder de ruimte voor een plaatje aangegeven, en in de twee andere ruimtes nachtlichten van Gouda in verschillende vormen houders. In de ruimtes voor de plaatjes zijn het volgnummer en de naam van de schilder en de titel van het werk gedrukt. Tussen de plaatjesbladen en voor en achter zijn half-doorzichtige pergamijn vellen gevoegd. Deze vellen zijn aan de voorzijde in bruin bedrukt met een foto van de productie in de fabriek in een fraai Jugendstil kader met onderin het monogram van de fabriek en bovenin het handelsmerk met het beroemde gotische stadhuis van Gouda. De tamelijk grote plaatjes (105 x 70 mm) zijn heliografische reproducties van schilderijen, afwisselend in liggend en staand formaat. De plaatjes zijn – zoals meestal – in bruin gedrukt (met afzonderlijk toegevoegde tekstopdruk), maar incidenteel komen ook in zwart gedrukte plaatjes voor. De plaatjes zijn ongenummerd. Op de voorzijde is de naam van de schilder en de titel van het schilderij vermeld. De achterzijde is blanco en werd afgestempeld als het album op de plaatjes verstrekt werd. De plaats van het plaatje in het album moest aan de hand van de titel opgezocht worden. De afgebeelde werken zijn voor de helft van oude Hollandse – en Vlaamse – meesters, m.n. Rembrandt (8x), Jan Steen (7x), Frans Hals (2x), Jacob van Ruisdael (1x), Govert Flinck (2x), Meindert Hobbema (1x), Gerard Dou (1x), Paulus Rubens (1x), Paulus Potter (1x), Pieter de Hoogh (1x), K. de Jardin (1x), Nicolaas Maes (2x), Johannes Vermeer (1x) en David Teniers (1x). De “modernen” zijn m.n. landschappen van de in die tijd populaire A. Mauve (6x), B.J. Blommers (2x), D.A.C. Artz (1x), Albert Neuhuys (1x), Jozef Israëls (1x), P. v.d. Velden (1x), Kate Bisschop (2x), J. v.d. Sande Bakhuijzen (2x), P.J.C. Gabriël (2x), Wally Moes (1x), Judith Leyster (1x), J.C. Vogel (1x), H. Savrij (1x), Fred. J. du Chattel (1x), Jacob Maris (2x), Jan Vrolijk (1x), Willem Maris (1x), A. Bohnhorst (1x), Willy Martens (1x) en Thérèse Schwartze (1x).

GIJSBERTUS JOHANNES TER KUILE, Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe. Met een groot aantal illustratiën, wapens en plattegronden [vignet: boekdrukker] W. Hilarius Wzn 1911, fol., [vi]+293p.

(Eerste druk. In 1974 fotografisch herdrukt. In deze editie titel met rode letters en diverse kleurenafbeeldingen. Aan het eind register van intekenaars, met bovenaan het Koninklijk Huis en H.M. de Koningin-Moeder. Verder prominente Twentse namen van burgemeesters, havezathe-bewoners en textielbaronnen, zoals Edo Bergsma, Blydenstein, Ten Cate, Van Heek, Jannink, Van Ittersum, Ledeboer, Palthe, Spanjaard, Stork en mr. A.F.L. graaf Van Rechteren Limpurg. Goud gestempelde band en bedrukt wit linnen, met op de rug in goud de titel en de auteursnaam G.J. ter Kuile; op schutblad en titelpagina stempeltjes van St.-Aloysius-college in Den Haag en St. Willibrord College Katwijk a/Rijn, op Franse titelpagina eigendomsinschrijving van Th. van Sonsbeek).

MEMORAMDUM KALENDER 1912. V. v/h G. IJsselstijn (opgericht 1821), Gouda Blauwstraat 3,5,6 en 7 [Gouda 1911]

(Met foto Blauwstraat op voorzijde. Met eigendomsinschrijving  “S.J. Moermans, Fluwelensingel 77 Gouda”. Gebruikte agenda met afspraken in potlood genoteerd.)

PHILIP VAN DER KELLEN Dzn, Rembrandt-etsen uit het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, Portefeuille II. Portretten, Uitgave der Koninklyke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, Typ. Gebroeders Binger Amsterdam [1913], oblong, [xiv]p.

PHILIP VAN DER KELLEN Dzn, Rembrandt-etsen uit het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, Portefeuille III. Landschappen, Uitgave der Koninklyke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, Typ. Gebroeders Binger Amsterdam [1913], oblong, [xiv]p.

(Tweede en derde map uit een reeks van drie portefeuilles in harde kaft met linnen bekleed en linnen sluitlinten, met twaalf losse vellen zwaar papier met – een voor die tijd geheel nieuwe techniek van – lichtdrukken van etsen van Rembrandt. Tussen de etsen in deel III steeds vloeipapier).

F.H.N. BLOEMINK, De lotgevallen van een garde d’honneur (1813-1814). Bewerkt naar gegevens uit een familie-archief. Met band- en elf penteekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, Gouda, G.B. van Goor Zonen 1913, 149+[v] p.

(Herinneringen van een Arnhemse gardist. De Garde d’honneur was een elite-eenheid onder Napoleon, samengesteld uit zonen van welgestelde regenten in Holland. Ruim vierhonderd Hollanders kregen een oproep en trokken via België naar Frankrijk en vandaar naar Duitsland. De soldaten dienden hun eigen uitrusting en paard te betalen. Weinigen van hen namen deel aan gevechten, onervaren als zij waren in paardrijden en het hanteren van wapens. Uit Gouda namen drie regentenzonen deel: Van Dongen Bolding, Van der Does en Van Eijck).

FABIUS, A.N.J., red., ‘T Herstelde Nederland. Zijn opleven en bloei na 1813, P.N. van Kampen & Zn. Amsterdam 1913, [xv]+728p.

(Fraai vormgegeven herdenkingsboek, met bijzonder voorplat met oranjeboom en leeuw, omringd met miniaturen alledaagse scènes. Bovenaan goud-op-snee. Rijk geïllustreerd. Korte beschrijving van Gouda op p.425).

B.P.M. DE JONG, Oude Maria-devoties in eere hersteld. Onse Lieve Vrou ter noot Gots van Gouda, Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen, Onze Lieve Vrouw van Foy te Haastrecht, [orn.] Stoomdrukkerij B.A. Verzijl Gouda z.pl. [1916], 8o, 113+[iii] p.

(De auteur is volgens opgave op het titelblad kapelaan te Gouda. Exemplaar met exlibris en stempel van de Boekerij Rooms-Katholieke Leergangen).

VERSLAG van den toestand der Gemeente Gouda over het jaar 1916 [orn.] Electr. Drukkerij Joh. Mulder Gouda, [viii]+141p.+XIV bijlagen

(In originele blauwe papieren band met stadswapen van Gouda op achterzijde.

GEDENKBOEK der Naamlooze Vennootschap Kaashandel-Maatschappij “Gouda” te Gouda. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan harer zaken en het gouden jubileum van den heer Jan Leendert van Eijk op 14 februari 1920, [orn.], Drukkerij A. Brinkman & Zoon Gouda, fol., 73p.

Kaas

(In zeer kleine oplage uitgegeven luxe gedenkboek op groot folio-formaat. Met linnen band en art deco-letters en -cijfers, versieringen, tekening van kaaspakhuis De Blaauwe Haan en in rood stadswapen met zes gele sterren; talrijke zwartwit foto’s. Boek gevonden in leeg pand bij pakhuis in Gouda, met oorspronkelijke aanbiedingskaartje).

FEESTWIJZER Groot Nationaal Concours Gemengde Zangvereeniging Gouda, Stoomdrukkerij B.A. Verzijl Gouda [1921], 36p.

(Programma, afgewisseld met teksten en advertenties van de Goudse middenstand; met originele omslag.

J.J. HOGENDOORN, Meetkundig rekenen en teekenen, Gouda G.B. van Goor Zonen 1921, 39p.

J.J. HOGENDOORN, Meetkundig rekenen en teekenen, Vervolg-stukje, Gouda G.B. van Goor Zonen 1924, 36p.

(De auteur was “Hoofd der school voor voortgezet L.O. en leeraar aan de Ambachtsavondschool te Gouda)

EEN KORT BEZOEK AAN GOUDA – Un petit arrêt à Gouda – A short visit to Gouda Ein kurzer Aufenthalt in Gouda. Uitgegeven door de Vereeniging “Gouda Vooruit” z.j., Drukkerij J. van Bentum & Zoon Gouda [ca. 1925], 24p.

(Langwerpige toeristische folder, met fraaie zwart-witfoto’s van de binnenstad en omgeving en een ingeplakte kleurenafbeelding van glas 14. Stadhuis achter ovalen paspartout zichtbaar op voorblad. Vereeniging “Gouda Vooruit” werd in 1900 opgericht en was een voorloper van de VVV).

.

REGELING van het beheer der goederen, fondsen en inkomsten van de Geref. Kerk te Gouda, vastgesteld door den Kerkeraad, den 9en februari 1928, Drukkerij E.J. Nijkamp Gouda [1928], 8o, 10p.

GOUDA. De stad met een toekomst, N.V. Drukkerij Joh. Mulder Gouda [ca. 1930], 8p. [plus kaart]

(Toekomstvisie op ontwikkeling Gouda met nadruk op mogelijkheden industrie. Fraaie, door Machiel Wilmink vormgegeven langwerpige brochure. Drukkerij Mulder was gevestigd aan de Oosthaven; bovenzijde omslag verkleurd).

A. DORGELO, Een wederwoord naar aanleiding van perspublicaties inzake het gijzelingsgeval Duyvestein [in eigen beheer] 1930, 16p.

(Reactie op publicaties in de socialistische pers. Dorgelo  was eigenaar van de papierwarenfabriek M.A. Cats aan de Fluweelensingel 63 te Gouda. Met ex librisstempel van A. Scheygrond).

PROPAGANDA-UITGAVE van de Streekvereeniging voor Vreemdelingenverkeer “Cenbtrum Gouda”. Uitgave: drukkerij Van der Drift M.V. Delft [ca. 1930], [lxx]p.

(Met enkele ingeplakte afbeeldingen. Voorwoord van de Goudse burgemeester Gaarlandt. Rug gesleten).

GOUDSCHE KERKGLAZEN. Map met de 34 reproducties der Goudsche Kerkglazen, Uitgave G.J. van Burk, Gouda [ca. 1930]

(In origineel kartonnen mapje, met enkele kleine vlekjes. Kaarten zijn gaaf en met fraaie pasteltinten. Met ook afbeeldingen van de glazen uit het Regulierenklooster, zoals in 1581 in een collage geplaatst in de Sint-Janskerk. Deze glazen zijn in de jaren dertig herplaatst in de Van der Vormkapel).

GOUDA Voorheen en thans, Gouda z.j. [ca. 1931], [xviii] p.

(Folder met toeristische informatie over de stad. Kleurenomslag en 17 zwartwit foto’s en 1 kleurenfoto van een Gouds glas in de tekst).

1872-1932 N.V. tot Aanneming van Werken voorheen H.J. Nederhorst, Vervaardigd ter boek- en plaatdrukkerij Koch & Knuttel Gouda 1932, 80p., ill.

(Bedrijfsgeschiedenis van een van de belangrijkste en grootste aannemers van Gouda, voorganger van het latere sleep- en takelbedrijf.

ADRESBOEK voor de gemeente Gouda 1932-1933, Gouda N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel [1932], 393p.

 (Met harde kaft. Afgeschreven exemplaar SAMH)

ADRESBOEK voor de gemeente Gouda Naar officieele gegevens bewerkt [stadswapen] Gouda, N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel [1936], 323p.

(Met originele band. Met namen van alle inwoners van de stad, op straten gerangschikt en in alfabetische volgorde. Met zegeltje Boekhandel J. Verschuur, Dubbele Buurt 8 te Gouda. Gebruikssporen)

ADRESBOEK Gouda 1942 naar officieele gegevens bewerkt, N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel [Gouda 1942], 265p.

(Met hard kartonnen kaft. Afgeschreven exemplaar SAMH)

ADRESBOEK Gouda Naar officiële gegevens bewerkt [stadswapen] Gouda, N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel [Gouda 1950], 355p.

(Met harde kartonnen kaft)

A.M.D.G., Pelgrimsboekje voor de bedevaart van Gouda en omstreken naar het Martelveld der H.H. XIX Martelaren van Gorcum te Brielle, Gedrukt voor rekening van de Commissie der Goudsche Processies naar Brielle. Niet in den handel, [1934], 8o, 96p.

(Met voorwoord van de Goudse deken Van Rooy. Met levensbeschrijvingen van alle 19 martelaren)

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, eerste deel tot 1652, [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+252p.

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, tweede deel tot 1774, [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+268p.

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, derde deel tot 1915, [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+286p.

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, vierde deel: oorkonden – repertorium der bronnen – aanteekeningen – register – tabellen- kaarten [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+326p.

(Puntgaaf genummerd exemplaar (no. 42) van de monumentale vierdelige reeks over de havezathe Singraven bij Denekamp, gefinancierd door de toenmalige bewoner en textielmagnaat W.F.J. Laan. Hoofdauteur Döhmann was hoogleraar en archivaris van de graaf van Bentheim en Steinfurt en deze kreeg hulp van de Denekampse schoolmeester Dingeldein. De boeken verschenen in een oplage van 165 sets en zijn gedrukt op handgeschept papier van de firma Van Gelder Zonen, met in elk blad als watermerk SINGRAVEN en de handtekeningen van beide auteurs. De afbeeldingen in lichtdruk, de gekleurde wapens en kaarten, en de titelplaat van deel 3 zijn gemaakt door de firma J. de Brunoff in Parijs. De firma Carl Schünemann in Bremen leverde de titleplaten van deel 1 en 2, de firma Van Leer & Co in Amsterdam het facsimile van de acte van allodificatie uit 1506. Het bindwerk is van de firma J. de Brunoff in Parijs. De boeken bevatten talrijke paginagrote afbeeldingen, die niet zijn meegenomen in de paginanummering. Voor elke afbeelding zit een vloeiblad, waarop het bijschrift staat afgedrukt. De meeste foto’s zijn zwartwit, maar vele ook in kleur. Achterin deel 4 een mapje met alle kaarten. De stevige band heeft turquoise platten, die met goudopdruk zijn versierd. De rug is beigekleurig, met in goudopdruk Singraven, deelnummer en het jaartal 1934. Dit werk mag beschouwd worden als het mooiste drukwerk dat ooit over (een deel ) van Twente is verschenen).

KAART VAN GOUDA en omstreken. Met korte vermelding van bezienswaardigheden en gegevens van de gemeenten van deze streek. Bijgewerkt met alle verbindingen te land en te water tot 1 juli 1935. Uitgave: Streekvereeniging voor Vreemdelingenverkeer “Centrum Gouda”, te Gouda [1935], Ongepagineerd [viiip.].

(Gekleurde en gevouwen kaart van de streek, met informatie op de achterzijde)

THOMAS À KEMPIS, De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door Roel Houwink, Ervan J. Bijleveld te Utrecht [1940], 366p.

(Voorwoord van augustus 1940, een”donkere en verwarde tijd’. Met exlibris van Trudi Knegtmans).

MISSALE ROMANUM ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V pontificis maximi jussu editum aliorum Pontificum cura recognitum a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum [Orn.] Editio XI Taurinensis juxta typicam [afb. Pauselijke tiara] Domus editiorialis marietti Sanctæ Sedis Apostolicæ et Sacræ Rituum Congregationis Typographi Taurini – Romæ, 1943, fol., [xxxv]+728+199+3+35+26+[ii]

(Imposant missaal, in fraaie bruinleren band. Voor en achterplat identiek: op de vier metalen hoeken reliëfs van de vier evangelisten met hun attributen. In het hart een medaillon van koper, waarin de Avondmaalsscène is gegraveerd. De platten zijn verder opgehoogd met versierd leer. Bovenin is het Lam Gods te zien, onderin een Miskelk. Aan de zijkanten florale elementen en druiven met een appelboom links en een slang om een boom rechts. Op de rug is de titel geblindstempeld (enigszins sleets). Twee metalen boekklampen met florale versieringen en kruis. beschadigd. Goud op snee. Binnenzijde van de platten bespannen met rood fluweel. Hoofdstukken en onderdelen zijn voorzien van kleine leren tabbladen (elf donkerrood, drie donkerblauw). In totaal zeven brede leeslinten (twee rood, twee paars, twee geel en een groen) met afbeelding van een arend. Talrijke paginagrote afbeeldingen in kleur. BPH).

A. ROLAND HOLST, Helena’s inkeer. Een fragment. Derde druk. Gouda Gerard Leeu 1944 [achterin: De derde druk van ‘Helena’s Inkeer’ werd gezet uit de ‘Romanée’ en in October 1944 gedrukt op de persen van Gerard Leeu te Gouda], 16p.

(Puntgave bibliofiele uitgave, verschenen in de Tweede Wereldoorlog met een gefingeerd drukkersadres. De drukker was in werkelijkheid de uitgever en typograaf A.A.M. Stols in ’s-Gravenhage. Hij wordt gerekend tot een van de belangrijkste boekverzorgers uit het interbellum, met name dichtbundels. Het boekje verscheen in een oplage van 1000. Geschenk van Paul Deijstelberge, conservator oude boeken van het Allard Pierson Museum in Amsterdam)

JOACHIM HESS, Luister van het orgel of naauwkeurige aanwijzinge, hoe men door eene gepaste registreering en geschikte bespeeling de voortreffelijke hoedanigheden en verwonderenswaardige vermogens van een kerk- of huisorgel in staat is te vertoonen. Tot onderrigting van alle liefhebbers van het orgelspel, inzonderheid voor jonge organisten, leerlingen en allen die zig eene bekwaame behandeling van het orgel tragten eigen te maaken, opgesteld door Joachim Hess, organist en klokkenist te Gouda 1772, Te Utrecht, bij J.A.H. Wagenaar 1945, 4o, 64p.

(Herdruk van het werk van Hess uit 1772. Met exlibris Henny van Dolder de Wit, archivaresse van de Sint-Janskerk in Gouda)

JOACHIM HESS, Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen welken in de zeven Verëenigde Provincien als mede in Duytsland en Elders aangetroffen worden. Dienende tot een Vervolg op de Luister van het orgel, door Joachim Hess, organist en klokkenist te Gouda 1774, Te Utrecht by J.A.H. Wagenaar 1945, [viii] +198p., ill.

(Heruitgave van een boekje uit 1772 van de lutherse organist Joachim Hess uit Gouda)

W.G. VERHEUL, G. ELZENGA, GERH. HULS, Mijn schild ende betrouwen. Dankdienst op den eersten zondag na de bevrijding in de sint Janskerk te Gouda, 6 mei 1945, [xvi] p.

(Met foto’s van koningin Wilhelmina en de drie Goudse dominees)

JOACHIM HESS, Beschrijving van het nieuw en uitmuntend orgel, in de St.- Janskerk te Gouda door Joachim Hess, organist en klokkenist te Gouda 1774, Te Utrecht, by J.A.H. Wagenaar 1945, 16p., ill.

(Heruitgave van een boekje uit 1774 van de lutherse organist Joachim Hess uit Gouda).

STREEKTENTOONSTELLING Hart van Holland 19 juni – 28 juni Gouda [1947] 32p.

(Met prachtige kleurenomslag en plattegrond op de achterzijde).

W. JUBILEUM-FEESTEN 1948 Gouda. 27 augustus – 1 september. Druk Verzijl Gouda [1948], 44p.

(Feestelijkheden naar aanleiding van troonsafstand Koningin Wilhelmina en inhuldiging Koningin Juliana).

WIJ BEZOCHTEN Goedewaagen’s Koninklijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken N.V. te Gouda [Overdruk uit Glas en Keramiek 1949], 19p.

(Zelfstandige uitgave; met eigen omslag en verzamelde bijdragen uit vier afleveringen van het tijdschrift).

P. DE ZEEUW, Het vrouwtje van Tergouw. Een verhaal uit de hervormingstijd in Nederland, J.P. van Tol Dordrecht 1964, 34+[i] p.

(In gele omslag. Twee tekeningen).

VAN GOOR’S Miniatuur Fransch woordenboek. Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch, vierde druk [DM] G.B. van Goor Zonen Gouda [z.j.], 420p.

(Met beduimelde geel-linnen bandje, waarop in pen ‘Robert van Giesen 1991’ is geschreven. Hoekje afgescheurd van Franse titelpagina. Eigendomsinschrijving op eerste schutblad: ‘A. van Giesen, A.H. van Giesen, Den Haag’ en ‘R.V.G’. Op achterzijde voorplat in de linker bovenhoek zegeltje met doorgehaalde naam)

DE GOUDSE GLAZEN [xxx]p. [z.j.]

mapje met op blauw-grijs dun karton geplakte kleurenfoto’s en enkele zwartwitafbeeldingen van de Goudse glazen. In uitvouwbare map, met glas met Kersttafereel in kleur op de omslag geplakt; aan binnenzijde zwartwit-afbeeldingen van Dirck P. Crabeth en Wouter P. Crabeth en op onder en bovenflap het stadswapen van Gouda in rood.  

MARK ZEGELING, Kingdom by the Sea. 500 years of Dutch Design, MarkMedia & Art z.pl. 2018, 431p.

(Bibliofiele uitgave in een gelimiteerde en genummerde serie van 250 boeken, waarin de Nederlandse architectuur en design wordt getoond aan de hand van de ‘KLM-huisjes”. Dit exemplaar heeft het nummer 88/250. Het boek is totstandgekomen in opdracht van Royal Goedewaagen, de plateelfabriek die zijn wortels in Gouda heeft en sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw in Nieuw-Buinen in Drenthe gevestigd is. Met speciale bewaardoos die gesloten wordt met een aardewerken zegel. Voorplat ook van keramiek. Twee Goudse monumenten worden in dit boek uitvoerig beschreven, de Waag en het Weeshuis).

8 Reacties op Negentiende en vroege twintigste eeuw

 1. Elise van Cleeff schreef:

  Goedemiddag, ik heb bij het overlijden van mijn vader, een aantal jaren geleden, 2 oude Bijbels gekregen.
  Ik weet niet of het iets waard is of ik er misschien iemand een plezier mee kan doen. Ik kan fotos opsturen. Het Oude Testament, volgens de staten-overzetting. Haarlem, A.C. Kruseman.
  Prachtige platen staan erin.
  Kunt u mij adviseren? Dank u wel.
  Met vriendelijke groet, Elise van Cleeff

 2. Paul Abels schreef:

  Beste Elise, je schrijft dat je twee oude bijbels hebt gekregen uit familiebezit en dat het Oude Testament van Kruseman is. Die uitgave uit 1865 ken ik. Het boek is destijds in grote oplage verschenen en wordt nu van tijd tot tijd te koop aangeboden omdat veel mensen met hun geloof ook hun bijbels van de hand doen. Vaak staan er nog allerlei genealogische gegevens voorin, omdat het in protestantse kring gebruikelijk was doop, huwelijk en overlijden in de familiebijbel op te tekenen. Door de grote oplages van destijds is de bijbel over het algemeen niet veel geld waard. Dat daarbij de staat van het boek mede de prijs bepaalt spreekt vanzelf. Op dit moment biedt een antiquariaat het boek voor 125 euro te koop aan. Hartelijke groet. Paul Abels

 3. jet van herwaarden schreef:

  Was op zoek naar de boekhandel Verblaauw en Van Bentum en zo kwam ik in je verzameling terecht. Interessant, hartelijke groet, Jet van H

 4. Grietje Bouma schreef:

  Hallo, ik heb 2 boeken van “de huisvriend”, beide 1e druk van 1887 en 1888 en wil graag weten wat de waarde hiervan is. Alvast bedankt.

 5. Paul Abels schreef:

  Halla Grietje,

  geen idee. Doorgaans is het drukwerk uit deze tijd niet zeldzaam en dus van beperkte (geldelijke) waarde

  m.vr.gr. Paul

 6. led opbouwspot schreef:

  Zeer goede informatie in deze blog, ik wou dat ik dit eerder had gezien.

 7. Peter van Oel schreef:

  Goedendag, ik heb een vraag over het boek;
  Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam bij J. Brandt en Zoon (Binderij en Bijbelmagazijn) en R. Hoyman (?). Te Haarlem, Johannes Enschede en zonen (Drukkerij). Te Groningen, R.J. Schierbeek (boekhandelaar) en wed. M. van Heyningen Bosch (drukker/ uitgever)
  Vraag mijn toevoegingen, tussen haakjes achter de namen van betrokkenen, zijn die naar uw weten correct? Weet u waarom R. Hoyman in Amsterdam erbij betrokken was?
  Bij voorbaat dank. Vriendelijke groeten, Peter

 8. Paul Abels schreef:

  Volgens mij zijn de toevoegingen correct. Rutger Hoyman was boekhandelaar die ‘introuwde’ in de boekhandelsfamilie Onder de Linden trouwde 1799 Antonia Maria van Heurn, als boekhandelares werkzaam op het Singel bij de Blauwburgwal, dochter van Nicolaas en Magdalena Woesthoff; zij hertrouwde 1808 de makelaar Rutger Hoyman, die weduwnaar was van haar schoonzuster Willemina Antonia Onder de Linden. Gegevens over de verdere geschiedenis van de firma Onder de Linden, die tot 1863 die naam bleef voeren, bij Ledeboer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *