Negentiende eeuw

YSBRAND VAN HAMELSVELD, Het Nieuwe Testament uit het Grieksch. [dm] Gedrukt voor rekening van den schrijver en te bekomen te Amsteldam bij M. de Bruyn en J. ten Brink, G.Z. en verders alöm, 1800, [achterin] gedrukt te Leyden ter boekdrukkerije van Herdingh en Du Mortier, 8o, 554 p.

FRIEDRICH SCHILLER , Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland van de Spaanse regering, de eerste band bey Siegfried Lebracht Crusius Leipzig 1801 , 8o, 294 + 240 p.
KARL CURTHS , Nederland Revolutie Oorlog in de 16e en 17e eeuw, als een voortzetting van de Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland van de Spaanse regering Schiller’s, voor een deel, met Siegfried Lebrecht Crusius, Leipzig 1808 , 8o, [x] 594 p.
KARL CURTHS , Nederland Revolutie Oorlog in de 16e en 17e eeuw, als een voortzetting van de Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland Schiller’s van de Spaanse regering, derde deel, bij Friedrich Christian Wilhelm Vogel, Leipzig 1809, 8o, [iv] +489 p.
KARL CURTHS , Nederland Revolutie Oorlog in de 16e en 17e eeuw, als een voortzetting van de Geschiedenis van de Opstand van de Verenigde Nederland Schiller’s van de Spaanse overheid, vierde deel, bij Friedrich Christian Wilhelm Vogel, Leipzig 1810 , 8o, 568 p.

Schiller

(Weinig bekende geschiedenis van de Nederlandse Opstand begonnen door Friedrich Schiller. Het eerste deel, tot de komst van Alva, verscheen in 1788. Bij de volgende editie, die hier voorliggende uitgave uit 1801, vulde Schiller dit aan met een tweede deel, tot aan de val van Antwerpen in 1585. Het werk werd voortgezet onder een andere titel door Karl Curths en eindigt met de Unie van Utrecht in 1579. Vier gelijkvormige bandjes met lederen rug en rode titelschildjes. Eerste deeltje met eigendomstekening door G. Hetzenkuning (?) op titelblad; alle vier deeltjes op het schutblad eigendomsinschrijving van Frau Gehrt, Jonasdorf).

ADRIAAN KLUIT, Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795. Of geschied- en staatkundig onderzoek, in welken zin de Staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van ’t gansche volk van Holland, of der geheele natie, Eerste deel, Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1802, 12+520p.
ADRIAAN KLUIT, [idem] Tweede deel , Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1803, 547p.
ADRIAAN KLUIT, [idem] Derde deel , Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1803, 556p.
ADRIAAN KLUIT, [idem] Vierde deel , Te Amsterdam, bij Wouter Brave, boekverkoper op den Nieuwendijk schuins over de Ramskooy, in No. 165, 1804, 547p.

(Vier van vijf delen. In oorspronkelijke omslag. Afgeschreven exemplaar Friesch Genootschap. Adriaan Kluit (1735-1807) leverde belangrijke bijdragen aan de Nederlandse geschiedschrijving en taalkunde, en introduceerde de discipline van statistiek of staatshuishoudkunde aan de Universiteit van Leiden. In de patriottentijd was Kluit één van de felste tegenstanders van de revolutionairen. Kluit was één van de belangrijkste Nederlandse geschiedschrijvers van de achttiende eeuw. Jaren van bronnenonderzoek hadden hem tot een groot kenner van middeleeuwse documenten gemaakt. Kluits Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae (1777-1782) was één van de eerste Nederlandse geschiedenissen die voornamelijk op basis van bronnenonderzoek tot stand kwam, en zijn Historie der Hollandsche Staatsregering tot 1795 (1802-1805) was lange tijd een standaardwerk over de constitutionele geschiedenis van de Republiek). 

REGLEMENT, van gemeente bestuur, voor de stad Gouda [stadswapen]. Te Gouda, by Wouter Verblaauw, Stads Drukker. 1803, 8o, 53p.
REGLEMENT voor de rechtbank, binnen de stad Gouda [stadwapen]. Te Gouda, by Wouter Verblaauw, Stads-Drukker, 1803, 8o, 37p.

(Twee bij elkaar gebonden Goudse reglementen. Op de titelpagina van de eerste een stemp van het ‘Archief Gouda’. Katernen slechts met enkel touwtje bij elkaar gebonden, eerste titelpagina rafelig, tweede gaaf. Omslag van gemarmerd papier alleen aan achterzijde).

IOHANNES GEROBULUS, Waerachtich verhael; van den staet der gereformeerde kercke, die den Sone Gods, binnen Vtrecht door ’t Evangelium vergadert wert. Mitsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train gestelt. Tot Vtrecht, voor Jan Willemsz. van Rhenen, boeckvercooper woonende onder de lake-snijders by de stadt-plaetse, int vergulde Schrijf-boeck An. 1603 [ongewijzigde herdruk ca. 1802], 8o, 84p.

(Anonieme heruitgave van de apologie van het Utrechtse kerkmodel, geschreven door ‘superintendent’ Johannes Gerobulus (Oudraedt), waarin hij tot in detail de afwijkende en omstreden gereformeerde kerkpraktijk in het gewest Utrecht beschrijft. Utrecht kwam pas met de wetsverzettingen van Prins Maurits in 1618 in degelijk gereformeerd vaarwater, maar kende voordien een grote overheidsinvloed op de kerk. Zeer zeldzame uitgave, met papieren omslag; papier van goede kwaliteit maar rafelig aan de randen).

ORDE EN VERDEELING DER TEXTEN, welke jaarlyks op de feest-dagen en over het lyden en sterven van den Heere Jesus Christus, voor de Nederduitsche gereformeerde gemeente te Gouda gepredikt worden. Te Gouda by Wouter Verblaauw, 1803, 8o, 106+[viii] p.

DSC03143

(Uitgave met goedvinden kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente Gouda, met kerkzegel uit 1575. Kerkzegel ook in paarse stempel op schutblad en op enkele andere plaatsen in het boekje. Rug gebroken, kartonnen omslag sleets door veelvuldig gebruik. Achterin lijst van Goudse predikanten, met de hand aangevuld tot 1911. Exemplaar afkomstig uit het kerkarchief van de Sint Janskerk.)

PIETER ’T HOEN, HIERONYMUS VAN ALPHEN, Fabelen en kleine gedichten voor kinderen, Te Amsterdam by Jacobus de Ruyter 1803, 8o [titelblad en eerste 12 p. ontbreken] 12-168p. [laatste twee pagina’s ontbreken]p.

(Zonder het voorwerk en de eerste gedichten. Met 39 [van 50] handgekleurde prentjes. In gaaf perkamenten bandje).

J.T.H., Klein gebedenboekjen ten dienste der huisgezinnen [orn.], Te Goes by Francois Oversluys 1804, 20p.

(Zeer zeldzaam leerboekje; bevat naast gebeden ook een rekentabel; met eenvoudig papieren omslag. Penoefeningen van “Jacobus Semijn”, 1804, 1807. Met miniadvertentie voor Enkhuizer almanak voor 1818).

NEDERDUITSCHE CHRESTOMATHIE, of voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 4o, Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1805, [viii]+128 p.
HANDLEIDING voor schoolleeraars ten platten lande, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Eerste stukje [wapen], 4o, Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1808, [x]+160 p.
HANDLEIDING voor schoolleeraars ten platten lande, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Tweede stukje [wapen] Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1809, 4o, [xxi]+162 p.
NEDERDUITSCHE CHRESTOMATHIE, of voorbeelden van allerlei schrijfstijl, in proza en poezij. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 4o, Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens en Zoon 1823, [iv]+82 p.
LEVENSSCHETSEN van vaderlandsche mannen en vrouwen, uit de Zuidelijke provinciën; een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Tweede stukje [wapen] Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J.H. de Lange en J. Oomkens 1828, 4o, 113+[ii] p.

(Convoluut met vijf werken van het ‘Nut’. In kartonnen band met linnen rug).

JACOBUS SCHELTEMA, Staatkundig Nederland, Te Amsterdam by J. ten Brink Gzn. 1805, plano

(Grote, uitvouwbare bijlage bij genoemd werk, in gemarmerd karton met lederen rug. Met hoofdrolspelers uit politiek en samenleving in voorgaande eeuwen. Onder Gouda wordt onder meer Reinier Snoy genoemd).

EVANGELISCHE GEZANGEN, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam bij Johannes Allart 1806, fol., [vii]+159+[viii]p.

REGLEMENT voor de plaatselyke gewapende burgermagt te Gouda [stadswapen]. Te Gouda by W. Verblaauw, Stads-drukker, 1806, 4o, 54p.
(Zeldzaam drukje met regelement voor de burgerwacht, vastgesteld door het Goudse stadsbestuur op 26 september 1806. Eenvoudige papieren omslag, rafelig)

N. ANSLIJN, N.Z., Leesboek voor de tweede klasse, ten dienste der scholen,  Te Leyden bij D. Du Mortier en zoon 1807, 8o, 67p.
(Schoolboekje in sleets leren bandje, met korte teksten in verschillend typoscript. De auteur was stadsschoolhouder te Haarlem. Compleet, rug los).

JOHN CARR , Een reis door Nederland langs de rechter- en linkeroever van de Rijn in het zuiden van Duitsland in de zomer en herfst van 1806, Fry en Kammerer printers, Philadelphia 1807 , [xiv] +301 p.

(Amerikaanse editie. Zonder kaart of platen. Tekst compleet. In handschrift op schutblad: “Price 2 dollars and 5 cents”. Exemplaar uit James Hammond’s circulating library Newport New England).

[JEAN-BAPTISTE LASAUSSE] , Catechismus voor het gebruik van alle kerken van het Franse rijk [orn.], Parijs van de drukkerij van de gebroeders Mame, rue du Pot-de-Fer, nr. 14, 1808 , 12o, [iii] + [xii] + 154p.

(Catechismus voor de katholieken in het hele Franse keizerrijk. Ingebonden in oud beschreven perkament met Franse tekst.Oude eigenaarsinscriptie van ene Smits op het perkament en de binnenkant van het voorplat. Met bibliotheekstempel op titelblad van bibliotheek Groot-Seminarie Hoeven, signatuur 86-a-9).

PCB GUEROULT , Franse grammatica, voor het gebruik van middelbare school en middelbare scholieren [DM] Parijs, stereotype D’Herhan, Mame drukschool, broers 1810 , 8o, 108 + 70 p. [Incompleet]

Drukkersmedaillion

(Handgekleurd drukkersmerk medaillon met drie hoofden van pioniers in de boekdrukkunst in Mainz: Johannes Gutenberg, Johann Fust, en Peter Schoeffer. Ingebonden in perkament met oude rekening: “Rekenijnghe oueruoorerie vanden Lande van Wijnendaele vanden jaere ende ougst 1712, onderteekend Sis [onleesbaar gemaakt]”. Met op de achtergrond enkele cijfers. Wijnendaele ligt in West-Vlaanderen)

Rekeningband

GERARDUS JOANNIS VOSSIUS, ARNOLDUS HENRICUS WESTERHOVIUS, Latina grammatica. Ex decreto illustr. D.D. Hollandiae West-Frisiaeque Ordinum adornata. Editio omnium novissima, Lugduni Batavorum, apud A. et J. Honkoop 1811 [achterin: Roterodami, apud J.W. van Leenhoff 1825], 8o, [xv]+351+266+[xv] p.

(Grammaticaboek voor de Latijnse taal, bestemd voor de Latijnse scholen in het gewest Holland, waarvan deze door Vossius samengestelde editie voor het eerst verscheen in 1626. Het originele voorwoord van hem van 26 november 1626 is ook in deze editie opgenomen, gevolgd door het voorwoord van de laatste bewerker van het handboek, de rector van de Latijnse School in Gouda, Westerhovius. Dat is ondertekend in Gouda in mei 1735. In oudere perkamenten band, met licht vervuilde rug, met in oud handschrift “Vossii”. Diverse eigendomsaantekeningen: binnenzijde voorplat “H.H. Broedelit a. 1823”, op schutblad: “Chlavasterk?”, “K. v. Kessel” en “Wille, 29-9-06”. Op bindstrookje voor titelblad: “Mr. Broedelit den 13. Novemb. 1823”. Bovenzijde titelpagina afgescheurd, zonder tekstverlies. Enkele aantekeningen en onderstrepingen).

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, Geschiedenis der Heeren en beschrijving der stad van Der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld. Te Amsterdam en in Den Haag bij de gebroeders Van Cleef, 1813. Eerste deel [xxii]+796p.

C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, Geschiedenis der Heeren endsc01927 beschrijving der stad van Der Goude, meest uit oorspronkelijke stukken bij een verzameld. Te Amsterdam en in Den Haag bij de gebroeders Van Cleef, 1817. Tweede deel [xii]+458p.
(Exemplaren afkomstig uit het kerkarchief van de Sint Jan in Gouda)
C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN, De Goudsche glazen, of geschilderde kerk-glazen der Groote of Sint-Jans-Kerk van Der Goude; alsmede de Goudsche schilders en glas-schilderkunst, tot een vervolg der Geschiedenis en beschrijving der stad. ’s Gravenhage, ter Nederlandsche Drukkerij 1819, [viii]+127+[1] p.
(Zeer zeldzaam – feitelijk derde – deel van het werk van de patriotse stadsgeschiedschrijver De Lange van Wijngaerden. Kartonnen kaft met geplakte rug).
C.J. DE LANGE VAN WIJNGAERDEN [bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema], Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude, G.B. van Goor Zonen Gouda 1879, 320 p.

Lange1CORNELIS JOAN DE LANGE. Portretmedaillon. Gravure van P. Wijsman, 4,5 cm

Lange2CORNELIS JOAN DE LANGE, Vrijheer van Wijngaarden en Ruigbroek, etc. Gravure van Reinier Vinkeles, 14,5×9 cm.

(Portret werd onder meer gebruikt door de Amsterdamse geschiedschrijver Wagenaar) .

UITLEGGINGE van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelyke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor Vreemdelingen, die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinryke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jaare 1552, Te Gouda, ter Drukkerye van W. Verblaauw in de lange Groenendaal L.M. No. 117, 1813, 8o, 52p.

(Editie van het beroemde glazengidsje, met kartonnen omslag. Op keerzijde omslag stempel “Fonds Goudse Glazen, Crabethstraat 43 Gouda en oude aantekeningen met pen: verwijzing naar Kramm als de “gewoone” gids en met ander handschrift: “gerekend in een frater bibliotheek te Heerlen, 31-8-‘56”. Op titelpagina bibliotheekstempel die met andere blauwe stempel onleesbaar is gemaakt en doorgehaalde signatuur 44891).

GROOT A/B/C/ BOEK, zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren. Te Amsterdam, By David le Jolle, op de Rooze Gragt, Zuid-zyde, in de Bybel-Drykkerye z.j. [1814]

JOHANNES HAZEU Czn., Het leven van Jezus in evangelische gesprekken, voor de jeugd. Te Amsterdam, bij de wed. H. van Kesteren en Zoon 1817. 8o, 175p.

PIETER JOHANNES PRINSEN, Leerwijze om kinderen te leeren lezen door P.J. Prinsen, Directeur en Onderwijzer voor de Kweekschool voor Schoolonderwijzers te Haarlem, Te Amsterdam bij Johannes van der Hey, 1818, 8o, [x]+146p.

6a5ddb24-e80f-11e4-9626-2eb0f633d9f7-1

(Halflederen contemporaine band; slijtage kop en staart rug, hoeken en randen, 5e69d138-e80f-11e4-94e0-9b7f38b690f3-1rechterkneep onder en boven iets ingescheurd. 
Boekblok stevig, binnenwerk behoudens de randen fris. Gepubliceerd in 1818, werd met dit boek een nieuwe methode van lesgeven geïntroduceerd. Na het pionierswerk van de vereniging “tot Nut van ’t Algemeen”, en nadat de leerplicht voor het lagere onderwijs werd ingevoerd aan het begin van de 19e eeuw, domineerde Prinsen een halve eeuw het Nederlandse schoolonderwijs. In dit lesboek voor de schoolmeesters verklaart hij zijn AB lesmethode stap voor stap, in 18 hoofdstukken. De oude spellingmethoden werden door hem vervangen door een methode op basis van geluiden. Prinsen begon met devocalen en samengestelde vocalen en daarna ging hij pas verder met met de medeklinkers. Voor deze werkwijze is in de praktijk een grote letterkast nodig voor de klas en letterplankjes voor de kinderen. De nieuwe methode leverde zeer goede resultaten op en werd daarom in 1830 op alle basisscholen in Nederland geïntroduceerd).

EVANGELISCHE GEZANGEN om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden ; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemden gemeenten bijeenverzameldin in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805, in ‘sGravenhage bij de Erven J. Allart 1818, 16o, [xx]+416p.

(Minizangboekje, 9x5cm; bandje van rood marokijn met goudciselering omrand en goudgestreepte rug; goud-op-snee; gemarmerde binnenzijde platten; handgesigneerd namens de synoden door M. Jorissen. Op eerste schutblad eigendomsinschrijving van Bertha Schlimmer; keerzijde stempel van Haus Landfort bei Anholt i/W, met signatuur MB IV 9; ook geschreven op uitstekend, vastgeplakt blaadje. Rechter bovenhoekje titelblad afgescheurd, voorste katern los.

H. VAN MEERTEN, Leerboek over de Bijbelsche geschiedenissen, voor de katechizatiën en scholen, zesde druk. Te Gouda, bij Verblaauw en Van Bentum 1818, 8o, [iii]+80p.

(De auteur wordt op de titelpagina aangeduid als predikant te Gouda en schoolopziener. Hij is de echtgenoot van de bekende Goudse schrijfster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. In eenvoudige papieren omslag, enkele bladen los).

.

UITLEGGINGE van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans Kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor Vreemdelingen, die dit konstig Werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jaare 1552, Te Gouda, bij Verblaauw en Van Bentum, 1819, 8o, 52p.

(Editie van het beroemde glazengidsje, met losliggende papieren omslag. Op keerzijde omslag stempel “Fonds Goudse Glazen, Crabethstraat 43 Gouda” en oude aantekeningen met pen: “gerekend in een frater bibliotheek te Heerlen, 31-8-‘56”. Op titelpagina bibliotheekstempel die met andere blauwe stempel onleesbaar is gemaakt en doorgehaalde signatuur 44889).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Magazijn voor kinderen van mev. Le Prince de Beaumont. Omgewerkt en veranderd naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd,Tweede deel, met platen, In ’s Gravenhage, bij de Erve J. Thierrij en C. Mensing en Zoon 1819, 8o, [xvi]+565p.

(Tweede deel van verhalenbundel van de Goudse schrijfster. Met twee paginagrote gravures van W. van Senus, gegraveerd door door de C. Borsteegh uit Gouda. Met originele omslag van gemarmerd karton).

KATHOLYK MEYERYSCH MEMORIEBOEK, behelzende de oprigting van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, beneffens de lijst der bisschoppen, zoo van Luik, Camerijk en Utrecht, die ons land tot dien tijd, in het kerkelijke bestuurd hebben; als ook de bisschoppen van ’s-Hertogenbosch; verders de lijst der algemeene viacarissen, zo capitulaire als apostelijke; eindelijk de lijst der pastoors en bestuurders van iedere kerk van het bisdom; in zoo verre die bekend zijn; en de namen der thans bedienende capellane, beneffens andere bijzonderheden en merkwaardige kerkelijke gebeurtenissen, Te ‘sBosch, bij J.J. Arkesteyn 1819, 577+[xxvi] p.

(Overzicht van geestelijkheid in de Meierij. Met mogelijkheid per plaats dit met pen later aan te vullen, wat in dit exemplaar niet is gebeurd. Rug en schutbladen vernieuwd; oorspronkelijke kartonnen voor- en achterplatten).

MANIERE om Godvrugtelyk der zielen te lezen het heylig roozen-kransken van Maria, ingestelt en verkondigt doôr den H. Dominicus […] vermeerdert met de gebeden des s’morgens en s’avonds […] en lof-zangen die men gebruykt als men voór bedevaert ryst naar het mirakuleus beéld van Onze Lieve Vrouwe te Scherpenheuvel, [Afb.], Te Turnhout, by P.J. Brepols, boek-drukker [ca. 1819], 8o, 132p.

(Met gravure OLV van Scherpenheuvel. Eigendomsinschrijvingen op voorste schutblad “Dat boek hoort toe aan Simon Roozenbug, 1819” en “Cornelia C. Roozenburg, 1856”. Op achterste blad “Dit boek hoort toe aan Helena Roozenburg, oud 7 jaar in het jaar 1821”).

A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Eerste deel, [Afbeelding] Te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1819, kl. 4o, [lxii]+554p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Bred, bij W. van Bergen en Comp. 1819, kl. 4o, 268+[i] p.
(Met lijst van intekenaren, onder wie P.H. Knox, makelaar te Gouda, J.H. Krom, predikant te Gouda en H. van Meerten, namens het leesgezelschap Concordia te Gouda).
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Tweede deel, Te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1822, kl. 4o, [xvi]+581p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Breda, bij W. van Bergen en Comp. 1822, kl. 4o, 380+[ii] p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Derde deel, Te Breda, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1824, kl. 4o, [vi]+685p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Bred, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1824, kl. 4o, 300+[i] p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Vierde en laatste deel, Te Breda, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1827, kl. 4o, [viii]+681p.
A. YPEIJ, I.J. DERMOUT, Aanteekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, te Breda, bij F.B. Hollingérus Pijpers 1827, kl. 4o, 166+[iii] p.

(Vier delen en vier annotatiedelen in vier uniforme zwarte kunstlederen banden. Op de rug in bruin kunstleer titelschildjes, auteursnamen, deelaanduiding en jaar van uitgave. Met leeslinten. Uitzonderlijk fris papier. Opnieuw gebonden en klein afgesneden door boekbinder VU. Op titelpagina’s bibliotheekstempel Abraham Kuyperstichting ’s-Gravenhage).

KLEINE KATECHISMUS of kort begrip der geschillen onder de katholijken in Holland. Op bevel der Hoogwaardige Heeren aartsbisschop vsan Utrecht, bisschop van Haarlem en bisschop van Deventer [Orn.] Te Amsterdam, bij C. Potgieter en J. van Baalen, boekverkoopers op de Beurssluis 1820, 8o, 35+[ii] p.

(Oud-katholieke uitleg van de geschillen met de Rooms-Katholieke Kerk. Ingebonden in rode kartonnen omslag]

HIERONIJMUS VAN ALPHEN, Kleine gedichten voor kinderen [DM] Te Utrecht, bij J.G. van Terveen 1821, 16o, [viii]+[lxiv]+104p.

(Kindergedichten van de bekende, uit Gouda afkomstige, dichter. Sleets bandje, met ornament en titel in goudopdruk nog vaak zichtbaar op de rug. Compleet, door uitgever met de hand gesigneerd, exemplaar; met portret van de auteur en 64 paginagrote prentjes. Enkele kleine scheurtjes in tekstpagina’s, maar prentjes helder en fris).

[MARGARETHA JACOBA DE NEUFVILLE], Galerij van beroemde mannen en vrouwen in Nederland. Door eene vriendin der jeugd, Tweede stukje, Te Amsterdam, bij P. den Hengst en Zoon 1821, 8o, [vi]+151p.

(In originele kartonnen omslag. In dit deeltje verhaaltjes over de Gouwenaars P.C. Bockenberg, p.29-34 en de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, p. 75-79).

[H. GRIFFIOEN VAN WAERDER], Myne herrinneringen van Gouda [wapen van Gouda], in ‘s-Gravenhage by de Ervan J. Thierry en C. Mensing en Zoon 1821. Ten voordeele der Armen van Gouda, 8o, 87p.
[H. GRIFFIOEN VAN WAERDER], Nalezing mijner herinneringen van Gouda, in ‘s-Gravenhage by de Ervan J. Thierry en C. Mensing en Zoon 1822. Ten voordeele der Armen van Gouda, 8o, 68p.

dsc01929

(Met vier litho’s. Vroeg negentiende-eeuwse blik van een Gouwenaar op zijn geboortestad in twee delen; het nogal negatieve beeld dat hij schetst in het eerste deel corrigeert hij na kritiek te hebben gehad in een ‘Nalezing’. Twee delen samengebonden in één band; zeer gaaf exemplaar uit het bezit van de auteur, zoals blijkt uit de inscriptie op de Franse titelpagina van deel 1: “Van den schrijver”. Op het schutblad van hetzelfde deel enkele biografische aantekeningen over de auteur en een mededeling over een hagelbui in 1790 die zware schade toebracht aan de Goudse Glazen; zie over dit werk en zijn auteur: Paul H.A.M. Abels, ‘Goudse ‘herrinneringen’ van Huibert Griffioen; een bijna vergeten historische bron’. Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 27 (2009) 103-109).

L. ENGBERS, Zondags-school tot oefening van huisaandacht voor Roomsch-Catholyken, bestaande in zedelijke uitleggingen en bemerkingen op de Evangelien van de zon- en geboden feestdagen van het geheele jaar. Te Rotterdam bij J.J. Thompson 1821, 8o, [xxii] + 478p.

(Zeer populair leerboekje voor het katholieke huisgezin, geschreven door de latere aartspriester van Twente, Lambertus Engbers. In bruin leer gebonden met zwartmarokkolederen tekstschildje met goudopdruk op de rugzijde. Gravure op titelpagina met één kleur – geel – gedeeltelijk ingekleurd. Eigendomskenmerken van Henricus Johannes Zanders, die het boekje op 1 mei 1822 cadeau kreeg van de Vlaardingse pastoor Donondedit? voor zijn Eerste Heilige Communie en voor zijn misdienaarstaken. Op titelpagina een stempel van H.J. Zanders, pastoor. Van Zanders is bekend dat hij van 1856-1861 pastoor was in Weesp. Verder stempels van “Huize Katwijk, bibliotheek St.-Aloysius-college ‘s-Gravenhage).

UITLEGGINGE van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St.Jans kerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwonders deze Stad, als voor Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552, Te Gouda bij Verblaauw en Van Bentum, 1821, 8o, 52p.

(Editie van het beroemde Goudse glazengidsje, met papieren omslag. Op keerzijde omslag eigenaarsinschrijving met onleesbaar gemaakte naam en adres “Zaatsteeg nr. 2; eigenaarsstempel G. Schrijvers). 

NIEUWE BIJDRAGEN, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden, voor den jaar 1822. Te Leyden bij D. du Mortier en zoon 1822, 8o, 1153p.

(Allerhande beschouwingen over het onderwijs en de toestand der scholen in de diverse gewesten en plaatsen; in kartonnen band met rugtitel).

J.[OACHIM] HESS, Zang-stemmen op de evangelische gezangen, bij de Nederlandsche hervormde gemeenten in gebruik; vervaardigd door J. Hess, organist en klokkenist te Gouda, Secondo. Derde druk, vermeerderd met de woorden, te Amsterdam, bij P. den Hengst en zoon, J. Brandt en zoon, en Rutger Hoyman. Te Haarlem, Johannes Enschedé en zonen. Te Groningen, R.J. Schierbeek en M. van Heyningen Bosch [achterin: te Haarlem, gedrukt bij Johannes Enschedé en zonen 1823], 1823, 8o, 90p.

(Gezangbundel met muziekschrift; geautoriseerd en gesigneerd namens de gezamenlijke synoden door R. Macalester Loup. Hess, luthers organist en later stadsorganist en –beiaardier in Gouda, was zelf Hernhutter).

JOANNES BRAMER, Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P. Vindex, Eerste deel [orn.], Te ’s-Gravenhage bij J.W. ten Hagen 1823, 8o, [xii]+242p.

(Bramer is “Roomsch-Catholijk Pastoor te Borne”. In originele kartonnen band met geplakte rug en titel en deelnummer in handschrift op de rug. Uit de “Bibliotheca C.SS.R.”. Op bindstrook de namen G. Schoormans en A. Oomen).

HET NEDERLANDSCH AB BOEK; behelzende in het kort voor de jeugd. Alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden [afb.] In ’s Gravenhage, bij de weduwe J. Allart en Comp. [achterin: gedrukt bij gebroeders Giunta d’Albani], 1823, 8o, [xxxvi]+312p.

AB4

AB0(AB(C)-boek aan de hand waarmee de Nederlandse geschiedenis aan de jeugd werd uitgelegd. Met zes bladen met elk vier kleine gravures van historische personen en gebeurtenissen, waaronder Erasmus, de inname van Den Briel, Oldenbarnevelt en de veldslag bij Quatre-Bras. Achterin opgevouwen kaartje van het bij het Weense Congres geschapen Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg Met opdracht aan prins Willem Alexander Paul , Frederik, Lodewijk van Oranje; en lijst van intekenaren – onder wie vijf exemplaren aan drie intekenaars uit Gouda, onder wie 3 voor boekhandelaar J. van Bentum – en vloeiblaadjes voor AB1de afbeeldingen. Scheurtje langs vouwlijn in onderste deel van de kaart. In originele sleetse papieren band met opgeplakte roze papier, verluchtigd met ornamenten).

AB3

…..

……………………..

HET NEDERLANDSCH AB-BOEK; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden [afb.] In ’s Gravenhage, bij de weduwe J. Allart en Comp., 1823, 8o, 7p.

(Alleen de bladen met het afbeeldingen-ABC, mt 6 bladen maar vier plaatjes. Zonder de kaart. Op titelpagina eigendomsinschrijvingen van T. Jellinghaus en K.J. Schillinghaus. Gebonden in bandje met gemarmerde kartonnen platten en een zwartlinnen rug).

PHILIP CHIFFLETIUS van de heilige St. Paul Trent en oecomenica Concilli 4 PPMM voltooid. De Canons en decreten, in Parijs van Requignón, JRemi. Bibliopolam Faculteit Theologische 1824 , 16o, [xxiv] +534+ [II], p.

(Met bruinlederen bandje. Titelschildje “Concilium Tridentinum”. Rug aan bovenkant iets ingescheurd).

J. ROEMER, Het vijfde halve eeuw feest over het Ontzet der stad Leijden in den jare 1574 [Vignet] Te Leijden, bij C.C. van der Hoek 1824, 8o, [xvi]+16+244p.

H. VAN DER PALM, Feestrede bij de viering der twee honderd vijftigste verjaring van Leydens Ontzet. Uitgesproken den 4. October 1824, Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon 1824, 8o, 42p.

MICHIEL CHRISTIAAN VOS, Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der Hervormde Christelijke Gemeente op onderscheiden plaatsen in Nederland, Afrika en Azië; van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap; door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld, [orn.], Te Amsterdam, bij A.B. Saaken 1824, 8o, [xvi]+213+[i] p.

(Het boek bevat 19 brieven van Vos (1759-1825), verzameld door zijn vriend Samuel van Beuningen (1760-1834), die lopen vanaf zijn jeugd, over zijn opleiding tot predikant in Utrecht en zijn werk in Nederland, Afrika en Azië. Vos beschrijft zijn wederwaardigheden als predikant in Amsterdam, Woudenberg, Pijnacker, en Woerden en vervolgens die in Zuid-Afrika in Rodezand / Tulbach. Vervolgens over zijn reizen naar Engeland, Denemarken en Nederland en zijn werk als zendingspredikant in o.a. Colombo, Sadras, Madras en Punt de Gale, eindigend in zijn oude gemeente Tulbach in Zuid-Afrika. Met voorin portretgravure; achterin fondslijst van de uitgever, met bovenaan het Dagboek van de Ootmarsumse predikant J. van Loo. Eigendomsinschrijvingen: “Dit boek behoort aan de Wed. Been, Gen. Van den Heijdenstraat 46 van Steenwijk”, “Annie Schotte ‘67” en “erfenis Joop Spek , Oude Leedeweg 113”; kartonnen platten en gestikte sleetse leren rug met titelschildje “Het leven van M.C. Vos”. Papier watervlekkerig).

CHRISTELYKE ONDERWYZING voor de Godminnende zielen. Vervult met Godvrugtige oeffeningen, kleyn getyden, en litanien, op elken dag van den week, Te Turnhout, ter drukkery van P.J. Brepols, boek-binder [1825], 8o, 348p.

(Gebedenboekje in gewreven bruin lederen bandje met goud-ciselering op de platten en rug, aan achterzijde met twee koperen boekklampjes; Aan de binnenzijde van het bovenste klampje staan de initialen F.P.B.; en bij het onderste klampje 1828).

I. DA COSTA, Ophelderingen aangaande de rechtspleging van ’s lands advocaat, Johan van Oldenbarneveld, tweede stukjen, zijnde een vervolg op de inlichtingen omtrent het karakter van prins Maurits van Nassau, Te Rotterdam, bij J. Pippijn 1825, [iv]+142p.

(In originele band. Eigendomsinschrijving Mevrouw Smissaert, geb. Hooft).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, eerste deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1825, 8o, 287+[xi]p.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, eerste deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1826, 8o, 264+[x]p.

(Voorrede van Anna Barbara van mei 1825, te Gouda. Met gravures. Originele roze platten van gemarmerd karton papieren rug is verdwenen, waardoor de katernen zichtbaar zijn. Boekblok en papier gaaf).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, eerste deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1826, 8o, 287+[xi]p.

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Fabelkunde voor jonge lieden, eerste deel [afb.], Te Breda, bij F.B. Hollingerus Pijpers 1826, 8o, 264+[x]p.

(Voorrede van Anna Barbara van mei 1825, te Gouda. Eerste deel is tweede druk. Met gravures. Platten van gemarmerd karton en vernieuwde leren rug met goud-ornamenten en titel in gouden letters: “A.B.v.Meerten Fabelkunde”).

[ADRIANUS POIRTERS], De vier uytersten van den mensch, versierd met vier printen, voorgegaen door eene beschryving van de kortheid, ellende, en het oogwit van het menschelyke leven. Nieuwen druk, overzien en verbeterd. Waerby gevoegd is het Gulden Paradys, behelzende vele bemerkingen, lofzangen en litanien, alsook eene mis op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printen, vermeerderd met godvruchtige gebeden, den kruysweg enz., Te Turnhout by Brepolis en Dierckx, zoon [1826], 528p.

(Van dit werk zijn gedateerde drukken bekend uit 1820 en 1835. Deze uitgave bevat geen jaartal, maar achterin wel een Mechelse approbatie van 3 november 1826. In fraaie lederen band met koperen boekklamp; op rug ornamenten en titel “De vier Vytersten”. Band met enkele krassen. Biblotheekstempeltje op titelpagina van “Bibliotheca Sancti Pauli Oosterhoud”. Het werkje wordt door Arjan van Amerongen in zijn masterscriptie herleid tot een werk van de zeventiende-eeuwse jezuïet Adrianus Poirters: “In 1662 vertaalde Poirters een werk uit het Latijn dat in het Nederlands Nieuwe Afbeeldinghe van de Vier Uyterste heet. In 1664 kwam de tweede druk uit die hier en daar iets uitgebreider is. Daarnaast is de titel iets verschillend. De titel van de tweede druk is Nieuwe Af-beeldinghe van de Vier Uytersten. In 1680 verscheen nog een druk die identiek is aan de druk van 1664. Ook na de dood van Poirters is dit boek nog uitgegeven, waarschijnlijk in 1695 en in 1714. Er is ook nog een boek bekend dat gemaakt is aan de hand van het boek van Poirters. Dit boek heet De Vier Uytersten van den Mensch met eenen voorafgaende Beschryvinge van de Kortheyd, Ellendigheyd en het Oogwit van ’t Menscheleyk Leven. In dezen druk zeer merkelijk verbetert. Waer by gevoegt is: Het Kleyn Paradys, met eene Misse op ’t Lyden ons Heere Jesu Christi. Verciert met verscheyde Godtvruchtige Printjes en verscheen rond 1743. De mis die toegevoegd is, is volgens Rombauts:’niets anders dan de Christi Bloedighe Passie, een werk van Poirters uit 1681”).

B. VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen, deel 2, Te Amsterdam, bij Schalekamp & Van de Grampel 1827, 8o, [xvi]+249+[i] p.

Meerten

(Los deeltje van tweedelig werk van de Goudse schrijfster en schoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, met op p.133-164 een beschrijving van een bezoek aan Gouda. Bekorte versie van de ‘Reis’ uit 1822-1829, maar met een geheel andere indeling en ook per plaats andere beschrijvingen. Dit ‘Reisje’ is in tegenstelling tot de ‘Reis’ geïllustreerd. In origineel halflederen bandje, met in sleets geworden goudopdruk de titel en deelnummer. Compleet met de twee prenten die horen bij dit deel: twee aquatinten door Hoogkamer naar C. Bomsteegh van een bootje bij Tholen en van een gezicht op de stad Gouda met de rivier op de voorgrond).

UITLEGGING van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552. Te Gouda, bij J. van Bentum, 1827.

(Een van de vele Goudse glazengidsjes voor de St.Jan. Met kartonnen omslag).

UITLEGGING van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de Inwoonders dezer Stad, als voor de Vreemdelingen, die dit konstig werk komen te aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke Vaarzen, opgesteld door voorname Auteurs; en een Gezang op aller Glazen inhoud; nevens een verhaal van den Brand derzelver Kerk, in den jare 1552. Te Gouda, bij J. van Bentum, 1827.

(Hetzelfde Goudse glazengidsje voor de St. Janskerk, maar nu zonder omslag).

ARENT VAN HALMAEL Jr.,  Reinier en Willem van Oldenbarneveldt [DM], Leeuwarden, bij G.T.N. Suringar, 1828, 8o, [v]+84p.

(Zeer zeldzaam, in zeer luxe uitvoering uitgebracht treurspel over de zonen van raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt. Met bruinlederen band, goud omrand en geornamenteerd op de rug, met titel ‘Halmael R. en W. van Oldenbarneveldt’. Kapiteel met gouddraad. Gespikkeld op snee en gemarmerde schutbladen. Gedrukt op zwaar papier. Jonkheer Arent van Halmael (1788-1850), een jurist uit Leeuwarden, was in het dagelijks leven auditeur-militair. Hij schreef toneelstukken over de Friese en Nederlandse geschiedenis en een pleitbezorger van de Friese identiteit.

P.J. PRINSEN, Aardrijksbeschrijving van het Koningrijk der Nederlanden voor kinderen, Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en zoon 1828, 8o, 30p.

(De auteur is directeur en onderwijzer van ’s Rijks Kweekschool voor Schoolonderwijzers te Haarlem. Met originele kaft en omslag. Tekst compleet, maar onder de bijbehorende kaart. Op achterste schutblad in schoonschrift penoefening van Arend Buth Az. “Ik ben zeer boos… [verder onleesbaar]”).

O.S. BANGMA, d’Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak voor het jaar 1829, [stadswapen Enkuizen], te Amsterdam, bij Gebroeders van Staden, op de Waal no. 77, 1828, 12o, ongepagineerd

(Uitgebreide editie van Nederlands oudste en bekendste almanak. Met per maand onder meer vermelding van de watergetijden van Enkhuizen, Amsterdam, Gouda en Texel. Aangevuld met ‘mengelwerk’ van de Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen, waaronder ‘Prentverbeeldingen van een zevental Nederlandsche praalgebouwen; gravures met bijschriften van: het paleis der Staten-Generaal Brussel, het paleis der Justitie te Brussel, de Akademie te Luik, het Koninklijke Paleis te Laeken, het Paveljoen te Haarlem, de lustplaats te Soestdijk en de Delphsche Poort te Rotterdam. Verder prentjes en beschrijvingen van de lindeboom, de tamme kastanjeboom, de banaan en de dadelboom. Aan het eind een korte kroniek met belangrijke gebeurtenissen vanaf 1810.

WILLEM VAN OOSTERWIJK HULSHOFF, De geschiedenis van Jozef, voor kinderen. Tiende druk, eerste en tweede stukje. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.Te Leyden, Deventer en Groningen, bij D. du Mortier en Zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1829, 8o, 120p. [van 138]

(Auteur was doopsgezind theoloog en predikant; eerste uitgave 1796. Bedoeld als exempel voor de jeugd. Opnieuw gebonden in harde gemarmerde band; met eigendomsinscriptie “Jan” op titelpagina; op keerzijde de handtekening als echtheidskenmerk van ’t Nut door een van de drukkers; “D. du Mortier Izoon” en een ander eigendomskenmerk van “Jannigje Bikker 1837”; voorbericht tiende druk namens ’t Nut voorzien van handtekening van haar secretaris in 1829, “Hendr. Raveker”; bij inbinden kort afgesneden; laatste 18 pagina’s ontbreken. Kaart van Oorman ontbreekt)

MATTHIJS SIEGENBEEK, Leidsche Hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575, tot het jaar 1825. Met portretten. I. Deel, Te Leiden bij S. En J. Luchtmans 1829, 8o, 448p.

(Met portretten van de Leidse secretaris Gerrit van Hoogeveen en mr. L. van Santen. Opnieuw ingebonden in rode linnen band).

[JACQUES BENIGNE] BOSSUET, Geschiedenis van de veranderingen der protestantsche kerken. Door Bossuet, bisschop van Meauz. Vertaald naar de laatste verbeterde Fransche uitgave door mr. B. Berends, eerste deel, ’s-Gravenhage, bij de Gebroedrs Langenhuysen achter de Groote of St. Jakobs-kerk 1829, [xlii]+758 p.

(Rooms-katholieke visie op de reformatie. Eerste van twee delen. Met gegraveerd portretje van de auteur, geboren in Dijon in 1627 en overleden in 1704. Een eerdere editie in het Nederlands verscheen in 1738. Opnieuw gebonden in linnen band met titel op rood titelschildje).

G. ENGELBERTS GERRITS, Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, nieuwe uitgave [DM] Te Amsterdam, by G. Portielje 1829-1836, 8o [viii] 161+[viii] 167+[viii] 164+[iv] 146+[viii] p.

(Vijf ‘stukjes’ met afzonderlijke titelpagina’s. Eerste stukje zonder titelpagina. Los in oorspronkelijke band, die deels is gekaft met oud papier. Titel in handschrift op de rug). 

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Magazijn voor Volwassene Meisjes, van Mev. Le Prince de Beaumont, eerste deel, Te Breda, by Broese en Comp. 1830, 8o, [xiv]+283 p.

(Vervolg op Magazijn voor Jonge Jufvrouwen uit 1829; bewerkt door Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853) uit Gouda; kartonnen platten en linnen rug met titelschildje)

HEMELSCH PALMHOF, versierd met oefeningen en gebeden, vyfden druk [orn.], te Mechelen, by P.-J. Hanicq, drukker van het Aartsbisdom 1832, 8o, 443p.

(Gebedenboek met gravure Christus aan het kruis. Goud op snee, met rood-marokkijnen boekband, versierd met Gouden randen en titel in goudopdruk op de rug. Enkele kleine witte schadeplekjes op voorplatten. Schutbladen vernieuwd).

L. WEIJDMANN, M. SCHAAF GRATAMA, Verhandelingen over het beginsel der kerk-hervorming. [Verhandelingen rakende de natuurlyke geopenbaarde godsdienst XXXI. deel] Uitgegeven door Teyler’s Godgeleerd Genootschap, Te Haarlem, bij de erven François Bohn 1832, [xx]+113 p.

(Met medaillongravures Teyler’s Genootschap; kartonnen platten en met leer verstevigde rug. Stempel Bibliotheek der Vereen. Doopsg. Gemeente te Amsterdam)

A.J. LASTDRAGER, Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden. Met platen. Haarlem Ervan F. Bohn z.j. [ca. 1832], 8o, [vi] + 316 p.

J. ROEMER, De oude Leidsche patroon, of Derden Ocotbers Banket. Gedrukt in het jaar 1630 en nu, op nieuw uitgegeven [Vignet], Te Leyden bij H. van Oorde 1833, 8o, [viii]+43p.

(Convoluut in originele blauw kartonnen band, met de gebruikelijke zwakke rug. Korte titels met de hand door tijdgenoot voorin op smal bindstrookje geschreven. Met fraaie facsimile van brief uit 1574 van Louis de Boisot, plus gravures van penning met Van der Werf (voor- en achterzijde). Op titelpagina’s eerste en laatste werk fraai vignet, met op een aparte bladzijde uitleg daarvan).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Tafereelen uit den bruidstaat en het huwelijksleven van jonge bruiden, vrouwen en moeders, Te Amsterdam, bij G. Portielje, 1834, 8o, [xiv]+207p.

(Fraai gebonden uitgave van een geschrift van de bekende predikantsvrouw en Barbaraschoolhoudster uit Gouda. Met uitgeverscatalogus van 4 pp. Voorin bijgebonden. Met titelvignet door W. Nieuwhoff naar J. Steyn. Gebonden in origineel rood marokijn, goud op snee, lichtjes gewreven aan de randen. Rug licht verkleurd, met vier ribben en in goud “Mevr. van Meerten Tafereelen”. Op schutbladen ex libris E. Grendel, apotheker in Gouda en ex libris “Collectie Buijnsters-Smets).

LEVENSSCHETSEN van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, derde stukje [zegel van ’t Nut], Te Haarlem, bij de wed. A. Loosjes, Pz. 1834, 8o, 83p.

(Met ‘voorberigt’, eigenhandig ondertekend door Hendrick Raveket (1765-1841), secretaris van ’t Nut. Biografische verhaaltjes over Willem den Eersten, Hugo de Groot, Maarten Harpertszoon Tromp, Willem IJsbrandsz. Bontekoe, Dirk Volkertsz. Coornhert en Anna en Maria Tesselschade Visscher. Elk portretje begint met een eenvoudige houtsnede. Bij Coornhert zucht hij in de Gevangenpoort en wordt zijn overlijden in Gouda gemeld. Met eenvoudige omslag van stevig papier).

STICHTSCHE SCHOOL-PRENT, Amsterdam, Desguerrois en Co., 1835, plano

(Bijlage Utrechtse Studentenalmanak 1835. Lithografie van L.C. Hora Siccama, 41,5×49,5 cm., bestaande uit 20 kleine afbeeldingen, waaronder een staaltje studentenvandalisme. Onderzijde kleine scheurtjes).

AC van Heusde , Diatribe in Willem Lodewijk Nassauii. Leven, talent, diensten, Utrecht, de Rijn, door John Altheer 1835 [XVI] 288 p.

(Met portretgravure en facsimile van handtekening. Latijnse tekst, met bijlages in Nederlandse transcriptie).

MATTHIJS SIEGENBEEK, De eer van Wagenaar, als historieschrijver, en die van Jacoba van Beijeren, tegen Mr. W. Bilderdijk, in zijne Geschiedenis des Vaderlands verdedigd, te Haarlem, bij Vincent Loosjes, 1835, 8o, 175p.
D.J. SCHOTEL, Drie brieven van Johan van Oldenbarneveld [Uit: Utrechtsche Volks-Almanak 1857, 12o, p.120-126]
MATTHIJS SIEGENBEEK, Verslag van de verhooren, door Johan van Oldenbarnevelt ondergaan; in drie afdeelingen, Te Haarlem bij A.C. Kruseman, 1849, 8o, [viii]+136p.

(Convoluut, bijeengebonden door boekbinder UVA, met harde linnen kaft. Op schutblad titels in handschrift vermeld. Jacoba van Beijeren was kasteelvrouw te Gouda).

SMALL GEOGRAPHY , of afgekorte vorm van klassieke geografie, voor het gebruik van basisscholen. Eerste editie, versierd met [DM] kaarten, Tournay, de klassieke en educatieve boekhandel van J. Casterman, ouderling, drukker 1836 , 8o, 107p.

AtlMappemonde

(Zeer zeldzaam vroeg negentiende-eeuws schoolatlasje, met vragen en antwoorden voorAtlTitelblad leerlingen in het lager onderwijs. Met zes (zeven) uitvouwbare kaarten (wereldkaart, Europa, Frankrijk, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika). In origineel bandje met goud-versierde lederen rug en fraaie gemarmerde platten met lederen hoekjes. Op schutblad ex libris Louis Andriessen met kaartje van Twente. Andriessen was lid van de Studiekring Historische Cartografie in Enschede en verzamelaar van kaarten en atlassen; oud-leraar van de mavo Raesfelt in Delden. Eigendomsinschrijving op volgend schutblad  “De Leyn, le 1 8ber 1839”. Enkele bladen wat rafelig aan uiteinde, maar gaaf en waarschijnlijk compleet exemplaar. Volgens inlegbriefje wordt het atlasje niet vermeld in Belgisch onderzoek naar schoolatlassen, met de opmerking dat van 1800-1850 geen schoolatlassen bekend zouden zijn, vanwege de onstabiele politieke periode, terwijl dit boekje uit 1836 is. Een derde druk, waarin de tekst over België en Holland is aangepast, verscheen in 1842.).

J.J.A. GOEVERNEUR, Fabelen en gedichtjes voor kinderen. Met 24 platen. Tweede druk. Te Groningen, bij W. van Bockeren [1837], 64 [van 71]p.

(Incompleet. Wel met titelblad en voorwoord aan ouders. 18 van 24 platen; deels met kleurenpotlood ingekleurd. Los bandje).

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Uitspannings-uren voor ligchaam en geest: der Vaderlandsche Jeugd aangeboden [afb.]. Te Schoonhoven, bij S.E. van Nooten [1838], [ix]+140[iv] p.

(Met opdracht aan prinses Wilhelmina Maria Sophia Louisa, uitvouwbare kaart en drie gravures. Klein formaat: 10×11,5 cm. In eenvoudige, maar stevig kartonnen bandje en linnen rug. Met voorwoord van auteur, getekend 25 februari 1838 te Gouda, waarin zij aangeeft een tijdlang niets geschreven te hebben door verlies van een dierbare vriend en van een dochter).

WILHELM BROES, Filip van Marnix heer van St. Aldegonde bijzonder aan de hand van Willem I: ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV, 8o, Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en zoon 1838, [xxx]+365p.

(Eerste van twee delen. Met leren rug, zwart titelschild met titel in goud en gemarmerde platten. Met stikker van Bibliotheek van Doctrina & Amecitia).

AINÉ LORRAIN, Carte de la Hollande par provinces. Dressée d’après la carte de Mr. le Lieutt. Gal. Bon. Kraijenhoff, Paris, chez Binet, Editeur 1838, oblong, 12 kaarten
Atlas2(Handgekleurde kaarten, getekend door Adolphe Lorrain. Halfleer (rug) en gemarmerde, gesleten platten. Rug met goedversiering en titel ‘Hollande et provinces” in gouden letters. Kaarten van Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant (uitvouwbaar), Luxemburg, Java)
CHARLES VICTOR MONIN, A.R. FRÉMIN, Atlas universel de géographie ancien et moderne, gravé sur acier par Bénard, chez Binet, Paris [z.j.], oblong, 49 kaarten.
(Tableau cosmographique (uitvouwbaar), monde ancien, Empire D’Alexandre, Empire Romain, La Gaule, Ibérie, Germanie, Italie, Grèce ancienne, Égypte, Palestine, Europe, Mappe Monde, Ocean Glacial Arctique, Europe, France, France, Angleterre, Allemagne, Espagne et Portugal, Italie, Turquie, Russie d’Europe, Suède Norvège Danemark, Belgique, Hollande, Grèce moderne, Confédération Suisse, Asie, Turquie d’Asie Perse et Arabie, Indes, Chine et Japon, Sibérie, Afrique, Côtes de Barbarie, Alger, Sénécambie et Guiné, Égypte Nubie et Abyssinie, Afrique Méridionale, Amérique Nord, États-Unis, Mexique, Guatemala Antilles, Amérique Sud, Colombie et Guyanes, Brésil et Uruguay, Pérou et Bolivia, Plata Chili Paraguay et Patagonie en Océanie.
Convoluut met twee werken. Enkele kaarten met plakband vastgezet; lichte watervlekken in de marge; kaart van Holland in tweede deel vlekkerig. Eigendomsinschrijving “G.P. Rogier”).

ZUID-HOLLANDSCHE VOLKS-ALMANAK voor het jaar 1839 [Afb.] Te ’s-Gravenhage, bij De erven Doorman en J.D. Steuerwald [1838], [xxi]+182p.

(Met eenvoudige papieren omslag; wel goud op snee. Met uitvouwbare prent van herdenkingszuil Philip van Almonde en twee kleinere gravures, waarvan een van het Binnenhof. Met vochtring)

OVERIJSSELSCHE ALMANAK voor oudheid en letteren. 1840. Vijfde jaargang. [orn.] Deventer J. de Lange 1839, 8o, [xv] + 276 p.

(Los deeltje; fraai ingebonden, uit bibliotheek van het Nederlands Historisch Instituut te Rome; met prenten (vlekkerig). Lezersvraag op p.272-273 is allereerste vermelding van het vlöggln in Ootmarsum)

ROOMSCH-KATHOLIJK JAARBOEKJE voor het Koningrijk der Nederlanden 1839, Vijfde jaar [DM] W.A. Oukoop Breda [1839], 8o, [xxi]+148+[v]p.

(Tal van gegevens over en voor katholiek Nederland, zoals namen geestelijken, aantallen communicanten, kerkelijke feestdagen etc. Geeft goed beeld van de situatie onder de Hollandse Zending voor het herstel van de bischoppelijke hiërachie in 1853. Met bibliotheelzegel “Seminarii Culemborgensis S.J.” en twee keer stempel “Bibl. Coll. Neom. S.J.”, waarvan een op het titelblad. Gemarmerd kartonnen platten en leren rug. In goud op de rug “R. Kath. Jaarbo” en “1839. V”.)

CHARLOTTE DE SOR, Napoléon en Belgique et en Hollande, 2dln. Bruxelles, Société Belge de Librairie Hauman et Ce, 1839, 343+339p.

(Verslag van de inspectiereis van de Franse keizer naar het Noorden. Groene leren ruggen, met ornamenten, groen titelschildje en gouden opdruk “Napoléon en Belgique”. Gemarmerde platten en gemarmerd op snee. Eigenaarsinscriptie “P. Latencheu”).

NEDERLANDSCHE VOLKS-ALMANAK voor 1840. Negende jaar [Afb.] te Amsterdam, bij J.H.& G. van Heteren [1839], 8o, [xvi]+176+[ii] p.

(Almanak voor schrikkeljaar. Goud op snee; met voorin portret van Sophia, erfprinses van Oranje, achter vloeitje. Met verjaardagskalender Oranjes, eclipsen en heiligendagen, Sleetse kartonnen platten, rug verstevigd met zwart band).

J. SCHEFFELAAR KLOTS, geb. ROORDA VAN EYSINGA, Kindergedichtjes, met plaatjes. Te Hoorn, bij gebr. Vermande 1840, sm. 4o, 100 p.

(Debuut van Josina Roorda van Eysinga (1807-1888), predikantsdochter en echtgenote van een schoolmeester. Haar werk kenmerkte zich door stichting en zedelijkheid. Met vier paginagrote plaatjes. Volledig werkje, in iets geribbeld, maar gaaf kartonnen bandje). 

[PRIJSBAND] BELOONING voor vlijt en goed gedrag op de Stads Armen-Scholen te Amsterdam [stadswapen], Gedrukt ter Stads-Drukkerij Amsterdam [ca. 1840], 4o, 370p.

(Prijsband. Voor elke dag van het jaar een pagina met een gedicht, een gebed of een korte tekst, onder meer van Cats, Franklin, Thomas à Kempis, J. Luiken. Veel met informatie over historische gebeurtenissen. Snelpersdruk der Stads-drukkerij. Datering: geschat, laatst genoemde jaartal in een beschrijving in de tekst is 1831. Er zijn meerdere boeken verschenen met deels dezelfde titel voor de Stads Armen-scholen. Met wapen van de stad Amsterdam in goudopdruk op voor- en achterplat. Met negen (van twaalf?) prenten. Boekblok los).

EXPLICATION de ce qui est representé dans le magnifique vitrage, de la grande et belle eglise de St. Jean à Gouda, pour la satisfaction tant des habitants de cette ville, que des etrangers, qui viennent pour admirer cette merveille. On y a aussi ajoûté des vers sur le continu de chaque vitre, Gouda, J. van Bentum 1840, 8o, 32p.

(Franse editie van het bekende glazengidsje. Papieren omslag aan voorkant verdwenen. Titelpagina met bijzondere typografie. In handschrift met podlood toegevoegd: “Aangeboden door mej. v. IJsselstijn, 24.6.64”).

H. KLUITMAN, Beknopte beschrijving der stad Gouda. Met twee kaartjes [stadwapen], Bandjete Gouda, bij G.B. van Goor 1841, 8o, [viii]+111 p.

Opdracht

(Gebonden in fraai bandje met gemarmerde platten, lederen rug met titel en versiering in goud, pagina’s goud-op-snee. Platten met enkele lichte beschadigingen. Compleet met twee puntgave kaartjes met stadsplattegrond en omgevingskaart. Met op titelblad en achterin paars stempeltje ‘Openbare Bibliotheek Arnhem’ en ‘Afgeschreven’. Op binnenzijde achterplatten briefje geplakt met informatie over materiaalgebruik bij restauratie boekband in 1989. Daaronder in sterk vervaagd handschrift opdracht van de auteur aan zijn Goudse collega D. van Hinloopen Labberton. Kluitman was schoolmeester op de stadsmiddenschool aan de Keizerstraat in Gouda. Met zijn geld stelde hij zijn zoon in staat uitgeverij Kluitman in Alkmaar op te richten).

M.H. KLUITMAN, Beknopte beschrijving der stad Gouda. Met twee kaartjes [stadwapen], te Gouda, bij G.B. van Goor 1841, 8o, [viii]+111 p.

DSC07065

(In origineel bandje, met waar sleets voorplat. Compleet met twee puntgave kaartjes met stadsplattegrond en omgevingskaart). 

FREDRICH VAN VERVOU, Enige gedenckweerdige geschiedenissen tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven [Uitgegeven door het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche geschied-, oudheid- en taalkunde], G.T.N. Suringar Leeuwarden 1841, 400p.

GUILELMUS ESTIUS, Historie der Martelaren van Gorkum, grootendeels minderbroeders, die in den jare des Heeren 1572 voor het catolijke geloof door de oproerlingen vermoord zijn, in vier boeken. Achter dezelve, door denzelfden schrijver, een aanhangsel behelzende de marteling van Guilelmus van Gouda, insgelijks een’ minderbroeder, voorgevallen in den jare 1573. Ook hebt gij ert de martelingen van sommige anderen, ter voegelijke plaatsen vermeld; bij name die van den theologant en poëet Cornelius Musius, een’ Delftenaar. Uit het Latijn, Te Leeuwarden bij J.W. Hoepermans 1841, 8o, 217+165+156p.

(Drie van de vier deeltjes; in kunstlederen hoesje).

E.J. DIEST LORGION, Geschiedenis van de Kerkhervorming in Friesland, Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff 1842, 8o, [vi]+167p.

(Opnieuw gebonden in linnen band met op voorplat het oorspronkelijke voorblad geplakt).

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis der kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen. J. van Bentum & Zoon, Gouda, 8o, 47p., z.j. [vóór 1843]

 (Vereenvoudigde versie van het Goudse glazengidsje; papieren omslag)

DESCRIPTION of the stained glass windows in Saint John’s church at Gouda. A short manual for visitors, Printed by J. van Bentum & son, Gouda z.j. [vóór 1843], 8o, 27p.

(Zeer zeldzame, vereenvoudigde versie van het Goudse glazengidsje in de Engelse taal; papieren omslag; voorblad los. Op titelblad eigenaarsaantekening: “CvH”.)

C.M. VAN DER KEMP, Maurits van Nassau, prins van Oranje, in zyn leven, waardigheden en verdiensten, Te Rotterdam, bij Van der Meer & Verbruggen 1843, vier delen, 416+550+334+406 p.

(Tekst compleet; plaatwerk ontbreekt. Sleetse banden. Voorzijde van deel 2 los).

J.L. TERWEN, Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduische woorden, Gouda, G.B. van Goor 1844, [xxvi] + 1050 + [xx] p.

(Eerste grote werk dat Terwen, leraar van de Latijnse School te Gouda liet uitgeven door uitgeverij G.B. van Goor in Gouda. Daarna zou deze samenwerking resulteren in de uitgave van nog een aantal standaardwerken. Compleet met lijst van voorintekenaren. Opnieuw ingebonden met gemarmerde platten en kunstlederen rug, met rood titelschildje). 

P. BUIJS, Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Te Amersfoort bij B. Blankenberg en Zoon, stadsdrukker 1844, 192p.

(Met vage bibliotheekstempel op titelpagina “Bibliotheek Seminarie Apeldoorn”; papieren omslag los)

A.J. PLUYM, Het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam. Historisch-kritische proeve, ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest. Amsterdam H.A. Zweers 1845, 8o, [ii] + 197 p.

(In originele papieren 19de-eeuwse omslag; met exlibris van G.Gn. Westerveld; met de drie platen)

J. PLUYM, Het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam. Historisch-kritische proeve, ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest [Orn.], Amsterdam, H.A. Zweers 1845, 8o, 197+[i] p.

(Pluym was hoogleraar aan het seminarie in Warmond. “Met platen en facsimile” (3 uitvouwbare gravures).

G. VALENTIN, Natuurkunde van den mensch. Uit het Hoogduitsch door J.G. Rooseboom, Med. Doctor te Gouda. Met 234 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren [orn.], Gouda, G.B. van Goor, 1845 – 774p.
G. VALENTIN, Natuurkunde van den mensch. Uit het Hoogduitsch door J.G. Rooseboom, Med. Doctor te Gouda. Met 284 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren, Tweede deel, [orn.], Gouda, G.B. van Goor, 1845, 927p.

valentin2

(Twee delen in oorspronkelijke linnen band met goud bestempelde rug; gemarmerd op snee. Rug gedeeltelijk los. Het werk verscheen oorspronkelijk in losse afleveringen. De vertaler Jacob Gerard Rooseboom werd geboren in 1809 en studeerde te Utrecht. Hij promoveerde in 1832 bij prof N. С. de Fremery op een proefschrift getiteld De pseudomembranis. Hij in hetzelfde jaar tijdens een cholera-epidemie als kandidaat in de medicijnen tot onbezoldigd arts in Gouda toegelaten, zeer tegen de zin van de bekende stadsarts W.F. Büchner. Later verkreeg hij een vaste aanstelling als stadsarts. Hij huwde in dat jaar Jeane Amelie Gronorius, geboren in Karlsruhe en dochter van Samuel Ulrich Gronorius, Hollands gezant aan het hof van Baden. Hij overleed in 1881).

W.E.J. BERG, De réfugiés in de Nederlanden na de herroeping van het Edict van van Nantes. Eene proeve van onderzoek naar een invloed, welken hunne overkomst gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, beschaving en zeden, eerste deel: Handel en nijverheid, Johannes Müller Amsterdam 1845, [xxv]+365+[1]+[viii]p.

(Zeer zeldzame Unvollendete over de Hugenoten. Er zijn geen vervolgdelen verschenen. De auteur is jhr.mr. en Heer van Dussen-Muilkerk. Met achterin fondslijst van de uitgever. In (zeer sleetse) originele papieren omslag, waarvan het rugdeel is weggesleten).

W. EEKHOFF, Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz. Met kaarten en platen Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff 1846, twee delen, 402p. en 454p.

(Kartonnen gemarmerde omslag met bruinlederen rug en titel in goud; eigendomsinschrijving G. Lenstra, een van de platen ontbreekt, een andere bij de aanhechting gescheurd).

JOH. AB UTRECHT DRESSELHUIS, Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, [Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, deel VI (1846) 41-150]

L. J.F. JANSSEN, Cornelii Graphei, captivi, ad Deum opt. max. Quaerimonia, in carceris angusta non sine lacrymis effusa. Ex autographo Gerhardi Noviomagi Geldenhaurii, [Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, deel VI (1846) 151-160]

(In linnen band door boekbinder VU ingebonden gedeelte van AKG; met op de rug in gouden letters ‘Adriaan van Haemstede’.

F. KAISER, d’Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak voor het schrikkeljaar 1848, [stadswapen Enkuizen], te Amsterdam, bij Gebroeders van Staden, op de Waal no. 77, [1847], 12o, ongepagineerd

(Editie van Nederlands oudste en bekendste almanak. Met per maand onder meer vermelding van de watergetijden van Enkhuizen, Amsterdam, Gouda en Texel. Aangevuld met ‘mengelwerk’ van de Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen. Incompleet. Enkele prentjes, ingekleurd. Aan het eind een korte kroniek met belangrijke gebeurtenissen vanaf 1813).

LA HOLLANDE et les Hollandais. Revue pittoresque, Paris, Picard Fils Aimé 1847, 8o, Holland324p.

(Brieven over onder meer zeden, karakter, literatuur en kunst in Holland. Op p.195-196 een passage over Coornhert. “noble et courageux caractère, défenseur des idées de tolérance dans un siècle d’intolérence” en “Coornhert eut enfin la liberté de se retirer á Gouda, et y mourut presque oublié”. Met fraai versierde boekband in blauw en goud en op de rug titel en jaar van uitgave in handschrift. Met twee staalgravures).

J.H. BEHRNS, Schoolverordeningen voor Vriesland, Leeuwarden G.T.N. Suringar 1847, 8o, [li]+309 p.

(Exemplaar met bibliotheekstempel provincie Utrecht. Compleet, maar rug zwak) 

G. VAN SANDWIJK, Geschiedenis van ons vaderland van de komst der Batavieren hier te lande, tot op onzen tijd. Een leer-, lees- en prentenboek met 120 plaatjes. Te Leyden, bij D. Noothoven van Goor [1847], 4o, ongepagineerd.

(Vaderlandse geschiedenis voor de jeugd van de Purmerendse dichter en schrijver G. van Sandwijk, die in het dagelijks leven onderwijzer was aan de stads-burgerschool; eenvoudige kartonnen omslag; gebruikerssporen; sommige pagina’s rafelig; compleet. Eigendomsstempels op schutblad van “Willem v.d. Bergh Breestraat” en “C.Th.J. van den Bergh Leiden”).

L. G. B., De grietmannen in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardering van het plattelands-bestuur der grietenijen in die provincie. Gedrukt voor rekening van de schrijver en te bekomen bij W. Eekhoff te Leeuwarden, 1848, 4o, 48 p.

F. MOHR, Werktuigkunde voor den apotheker, of beschrijving en afbeelding der werktuigen in de apotheek en het laboratorium, uit het Hoogduitsch door A.A.G. VAN ITERSON, apotheker te Gouda. Ten dienste van apothekers, scheikundigen, scheikundige fabrikanten, geneesheeren en medicinaal-beambten. Met 280 tusschen den tekst geplaatste houtsneê-figuren, Gouda, G.B. van Goor 1848, 8o, [xi]+320p.

Goor4 Goor3 Goor2

(gemarmerde hardkartonnen platten met lichte slijtage; bruinlinnen rug met titel in goudopdruk, Goor1met linnen verstevigde hoeken. Eigendomsplaatje aan de binnenzijde van de voorplatten “IJ v.d. Meulen”. Handtekening eigenaar op titelblad “G. Haimaodwal(?)”. Puntgaaf boekblok met slechts lichte vlekjes)

“““““““`

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen [stadswapen] Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, [ca. 1848], 8o, 48p.

(Gouds Glazengidsje zonder papieren omslag; titelblad sleets)

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, [ca. 1848], 8o, 48p.

(Gouds Glazengidsje. Titelblad gedrukt op papieren omslag en op titelblad zelf. Op laatste eigenlijke titelblad stempel van “R.K. MAVO, Overtocht 36 Bodegraven” en signatuur K0012).

BESCHRIJVING van de kunstig geschilderde glazen binnen de St. Janskerk te Gouda, voorafgegaan door eene korte geschiedenis dier kerk. Eene Handleiding ten dienste van hen, die dit kunstwerk komen beschouwen Te Gouda bij J. van Bentum & Zoon, [ca. 1848], 8o, 48p.

(Gouds Glazengidsje met misdruk titelpagina; deel van de tekst van de titelpagina staat op de achterzijde; door schuine vouw kan toch geheel gemaakt worden. Ingevouwen in rekening van J.E. van Dongen Bolding, timmerman aan de Vest 47).

EXPLANATION of the famous end renowned glaswork, or painted windows, in the fine and beautiful church at Gouda. For the use and commodity of both inhabitants and foreigners, that come to see this work of art [stadswapen] Gouda, printed by J. van Bentum and Son, [ca. 1848], 8o, 36p.

(Engelstalige versie van het Goudse glazengidsje. In eenvoudige, wat vlekkerige, papieren omslag. Besteld bij Hay Cinema Bookshop in Hay on Wye)

CATECHISMUS of christelijke leering, gedeeld in vijf deelen op een en veertig lessen voor de catholijke jeugd van het aartsbisdom, en alle andere bisdommen der provincie Mechelen. Nieuwe uitgave in de Nederdutische [sic!] spelling, met bijzondere goedkeuring van zijneHoogheid J.A. Paredis, bisschop van Hierene, Ap. Adm. van het vicariaat van Limburg [vignet] Te Maastricht, bij G.A. Gulikers, boekhandelaar in de Muntstraat [1849], 8o, 56+[viii] p.

(Stukgelezen exemplaar in oorspronkelijk blauw omslagje, met daaromheen blad vloeipapier met penoefeningen en tekeningetje van een eend).

L. ENGBERS, De kerkplegtigheden verklaard. Een leer- en leesboekje voor de CatholijkeEngbers jeugd, door mengd met gesprekken tusschen een’ pastoor en zijne parochie-kinderen, achtste vermeerderde en verbeterde druk, Te Almelo, bij J.T. Sommer, 1849, 8o, 142+[ii] p.

(De auteur is Aartspriester van Twenthe en pastoor te Vasse).

THOMAS BABINGTON MACAULAY, The history of England from the accession of James the second, [8 delen in 3 banden], Leipzig Bernhard Tauchnitz 1849-1855, 8o, [x]+438+[x]+413 – [xii]+466+[viii]+332 – [viii]+344+[viii]+300 – [viii]+348+[viii]+335p.

(Serie opnieuw ingebonden in vier uniforme linnen bandjes. Achter deel 3 gravure met portret van de auteur).

CHRISTAAN KRAMM, De Goudsche Glazen of Beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkglazen van den Groote of St. Janskerk te Ter Goude. Benevens de geschiedenis der St. Janskerk, de Glazen, der Cartonteekeningen enz. En een levensbericht der Gebroeders Crabeth, Gouda A. Brinkman z.j., 8o, 145p.

(Met luxe linnen band en goudindruk en dubbelportret van de gebroeders Crabeth. Geschenk Nico Habermehl bij promotie)

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Mara. Woorden van troost in verschillende treurkamers. Gedeeltelijk naar het Hoogduitsch, P.H. van Kampen Amsterdam 1850, 8o, [i]+192+[lviii]+[ii] p.

(Door deze Goudse predikantsweduwe opgedragen aan haar “bekende en onbekende lijdende vrienden”, ondertekend op 21 december 1849. In eenvoudige kartonnen band met linnen rug).

UTRECHTSCHE VOLKS-ALMANAK voor het jaar 1851, L.E. Bosch en Zoon Utrecht [1850], 8o, 172p.+[iv] p.

(Goud op snee; fraaie, maar verkleurde band met geciseleerde rug; Utrechtse data. Enkele gravures. Met mengelwerk).

G. DUPAC DE BELLEGARDE, Histoire abrégée de l’église métropolitaine d’Utrecht, principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas sous Philippe II, jusqu’a l’an 1784, Troisième edition, J.A. van Woestenberg Utrecht 1852, [viii]+516p.

(Met kartonnen platten en papieren rug) 

BEAUSAR, N.G., Nederland. Geographisch-historisch overzigt. Met eene korte levensschets der beroemdste mannen en vrouwen, [DM: J.C.V.] te Bergen op Zoom, bij J.C. Verkouteren 1852, [x]+287p.

(De auteur is 2e luitenant van het 2e regement der infanterie. Hij besteedt als militair in het bijzonder aandacht aan verdedigingsaspecten en historische figuren met een militaire achtergrond. Met lijst van intekenaren en eigenaarsinschrijving van W.J. Bodenstaff. Op het laatste schutblad aantekeningen over de Franse tijdrekening. Lederen rug en gemarmerde kartonnen platten, met lichte beschadigingen. Donkerrood titelschildje op de rug met “Neder-land”).

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Het leven van Dr.

LutherMaarten Luther. Bewerkt inzonderheid voor jonge lieden, P.N. van Kampen Amsterdam 1852, [xc]+204 p.

(Met portret van Luther op titelpagina. Kartonnen platten en linnen rug, met titel “Het leven van Luther”. Het “voorberigt” van de Goudse predikantsvrouw, kostschoolhoudster en publiciste Anna Barbara van Meerten-Schilperoort is ondertekend te Gouda op oktober 1850. Zij zegt het boekje te hebben geschreven op aandrang van “hooggeschatte vrienden”. Het levensverhaal van de Duitse reformator wordt voorafgegaan door een bijna honderd pagina’s lange inleiding over de reformatie en haar zegeningen,  bedoeld voor “mijne jeugdige vrienden, die zich voorbereiden, tot hunne opneming in de hervormde christelijke kerk; of daarin reeds opgenomen zijn”).

L. ENGBERS, De kerkplegtigheden verklaard. Een leer- en leesboekje voor de Catholijke jeugd, doormengd met gesprekken tusschen een’ pastoor en zijne parochie-kinderen, vierde vermeerderde en verbeterde druk, Te Deventer, bij J.W. Robijns, 1852, 8o, 144 p.

(De vermelding dat het de vierde druk zou zijn is vreemd, want op een Almeloos drukje van dit werk van drie jaar eerder is al sprake van de achtste druk. De auteur is Aartspriester van Twenthe en pastoor te Vasse.

A.C. BLOEMENDAL, Het lieve boek, waarin men vindt beschreven, en afgebeeld naar ’t leven, met fraai gekleurde plaatjes, al wat de kleine maatjes, kan leeren en vermaken, met honderd andre zaken, Tweede druk [Afb.] G.B. van Goor Gouda [1852], 4o, [xiv] p.

(incompleet werkje; met fraai gekleurde klein gravures. Hoofdstukjes 3 over de middag en 8 over het ‘ter ruste gaan’ ontbreken. Sommige bladen los. Met eigendomsinschrijving van “Grietje Dekker Ga Ao 1852” en “Grietje Dekker 2 augustus 1847”. Met originele kartonnen omslag).

.

CHRISTAAN KRAMM, De Goudsche Glazen of Beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkglazen van den Groote of St. Janskerk te Ter Goude. Benevens de geschiedenis der St. Janskerk, de Glazen, der Cartonteekeningen enz. En een levensbericht der Gebroeders Crabeth, G.B. van Goor Gouda 1853 [op kaft: Gouda, A. Brinkman], 8o, 143p.

(Met papieren kaft; eigendomsinschrijvingen, een onleesbaar en de andere van “T. Lens, Uitlegger der Glazen”).

J. VAN VLOTEN , Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften, Gebroeders Muller ‘s Hertogenbosch 1853, 388+iii+80 p.

(Opnieuw ingebonden in fraaie zwarte linnen band met titel in goud op de rug. Passchier de Fyne was in en rond Gouda actief als remonstrants predikant, die aan vervolgingen ontkwam door zich te verkleden en heimelijke kerkdiensten te houden. Een keer deed hij dat op het ijs van een dichtgevroren Gouwe, staande op een slee, terwijl de menigte achter hem aan schaatste. Daaraan dankte hij zijn schuilnaam ’t IJsvogelke’. )

DE HEER THORBECKE door den paus gekroond. Eene greep in de gebeurtenissen onzer dagen, Gouda, G.B. van Goor 1853, 19p.

(Knuttel 29587. Pamflet in de strijd tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland)

R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht, Johannes Müller Amsterdam 1853, [viii]+108p.

(Met ‘berigt’ aan de lezers van 1 mei 1853, waarin de auteur benadrukt geen ‘partijschrift’ te hebben willen schrijven maar een historisch-wetenschappelijk onderzoek. Hij schreef het geruime tijd voor de Aprilbeweging en als delen ervan nog niet gedrukt waren had hij zeker menige passages geschrapt, waarin hij zichzelf ‘misschien wat al te sterk als Onroomsch kenmerkt’. ‘Hij protesteert hiermede tegen alle boekverkoopers, aankondigers en recensenten, die hem de beleefdheid mogten willen bewijzen, zijn boek als een aanhangsel tot de no-popery-literatuur van den dag ter markt te brengen’. Hij benadrukt geprobeerd te hebben door neutraal te blijven, nationaal te zijn. Met linnen rug en hoeken; platten gemarmerd karton. Op de rug in gouden letters: ‘Het huwelijk van Willem van Oranje’.

LOUIS-CATHERINE SILVESTRE, Marques typographiques, ou, Recueil des monogrammes, chiffres, enseignes, emblèmes, devises, rébus et fleurons des libraires et imprimeurs qui ont exercé en France depuis l’introduction de l’imprimerie en 1470 jusqu’à la fin du seizième siècle : à ces marques sont jointes celles des libraires et imprimeurs qui pendant la même période ont publié, hors de France, des livres en langue française, A Paris, chez P. Jannet, libraire, successeur de L.-C. Silvestre, 1853 [A Paris imprimerie Renou et Maulde 1867], 2 dln., [viii]+745+[xxi] p.

(Met 1310 afbeeldingen van drukkersmerken. Oorspronkelijk uitgegeven in 9 delen in de jaren1853-1865. Het werk werd onderbroken door de dood van samensteller Silvestre in 1867 en de geplande beschrijvende, vergelijkende en biografische index werd nooit gepubliceerd. Een register van uitgevers en drukkers aan het einde werd toegevoegd als deel x. Beide delen hebben als impressum “Imprimerie Renou et Maulde”. Deel 1 heeft een extra titelpagina met het impressum “Chez P. Jannet, successeur de L.-C. Silvestre, 1853”. Losse afleveringen met kartonnen platten en sluitlinten. In dit standaardwerk ook de drukkersmerken die de Goudse drukker Geraert Leeu gebruikte).

‘ONTMOETING der Princes Wilhelmina aan de Goejanverwellensluis’. A.A. Nunnink lith.,1853-1855.

Wilhelmina

(Gedetailleerde litho met de gevangenname van ‘Princes Wilhelmina’ door de Patriotten in 1787. 
De negentiende eeuwse litho is daadwerkelijk als schoolplaat gebruikt 
Afmetingen: 55 x 45 gehele plaat; 36 x 26 cm afbeelding).

JAN FREDERIK CHRISTIAAN RECKLEBEN, Dirk Volkertsz. Coornhert, staalgravure, ingelijst. 21,5×14,5 cm. 1853

(Afkomstig uit J.P. Arend, Algemeene geschiedenis des Vaderlands , Amsterdam 1553-1855. Onderaan gesigneerd “J.F.C. Reckleben, sculps”. De graveur was werkzaam in Amsterdam tussen 1834 en 1879).

A[NNA] B[ARBARA] VAN MEERTEN- SCHILPEROORT, Woorden van moederlijke liefde aan mijne dochter Mathilda. Gedeeltelijk naar het Hoogduitsch, tweede druk [portret] P.N. van Kampen Amsterdam 1854, 8o, [viii]+218+[ii] p.

(Op titelpagina portret van Mathilda, afgeschermd door klein vloeipapiertje. Fraai geornamenteerde linnen band met goudopdruk op voorplat en rug, met titel “Meerten Mathilde”. Voorbericht van de eerste druk opnieuw opgenomen, gedateerd 28 mei 1844, met opdracht van deze Goudse predikantsweduwe aan zeven van haar “Geliefde Kweekelingen en jonge Vriendinnen”. Enkele versjes werden vertaald door J. Kramer Jzn).

J.L. TERWEN, Afstand, kloosterleven en dood van Karel V naar Sturling, Mignet en Pichot, C. van der Post Jp. Utrecht 1854, 8o, [xii]+346p.

(Met gravure troonsafstand Karel V achter vloeiblad op titelpagina. De auteur, schoolmeester in Gouda, eindigt het voorwoord met de ondertekening J.L.T. Gouda september 1854. Kartonnen platten met lederen rug; rug onderste stuk verdwenen. Enkele pagina’s vlekkerig)

GEDICHTJES voor de lieve jeugd. Met gekleurde plaatjes. Derde vermeerderde druk [Afb.] Gouda B. van Goor [1854], 8o, 74p.

(Zeldzame derde editie, met vijf van de zes gekleurde platen, van de hand van P.W.M. Trap. Gerestaureerd, met platten van gemarmerd karton en met leer overtrokken rug. Ook binnenwerk gerestaureerd, en daardoor eerste pagina’s licht vervaagd).

BIJBEL, bevattende al de boeken der Heilige Schrift, volgens de Staten-overzetting. Met aanteekeningen, Gouda, G.B. van Goor, 1855. Folio.

Al de boeken van het Oude Testament. Met alphabetisch register. Volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van de tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaarte van het Heilige Land, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [lxv]+1210p.

Al de boeken van het Nieuwe Testament, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [xxiv]+398p.

De apocryfe boeken, Gouda, G.B. van Goor 1856. Folio, [i]+277p.

2dd02804-4ece-11e4-8452-745e0cf28cf4

2dd0ca0c-4ece-11e4-8cf2-6138ac47dc3a

2dd29efe-4ece-11e4-9d27-6dc28dc23249

(Luxe-editie van de Prachtbijbel of Sophiabijbel van drukkerij B.J. van Goor uit Gouda. Met 79 staalgravures van W.H. Bartlett en een kaart van het Heilige Land. Fraaie relief band met koperen sloten, goud op snee – 38 x 32x 16 cm (12.5 kg). Zowel beide platten als de rug zijn uitgevoerd in papier-maché en overtrokken met leer en voorzien van fraaie florale motieven en Bijbelse taferelen. De voorzijde toont de verheerlijking van Jezus op de berg in aanwezigheid van Mozes en Elia (zie Mattheüs 17). De afbeelding op de achterkant verwijst naar de opstanding (zie Mattheüs 28). De rug is versierd en voorzien van het woord ‘Bijbel’. De bijbel werd destijds opgedragen aan Sophia Frederika Mathilde [1818-1877], Prinses van Württemberg en Koningin der Nederlanden vanaf haar huwelijk met koning Willem lll in 1839 en is daarom bekend als de ‘Sophiabijbel’.  
In 1855 publiceerde Van Goor deze geïllustreerde bijbel, die in losse afleveringen aan de man werd gebracht. Uiteindelijk kon de koper daarna kiezen voor een luxe of een minder luxe band. Met koperen boekklampen en koperen voetjes op voor- en achterplat om het reliëf te beschermen. ).

BIJBEL, bevattende al de boeken der Heilige Schrift, volgens de Staten-overzetting. Met aanteekeningen, Gouda, G.B. van Goor, 1855. Folio.

Al de boeken van het Oude Testament. Met alphabetisch register. Volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van de tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaarte van het Heilige Land, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [lxv]+1210p.

Al de boeken van het Nieuwe Testament, Gouda, G.B. van Goor 1855. Folio, [xxiv]+398p.

De apocryfe boeken, Gouda, G.B. van Goor 1856. Folio, [i]+277p.

goorkind

(Met talrijke lithografieën; eenvoudige boekband van kalfsleer en twee boekklampen van koper; mist opdracht aan koningin Sophia en lijst van voorintekenaren die alleen in luxe editie voorkomen; hoek en rug vertonen slijtage; enige vochtvlekken; zie over deze ‘Prachtbijbel’: P.H..M. Abels, ‘Goudse bijbel met een lange voorgeschiedenis’. Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 27 (2009) 12-18.

AL DE BOEKEN van het Nieuwe Testament, met alphabetisch register volgens de Staten-overzetting. Met ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende teksten, opgaven van den tijd der gebeurtenissen, eene menigte staalplaten en eene kaart van het Heilige Land [Orn.] Gouda, G.B. van Goor 1855, folio, [xxiv]+398p.

DE APOCRYFE BOEKEN, volgens de Staten-overzetting. Benevens ophelderende aanteekeningen, aanhaling der gelijkluidende plaatsen, opgaven van den tijd der gebeurtenissen, en verscheidene staalplaten [Orn] Gouda, G.B. van Goor 1856. Folio, [i]+277p.

(Eenvoudige band met kartonnen platten en fraaie leren rug, met goudornamentiek en de woorden Bijbel en Nieuwe Testament. Deel van de zogeheten Prachtbijbel of Sophiabijbel van drukkerij B.J. van Goor uit Gouda, zonder het deel met het Oude Testament. Eerste katern bladen los. In dit exemplaar geen vloeibladen voor de steendrukken, waardoor (?) zeldzaam gave platen zonder de gebruikelijke vochtvlekjes.)

OPENING of the Dutch – Rhenish Railway. The Illustrated London News, august 4, 1855, plano.

Trein2(pagina uit Brits tijdschrift met – deel van – verslag van de officiële ingebruikneming van de spoorwegverbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Met gravures van de Kleiweg in Gouda (“Gouda, in South-Holland”), waar een kar staat met het opschrift “SPOOR DEINST”, en “The Dutch-Rhenisch Railway crossing the Zyde-Plaas Polder boven Rotterdam”. Licht vergeeld en rafelig aan de randen).

J. KRAMERS Jz, Geographisch woordenboek der geheele aarde, G.B. van Goor Gouda, 1855, 8o, [xxiv]+994+[xvi]p.

(Met originele linnen rug met goud-ornamenten; Kleur op snee. Gerestaureert; nu puntgave band, met linnen platten Zonder gravure van de Goudse lexicograaf Kramers).

J. KRAMERS Jz, Geographisch woordenboek der geheele aarde, G.B. van Goor Gouda, Kramers1855, 8o, [xxiv]+994+32p.

(Met gravure van Kramers. Meegebonden in dit exemplaar is een fondslijst van Van Goor uit mei 1865. In originele linnen band; rugbinding sleets).

G.D.J. SCHOTEL, Bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding, P.H. Noordendorp ‘s-Gravenhage 1856, 237p.

MARIA HAEZEBROEK, De hedendaagsche kookkunst, of de wetenschap om Haezebroek1lekker goedkoop te eten en te drinken. Vierde druk. Op nieuw geheel omgewerkt en met tal van recepten verrijkt door J.P. Gros, Eerste kok van wijlen Z.M. Willem I. Vermeerderd met een alphabetisch register, eene handleiding omtrent het voorsnijden, het bedienen der Tafel, als ook met eenige tafel-menus. Opgehelderd door houtsneé-figuren, Gouda, G.M. van Goor 1857, 8o, [lvi]+244 p.

Haezebroek3

(Populair negentiende-eeuws kookboek. Met originele, half-linnen omslag. Gerestaureerde rug – deels met behoud van originele goudopdruk. Nieuwe schutbladen met geplakte papierstroken in binnenmarge. Binnenwerk wat gebruikelijke (roest-)vlekjes).

Haezebroek4

Haezebroek5

.

JOHANNES BAPTISTA RIETSTAP, Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practijk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel; van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I; van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz., met vijf platen, [orn.] Gouda G.B. van Goor 1857, [xii]+522 p.

(Het eerste grotere Nederlandstalige heraldische handboek, na dat van Th. de Rouck uit 1645. Rietstap (1828-1891), Rotterdammer, was ambtenaar, stenograaf van de Tweede Kamer, genealoog en heraldicus. Basiswerk voor de heraldische terminologie (de afd. II van het boek). Eerste druk van dit regelmatig herdrukte, en als Armorial Général vertaalde en verder uitgebreide standaardwerk. Gesleten platte, rug aan de onderkant beschadigd; 5 pagina’s met afbeeldingen van familiewapens in zwart wit op losgeraakte bladen achterin. Deze bladen hebben aan de onderkant, buiten het afbeeldingenkader een watervlek. Met exlibris zonder naam, met nummer 152; eigenaarstempel op eerste schutblad van Ir. G.L. van Straaten, bouwkundig ingenieur uit Arnhem)

N.N., Eenige bezwaren tegen de voordragt van wet tot regeling van ’t lager onderwijs. Uitgegeven door de Vereeniging “Regt voor allen”, Te Amsterdam bij C.L. van Langenhuysen 1857, 95pp.

VERORDENING van Policie op het bevaren van de Wateren der Gemeente Gouda, ter Boek- en kantoordrukkerij van J. van Bentum en Zoon te Gouda 1857, 8o, 8p.

DE TAALSPIEGEL. Een prentgeschenk voor leerzame kinderen. Met 67 plaatjes, G.B. van Goor Gouda [z.j. ca. 1857], oblong [xxiv] p.

goor7

(Zeer zeldzaam en vroeg boekje voor onderricht in de Nederlandse taal. Met systematische uitleg van zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke goor3naamwoorden, voornaamwoorden, werkwoorden, telwoorden, bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden en tussenwerpsels. Op de linkerpagina’s een uitleg in woorden in de vorm van gesprekjes tussen Klaas, Krisje en Piet. Rechts gaan voorbeelden vergezeld van illustraties, getekend in kleine rondjes en ovaaltjes. In oorspronkelijk kartonnen kaft, met in de titelversiering het stadswapen en de wapenspreuk (Per Aspera ad Astra) van
Gouda
op voorplatten en afbeelding van twee lezende meisjes en met hondje spelend goor4jongetje op de achterplatten. Band gewreven, binding met linnen plakstrook wat zwak. Gedrukt in dun cursief handschrift. Alle 67 plaatjes handgekleurd. Met ex libris van Tonny Bosselaar). In 1859 verscheen hetzelfde boekje bij Uitgeverij De Vlieger, maar met 66 in plaats van 67 plaatjes. Exemplaren van Van Goor met de originele omslag, zoals deze,  zijn vrijwel niet bewaard gebleven.

goor5

G ॊ r6

goor1

J. WIARDA, Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob, diss. Leiden, H.A. Frijlink Amsterdam 1858, [VIII] + 190p.

D. RUIJTER Jr, Cornelis Houtman van Gouda, de grondlegger van Neêrlands Oost-Indischen handel. [afb. schip] Dichtstuk, Gouda, G.B. van Goor, 1858, [viii]+22p.

(Door de schrijver, een kostschoolhouder, opgedragen aan De reeders van de bark “Gebroeders Houtman” in aanbouw te Gouda. Exemplaar ingebonden in hard karton; uit de bibliotheek van de Goudse historicus G. Schrijvers en later bezit van J.M. Rebel).

A. TIELE, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. Eerste deel 1500-1648, Frederik Muller Amsterdam 1858, [vi]+406+19 p.
P.A. TIELE, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Tweede deel 1649-1672, Frederik Muller Amsterdam 1860, [iii]+232+6
P.A. TIELE, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Derde deel 1672-1702, Frederik Muller Amsterdam 1861, [viii]+308 p.

(Eerste inventarisatie van Nederlandse pamfletten uit de vroegmoderne tijd. Opnieuw ingebonden met behoud originele omslagen in blauwe linnen boekbanden, met titel, deel en jaren in goud op de rug. Dor boekbinder VU Amsterdam. In eerste deel additioneel katern in papieren omslag met titels uit 1620. In dit deel ook lijst met voorintekenaren en eigendomssticker van “Boekhandel de Gebroeders Abrahams”. In tweede deel eigendomssticker “De weduwe Hulstazoon, boekverkoper” in Amsterdam).

J.L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in ene reeks van schilderachtige gezigten zijner belangrijkste plaatsen, merkwaardigste steden, kerken, kasteelen en andere aanzienlijke gebouwen van vroederen en lateren tijd, naar de natuur geteekend en in staal gegraveerd door onderscheidene kunstenaars, Gouda, G.B. van Goor [z.j. 1858], 8o, 820+[xxxvi]
J.L. TERWEN, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in ene reeks van schilderachtige gezigten zijner belangrijkste plaatsen, merkwaardigste steden, kerken, kasteelen en andere aanzienlijke gebouwen van vroederen en lateren tijd, naar de natuur geteekend en in staal gegraveerd door onderscheidene kunstenaars, Gouda, G.B. van Goor 1858-1860, 8o, 360p., map met 45 (van 46) losse afleveringen

(Eerste versie in originele band met leren rug en kartonnen platten. Zonder de gravures. Vele bladen los; veel reparaties met plakband. Achtereen een grote lijst met intekenaren. De tweede versie betreft een kartonnen verzamelband met 45 originele mapjes. Elke twee weken verscheen zo’n tekstdeeltje, dat werd geleverd met staalgravures. Deze ontbreken ook hier, net als het laatste deeltje. Nieuwe intekenaren kregen vermelding op de omslag van deze deeltjes. Met eenzelfde formule had de Goudse uitgeverij Van Goor eerder succes gehad met de zogeheten Sophiabijbel uit 1855)

J. KRAMERS Jz., Nouveau dictionnaire Français-Hollandais, Gouda, G.B. van Goor 1859, 1968p.

(Met portret van de auteur, schoolmeester Kramers, die in 1866 tragisch zou verdrinken in de Kattensingel in Gouda. Stevige originele band met leren rug, onder licht ingescheurd).

J. H. SCHOLTEN, De vrije wil. Kritisch onderzoek, P. Engels Leiden 1859, [xlviii]+400p.

(Compleet. Rug boven- en onderaan beschadigd).

G.D.I. SCHOTEL, Een keizerlijk, stadhouderlijk en koninklijk bezoek in de O.L. Vrouwe-Kerk te Dordrecht, Amsterdam J.C. Loman Jr. 1859, 125p.

(Compleet. Met gesigneerd portret van Schotel, een kleurenplaat van het altaar en een zwartwit tekening van de toren. Fraai ingebonden met gemarmerde platten en lederen rug en hoeken).

VOLKS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCHE KATHOLIEKEN, in ’s Heeren schrikkeljaar 1860, samengesteld door Jos.-Alb. Alberdingk Thijm, Te Amsterdam bij G.L. van Langenhuysen [1859], [lxii]+245+[iii] p.

(In halflinnen bandje met gemarmerd kartonnen platten, waarop aan de voorzijde auteur, titel en jaar in zierig handschrift staat vermeld en bibliotheekcode 323a. Op de rug in gouden letters K.G.V. Met voorin uitvouwbare prent van Sint-Servaas).

J. TEN BRINK, Dirck Volckertsen Coornhert en zijne wellevenskunst. Historisch-ethische studie [DM] Gebroeders Binger Amsterdam 1860, [xci]+232p.

(Opgedragen aan E.J. Potgieter. Met voorin portretgravure van Coornhert naar Goltzius. Linnen rug en kartonnen gemarmerde platten. Op de rug in gouden letters “Ten Brink, Dirck Coornhert en zijne wellevenskunst”).

M. KASIMIRSKI e.a., De Koran, voorafgegaan door het leven van Mahomet, Haarlem J.J. van Brederode 1860, 8o, 876p.

JEAN VAN DER HAGHEN, La bienvenue de Jean de Hembyze a Gand – (23 octobre 1583). Publié en fac-simile par C.R., Bruxelles F. Heussner – Paris, Aug. Aubry 1861, 8o, [xvi]+13p.

(Zeer vroege facsimile van Gents pamflet, ingeleid door Charles Ruelens. Met portret van Jean de Hembyze en achterin in linnen inschuifstrook de facsimile van het pamflet. Opnieuw gebonden door boekbinder UVA, in harde bruine linnen kaft met titel en jaartal in goud op de rug).

J. TER GOUW, Beknopt historisch overzigt van onze nationale schoolwetgeving, Amsterdam C.L. Brinkman 1862, 184p.

(In originele band)

ANNA BARBARA VAN MEERTEN-SCHILPEROORT, Beknopte schets der mythologie of fabelgeschiedenis [orn.], G.B. van Goor, Gouda 1863, 8o, 59+[iv] p.

(‘Met 17 plaatjes’, paginagrote tekeningen van goden uit de oudheid. Postuum uitgegeven werkje. In ‘Voorberigt’, ondertekend door C.C. te G., wordt ‘Mevr. Van Meerten’ lof toegezwaaid. Tegelijk vreest de inleider dat inmiddels ook in haar woonplaats niet veel herinneringen aan haar persoon meer bestaan, met uitzondering van een enkeling die als 4 of 5-jarige vroegtijdig ‘uit Gouda’s toenmaals zoo voortreffelijke bewaarschool in die van Mevrouw van Meerten overging’. In originele kartonnen Van Goor-band, met verstevigde rug en sleetse platten).

W. BISSCHOP, De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, kl. fol., z.pl. [Leiden], z.j. [1864], 145 p.

(Bronnenuitgave van oproer door voorgenomen verhuizing van universiteit Leiden naar Utrecht, 1586-1587).

FRANZ LÖHER, Jacoba van Beijeren en haar tijd, eerste deel, ’s Gravenhage W.P. van Stockum 1864, [xii]+366+[ii] p.

(Jacoba woonde een tijdlang in het kasteel in Gouda; Opnieuw gebonden in kunstleer, met origineel titelblad op voorplat.

F.-T.B. CLAVEL, Geschiedenis der Vrijmetselarij en der geheime genootschappen. NaarVrijmetselen2 het Franch. Versierd en opgehelderd door 25 fraaije staal-gravures, derde druk [logo vrijmetselarij], G.B. van Goor Gouda, 1865, [viii]+422+[ii] p.

Vrijmetselen1(Een van de wegen voor Benjamin van Goor om in contact te komen met prominente Gouwenaars bood de vrijmetselarij. Hij gaf ook een van de standaardwerken uit over dit heimelijke genootschap, te weten Clavels Geschiedenis der Vrijmetselarij. Van dit boek liet hij vier drukken verschijnen, tussen 1841 en 1888. Dit is de derde editie uit 1865, met korte toelichting van Van Goors lexicograaf J. Kramers. Die benadrukt dat in deze editie diverse feilen uit de twee voorgaande edities zijn gezuiverd. Hij draagt dit werk ‘in nieuw gewaad’ op aan de ‘Nederlandsche broederen’. In fraai gedecoreerde donkerblauwe linnen band met goudopdruk van het vrijmetselaarslogo voorop en een pelikaan met jongen op de achterzijde. Op de rug de titel en drie symbolen van de vrijmetselarij in goud (zon, davidster en passer met winkelhaak). Staalgravures beschermd met vloeipapier. Lichte beschadigingen boven en onderaan de rug. Rug ook licht verkleurd).

H.C. ROGGE, Caspar Janszoon Coolhaes. De voorlooper van Arminius en der remonstranten, twee delen, Y. Rogge Amsterdam 1865, [XII] 255p. en [IV] 247p.

(Opnieuw ingebonden in één band in zwart linnen met titel in goud op de rug)

J. VAN LENNEP, De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland aan zijn kinderen verhaald, Gebroeders Kraay Amsterdam [1865], 5de druk, 4 delen in twee banden, met platen, 258+372+343+354p.

(Met afbeeldingen in kleurendruk en kaartjes)

W.J.F. NUYENS, Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche beroerten (1559-1567), twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1865, [xxiv]+[1]+246 en [ii]+290+[i] p.
W.J.F. NUYENS, Geschiedenis van den Opstand in de Nederlanden van de opkomst van Alva tot aan de bevrediging van Gend (1567-1576), twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1866, 225p. en [iii]+319p.
W.J.F. NUYENS, Geschiedenis van den Opstand in de Nederlanden van de Gentsche bevrediging tot aan den dood van Willem van Oranje (Kalvinistische overheersching en katholieke reactie) (1576-1584), twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1867, [ii]+335+[i]p. en [iii]+240p.
W. J.F. NUYENS, Geschiedenis van de vorming van de Republiek der zeven Vereenigde Provincien,1584-1588, twee delen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen 1869, [vi]+440p. en [viii]+315+29+[xxvii]p.

(Geschiedschrijving van de Opstand door de rooms-katholieke historicus Nuyens. Naast de deeltitels is de reeks verschenen onder de algemene titel: Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw. Opnieuw ingebonden in linnen banden met bruine platten en oranje rug. Deeltitels in romeins met eenvoudige pen op de ruggen geschreven).

DE CHRISTELIJKE HUISVRIEND. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot een godsdienstig leven, Te Leyden bij D. Noothoven van Goor 1868, 380p.

H.Q. JANSSEN,  De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden, Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1868, eerde deel, [viii]+470p.

H.Q. JANSSEN, De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden, Arnhem, J.W. & C.F. Swaan, 1868, tweede deel, 336p. (meegebonden deel III-III van de Werken van de Marnix-Vereeniging)

(fraai opnieuw ingebonden in blauw leer met Oranje schildjes voor auteursnaam, titel en deel; Exemplaar Dr. Abraham Kuyperstichting ‘s-Gravenhage)

C.W. VREEDE, Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel, raadspensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst. Met bijlagen, C. van der Post ja. Utrecht, 1868, [x]+136p.

(Met portret achter vloeitje van deze Wilhelmina van Pruisen, bekend geworden van haar aanhouding bij Goejanverwellesluis door een vrijkorps van patriotten uit Gouda. Fraai ingebonden, met gemarmerde platten, blauw linnen op de hoeken en rug en op deze rug in goudopdruk “Prinses Wilhelmina van Pruisen”).

N. ANSLIJN, Nz., Nieuw spel- en leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen. Ten gebruike der scholen, derde stukje, een en dertigste druk [DM], Te Haarlem, bij de erven F. Bohn 1868, 8o, 32p.

(Populair leesboekje voor de scholen. Met eenvoudige papieren omslag. Bladzijden rafelig, zonder tekstverlies).

MARTINUS LUTHER, Servum arbitrum, dat is: De knechtelyke wille; verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn getrouwelijk vertaald [DM], Te Gouda bij B.H. Maaskant, Achter de St. Janskerk, A. 21, 1870, [viii]+269+[vii] p.
ERASMUS VAN ROTTERDAM, Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther, [DM] Te Gouda bij B.H. Maaskant, Achter de St. Janskerk, A. 21, 1870, 68p.

(Herdruk in oorspronkelijke lettertype van de polemiek tussen Luther en Erasmus; in een vertaling uit 1591 van Jacobus Kimedoncius; in fraaie band met lederen rug en kartonnen platten; op de rug in goud “Luther, Knechtelijcke wil”. Titelpagina’s met drukkersmerk in de vorm van een bijenkorf).

F. KOHLBRÜGGE, Zeven leerredenen over den profeet Jona. Gehouden in de maanden junij, julij en augustus 1848, naar het Hoogduitsch. Tweede druk, Gouda B.H. Maaskant 1870, 112 p.

(Met eenvoudige zwartkartonnen omslag. Kohlbrügge was predikant van de Nederlands-gereformeerde gemeenten van Elberfeld)

EARL STANHOPE, History of England, comprising the reign of queen Anne until the peace of Utrecht, Leipzig Bernhard Tauchnitz 1870, 8o, 2 volumes, [xvi]+326+[xii]+340p.

BIJBELSCHE ALMANAK voor het jaar 1871. Uitgegeven door het Nederlandsch Godsdienstig Traktaat-Genootschap [orn.] Amsterdam, ter boekdrukkerij van Metzler & Basting [1871], 94p.

(Met sleetse titelpagina; laatste pagina’s ontbreken).

HIERONYMUS VAN ALPHEN, Kleine gedichten voor kinderen. Nieuwe druk, Utrecht, J.G. van Terveen & Zoon [1871], typ. Jan van Dokkum, Marnixstraat 136 Amsterdam, 8o, [iv]+72 p.

(Uitgave zonder plaatjes: vermoedelijk is dit de schooluitgave genoemd in Brinkman 1873. Reclame voor andere titels achterop verwijst naar 1872. Bevat een ‘Voorberigt’ van de auteur en een portret van hem op de omslag en op het titelblad. Met originele handtekening van de uitgever. Exlibris Wm.S.B. Klooster).

KRAMERS’ REKENBOEKJE, bevattende driehonderd vraagstukken, ter toepassing van de hoofdregelen met tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten, Tweede stukje, tweede druk, G.B. van Goor zonen Gouda 1871, 8o, 45p.

(Met zegeltje “Boek en schoolhandel, schrijfbehoeften P.G. Maas, Gouda”. Op titelpagina eigendomsinschrijving “J. van Dongen Bolding”, nazaat van een Goudse baljuw Willem Bolding uit de Franse tijd, woonachtig aan de Hoge Gouwe).

TENTOONSTELLING van Goudsche-oudheden, geopend den 27 Juli 1872, bij gelegenheid van het 600 jarige jubilé der stad, [achterzijde:] Wegwijzer door de Commissie uitgegeven, gedrukt bij G.B. van Goor Zonen Gouda 1872, 28p.

(Lijst met 958 objecten, bijeengebracht door de Commissie voor de Tentoonstelling van Goudsche Oudheden. Met vermelding van de eigenaren. De commissie stond onder leiding van de hervormde dominee J.N. Scheltema en J.J. Bertelman, kunstschilder en houder van de stadstekenschool in Arti Legi. Alle objecten worden in dit gebouw tentoongesteld ter gelegenheid van de viering van 600 jaar stadsrechten van Gouda. Een deel van de collectie ging na afloop terug naar de eigenaren, meer de overige objecten vormde de basis voor het stadsmuseum. Dat vond eerst onderdak in Arti Legi en daarna in Het Catharina Gasthuis).

D. ERASMUS VAN ROTTERDAM, Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther, [DM] Te Gouda bij B.H. Maaskant, Achter de St. Janskerk, A. 21, 1872, 68p.

(Titelpagina met drukkersmerk in de vorm van een bijenkorf. Met kartonnen omslag, voorzijde los; op titelpagina eigenaarsstempel “F.G.H. Nicolaï”)

JOH. VAN VLOTEN, Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje, 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden, 2 dln., H.A.M. Roelants Schiedam 1872, [viii]+356+363 p.

(Twee delen in stevige hardkartonnen kaft en linnen rug. Eigendomsinschrijving Josine Feenstra).

J.J. VAN TOORENENBERGEN, Vaderlandsche Herinneringen 1566-1572, [Vignet], Rotterdam – M. Wyt & Zonen 1872, [vi]+91p.

(Herdenking 300 jaar omwenteling. Auteur is predikant te Rotterdam. Fraai ingebonden met gemarmerde platten , lederen rug en titel in goud. Fraai vignet op titelpagina)

JEAN LOUIS BERNHARDI, Zamenspraken, nr. 651-700, Gedrukt bij G.A. van Hoften, uitgegeven bij J.J.H. Kemmer te Utrecht 6 januari 1872– 14 december 1872

(Gebonden jaargang van weekblaadje, met teksten van J.L. Bernhardi (1811-1873), lekentheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk, met beschouwingen over kerk, koning en vaderland. Met eenvoudige kartonnen platten en zwartlinnen rug. Met stempel “Uit de verzameling van Cor W. Stigter”. Op binnenzijde voorplatten stempel “Corn. Vennik, oude en nieuwe boekhandel Prins Hendrikstr. 53 Gouda”).

LES PSEAUMES DE DAVID, [z.pl. vóór 1872], 32o, [ongepagineerd]

(Miniatuurboekje met alle 150 psalmen, gevolgd door het ‘Formulaire des prieres ecclesiastiques’ van Calvijn. Zonder titelblad. In leren burgemeestersbandje, gewreven, vooral op de rug. Achterplatten met links onderaan een kleine beschadiging (zie foto). Eerste katernen met lichte wormvraat. Op eerste schutblad in handschrift “A ma chère Marie Oort de sa mère 25 mars 1872”. Afmetingen van het boekje 5×8 cm).

E. EBELING, B. FILHÈS, Marie van Braband en de hertog van Alva op het Slot te Rudolstadt, en vier andere verhalen. Met vier gekleurde plaatjes, G.B. van Goor Gouda 1873, 8o, 232p.

(Fraai versierde linnen kaft met titel in goud indruk. Linkeronderhoek achterzijde gevlekt. Plaatjes voorafgegaan door vloeitjes; achterin fondslijst Van Goor). 

KERKELIJK HANDBOEKJE, zijnde een kort uittreksel van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, G.Ph. Zalsman Kampen 1873, 8o, 340p.

F. HOFDIJK, Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd, tweede druk, 6 dln., Leiden Van den Heuvell & Van Santen 1873-1874, 8o, 275+[xvi]+[xvi]+316+351+[xiv]+339+[xvi]+329+[xx]+324p.

(Zes fraai ingebonden banden; delen vijf en zes achterin wat vochtschade. Met talrijke litho’s, waaronder in elk deel enkele in kleur).

JEAN LOUIS BERNHARDI, Gesprekken no. 1 tot 52. Eerste jaargang. Zijnde het vervolg der Zamenspraken no. 1-700 van wijlen den heer J.L. Bernhardi, B.H. Maaskant Gouda

(Gebonden jaargang van weekblaadje, met teksten van J.L. Bernhardi (1811-1873), lekentheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk, over kwesties op godsdienstig, staatkundig en maatschappelijk terrein. Met eenvoudige kartonnen platten en zwartlinnen rug. Met op titelblad stempel “Corn. Vennik, oude en nieuwe boekhandel Prins Hendrikstr. 53 Gouda”).

CATALOGUS van de Openbare Boekerij te Gouda, G.B. van Goor Zonen Gouda 1874, 115p.

SUPPLEMENT-CATALOGUS van de Openbare Boekerij te Gouda [Orn.] Gouda, J. van Bentum & Zoon 1910, 143p.

(Inventaris van de beroemde Goudse Librije. In originele, papieren, omslag. Stadswapen op de achterzijde eerste uitgave. Rug van dit werkje zwak; supplement gaaf, met lichte verkleuring bij de rug).

JACOBUS S[C]EPERUS, Chrysopolerotus, dat is Goudsche vrager over de vijf artikelen der Remonstranten. Beantwoord door Poimaenius op aanleiding van Philalethus. Nieuwe en onveranderde uitgave, Te Gouda bij B.H. Maaskant, boekdrukker en boekverkoper:1874, 8o, 278+[i] p.

(Goudse herdruk van een polemisch boekje tegen de remonstranten uit 1661, geschreven door de fel contra-remonstrantse Goudse predikant Sceperus; op het voorplat staat ook het adres van de drukker vermeld: in de Stoofsteeg A. 76. Opvallend is de verkeerde spelling van de naam van de auteur, zowel op het voortplat als op de titelpagina. In originele hardkartonnen band, waarvan de rug met plakstrook hersteld is; met zegel op achterzijde: een medalion met een door de zon beschenen zittende vrouw die wijsvinger opsteekt. Randtekst: “Onze hulp is in den naam des Heeren”. Met op keerzijde eerste schutblad een gedicht in potlood. Op de laatste bladzijde een fondslijst van Maaskant).

R. FRUIN, Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, ’s Gravenhage Martinus Nijhoff 1874, 184p.

(T.g.v. 300ste jaardag van Leids Ontzet. Met uitklapkaart Floris Bathasar naar koperdruk 1620. Stempel Leesbibliotheek B. Spiro ‘s-Gravenhage) 

ONNO ZWIER VAN HAREN, De Geuzen. Dichterlijke tafereelen ui den vrijheidsoorlog der Nederlanders tegen Spanje, 1572. Opnieuw bewerkte volksuitgave, met ophelderingen, voorafgegaan door den levensloop des dichters, Schiedam H.A.M. Roelants 1875, 8o, 215 p.

G. GROEN VAN PRINSTERER, Maurice et Barnevelt. Etude historique, Kemink et fils Utrecht 1875, ccxxii+170p.

(Exemplaar met originele kaft)

G.D.J. SCHOTEL, De academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw, Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink 1875, 410p., reg. ill.

(Moderne linnen kaft. Afgeschreven exemplaar uit UB Amsterdam. Één kleurenlithografie, zeven iet vlekkerige zwartwit platen; enkele lichte beschadigingen en reparaties binnenwerk).

GUILIELMUS DU RIEU, Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula, Hagae Comitum, apud Martinum Nijhoff 1875, [lvvi]+1723+[1] p.

(Opnieuw ingebonden met behoud oorspronkelijke rug met goudopdruk en kunstleren platten. Met ex libris van Leon Duchesne de la Sicotiere)

DE VROME CHRISTEN geheiligd door het gebed en de overdenking, Nieuwe veel vermeerderde druk [Orn.] [achterin: Roermond 1876], 454+[viii] p.

(Gebedenboekje in fraaie leren band, met miskelk in goudopdruk op voorzijde en zonder op achterzijde. Met fraai zilveren slotje in de vorm van een kruis. Goud-op-snee met leeslintje. Rug met goud-ornamenten en titel ‘De vrome christen’).

HENRY HAVERD, Picturesque Holland. A journey in the provinces of Friesland, Groningen, Drenthe, Overyssel, Guelders and Limbourg [DM] London, Richard Bentley & Son, New Burlingtons Street, Publishers in Ordinary to Her Majesty the Queen 1876, [viii]+416p.

(Verslag van reis door de randgewesten. Met ook bezoek aan Almelo, waar de auteur werd rondgeleid door de graaf. Linnen band; met fraai voorplat in blauw met rood en goudopdruk; rug verkleurd en bovenin licht ingescheurd; zeer fris binnenwerk, uitvouwbare kleurenkaart van Nederland; met tien gravures, afgedekt met vloeipapier).

N. ANSLIJN, Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen. Ten gebruike der scholen. Tweede stukje. Zeven en Twintigste Druk. Te Schoonhoven, bij S.E. van Nooten & Zoon 1877, 8o, 32p.

(Zeldzaam instructieboekje, van de hand van de auteur van ‘De Brave Hendrik’)

JOANNES BAPTISTA KRÜGER, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom Breda. Dat is het Noord-Brabandsch deel van het voormalig Bisdom van Antwerpen, vierde deel, Te Rosendaal bij M.D. van Leeuwen 1878, 663p., reg.

(Los deel met geschiedenis van West-Brabantse parochies).

UTRECHTSCHE SCHRIJF-ALMANAK voor het jaar 1879, (155ste jaargang). Aanwijzende vele en voorname jaarmarkten, kermissen, paarden-, beesten-, schapen-, varkens-, ganzen-, bijen-, kaas-, wol-, laken- en linnenmarkten, etc. [gezicht op Utrecht], Kemink & Zoon over de Domkerk te Utrecht [1878], 8o, [xvi]+44p.

(Met fraaie perkamenten omslagband. Doorregen met blanco pagina’s voor aantekeningen; en leeg deel aan het eind met talrijke aantekeningen in potlood).

P.M. MONTIJN, Ligt Holland bloot voor watersnood? Openbaar schrijven aan mijne ambtgenooten in de bedreigde Provinciën, Druk van H. Goorissen, te Gouda [1879], 8p.

(Pamflet, geschreven door een notaris uit Gouda. Met kartonnen kaft. Bibliotheekomslag met op voorkant twee stempels van “Bibliotheek Lees-Museum te Amsterdam” en enkele bibliotheekzegels met signaturen. Op titelpagina eenzelfde stempel en een onleesbaar stempel met anker. Ondertekend te Gouda op 15 maart 1879).

UYTLEGGINGE van de Wijt-beroemde en seer konstige glasen, binnen De voortreffelijcke en vermaerde, Sint Jans Kerck tot Gouda: Ten dienst en gerief, soo voor de Inwoonders deser Stadt, als voor de Vreemdelingen, die dit konstigh werck komen te aenschouwen. Vermeedert met een verhael van den brant der selver Kerck in den Jare 1552, en betimmeringe; en een Vaers, en Vaersjes op aller Glazen inhoudt. 1880 Ter Gouda by B.H. Maaskant. Boeckverkooper in de Stoofsteeg A. 76., 8o, 64p.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1699 van het Goudse glazengidsje. Met prachtig perkament-achtig bandje, kleine vlek op voorzijde).

UYTLEGGINGE van de Wijt-beroemde en seer konstige glasen, binnen De voortreffelijcke en vermaerde, Sint Jans Kerck tot Gouda: Ten dienst en gerief, soo voor de Inwoonders deser Stadt, als voor de Vreemdelingen, die dit konstigh werck komen te aenschouwen. Vermeedert met een verhael van den brant der selver Kerck in den Jare 1552, en betimmeringe; en een Vaers, en Vaersjes op aller Glazen inhoudt. Ter Gouda [z.j.] by B.H. Maaskant. Boeckverkooper in de Stoofsteeg A. 76., 8o, 64p.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1699 van het Goudse glazengidsje. Met kartonnen platten en stevige linnen rug. Eigenaarsstempel van G. Schrijvers uit Gouda). 

VAN BERGEN IJZENDOORN, BROUWER, Concessie-voorwaarden voor den aanleg en de exploitatie eener IJselwaterleiding, binnen de gemeente Gouda, druk van A. Brinkman Gouda [1880], 8o, 15p.

(Stadswapen van Gouda op achterzijde; ondertekend door burgemeester en secretaris van de stad. Betreft gesigneerd ‘werkexemplaar’ van secretaris Brouwer, met correcties en in handschrift ingevoegde extra artikelen).

FREDERICK DE HOUTMAN, Cort verhael vant’ gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein int eylandt Sumatra, inden tydt van ses, ende twintich maenden, die hij aldaer geuvanghen is gheweest. Afdruk van het te Gouda op het Stads-Museum van Oudheden berustende handschrift, Gedrukt by G.B. van Goor Zonen [Gouda] 1880, 4o, 50p.

(In druk uitgegeven handschrift van Gouwenaar Frederik de Houtman betreffende zijn reis naar de Oost in de jaren1598-1600. Het handschrift werd opgedragen aan stadhouder prins Maurits. Uit aantekeningen op het schutblad blijkt dat het daarna deel uitmaakte van de nalatenschap van diens halfbroer en opvolger Frederik Hendrik. Na de dood van dienst echtgenote Amalia van Solms kwam het in bezit van Willem III. Na diens overlijden in 1702 ontstond er een conflict over diens bezittingen en kwam het manuscript op de markt. In 1879 kwam het op de veiling van W.P. van Stockum in Den Haag met de mededeling dat het afkomstig was uit de nalatenschap van prins Hendrik (broeder van koning Willem III). Voor de Goudse Librijemeesters was de prijs te hoog, maar het toen nieuwe Stads-Museum van Gouda kon wel met succes meebieden. De Librijemeesters spanden zich vervolgens in om het ‘Goudse’ handschrift in afdruk voor ‘belangstellende Stads- en Landgenoten’ beschikbaar te stellen. Uitgever Van Goor liet het drukken in een oud lettertype en het boekje werd officieel gepresenteerd ter gelegenheid van de onthulling van het gedenkteken van de gebroeders Houtman in het Houtmanplantsoen op 1 juli 1880. Het woord vooraf, ondertekend door de vier Librijemeesters, is in deze editie verkeerd gebonden, na pagina 6. Met originele – blauw papieren – omslag. De editie in de Goudse Librije is in perkament gebonden, met de titel in goudopdruk en op de achterzijde in goud het stadswapen. Ons exemplaar zit in bruin-kunstlerenband, samengebonden met een artikel over een artikel uit 1929 over de reis van Willem Barentsz om de Noord en Nova Zembla).

DE GIDS, zes en veertigste jaargang. Derde Serie. Twintigste jaargang, P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam 1882, 582p.

(Met artikel J. Dyserinck, De vrijstelling van den eed voor de Doopsgezinden. Een historische studie, p. 74-116, eerste deel. In fraaie band)

A.J. ANDREAE, Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven, T. Slagter Kollum 1883, [vii]+158+[vi]+181+[ii]+180p.

(Met ex libris Tj. Halbertsma, Haarlem. Zegel Archief der Halbertsma-Stichting gevestigd te Grouw).

J. JURRIUS, E. ZUIDEMA, Kramers’ geographisch woordenboek der geheele aarde, [2 dln.] Lett. A – K en Lett. L – Z, G. B. Van Goor Zonen Gouda [1883], 1196+[xxxviii] p.

(Tweede, herziene, druk van eerste editie uit 1855. In originele banden met atlas in goud op de voorzijde; ruggen gerestaureerd)

ADRESBOEK voor de gemeente Gouda [stadswapen] Gouda,B. van Goor Zonen 1883, 8o, 124p.

(Exemplaar van het jaarlijks door Van Goor uitgebrachte adresboekje, met opgave van alle instellingen, kerken, bestuurders en functionarissen, verenigingen en een naamlijst van alle ingezetenen met adres en beroep. Met geel en blauw gekleurde advertentiepagina’s van iets betere papiersoort. Rug van papieren omslag verdwenen; katernen los).

H. MAURER, Zum 300 jährigen Gedächtnis der Stiftung der Hohen Schulle Johannea zu Herborn. Ein kurtzer Ueberblick der Geschichte der Anstalt, Buchhandlung des Nassauiischen Colportagevereins Herborn 1884, 20p.

(Korte geschiedenis van de Hogeschool van Herborn, waar diverse Nederlandse studenten hebben gestudeerd. Met nieuwe gemarmerde papieren omslag).

HET NIEUWE TESTAMENT of alle boeken des nieuwen verbonds des Heeren Jezus Christus, Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en zoon, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen 1884, 16o, 355p.
HET BOEK DER PSALMEN nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en zoon, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen 1884, 16o, 427p.
EVANGELISCHE GEZANGEN om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, [+Vervolgbundel op de evangelische gezangen+Catechismus of onderwijzing],Te Amsterdam bij J. Brandt en zoon, te Haarlem Johannes Enschedé en zonen, te Groningen de erven J.G. Schierbeek en de ervan de wed. M. van Heyningen Bosch 1884, 16o, 366+[xv]+142+[viii]+33

(Statenvertaling in fraaie lederen omslagband en zilveren sluiting. Gouda op snee. Eigendomsinschrijving Hermanna Kerkenaar).

BIJDRAGEN tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandels, uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, deel 1, 1884, 544p.; 2, 1885, 505p.; 3, 1891, 360p; 4, 1892, 425p; 5, 1892, 545p.; 6, 1893, 655p; 7, 1896, 284p.; 8, 1898, 620p.; 9, 1902, 504p.

(Complete set bijdragen, met uiteenlopende studies over de boekhandel, zoals over de boekdrukkunst in de 16de en 17de eeuw in de Nederlanden, over de uitgever Sijthof en over A.C. Kruseman. Oorspronkelijk verschenen in hardkartonnen grijze kaft; deel 1 heeft oudere, contemporaine, band; de overige zijn uniform ingebonden met half kunstleer en gemarmerde platten. Uiteenlopende eigenaarskenmerken; papier uitzonderlijk fris).

N. SCHELTEMA, Catalogus van het stedelijk museum te Gouda, J. van Benthum en Zoon Gouda 1885, 8o, [xii]+128+[xv] p.

(Basiscollectie Museum Gouda, met tentoonstelling n.a.v. 600 jaar stadsrechten in gebouw Arti Legi. Eenvoudige papieren omslag; rug bovenaan iets beschadigd)

J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes. Tweede druk. Een bezoek aan Gouda; In ’t Overmaassche; Naar Overflakkee en Goeree; In het land van Voorne; Het Kasteel Oud-Wassenaar; Het Huis de Paauw; Bij Leiden, H.D. Tjeenk Willink Haarlem 1885, 296p.

(Met uitvoerige beschrijving – 74p. – van Goudse geschiedenis, glazen, industrie en nijverheid, beroemde personen en monumenten. Met kartonnen platten en zwakke papieren rug, vochtvlekkerig op titelpagina. Prent van Gouda met tekeningetjes van de Vismarkt, Stadhuis, Manhuispoortje, Achter de Kerk en Raam ontbreekt).

A.C. KRUSEMAN, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880 [Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels], Eerste deel, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1886, [xxxviii]+864+[v]p.

A.C. KRUSEMAN, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880 [Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels], Tweede deel, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon 1887, 873+[iv]p.

(In originele halflederen boekbanden, met goedversiering en gouden titel met auteursnaam op de rug. Rug tweede deel half los.

F.D.J. MOORREES, Dirk Volckertszoon Coornhert, notaris te Haarlem, de libertijn, bestrijder der Gereformeerde predikanten ten tijde van Prins Willem I. Levens- en karakterschets, S. & .N. van Nooten Schoonhoven 1887, 228p.

(Bibliotheekexemplaar, met stempels volksleesbibliotheek ‘s-Hertogenbosch en signatuur in rood).

JOHANNES BAPTISTA RIETSTAP , Armorial Général, voorafgegaan door een woordenboek van termen van het wapen, Volume II, Gouda B. van Goor Zonen 1887 / gecorrigeerde herdruk JA Stargardt Berlin 1934, 1316 p.

(Herdruk van tweede – tekst – deel van het heraldische standaardwerk van Rietstap).

H. GRAAF VAN HOGENDORP, De prinses Wilhelmina van Oranje en Gijsbert Karel van Hogendorp in 1787 en volg. jaren. Brieven en gedenkschriften, ’s Martinus Nijhoff Gravenhage 1887, [viii]+178p.

(Wilhelmina van Pruisen, bekend geworden van haar aanhouding bij Goejanverwellesluis door een vrijkorps van patriotten uit Gouda. Fraai ingebonden, met gemarmerde platten, blauw linnen op de hoeken en rug en op deze rug in goudopdruk “Wilhelmina van Pruisen, prinses van Oranje”.

GUSTAV KÜNNECKE, Bilderatlas zur Geschichte der Deutschen Nationallitteratur. Eine Ergänzung zu jeder Deutschen Litteraturgeschichte, enthaltend 1675 Abbildungen. Nach den Quellen bearbeitet [Afb.] Marburg, N.G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung 1887, [olifantformaat], [xxvi]+312+[iv]p.

(In prachtige Jugenstil-band; eerste druk (tweede 1895, waarvan in 1981 facsimile verscheen)

J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes. Derde druk. Een bezoek aan Gouda; In ’t Overmaassche; Naar Overflakkee en Goeree; In het land van Voorne; Het Kasteel Oud-Wassenaar; Het Huis de Paauw; Bij Leiden, H.D. Tjeenk Willink Haarlem 1888, 296p.

schip

(Met uitvoerige beschrijving – 74p. – van Goudse geschiedenis, glazen, industrie en nijverheid, beroemde personen en monumenten. Voorin prent van Gouda met tekeningetjes van de Vismarkt, Stadhuis, Oude Manhuispoortje, Achter de Kerk en Raam. Hardcover. Achterzijde met vochtvlek. Klein scheurtje in onderste witrand van prent en titelpagina)

C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA, De Onoverwinnelijke Vloot vernield. Wat vóór 300 jaar geschiedde. Met portretten en plaatjes, P.J. Milborn Nijmegen [1888], [vi]+99 p.

(Zeer zeldzaam. Fraai ingebonden in harde groene linnen kaft met auteursnaam en titel in goudopdruk; eveneens op de rug. Met handgeschreven opdracht van de auteur aan een van zijn kleindochters. In het woord vooraf draagt de auteur – zelf kleinzoon van de bekende Jacobus Adama Scheltema – het werk op aan al zijn kleinkinderen. Uit collectie van een boekbinder).

P.C. KNUTTEL, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 9 dln., 11 banden, Gedrukt ter algemene landsdrukkerij 1889-1920, reg.

(Afgeschreven exemplaar van Streekarchief Hollands Midden te Gouda

J.A. VAN BEEK, H.J. HOOYKAAS, Naamlijst der pastoors van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, Richard Reisberman, Firma H.T. Hendriksen Rotterdam 1889, oblong, 56p.

(Naamlijst van alle pastoors sinds de afscheiding van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij. Op p. 22-23 de namen van de pastoors van Gouda).

BIBLIOGRAHY van de Nederlandse protestantse martyrologie, II. Rapporten, [Publicatie Universiteit Gent], 4o, The Hague Mart. Nijhoff, boekverkoper-uitgeverij 1890 , 860p.

(Tweede deel van overzicht Nederlandstalige martelarenboeken. Opnieuw gebonden in bruin kunstleer, groen gemarmerde binnenzijden, rug met ribben en zwart linnen titelschildje en titel in gouden letters).

PICARD’S Pocket Dictionary van de Engels-Nederlandse en Nederlands-Engelse taal, zevende editie. Grondig herzien en vergroot door JH van der Voort, docent HB School en Gymnasium Gouda , GB van Goor Zonen Gouda, [xvi] +1250 p.

(Met voorwoord van de Goudse leraar Van der Voort)

R. VAN DER MEULEN, Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff 1851 – 1 januari – 1891. Naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst, Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1891, 360p.

(Tevens derde deel van de reeks bijdragen van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels; in originele band; met aanbiedingskaartje firma Sijthof.)

UITKOMSTEN der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling), Uitgegeven op last van het departement van Binnenlandsche Zaken. Provincie Overijssel, te ‘s Gravenhage bij Van Weelden en Mingelen 1891, 262p.
UITKOMSTEN der achtste tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten december 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de woningstatistiek), Achtste deel: Provincie Overijssel, ’s-Gravenhage Gebrs. Belinfante 1901, 212p.

R. BUSINGER, Bijbelsche geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament, ten dienste van Nederlands katholieke jeugd. Bewerkt door een R.K. priester, en nagezien door Jac. Vrancken, kapelaan te Maastricht. Met fraaie houtsneefiguren, [pauselijk wapen], Druk en uitgave van Z.H. den Paus, Benziger & Co., Einsiedeln, Zwitserland, 1891, 286p.

(Bijbelse verhalen voor de jeugd. In originele, wat vervulde band met illustraties op voor- en achterzijde. Met op voorste schutblad getuigschrift voor Albertus van Heel, omdat hij twee jaar vlijtig godsdienstonderricht heeft gevolgd na zijn Eerste Communie. Ondertekend in mei 1895 in Gorinchem door kapelaan Van Velzen).

P. HUGENHOLZ, De teekenen der tijden. Te Rotterdam bij Wnk & Birkhoff 1892, 8o, 45p.

(Papieren omslag, met oude bibliotheeksticker en stempel achterin)

E. P. fr. PHOLIANUS NAESSEN, De Minderbroeders-Recollecten te Dixmude, [orn.] Antwerpen, Drukkerij Van Os-De Wolf 1892, 205+[iv]p.

(Geschiedenis van de franciscanen in Dixmuide. Opnieuw door binder UvA ingebonden in linnen band, met titel en jaartal in gouden letters op de rug en fraai zwart-goud kapiteel. Twee uitvouwbare plattegronden. Met bibliotheekstempel ‘Congr. SS Red. Colleg EM. V. De P. Rollarii’.

SERVAAS DE BRUIN, Duitsch koopmans-brievenboek (Deutsche Handels-Korrespondenz). Eene verzameling van 307 koopmansbrieven, voorzien van vele noten en ophelderingen. Bewerkt naar het Nederlandsch koopmans-brievenboek [orn.], G.B van Goor Zonen Gouda, ca. 1892, 8o, [viii]+175p.

(De uit Schoonhoven afkomstige De Bruin was een zeer productief schrijver en schreef naast romans ook woordenboeken en dit soort brievenboeken voor allerlei talen. Met hardlinnen band, waarop de oorspronkelijke voorzijde is geplakt).

HENRY E. DOSKER, Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. (“Een man, krachtig in woorden en werken”). Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt, C.C. Callenbach Nijkerk 1893, 335p.

(Met portret. In fraaie blauwe band ingebonden met in rood omrande titel in goudopdruk. Uit collectie van een boekbinder. Rug los van boekblok).

A.C. VAN AELST, Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken toestand der stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575. Volgens authentieke stukken en mededeelingen van geloofwaardige schrijvers, Snelpersdruk Edauw & Johannissen Gouda, [1893], 596p.

(Met uitvouwbare, licht ingescheurde kaart. Bibliotheekstempels van Bibliotheek Rijksdienst Monumentenzorg Zeist. Gemarmerde hardkartonnen kaft, verstevigde hoeken en linnen rug met de tekst “A.C. van Aelst Oudewater” en nummersticker. Losse achterplatten verstevigd)

A.D. LOMAN, J.C.M. VAN RIEMSDIJK, Oud-Nederlandsche liederen uit den “Nederlandtsche Gedenck-Clanck” van Adrianus Valerius (1626) [Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis] Tweede, herziene en vermeerderde druk der uitgave II van de Vereeniging, ’s-Gravenhage Martinus Nijhoff / Leipzig Breitkopf & Härtel 1893, fol. [xi]+35p.

(Eerste druk bij Roothaan, Utrecht 1871; bladmuziek voor zangstem en piano. In fraaie lederen band met goudversieringen op de platten voor en achter; rug met vijf ribben en goudversiering. Wel gewreven. Op schutblad staat handtekening van J. Thaubes en daaaronder: Deze band is copie geweest voor de banden die om Valerius liederen zijn gebonden, welke zijn aangeboden aan onze koningin Wilhelmina en aan keizer Wilhelm II”).

GIDS VOOR GOUDA, Stoomsnelpersdruk Koch & Knuttel Gouda 1894, 84p.

(Met plattegrond in kleur. In papieren omslag. Binding zwak. Eigenaarsstempel van J.P.A. IJsselstijn)

J. CRAANDIJK, Wandelingen door Nederland [vierde druk] Gelderland I, H.D Tjeenk Willink Haarlem 1894, 378p., ill.

(Met fraai omslagontwerp; groen linnen en ronde gouden gravure van kerk in landschap)

R. VAN DEN BERGHE, Typografische merken van in Nederland werkzame drukkers en boekverkopers, en typografische merken van in het buitenland gevestigde Belgische drukkers en boekverkopers, 2dln., [Gent] 1894 , 651 + 549p.

(Twee delen met afbeeldingen van drukkersmerken. Deel I: Alkmaar-Anvers; deel II: Arnhem-Zwolle. Losse katerntjes in linnen band met sluitlinten. Gekocht samen met vergelijkbaar werk met drukkersmerken in Europa van Silvestre. Onder Gouda de drukkersmerken van Geraert Leeu en Jasper Tournay).

MELLIN’S , Atlas of the World. Met 72 kaarten van betrouwbare geografische informatie in de kleinst mogelijke ruimte, Londen, Mellin’s Food Works, Peckham sn 1894 , 32o, [xii] +108+ [xiv] p.

(Mini-atlasje met 72 gekleurde kaartjes. In grijs linnen bandje met wereldbol op de voorzijde en een vuurtoren op de rug. Rood op snee. Op de achterzijde reclame voor ‘Mellin’s food makes a perfect diet for babies and invalids in all parts of the world’. Bovenste strookje van de kaft licht verkleurd).

E. GEERDINK, Eenige Bijdragen tot de geschiedenis van het Archidiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe. Uit de nagelatene schriften en mededeelingen van wijlen J. Geerdink, pastoor te Lutte [z.pl.] 1895, [iv]+535p.+144+[ii] p.

(Met Calendarium Oldenzaal. Met op titelpagina stempel Bibliotheek Groot-Seminarie Hoeven. Opnieuw gebonden door binder VU Amsterdam in linnen band met titelschildje).

L.A. KESPER, Geschiedenis van het Gymnasium te Gouda. Eerste gedeelte. De parochie- of groote school (1366-1572), [DM], G.B. van Goor Zonen Gouda [1897; op keerzijde titelblad:] Stoom-snelpersdruk Koch & Knuttel Gouda], [ii]+115+[iii] p.

(Met originele papieren omslag en eerste drukkersmerk van Van Goor; auteur was conrector van het Goudse stedelijke gymnasium).

AAN HARE MAJESTEIT Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Bij gelegenheid van Hoogstderzelver bezoek op XXIV April mdcccxcvii eerbiedig aangeboden door den Gemeenteraad van Gouda, Wed. A. Quant, Gouda [1897], oblong, 15p.

Wil1

(Fraaie map 28×35 cm, met geornamenteerd stadswapen van Gouda op de voorkant en dito wapen met de Hollandse Leeuw op de achterzijde. Voor- en achterplaten voorzienalbum van elk vier metalen knopen op de hoeken. Binnenin openslaande witte map, met daarin vijftien foto’s op karton geplakt. Betreft foto’s van de Oorkonde, Het Wapen van Gouda, De Haven, De Kattensingel, De Stadswaag, Het Stadhuis, Gouda in Vogelvlucht, De Hooge Gouwe, De Turfmarkt, De Gouwe, De Fluweelensingel met Stoomgemaal, Wees- en Oudemannenhuis, Fluweelensingel, Bordes van het Stadhuis en Gezicht op de Stad. Onder de foto’s is op alle kaarten links als uitgever aangegeven ‘Wed. A. Quant, Gouda’. Van haar is ook een ander fotoboek bekend, alsmede de uitgave van ansichtkaarten. Rechts staat vermeld: “Lichtdruk van H. Kleinmann & Co Haarlem”).

ALBUM van Gouda, Uitgave van Wed. A. Quant, Phot. En Lichtdruk H. Kleinemann & Co. Haarlem, Gouda [ca. 1898], oblong, 8 p. [van 11]

Album

(Acht losliggende bladen in een fraai vormgegeven map met foto’s van de binnenstad, van de oorspronkelijk 11, met vloeipapier tussen elk blad. Foto’s, op 1 na, zijn van deze plekken die gefotografeerd werden voor het in 1897 aan Koningin Wilhelmina in een map aangeboden platen, maar kleiner van formaat: De Bleekersingel, Het Stadhuis, Gouda in Vogelvlucht, De Turfmarkt, De Stadswaag, De Infanterie Kazerne, De Gouwe en De Haven. Toch zijn er steeds verschillen in mate van ‘inzoomen’. De voorzijde van de omslag, met hoofdletters in rode inkt en kleine letters zwart, toont de visbanken en de Sint-Janstoren en het stadswapen in zwart-wit. Kleine vochtvlek op voorzijde, bladen lijken losgescheurd, foto’s van goede kwaliteit).

DIE HYSTORIE van die seuen wijse mannen van romen [gedrukt door Gerard Leeu te Gouda in 1479], bewerkt door A.J. Botermans, De Erven F. Bohn Haarlem z.j. [1898]

(Facsimile-editie; met exlibris “Hg SM-HM”; enkele vochtvlekjes voorin en achterin; goede condititie).

VERZAMELING van geestelijke liederen, ten gebruike van de parochianen der t. Joseph-kerk te Gouda, Stoomdruk van Jos. J. van lindert, Cuyk a..d. Maas [1899], 8o, 147p.

(Goudse liederenboekje, met woord vooraf van pastoor T.J. Timmerman van de Jozefkerk; Met eigendomsinschrijving van Antoon van Leeuwen)

STANISLAUS AENSTOOTS, O.L. Vrouw van Kevelaer. Troosteres der bedrukten, uit het Duitsch door A.H.M. Ruyten, [orn.] Firma A. Laumann, uitgever drukker van Z.H. den Paus, Dülmen i. W. 1899, 8o, 288p.

(Jugendstil bandje. Met gravure van H. Maria. Goud-op-snee. In handschrift: presentexemplaar van den vertaler, G. Ruyten, kapelaan. Op schutblad zegel van “Coll. Wittem ad. S. Alphonsum. Bibliotheca Provinciae Sancta Familia).

A.A. FOKKER, Van Goor’s miniatuur Maleisch woordenboek. Maleisch-Nederlandsch enmaleischvangoor Nederlandsch-Maleisch, G.B. van Goor Zonen Gouda [1900], 804p.

(Miniatuurwoordenboekje uit de Goudse drukkerij van Van Goor. Hardcover met gouden belettering, 9,5cm x 6,5cm. In houd is schoon, iets los in de kaft en 1 pagina beschadigd).

G. VAN GHEMEN,[drukker], Een seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden Eedelen Lansloet ende die scone Sandrijn, Gouda c.a. 1486 [reprint], ‘s-Gravenhage 1902, 41p.

(Met exlibris J.Q. v. R.A.; enkele fraaie houtsneden)

J.A.F. KRONENBURG, Nederlands heiligen in later eeuwen, I. tweede druk [orn.] Amsterdam F.H.J. Bekker 1908, [xx]+182+[i] p.

J.A.F. KRONENBURG, Nederlands heiligen in later eeuwen, I. tweede druk [orn.] Amsterdam F.H.J. Bekker 1902, [iii]+185+[i] p.

(Samen ingebonden in fraai halfleren band en letters in goud op linnen platten. Deel I behandelt alle martelaren van Gorcum, aangevuld met de martelaren van Alkmaar en Roermond, alsmede Joost van Schoonhoven – de twee van Gouda ontbreken – Deel II handelt over Cornelius Musius, Petrus Canisius en Maria Margareta der Engelen. Met twee fraaie kleurenlitho’s van de Gorcumse martelaren en van Petrus Canisius).

GIJSBERTUS JOHANNES TER KUILE, Geschiedenis van den Hof Espelo, zijne eigenaren en bewoners, Zwolle, de Ervan J.J. Tijl 1908, [vi]+169p. [+4 bijlagen]

(In perkament(achtige) slappe band. Deel 23 uit de reeks Werken van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Op titelblad in handschrift “Presentexemplaar V.O.S.”. Zeer zeldzaam).

OUDHOLLANDSCHE en moderne meesters. Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek Gouda, Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v.h. Gebr. Binger Amsterdam z.j. [1909], Blanco schutbladen, 8 insteekbladen zonder tekst en 9 tussenliggende vloeibladen. 60 bruine plaatjes om in te steken, 4 per pagina en 2 op de middelste pagina’s.

(De wegens zijn eerste niet-walmende kaarsen beroemde Goudse kaarsenfabriek heeft in 1909 dit album uitgebracht, dat ook bijzonder is omdat het een van de eerste Nederlandse kunstalbums is. Het bedrijf werd in 1853 opgericht door de apotheker A. van Iterson en in 1858 omgezet in de „N.V. Stearine-kaarsenfabriek Gouda”. In 1892 werd het bedrijf geëlektrificeerd, en met de aankoop van 300 gloeilampen was het de eerste klant van Philips. Naar aanleiding van het bezoek aan de fabriek van de koninginnen Emma en Wilhelmina, kreeg het bedrijf in 1899 het predikaat “Koninklijke”. Jan Toorop heeft in 1905 een aantal litho’s gemaakt van taferelen in het bedrijf. In 1909 dit een fraaie Fin-de-Siècle insteekalbum zonder tekst uitgebracht, Oud Hollandsche en moderne meesters, met 60 reproducties. Bijzonder van dit album is, dat tussen de insteekbladen pergamijnbladen zijn gevoegd met foto’s van het productieproces in het bedrijf, waarin de door Toorop uitgebeelde taferelen goed herkenbaar zijn. Het album werd gratis verstrekt bij inlevering van 60 plaatjes die geretourneerd werden. Om te voorkomen dat ze opnieuw ingezonden werden, werden ze aan de achterzijde afgestempeld. Het afzonderlijke tekstboekje met beschrijvingen ontbreekt. Kenmerken Overmaats album (25,3 x 35,5 cm), geheel overtrokken met ruw papier, en binnenwerk bestaande uit een schutvel, vier insteekvellen en 4 vellen pergamijn, en in het midden één pergamijn blad ingeplakt. Op de voorkant is een in bruin gedrukte litho van “De avondschool” van Gerard Dou opgeplakt. Op de achterzijde is het vignet van de drukker afgedrukt (Gebr. Binger Amsterdam). Het binnenwerk is met vijf nieten op het vel papier geniet waarmee de binnenkant van de kaft is beplakt. Zoals bij alle albums in die tijd zijn de nieten doorgaans verroest en is het binnenwerk losgekomen van de band. De uitvoering van het album is zeer bijzonder. De bruine insteekbladen zijn in groen bedrukt met een sierlijk Jugendstil patroon, dat fungeert als omlijsting voor de vier plaatjes. In het midden daarvan is een brandende kaars afgebeeld met het monogram van de fabriek (KSKG). Alleen de bedrukking van de twee middelste bladzijden is afwijkend. Hier is alleen boven en onder de ruimte voor een plaatje aangegeven, en in de twee andere ruimtes nachtlichten van Gouda in verschillende vormen houders. In de ruimtes voor de plaatjes zijn het volgnummer en de naam van de schilder en de titel van het werk gedrukt. Tussen de plaatjesbladen en voor en achter zijn half-doorzichtige pergamijn vellen gevoegd. Deze vellen zijn aan de voorzijde in bruin bedrukt met een foto van de productie in de fabriek in een fraai Jugendstil kader met onderin het monogram van de fabriek en bovenin het handelsmerk met het beroemde gotische stadhuis van Gouda. De tamelijk grote plaatjes (105 x 70 mm) zijn heliografische reproducties van schilderijen, afwisselend in liggend en staand formaat. De plaatjes zijn – zoals meestal – in bruin gedrukt (met afzonderlijk toegevoegde tekstopdruk), maar incidenteel komen ook in zwart gedrukte plaatjes voor. De plaatjes zijn ongenummerd. Op de voorzijde is de naam van de schilder en de titel van het schilderij vermeld. De achterzijde is blanco en werd afgestempeld als het album op de plaatjes verstrekt werd. De plaats van het plaatje in het album moest aan de hand van de titel opgezocht worden. De afgebeelde werken zijn voor de helft van oude Hollandse – en Vlaamse – meesters, m.n. Rembrandt (8x), Jan Steen (7x), Frans Hals (2x), Jacob van Ruisdael (1x), Govert Flinck (2x), Meindert Hobbema (1x), Gerard Dou (1x), Paulus Rubens (1x), Paulus Potter (1x), Pieter de Hoogh (1x), K. de Jardin (1x), Nicolaas Maes (2x), Johannes Vermeer (1x) en David Teniers (1x). De “modernen” zijn m.n. landschappen van de in die tijd populaire A. Mauve (6x), B.J. Blommers (2x), D.A.C. Artz (1x), Albert Neuhuys (1x), Jozef Israëls (1x), P. v.d. Velden (1x), Kate Bisschop (2x), J. v.d. Sande Bakhuijzen (2x), P.J.C. Gabriël (2x), Wally Moes (1x), Judith Leyster (1x), J.C. Vogel (1x), H. Savrij (1x), Fred. J. du Chattel (1x), Jacob Maris (2x), Jan Vrolijk (1x), Willem Maris (1x), A. Bohnhorst (1x), Willy Martens (1x) en Thérèse Schwartze (1x).

GIJSBERTUS JOHANNES TER KUILE, Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twenthe. Met een groot aantal illustratiën, wapens en plattegronden [vignet: boekdrukker] W. Hilarius Wzn 1911, fol., [vi]+293p.

(Eerste druk. In 1974 fotografisch herdrukt. In deze editie titel met rode letters en diverse kleurenafbeeldingen. Aan het eind register van intekenaars, met bovenaan het Koninklijk Huis en H.M. de Koningin-Moeder. Verder prominente Twentse namen van burgemeesters, havezathe-bewoners en textielbaronnen, zoals Edo Bergsma, Blydenstein, Ten Cate, Van Heek, Jannink, Van Ittersum, Ledeboer, Palthe, Spanjaard, Stork en mr. A.F.L. graaf Van Rechteren Limpurg. Goud gestempelde band en bedrukt wit linnen, met op de rug in goud de titel en de auteursnaam G.J. ter Kuile; op schutblad en titelpagina stempeltjes van St.-Aloysius-college in Den Haag en St. Willibrord College Katwijk a/Rijn, op Franse titelpagina eigendomsinschrijving van Th. van Sonsbeek).

J. PHILIP VAN DER KELLEN Dzn, Rembrandt-etsen uit het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam, Portefeuille III. Landschappen, Uitgave der Koninklyke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, Typ. Gebroeders Binger Amsterdam [1913], oblong, [xiv]p.

(Derde map uit een reeks van drie portefeuilles in harde kaft met linnen bekleed en linnen sluitlinten, met twaalf losse vellen zwaar papier met – een voor die tijd geheel nieuwe techniek van – lichtdrukken van etsen van Rembrandt. Tussen de etsen steeds vloeipapier).

F.H.N. BLOEMINK, De lotgevallen van een garde d’honneur (1813-1814). Bewerkt naar gegevens uit een familie-archief. Met band- en elf penteekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, Gouda, G.B. van Goor Zonen 1913, 149+[v] p.

(Herinneringen van een Arnhemse gardist. De Garde d’honneur was een elite-eenheid onder Napoleon, samengesteld uit zonen van welgestelde regenten in Holland. Ruim vierhonderd Hollanders kregen een oproep en trokken via België naar Frankrijk en vandaar naar Duitsland. De soldaten dienden hun eigen uitrusting en paard te betalen. Weinigen van hen namen deel aan gevechten, onervaren als zij waren in paardrijden en het hanteren van wapens. Uit Gouda namen drie regentenzonen deel: Van Dongen Bolding, Van der Does en Van Eijck).

GEDENKBOEK der Naamlooze Vennootschap Kaashandel-Maatschappij “Gouda” te Gouda. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan harer zaken en het gouden jubileum van den heer Jan Leendert van Eijk op 14 februari 1920, [orn.], Drukkerij A. Brinkman & Zoon Gouda, fol., 73p.

Kaas

(In zeer kleine oplage uitgegeven luxe gedenkboek op groot folio-formaat. Met linnen band en art deco-letters en -cijfers, versieringen, tekening van kaaspakhuis De Blaauwe Haan en in rood stadswapen met zes gele sterren; talrijke zwartwit foto’s. Boek gevonden in leeg pand bij pakhuis in Gouda, met oorspronkelijke aanbiedingskaartje).

EEN KORT BEZOEK AAN GOUDA – Un petit arrêt à Gouda – A short visit to Gouda Ein kurzer Aufenthalt in Gouda. Uitgegeven door de Vereeniging “Gouda Vooruit” z.j., Drukkerij J. van Bentum & Zoon Gouda [ca. 1925], 24p.

(Langwerpige toeristische folder, met fraaie zwart-witfoto’s van de binnenstad en omgeving en een ingeplakte kleurenafbeelding van glas 14. Stadhuis achter ovalen paspartout zichtbaar op voorblad. Vereeniging “Gouda Vooruit” werd in 1900 opgericht en was een voorloper van de VVV).

.

.

GOUDSCHE KERKGLAZEN. Map met de 34 reproducties der Goudsche Kerkglazen, Uitgave G.J. van Burk, Gouda [ca. 1930]

(In origineel kartonnen mapje, met enkele kleine vlekjes. Kaarten zijn gaaf en met fraaie pasteltinten. Met ook afbeeldingen van de glazen uit het Regulierenklooster, zoals in 1581 in een collage geplaatst in de Sint-Janskerk. Deze glazen zijn in de jaren dertig herplaatst in de Van der Vormkapel).

GOUDA Voorheen en thans, Gouda z.j. [ca. 1931], [xviii] p.

(Folder met toeristische informatie over de stad. Kleurenomslag en 17 zwartwit foto’s en 1 kleurenfoto van een Gouds glas in de tekst).

A.M.D.G., Pelgrimsboekje voor de bedevaart van Gouda en omstreken naar het Martelveld der H.H. XIX Martelaren van Gorcum te Brielle, Gedrukt voor rekening van de Commissie der Goudsche Processies naar Brielle. Niet in den handel, [1934], 8o, 96p.

(Met voorwoord van de Goudse deken Van Rooy. Met levensbeschrijvingen van alle 19 martelaren)

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, eerste deel tot 1652, [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+252p.

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, tweede deel tot 1774, [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+268p.

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, derde deel tot 1915, [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+286p.

KARL DÖHMANN, W.H. DINGELDEIN, Singraven. De geschiedenis van een Twentsche havezathe, vierde deel: oorkonden – repertorium der bronnen – aanteekeningen – register – tabellen- kaarten [Librairie Nationale d’Art et d’Histore Brussel], Drukkerij Sinte Catharina Brugge 1934, fol. [x]+326p.

(Puntgaaf genummerd exemplaar (no. 42) van de monumentale vierdelige reeks over de havezathe Singraven bij Denekamp, gefinancierd door de toenmalige bewoner en textielmagnaat W.F.J. Laan. Hoofdauteur Döhmann was hoogleraar en archivaris van de graaf van Bentheim en Steinfurt en deze kreeg hulp van de Denekampse schoolmeester Dingeldein. De boeken verschenen in een oplage van 165 sets en zijn gedrukt op handgeschept papier van de firma Van Gelder Zonen, met in elk blad als watermerk SINGRAVEN en de handtekeningen van beide auteurs. De afbeeldingen in lichtdruk, de gekleurde wapens en kaarten, en de titelplaat van deel 3 zijn gemaakt door de firma J. de Brunoff in Parijs. De firma Carl Schünemann in Bremen leverde de titlplaten van deel 1 en 2, de firma Van Leer & Co in Amsterdam het facsimile van de acte van allodificatie uit 1506. Het bindwerk is van de firma J. de Brunoff in Parijs. De boeken bevatten talrijke paginagrote afbeeldingen, die niet zijn meegenomen in de paginanummering. Voor elke afbeelding zit een vloeiblad, waarop het bijschrift staat afgedrukt. De meeste foto’s zijn zwartwit, maar vele ook in kleur. Achterin deel 4 een mapje met alle kaarten. De stevige band heeft turquoise platten, die met goudopdruk zijn versierd. De rug is beigekleurig, met in goudopdruk Singraven, deelnummer en het jaartal 1934. Dit werk mag beschouwd worden als het mooiste drukwerk dat ooit over (een deel ) van Twente is verschenen).

THOMAS À KEMPIS, De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door Roel Houwink, Ervan J. Bijleveld te Utrecht [1940], 366p.

(Voorwoord van augustus 1940, een”donkere en verwarde tijd’. Met exlibris van Trudi Knegtmans).

JOACHIM HESS, Luister van het orgel of naauwkeurige aanwijzinge, hoe men door eene gepaste registreering en geschikte bespeeling de voortreffelijke hoedanigheden en verwonderenswaardige vermogens van een kerk- of huisorgel in staat is te vertoonen. Tot onderrigting van alle liefhebbers van het orgelspel, inzonderheid voor jonge organisten, leerlingen en allen die zig eene bekwaame behandeling van het orgel tragten eigen te maaken, opgesteld door Joachim Hess, organist en klokkenist te Gouda 1772, Te Utrecht, bij J.A.H. Wagenaar 1945, 4o, 64p.

(Herdruk van het werk van Hess uit 1772. Met exlibris Henny van Dolder de Wit, archivaresse van de Sint-Janskerk in Gouda)

JOACHIM HESS, Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen welken in de zeven Verëenigde Provincien als mede in Duytsland en Elders aangetroffen worden. Dienende tot een Vervolg op de Luister van het orgel, door Joachim Hess, organist en klokkenist te Gouda 1774, Te Utrecht by J.A.H. Wagenaar 1945, [viii] +198p., ill.

(Heruitgave van een boekje uit 1772 van de lutherse organist Joachim Hess uit Gouda)

JOACHIM HESS, Beschrijving van het nieuw en uitmuntend orgel, in de St.- Janskerk te Gouda door Joachim Hess, organist en klokkenist te Gouda 1774, Te Utrecht, by J.A.H. Wagenaar 1945, 16p., ill.

(Heruitgave van een boekje uit 1774 van de lutherse organist Joachim Hess uit Gouda).

ADRESBOEK Gouda Naar officiële gegevens bewerkt [stadswapen] Gouda, N.V. Drukkerij v/h Koch & Knuttel [1950], 355p.

(Met harde kartonnen kaft. Met namen van alle inwoners van de stad, op straten gerangschikt en in alfabetische volgorde)

VAN GOOR’S Miniatuur Fransch woordenboek. Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch, vierde druk [DM] G.B. van Goor Zonen Gouda [z.j.], 420p.

(Met beduimelde geel-linnen bandje, waarop in pen ‘Robert van Giesen 1991’ is geschreven. Hoekje afgescheurd van Franse titelpagina. Eigendomsinschrijving op eerste schutblad: ‘A. van Giesen, A.H. van Giesen, Den Haag’ en ‘R.V.G’. Op achterzijde voorplat in de linker bovenhoek zegeltje met doorgehaalde naam)

6 Reacties op Negentiende eeuw

 1. Elise van Cleeff schreef:

  Goedemiddag, ik heb bij het overlijden van mijn vader, een aantal jaren geleden, 2 oude Bijbels gekregen.
  Ik weet niet of het iets waard is of ik er misschien iemand een plezier mee kan doen. Ik kan fotos opsturen. Het Oude Testament, volgens de staten-overzetting. Haarlem, A.C. Kruseman.
  Prachtige platen staan erin.
  Kunt u mij adviseren? Dank u wel.
  Met vriendelijke groet, Elise van Cleeff

 2. Paul Abels schreef:

  Beste Elise, je schrijft dat je twee oude bijbels hebt gekregen uit familiebezit en dat het Oude Testament van Kruseman is. Die uitgave uit 1865 ken ik. Het boek is destijds in grote oplage verschenen en wordt nu van tijd tot tijd te koop aangeboden omdat veel mensen met hun geloof ook hun bijbels van de hand doen. Vaak staan er nog allerlei genealogische gegevens voorin, omdat het in protestantse kring gebruikelijk was doop, huwelijk en overlijden in de familiebijbel op te tekenen. Door de grote oplages van destijds is de bijbel over het algemeen niet veel geld waard. Dat daarbij de staat van het boek mede de prijs bepaalt spreekt vanzelf. Op dit moment biedt een antiquariaat het boek voor 125 euro te koop aan. Hartelijke groet. Paul Abels

 3. jet van herwaarden schreef:

  Was op zoek naar de boekhandel Verblaauw en Van Bentum en zo kwam ik in je verzameling terecht. Interessant, hartelijke groet, Jet van H

 4. Grietje Bouma schreef:

  Hallo, ik heb 2 boeken van “de huisvriend”, beide 1e druk van 1887 en 1888 en wil graag weten wat de waarde hiervan is. Alvast bedankt.

 5. Paul Abels schreef:

  Halla Grietje,

  geen idee. Doorgaans is het drukwerk uit deze tijd niet zeldzaam en dus van beperkte (geldelijke) waarde

  m.vr.gr. Paul

 6. led opbouwspot schreef:

  Zeer goede informatie in deze blog, ik wou dat ik dit eerder had gezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *