RECONSTRUCTIE BIBLIOTHEEK MARIA VANDEN HEUVEL (1674)

BIBLIOTHEEK MARIA VAN DEN HEUVEL (1674)

134 titels

Categorieën

 1. Theologie, Bijbelcommentaren (Interpretes scripture) (0)
 2. Kerkvaders (Patres) (0)
 3. Preekvoorbeelden (homiletiek) Homilistæ (0)
 4. Pastorale praktijk (0)
 5. Catechismus, schoolboeken Catechien (0)
 6. Heiligenlevens/martelarenboeken (15)
 7. Jodendom (0)
 8. Kerkgeschiedenis (3)
 9. Devotie (Pii) (53)
 10. Kloppenboeken (1)
 11. Kerkrecht, orderegels (Juristæ) (2)
 12. Controverse-geschriften (Controversia) (7)
 13. Libraria (Klassieke auteurs, woordenboeken, bibliografieën) (9)
 14. Wereldse boeken (recht, filosofie, wiskunde, poëzie, vuurwerk) (39)
 15. Sacra (bijbels, missalen)   (5)

Plus:

Een partye oude off kleyne devotij boeckis.

Een partye ingenaeyde ende andere controversis boeckies

Een partije boecken van reysen als anders.

Reguliere auteurs:

Jezuïet: (54), Franciscaan: (1), Dominicaan: (4), Oratoriaan: (0), Karmeliet: (2), Premonstatenzer (0), Benedictijn: (1), Regulieren/Augustijn: (1), Cistercienser: (1), Kapucijner:  (0), Karthuizer: (0)

Totaal:

64 titels geschreven door regulieren 47,7%. Waarvan 84,4% door jezuïeten.

Zonder de wereldlijke boeken (48): 86 werken = 74% door regulieren

Van die reguliere geschriften is:            88,0% geschreven door jezuïeten

                                                                        4,7% geschreven door franciscanen

                                                                     

Formaten:

Folio (17), Kwarto (17), Octavo (60), Duodecimo (22), Sedecimo (3), 24mo (9), Oblong (1), Onbekend (5)

Gedrukt in Zuidelijke Nederlanden          83 – 61,9% (80 titels in Antwerpen)

Gedrukt in de Duitse gebieden                       6 –   4,4%

Gedrukt in Frankrijk                                       15 – 11,1%

Gedrukt in Noordelijke Nederlanden       23 – 17,2%

Zwitserland en Italië                                       3 –  2,2%

Onbekend                                                         4 – 3,0%

Bron: SAMH, Oud-Notarieel Archief, inv.nr. 369-II/38-41, d.d. 5-9-1674 Boedelinventaris

Boecken

Geestelycke boecken Duijts

1. Legende der heijlige, in 2 vol:, fol., Antw. 1640 [6]

2. Item, deel 2 [6]

Petrus Ribadineira S.J. Heribertus Roswydus S.J., Generale legende der heylighen ende Marie, vergadert wt de H, Schriftuure, Oude Vaders, ende registers der H. Kercke. Den derden druck met veel levens der H.H. vermeerdert, met een register dienende tot de sermoenen des iaers, 2 dln., T’Antwerpen, by Hieronymus Verdussen, 1640, fol. 

3. Den Bijbel, fol., Antw. 1556 [15]

Den Bibel, inhoudende het oude ende nieuwe testament, met grooter neerstigheyt overghesteldt ende ghecorrigeert na dat oprect Latijnsch exemplaer. Antwerp, Hans de Laet, 1556, fol.

4. Sermoonboeck van ’t geheele jaer door Franciscus Costerus S.J., fol., Antw. 1616. [6]

Franciscus Costerus S.J., Catholijcke Sermoonen op alle de Heylichdaghen des Iaers. Inhoudende het leven der Heyligen, ende d’uytlegginge der epistelen ende Evangelien, T’Antwerpen by Ioachim Trognæsius, 1616, fol.

5. Sermonen op 14 Evangelis en Epistelen door deselve, fol., Antw. 1618. [6]

Franciscus Costerus S.J., Vierthien catholiicke sermoonen op de epistelen ende evangelien der sondaghen van den advent tot den vasten, t’Hantwerpen by Ioachim Trognesius, 1618, fol.

6. Het Nieuwe testament van deselve, fol., Antwerpen, 1614. [15]

Franciscus Costerus S.J., Het nieu testament onses heeren Iesu Christi met korte uytlegginghen, T’Antwerpen by Iachim Trognaesius, 1614, fol.

7. Den Bybel, fol., 1569 [15]

Den Bybel, [z.pl., z.n., naar Liesveldt, Antwerpen], fol.

8. Aurea Legenda [6]

Niet te determineren. Er verschenen talrijke edities van deze Gulden Legende, een boek met heiligenlevens.

9. D’ eerste eeuwe der societeijt Jesu, 4o, Antw. 1640. [8]

Johannes Bollland, S.J. Afbeeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt Iesu, T’Antwerpen in de Plantijnsche Druckerie 1640, 4o.

10. Den Bijbel, 4o, Delft 1596. [15]

Er is geen katholieke Delftse bijbel uit 1596 bekend. Wel twee gereformeerde op kwartoformaat, gedrukt door Bruyn Harmansz. Schinckel.

11. Inleydinge tot de Lieffde Godts door Petrus Pennequin, 4o, Antw. 1650 [9]

Petrus Pennequin, Franciscus de Smidt S.J., Inleydinghe tot de liefde Godts in dry deelen bedeylt, beschreven in ’t Francoys en de in Duyts over-gheset door Franciscus de Smidt, T’Antwerpen by Cornelis Woons, 1650, 4o.

12. Den Geestelycken Leytsman, door P. Ludore de la Puento, Antw. 1650. [9]

Luis de la Puente S.J., Andreas de Boeye S.J., Den gheestelycken leydtsman, waerin ghehandelt wort van het ghebedt, medidatie, ende contemplatie, van de goddelycke besoekinghen, ende extraordinarisse gratien, van de mortificatien ende princelijcke werkcen die deselve vergheselschappen. Verduytst door Andreas de Boeye, T’Antwerpen by Cornelis Woons 1650, 4o.

13. Eerste deel over den onverwachte val van nieuwe Babijlon, door Aernout van Gelue off Vlaems boer, in 4o, Antw. 1656. [12]

Arnout van Geluwe, Eerste [- derde] deel over de ontledinghe van dry verscheyden nieuw-ghereformeerde martelaers boecken, ofte Reden-kamp-strydt tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers … Onverwachten val van het Nieuw-Ghereformeerde Babylon. T’Antwerpen : by de weduwe ende erf-ghenamen van Jan Cnobbaert, 1656, 4o.

14. De wech des Eeuwige levens door P. Antonius Sucquet, in 8o, Antw. 1622. [9]

Antonius Sucquet S.J., G. Zoes S.J., Den wech des eeuwich levens. Overgeset door P. Gerardus Zoes. Met beelden verlicht door Boëtius A. Bolsvert, T’Antwerpen by Hendrick Aertssens, 1622, 8o.

15. Leven, lyden ende doot van ons Heere door Johan Burgeois, in 8o, Antw. 1622. [9]

Ioannes Bourgeois S.J., Leven, lyden ende doodt ons Heeren Iesu Christi in virige meditatien ende uytstortinge des geests begrepen. Met beelden uytghedruckt door Boëtius a Bolswert, T’Hantwerpen by Hendrick Aertssens 1623, 8o.

16. De gesant der gedachtenisse van de overvloedicheyt der goddelycke goedertierentheijt ofte ’t leven van de Heijlige Maget St. Geertruut door C. de W., Antw. 1655. [6]

Gertrudis van Helfta, Den ghesant der ghedachtenisse vande overvloedigheyt der Goddelycke goedertierentheyt. Inhoudende t’Leven vande H. Maeghet Geertruydt, Abdisse der Ordre vanden H. Bendedictus tot Eisleben. [vertaald uit het Latijn door C.D.W.), t’Antwerpen, bij Cornelis Woons, 1655, 8o.

17. Oeffeninge der volmaecktheyt. In drie banden, door Alphonsius Rodrigues, 8o, Antw. 1644, 45, 43. [9]

18. Item. Band 2. [9]

19. Item. Band 3. [9]

Alphonsus Rodrigues S.J., Marcus van den Tympel S.J., Oeffeninge der volmaecktheyt ende christelycker deugden, T’Antwerpen by Jan Cnobbaert, (3 dln.) 1644, 1645, 1643, 8o.

20. Nieuwe Testament, 8o, Antw. 1562. [15]

Dat jaar verschenen twee katholieke (Leuvense) edities in octavo-formaat van het Nieuwe Testament in Antwerpen: een bij de weduwe van Jacob Liesveldt en een bij Jan Gymnick.

21. Begintsel,  voortgangh etc. van ’t rosekransie door Egidius Lalaing, 8o, Antw. 1630. [9]

22. Item. Deel 2. [9]

Aegidius de Lalaing O.P., Historie  van ’t Beghinsel, voortganck, uutnementheden, gratiën, aflaten ende mirakelen van het doorluchtigh ende wyt-vermaert Artsch-Broederschap des H. Roosencrans, (2 dln.) Antwerpen 1630, 8o. (dominicaan)

23. Meditatien op de Passie, door Ludo de Puento, in 6 banden, t’selve 2 mael, 8o, Antw. 1629. [9]

24. Item. Band 2 [9]

25. Item. Band 3 [9]

26. Item. Band 4 [9]

27. Item. Band 5 [9]

28. Item. Band 6 [9]

Luis de la Puente [Ludovicua de Ponte] S.J., Jacobus Susius S.J., Meditatien op de mysterien vande passie onses Heeren Iesu Christi [uit het Latijn vertaald], T’Antwerpen, by Jan Cnobbaert 1629, 8o.

29. Meditatien op de Passie, door Ludo de Puento, in 6 banden, t’selve 2 mael, 8o, Antw. 1629. [9]

30. Item. Band 2 [9]

31. Item. Band 3 [9]

32. Item. Band 4 [9]

33. Item. Band 5 [9]

34. Item. Band 6 [9]

Luis de la Puente [Ludovicua de Ponte] S.J., Jacobus Susius S.J., Meditatien op de mysterien vande passie onses Heeren Iesu Christi [uit het Latijn vertaald], T’Antwerpen, by Jan Cnobbaert 1629, 8o.

35. Het leven van Balthasar d’Alvares door deselve, Antw. 1639. [6]

Luis de la Puente [Ludovicus de Ponte] S.J., Louis Jacobi S.J., Het leven van P. Balthazar Alvares. Vol schoone leeringhen seer profijtelijck voor alle menschen, besonderlijck die eenighe lasten der zielen hebben [vertaald uit het Spaans], Hantwerpen by Guilliam Lesteens 1639, 8o.

36. ‘t Leven van Lodewyck Gonsaga, door Virgilius Ceparius, in 8o, Antw. 1615. [6]

Virgilius Ceparius S.J., Leonardus de Fraye S.J., Het leven vanden Salighen Lodewyck Gonzaga, religieus der Societeit Iesu [vertaald uit het Italiaans], t’Antwerpen by Geeraerdt van Wolsshaten en Hendrick Aertssen 1615, 8o.

37. ’t Leven van Johannis Berchmans door dezelve, 8o, Antw. 1629. [6]

Virgilius Ceparius S.J., Jacobus Susius S.J., Het leven van Ioannes Berchmans, Nederlander, religieus der Societeyt Iesu [vertaald uit het Italiaans], t’Antwerpen by Hendrick Aertssens 1629, 8o.

38. Rampsalige val van d’affgodt Dagon door A.V.G. of Vlaemsche Boer, 8o, Antw. 1653. [12]

Arnout van Geluwe, Den rampsalighen val van den afgodt Dagon door de tegenwoordigheyt van d’Arcke des Heeren in ghelijckenisse ghestelt door dese korte wederlegginghe van den ghereformeerden Heidelberghschen Catechismus, t’Antwerpen by de weduwe van Jan Cnobbaert 1653, 8o.

39. Het affgetrocken masker van het vermomde gereformeerde louter woort Godts, door deselve, 8o, Antw. 1652. [12]

Arnout van Geluwe, Den af-ghetrocken masscher van het vermomdt ghereformeerdt louter woordt Godes waer onder dat ghevonden zyn 188 merckelijcke getrouweloose misslagen, die de Staeten Bijbel-oversetters begaen hebben[…]. Antwerpen by weduwe Jan Cnobbaert, [2de druk] 1652, 8o.

40. De lieffde Godts door Franciscus de Sales, 8o, Antw. 1651. [9]

Franciscus de Sales, Guilliam van Aelst S.J., De liefde Godts door den Salighen Franciscus de Sales, bisschop ende prince van Geneve [uit het Frans vertaald], T’Antwerpen by Arnoudt van Brakel 1651, 8o.

41. Meditatien van Carolus Scribanus, 8o, Antw. 1625. [9]

Carolus Scribanus S.J., Christelycke oeffeninghe ende meditation, T’Antwerpen by d’erfgenamen van Martinus Nutius 1625, 8o.

42. ‘T Leven van Mater Thresie, door Elias van Sancta Tresa, 8o, Antw. 1661. [6]

Elias van Sinte Teresa (karmeliet), Het leven vande H. Moeder Teresa van Iesus fondatersse der baer-voetsche Carmeliten ende Carmeliterssen, T’Antwerpen by Hendrick Aertssens 1632, 8o.

43. Bloedige Calvarieberch, door Lud. De Palma, 8o, Antw. 1661. [9]

Ludovicus de Palma S.J., Nicasius Bonaert S.J., Bloedighen Calvari-bergh oft bescheydelyck verhael van het ghene gheschiet is op den bergh van Calvarien in het uyt-wercken onser saligheyt [vertaald uit het Spaans], t’Antwerpen by Cornelis Woons, 1661, 8o.

44. Spiegel der maechden, 8o, Antw. 1657. [10]

[Nicolas Caussin], Ludovicus Jacobi, S.J.], Den spieghel der maeghden, die in de werelt de godtvruchtigheyt met de suyverheydt paeren, uyt-ghebeeldt in twee HH. Maeghden; te weten de H. Isabella van Vranckryck ende de H. Lydwina [vertaald door E.P.L.J.] , T’Antwerpen by de weduwe ende erfghenamen van Jan Cnobbaert 1657, 8o.

45. Besloten Hoff het Innigh gebedt betuijnt, 8o, Antw. 1658. [9]

[Diego Alvarez de Paz S.J.], Besloten hof: het innigh ghebedt, betuynt met de doornen-haghe der verstervinghe, T’Antwerpen by Arnout van Brakel 1658, 8o.

46. Croone der alderheylichste wonden Christy door Guijlhi. de Wael van Vronesteyn, 8o, Antw. 1649. [9]

Willem de Wael van Vronesteyn S.J., Croone der alderheylichste wonden Christi Iesu,  verclaert met XXXV. Bemerkinghe alles getrocken wt de H. Scrifture, HH. Vaders, ende kerckelijcke historie, tweede druk, t’Antwerpen by Cornelis Woons 1654, 8o.

47. Duijffie en Willemeyntie door Boetius a Bolswaerde, 8o, Antw. 1638. [9]

Boetius a Bolswert, Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie, tot haren beminden binnen Ierusalem, haerlieder teghenspoet, belet ende eynde. Beschreven ende met sin-spelende beelden wtghegheven, T’Antwerpen by Hendrick Aertssens 1638, 8o.

48. De geestelijcken dormter,  door Vinct Hensberch, 8o, Antw. 1626. [9]

Vincent Hensbergh (dominicaan), Den geesteliicken dormter, berijpende XLVI cellekens der passien Christi, t’Antwerpen by Hendrick Aertsen 1626, 8o.

49. Christelycke Onderwijser, door Philis Oueterman, 8o, Antw. 1637 [9]

Philippe d’Outreman S.J., Iacobus van Dam S.J., Den christeliicken onder-wiiser oft De maniere van christelijck te leven [vertaald uit het Frans], T’Hantwerpen by Jan Cnobbaert 1637, 8o.

50. ’T Leven van Catharina Daniels, eertijts huysvrouwe van Anselmus van den Cruijce, 8o, Antw. 1647. [6]

Franciscus de Smidt S.J., Doorluchtich ende stichtich leven van iovffr. Catharina Daneels, t’haren over-lijden religieuse in ’t clooster van den Annuntiaten tot Loven, eertijds huysvrouwe van den Eerw. Heer Anselmus vanden Cruyce, t’sijnen over-lijden priester der Societeyt Iesu. Naer dat sy 31 jaeren in den houwelijcken staet gheleeft hebbende met ghemeyne consente de wereldt hadden verlaeten, t’Antwerpen by Cornelis Woons 1647, 8o.

51. Spiegel van de Godtvruchtige huyshouder door P. Andreas de Boeije, 8o, Antw. 1645. [9]

Andreas de Boeye S.J., Spigel van eenen Godtvruchtigen huyshouder, T’Antwerpen by Hendrick Aertssens 1645, 8o.

52. Wonderlyke leven etc. van P. Bernardus Colnagus, door P. Johannis Paulinius, 8o, Antw. 1666. [6]

Joannes Paullinus S.J., Dorotheus Loeffius S.J., Wonderlyck leven ende deughden van P. Bernardus Colnagus priester ende predicant der Societeyt Jesu, T’Antwerpen by Michiel Cnobbaert 1666, 8o.

53. Der papen doot stuijpen off proces perdu van Mr. Guyl.s de Lantsheere, Jesu-Wijd tot Antwerpen in de sake van Heyltgen Iacobs, Speckverkoopster […] door Jac. Laurentius, predicant tot Amsterdam, 8o, Amsterdam 1634. [12]

Jacobus Laurentius, Der papen dood-stuypen, ofte Proces perdu, van mr. Guilelmus de Lands-heere, Amsteldam, voor H. Laurensz. [colofon: Ter Goude, by Willem vander Hoeve] 1643, 8o.

54. Het mergh der Zielen, door Johannes Thaulerus, Antw. 1634. [9]

Ioannes Taulerus (dominicaan), Anthonis van Hemert, Dat merch der zielen oft van volcomenheyt alder deuchden. Een zeer innich ende devoot boecxken, waerin meer wort ghetreft den gront der zielen, dan den uytwendighen schijn, T’Antwerpen by Hendrick Aertssens 1634, 8o.

55. Fasciculus Myrre, 12o, Antw. [9]

Fasciculus myrre. Dit is een sonderlinge devote materie van die passie ons heeren Jesu Christi, geheeten dat busselkijn oft dat bondelken van myrre, vergadert van eenen geesteliken ende seer verlichten broeder van die minrebroedersoorden van die familie der observanten in die provincie van Colen (…) Antwerpen. [Er zijn vele Antwerpse drukken van dit populaire devote werkje bekend; allemaal in kwarto; de exacte editie kan daardoor niet geïdentificeerd worden]

56. Onderwijs tot een devoot, godtvruchtich leven door Franciscus de Zales, 12o, Antw. [9]

Franciscus de Sales S.J. , A[driaen] v[an] M[eerbeeck], Aen-leydinghe oft onderwijs tot een devoot Godtvruchtigh leven [vertaald], t’Hantwerpen by Hendrick Aertssens 1644, 12o. [Er zijn meerdere Antwerpse edities bekend; omdat er veel meer drukken van Hendrick Aertssens in deze bibliotheek zitten, lijkt dit de meest waarschijnlijke]

57. Paradijs der geestelycken en kerckelyke Lofsangen door Salomon Theodotius, 12o, Antw. 1638. [9]

Salomon Theodotius, Het paradys der gheestelycke en kerckelycke lof-sangen op de principaelste feest-daghen des gheheelen jaers [vierde druk] t’Antwerpen by Hendrick Aertsens 1638, 12o.

58. Den bloedigen bruydegom, door Michiel Sachmoorter, 12o, Antw. 1648. [9]

Michiel Zachmoorter, Sponsus sanguinum. Den bloedigen bruydegom, vertoont in XX meditatien, Antwerpen 1648, 12o. [Diverse Antwerpse uitgaven bekend vanaf 1623; geen getraceerd in dit formaat en uit dit jaar]

59. Het cabinet der gebeden door Franc. Costerus, Antw. 1627. [9]

Franciscus Costerus S.J., Het cabinet der ghebeden. Nu byghevoeght de Ghetyden van onbevlecte Ontfanghenisse der reyner Maghet, T’Antwerpen by Hendrick Arienssens 1627, 12o.

60. Het Hantboeck der Soladiteyt, Antw. 1615. [9]

[Guilielmus de Pretere S.J.], Het hantboexken der sodaliteyt oft broederschap van de H. Maeghet Maria. Inghestelt in de Societeyt Iesu, T’Hantwerpen by Hieron. Verdussen 1615, 12o.

61. Den naecte Geus door Christ. Christiani van der Steen, Antw. 1641. [12]

Christianus Christiani vander Steen, Den naeckten geus, ontbloot van alle heylighe Schriftuer, die met eenen in ’t kort bewijst dat alle de uytlegginghen, consequentien of vervolgen, die de nieu-gesinde uyt de H. Schrifture maken, niet machtich noch bestandt en zijn om hun gheloof of salicheyt daer op te grontvesten, t’Antwerpen by Hendrick Aertssens 1641, 12o.

62. Den Spiegel van philothea, door Aegidius Gerardi, 16o, Antw. 1646. [9]

Aegidius Gheeraerdts S.J., Den spieghel van Philothea, ende der godtvruchtighe zielen, te Antwerpen by de weduwe van I. Cnobbaert 1646, 12o.

63. Vierslach der Goddelycke Lieffde door P. Franciscus de Smit, Antw. 1641. [9]

Lodovicus Blosius A.S.B., Franciscus de Smidt S.J., Vierslagh der goddelycker liefden getrocken wt de boecken van den weerd. Lud. Blosius, [vertaald] TAntwerpen by Heyndrick Aertsens 1641, 24o.

64. ’T Leven van Alphonsus Rodrigues door P. Ludov. Jacoby, Antw. 1659. [6]

Lodovicus Iacobi S.J., Leven, doorluchtighe deughden ende Godtvruchtighe oeffeninghen van Alphonsus Rodrigues, coadiuteur der Societeyt Jesu, T’Antwerpen by Arnout van Brakel, 1659, 8o.

65. Verhael van ‘tgeen in ’t jaer 1649 bij de P.P. Jesuiten is gedaen in Japonis etc. door P. Fransci. de Smit, Antw. 1657. [8]

Fransciscus de Smidt S.J., Verhael van ‘tgeen in ’t jaer 1649, gheschiet is in de rycken daer de patres der Societeyt Jesu van Japonien het H. Evangelie vercondighen [vertaald uit het Frans], t’Antwerpen by Cornelis Woons 1657, 12o.

66. Kort verhael van ’t leven van St. Franci. Xaverius, Brussel, 1660. [6]

Francisco Szorzia S.J., Philippe François Taisne S.J., Kort verhael van het leven van den H. Franciscus Xaverius, grooten apostel van Indien ende Japonien, seer wonderbaer in wercken ende geduerighe mirakelen: namentlyck in ’t verwecken van twee-en-vyftigh dooden, Tot Brussel by Jan Mommaert 1660, 12o.

67. Godtvruchtige practyck om devotie te verwecken, door V.L.B.S.I., Antw. 1650. [9]

V.L.B.S.I. [Vincent le Boucq S.J.], Godtvruchtighe pracktycken om devotie te verwecken ende t’onderhouden, voor alle daeghen ende de principaelste feestdaghen des iaers, [5de druk] T’Antwerpen by de Weduwe van C.ornelis Woons, 1650, 24o.

68. Wyser Leytsman ten Hemel, door Joh. Bona, Antw. 1664. [9]

Johannes Bona O.Cisterciensis, De wyse leids-man ten hemel: door de grondigste lessen der H. Oud-Vaderen en beroemde philosophen [vertaald uit het Latijn], t’Antwerpen voor Philippus van Eyck 1664, 12o.

69. Het Catholycke Hantboeckie der Waerheijt, door Josepho Malvaleto, 24o, Antw. 1634. [12]

[Niet getraceerd]

70. Schatcamer Christy van d’aelmoesen, door P. Hieremias Drexelius, Antw. 1641. [9]

Jeremias Drexelius S.J., Schatcamer Christi van[de] aelmoesse, T’antwerpen by de weduwe van Ioan Cnobbart 1641, 24o.

71. De Godtvruchtige tytverdryver [sic!], door F. de Smit, 1652. [9]

Franciscus de Smidt S.J., Godt-vrugtighe tydt-verdeylinghe oft gheestelycke oeffeninghen, door dewelcke men lichtelyck ende sekerlyck het opperste goedt kan vercryghen, T’Antwerpen by Franchoys Fickaert 1652, 24o.

72. De Minnesuchten van St. Augusteyn, Antw. 1639. [9]

Aurelius Augustinus, Petrus de Wagemaker [vert., augustijn], De minne-suchten van S. Augustyn, onlangs ghevonden in de Vaticaensche boeckschatten, t’Antwerpen by Hendrick Aertssens, 24o.

73. Den prickel des berous, door Joh. a Jesu Maria. [9]

[Niet getraceerd; Johannes a Jesu Maria (1564-1615) was Generaal van de Ongeschoeide Karmelieten]

74. Lichte practijck tot d’opperste volmaecktheyt door Achillis Gagliardi, Antw. 1663. [9]

Achille Gagliardi S.J., Lichte practyke voor alle christene sielen om te gheraken tot de opperste volmaecktheyt ende haer eenigh eynde, T’Antwerpen by Michiel Cnobbaert 1663, 12o.

75. Cabinetien der Devotien, Antw. 1647. [9]

[Editie niet getraceerd; mogelijk: J.C., Cabinet der devotien vol schoone godtvruchtighe oeffeninghen, ghebeden, seven psalmen ende litanien. Bedeylt op de seven daghen van de weke, [IHS] Antwerpse edities uit 1634, 1658, 1683, 1687]

76. Inwendige en uijtwendige oeffeningen der Deuchden, door P. Blasius Palma etc., Antw. 1636 [9]

Blasius de Palma S.J., Inwendighe ende uutwendighe oeffeninghen der deughden voor de christelycke zielen, Antwerpen by Cornelis Woons 1655, 24o [editie 1636 niet getraceerd]

77. Samenspraeck tussen Christus ende Godtminnende Zielen door P. Gaspar de la Figuera, Antw. 1652. [9]

Gaspar de la Fuguaera S.J., ‘tSamenspraecken tusschen Jesus Christus en de Godt-minnende siel [vertaald uit het Spaans], t’Antwerpen by Cornelis Woons [1671], 24o.

Geestelycke Boecken

in andere talen

78. Le merveills d’Lamour divini, par le Sr. de lafevre, t’Brussel 1633. [9]

[Niet getraceerd]

79. Institutis Catolica, per Johannem Grepperum, 8o, Collius 1550. [11]

[Niet getraceerd]

80. Viridiarum Marianum per Vinc. Hensberch, 8o, Antw. 1615. [9]

Vincent Hensberch [dominicaan], Viridarium  Marianum septemplici rosario, varijs exercitijs, exemplis ut plantationibus peramœnum: in gratiam et usum cultorum Deiparæ Mariæ concinnatum, Antverpiæ apud Gasparem Bellerum 1615, 12o.

81. Revetianij apologitici pro scismate contra votum pacis facti discussio, 8o, Irenopoli, 1645. [14]

André Rivet, Hugo de Groot, Revetiani apologetici, pro schismate contra votum pacis facti, discussion, Irenipoli [Amsterdam] Apud Hesychium Candidum 1645, 8o.

82. Johannis Ludovici a Vivis excitationes animum in Deum, 12o, Basilea, 1618. [9]

Juan Luis Vives, Excitationes animi in Deum, Basilea [diverse edities bekend, niet uit 1618], 12o.

Wereltse Boecken

83. Jacob Catzij, Sileyns Alcibiadis, emblemata t’Amster., 1618. [14]

Jacob Cats, Silenus Alcibiadis, sive Proteus, Ex officina Johannis Hellenij, Middelburg 1618, 4o. [tweede druk is uit 1619 en in Amsterdam gedrukt door Willem Jansz. Blaeu]

84. Trouringh met de proeffsteen door deselve, 4o, Dordrecht 1637. [14]

Jacob Cats, ‘sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trou-ringh, met den proef-steen van den selven, Dordrecht, voor Hendrick van Esch, Dordrecht 1637, 4o.

85. Houwelyck door deselve, 4o, Cleve 1628. [14]

Jacob Cats, Houwelyck. Dat is de gantsche gheleghentheyt des echten staets, Cleve by Gersrdus Versteghen 1628, 4o.

86. Jan vander Veens Adams appel, 8o, Amsterd. 1663 [14]

Jan vander Veen, Zinne-beelden, oft Adams appel, Amsterdam voor Michiel de Groot [colofon: Kampen by Gerrit van der Tollen] 1663, 8o.

87. Les metamorphoses d’Ovide, 12o, Rouen 1613. [13]

Ovidius, Les Methamorphoses. De nouveau traduites, Rouen, chez Theodore Reinsart, 1613, 12o.

88. Le secretairis francois, 12o, Rouen 1607. [14]

89. Verscheijde gedane Reysen in een bant, 16o, Peort? 1652 [14]

90. Vita humana proscenimus in 6 persona Gusman Alfrancij, per Caspari Ens, 12o, Dantisci 1652. [14]

Casparus Ens, Vitae humanae proscenium, in quo sub persona Gusmani Alfaracii virtutes et vita, Dantzig 1652, 12o.

91. Hieronimi Cordani, Proxenetica seu de prudentia civili, 12o, Lugd. Batav. 1627. [14]

Hieronymus Cordanus, proxeneta seu de Prudentia civili, ex officina Elzeviriana 1627, 12o.

92. Historie van de graeffelyke regeringe in Hollant etc. in 12o. [14]

V.H. [Johan of Pieter de la Court], Historie der gravelyke regering in Holland, s.l., s.a. [1662], 12o.

93. Consideratien van staet off politiecke weeghschael door V.H., Amst. 1662, in 12o. [14]

V.H. [Johan of Pierter de la Court], Consideratien van staat, ofte Politike weeg-schaal, [5de druk] Amsterdam by Joan Cyprianus van der Gracht., 12o.

Een partye oude off kleyne devotij boeckis.

Een partye ingenaeyde ende andere controversis boeckies

Een partije boecken van reysen als anders.

94. Corpus Iuris glossarium, 6 volum, fol., Aurelia 1625. [14]

956. Item. Band 2 [14]

96. Item. Band 3 [14]

97. Item. Band 4 [14]

98. Item. Band 5 [14]

99. Item. Band 6 [14]

Corpus Iuris Civilis Iustiniaenei Cum Commentariis Accursii, Scholiis Contii, Et D. Gothofredi Lucubrationibus ad Accursium … Tomus primus continens Digestum Vetus : Corpus juris civilis cum commentariis Accursii, scholiis Contii et Gothofredi lucubrationibus ad Accursium. Accesserunt Jai. Cujacii. Paratitla etc. Aureliae [Orléans] 1625.

100. Titus Livius Iani Gruteri, fol., Paris 1625. [13]

Ianus Gruterus, Titus Livius, Patavini Historicum Romanorum principis libri omnes superstites; recogniti pridem et emendati ad manuscriptorum codicum Fuldensium Moguntinensium & Coloniensium fidem, Parisiis apud Societatem Minimam 1625, fol.

101. ‘T vadersboeck door Herib. Rosweydus, fol. Antw. 1617. [6]

Heribertus, Rosweydus S.J., ’t Vaders boeck. ’t Leven ende spreucken der vaderen, t’Antwerpen by Hieronymus Verdussen 1617, fol.

102. De Justitia et Iure, Johannes Wiggers, fol. Lova 1639. [14]

Johannes Wiggers, Commentaria de jure et Justitia caeterisque virtutibus cardinalibus, cum annexis de quibus tractat divus Thomas, Lovanii [Leuven] apud Corn. Coenestenium & Joannem Oliverium 1639, fol.

103. De veltbouw offte lantwinninge door Kaerle Stevens etc, fol. Amst. 1622. [14]

Kaerle Stevens, Melchior Sebisch, De veltbouw ofte lant-winninghe: inhoudende eene rechte wel bestellinge eenes hofs te bouwen, t’Amsterdam by Michiel Colijn 1622, fol.

104. Les Etats Empires et principautés du monde, 4o, a Rouen 1633. [14]

P. Davity, Les Estats, empires, royaumes, et principautez du monde, representez par l’ordre, naïfve et veritable description des pays, moeurs des peuples, forces, richesses, gouvernemens, religion, princes, magistrats, & souverains [alleen editie uit 1625 gevonden]

105. Les essais de Michel sing[eur]r de Montaigne, Paris 1625, 4o. [14]

Michel, seigneur de Montaigne, Les Essais, Paris 1625, 4o. [diverse edities]

106. L’Historie de la Maicanse [sic!] progres of decadence de E. Heresie par Florimond de Reymond, a Rouen, 4o, 1629. [8]

Florimond de Raemond, L’Histoire de la naissance, progrez et décadence de l’hérésie de ce siècle, Rouen by Pierre de la Motte 1629, 4o.

107. Histoire de la guerre de Flandre du Cardinael Bentivoglio, 4o, Paris 1634. [14]

Guido Bentivoglio, Antoine Oudin (vert.), Histoire de la guerre de Flandre, Paris chez Antoine de Sommaville, 4o.

108. Instructie voor de Hove van Hollant, 4o, Hag. 1629. [14]

D’instructie vanden Hove van hollandt, Zeelandt, ende Vrieslandt, ’s Gravenhage wed. en erfg. H.J. van Wouw 1629, 4o.

109. Jacobi Coorn, Rerum Judicatorium observations eiusdem Concilia, Hag. Com. 1633. [14]

Jacob Gerritsz. Coren, Observationes rerum iudicatarum eiusdem Concilia quædam, Hagæ-comitis apud Arnoldum Meuris 1633, 4o.

110. Publii Virgilii Maronis opera, Johanni a Meijden, 8o, Francoff 1629. [13]

Virgilii Maronis (Publii), opera omnia, Francoff. J. à Meyen 1629, 8o.

111. Johan vande Sande, Gewysde saecken, Leeuwarden, 4o, 1634. [14]

Johan vande Sande, Vyff boecken der gewysder saecken voor den Hove van Vries-land [vertaald uit het Latijn] Leeuwarden by Hans Willemsz Coopman 1638, 4o. [geen editie uit 1634 bekend]

112. Decisione posthumæ Curiae provincialis Trajectinae per Wilhelmis Radelandus, 4o, Traject. 1637. [14]

Wilhelmus Radelantius, Decisiones posthumæ Cuiræ Provincialis Traiectinæ, Traiecti, apud Jan Doorn, 4o, 1637.

113. L’Astrix (?) premier partis, 8o, Paris 1630. [14]

114. Beschryvinge vande Nederlanden, door Louis Guiciardini, T’Arnh. 1617. [14]

Lodovico Guicciardini, , Beschryvinghe van alle de Neder-landen, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, Arnhem by Joannes Jansonius 1617, obl.

115. Exctractum Catholicum, door Peregrinus Amstelius, 8o, Antw. 1640. [12]

Peregrinus Amstelius [= Augustijn van Teylingen, S.J.], Extractum Catholicum, vervanghende eenighe vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, Tot Antwerpen by de weduwe van Ian Cnobbaerts 1640, 8o.

116. Hugo Grotij, Inleidinge tot de Holl. Rechtsgeleertheyt, 4o, Haerlem 1639. [14]

Hugo de Groot, Inleydinghe tot de Hollandsche rechts-gheleerdheydt, te Haarlem by Adriaen Roman 1639, 4o.

117. Petrus Peckius de Testamentis, Col. Ag. 1627. [14]

Petrus Peckius, Tractatus de Testamentis coniugum, Coloniæ Agrippinæ apud Ioannes Kinckius 1627, 8o.

118. Damhouwer, Pactycke Civiel ende Crimineel, 2 banden, 4o en 8o, 1628. [14]

Joost de Damhouder, Practycke. In criminele saecken, te Rotterdam by J. van Waesberghe de Ionge 1628, 8o.

119. Damhouwer, Pactycke Civiel ende Crimineel, 2 banden, 4o en 8o, 1628. [14]

Joost de Damhouder, Practycke in civile saecken, seer nut, profijtelyck ende nodigh allen schouten, borghemeesteren, magistraten ende andere rechteren [vertaald uit het Latijn] ’s Gravenhage, by de weduwe en erven van H. v. Wouw 1626, 4o.

120. Philippus Mattheus de Rebus Creditis, 8o, Marpurgi 1636. [13]

Philipp Mathaeus, I libri XII Pandect. Tit. I. qui est de rebus creditis etc. Commentarius: cum indice rerum et verborum, Marpurgi, [alleen Marburgse uitgave uit 1609 getraceerd] 

121. Les Oeuvres de Theophile premier parti, a Paris, 8o, 1636. [13]

Les oeuvres de Theophile. Premiere partie. Contenant l’immortalité de l’ame, avec plusieurs autres pieces, Rouen Louis et Daniel Laudet, Jacques Hollant, J. Viret, Philippe Jouenne 1636, 8o. [of editie uit hetzelfde jaar, Rouen, chez Jean de la Mare]

122. Le Geux ou la vie de Gusman de Alpharance, 8o, Rouen 1632. [14]

Mareo Alemán, Le gueux, ou la vie de Gozman d’Alfarache: image de la vie hunaine, en laquelle toutes les fourbes & toetes les meschancetez qui se pratiquent dans le monde sont plaisamment & utilement de scopuuuertes, a Rouen chez Iean de la Mare, 1632, 8o.

123. M. Tulli Ciceraris, Epistolæ familiar, pauli manitii, 8o, Hardervi 1518. [13]

Paulus Manutius, Marcus Tullius Cicero, Epistolæ familiars, Harderwijk 1518 (?). [Het jaartal moet fout zijn, want het werk is van midden zestiende eeuw; ook is er geen Harderwijkse editie van dit werk bekend]

124. Bernardi Schotani, Examen Iuridicum, Amst., 8o, 1643. [14]

Bernhardus Schotanus, Examen iuridicum, Amstelodami ex officina Joannis Jansonii 1643, 8o.

125. C. Julii Caesarius, Commentarii, 8o, Antw. 1551. [13]

C. Julius Ceasar, Commentarii de Bello Gallico, Antwerpen 1551, 8o [Geen Antwerpse editie uit dit jaar getraceerd]

126. Ordonnantien en decreten van ‘t H. Concilie van Trente, 8o, Antw. 1650. [11]

Ordonnantien ende decreten van den H. concilie generael, ghehouden tot Trenten, t’Antwerpen uyt de Plantijnse druckery, anno 1650, 8o.

127. Historie van Eduart van Jorck en Hendrick van Lanckastre, 8o, ’s Gravenh[age] 1633. [14]

[Geen exemplaar getraceerd]

128. Meditationes par P. Louis du Pont, 12o, a Paris, 1630 [9]

Louis du Pont (Luis de la Puente) S.J., Méditations sur les mystères de la foy, Paris 1630, 12o. [Geen editie uit dit jaar getraceerd]

129. Famianus Strada de Belle Belgicori prima, in 12o, Antw. 1636 [14]

Famiano Strada S.J., De belo belgico decas prima ab excessu Caroli V usque ad initia praefecturae Alexandri Farnesii, Antverpiae typis Joannis Cnobbari 1636, 12o.

130. Famianus Strada de Belle Belgicori prima, in 16o, Roma 1640 [14]

Famiano Strada S.J., De belo belgico decas prima ab excessu Caroli V usque ad initia praefecturae Alexandri Farnesii, Romae Hermanni Scheus 1640, 160.

131. Claudianis, 12o, Antw. 1622. [13]

Theodorus Pulmannus, Ant. Del-rio, Cl. Claudianus, diligentiâ & fide summâ, ė vetutis codicibus restitutus, Antverpiæ apud Hieronymus Verdussium 1622, 12o.

132. Itenirarium Abrah. Golnitzl, Lugd. Bat. 16o, 1631. [14]

Abraham Gölnitzl, Itinerarium Belgico-Gallicum. Ulysses belgico-gallicum fidus tibi dax et Archates per belgium, Hispan Regnum Galliae, Ducat Sabaudiae, Turinum usque pedemonti… Lugduni Batavorum, Elzevier, 1631, in-16.

133. M. Accii Plautii Commediæ, 24o, Amst. 1619. [13]

M. Accii, Plauti Comoediæ superst. XX. Ad doctissim. virorum editions repraesentatae, Amsterodami apud Guili Ianssonium 1619, 24o.

134. Medicina Salernitana, 16o, Geneva 1639. [14]

Johannes Curio, Medicina Salernitana, id est conservandæ bonæ valetudinis præcepta. Cum luculenta succincta Arnoldi Villanovani … exegesi. [Geneefse editie uit 1599; geen editie uit 1639 getraceerd]

Item en partije schoolboecken

Een boecke cas.

                                                                       =======-

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *