RECONSTRUCTIE BIBLIOTHEEK JEZUÏETENSTATIE GOUDA (1610-1614)

72 titels

Categorieën

 1. Theologie, Bijbelcommentaren – Interpretes scripture (4)
 2. Kerkvaders – Patres (5)
 3. Preekvoorbeelden (homiletiek) – Homilistæ (26)
 4. Pastorale praktijk – (2)
 5. Catechismus, schoolboeken – Catechien  (2)
 6. Heiligenlevens/martelarenboeken – (1)
 7. Jodendom (0)
 8. Kerkgeschiedenis (1)
 9. Devotie Pii (6)
 10. Kloppenboeken – (0)
 11. Kerkrecht, orderegels – Juristæ (2)
 12. Controverse-literatuur (polemica) – Controversia (14)
 13. Klassieke auteurs, woordenboeken, bibliografieën – Libraria (2)
 14. Wereldse boeken (recht, filosofie, wiskunde, dichtbundels, emblemata, vuurwerk) – Varii / Sine clasibus (1)
 15. Heilige boeken (bijbels, missalen) – Sacra (6)

Reguliere auteurs:

Jezuïet: (24), Franciscaan: (4), Dominicaan: (2), Oratoriaan (1), Carmeliet: (0), Premonstatenzer – (0), Benedictijn – (0), Regulieren/Augustijn (1) Cistercienser (0), Kapucijner:  (0) Karthuizer: (1) Totaal: 33 titels geschreven door regulieren 45,8%

Van die reguliere geschriften is:       72,2% geschreven door jezuïeten

                                                                 12,1% geschreven door franciscanen

                                                                   6,0% geschreven door dominicanen

Plaats van uitgave

Te weinig info om exacte edities te bepalen; aantal Keulse drukken lijkt groter geweest dan Antwerpse. Bovendien de nodige werken die in Frankrijk (Parijs, Lyon) gedrukt zijn. Amper drukken uit de Noordelijke Nederlanden

Formaten:

Folio (8), Kwarto (15), Octavo (32), Duodecimo (1), Sedecimo (8), 24mo (0), Onbekend (8)

Afkortingen: Cor.rub[ens] = rood leer Cor.nig[ide] = zwart leer

Bron: Rijksarchief Antwerpen: Inventaris van het archief van de Nederduitse provincie der jezuïeten (provincia Belgica), nr. 3002.

GOUDA

4 augustus 1614

Sine classibus

1. Aristophani comediæ gner. 8, cor.rig. 13

Aristophanes, Comediæ [talrijke edities]

2. Lexicon græco-Latinum, fol. cor.rub. 13

Grieks-Latijns Lexicon [talrijke edities]

3. Florimond de Remond de la naissance et progres d’Heresie tom. duo, 8, perg. 8

Florimond de Remond, L’histoire de la naissance, progrès, et decadence de l’heresie de ce siecle, Paris, Chez la veuve G. de la Nove 1610, 8o. [of edities 1605, 1610, 1611]

[tussengevoegde tekst] Hic moneo ne minetur de va libros hic aliquos qui forte multis mutiles udeantur multi sum exijs donati sunt non a nostris empli [Hier waarschuw ik u om enkele van de boeken hier niet te gebruiken, die door velen kunnen worden misbruikt?]

(….)

       Een houten case om boecken in te stellen        

Sacra

4. Missale Romanum, iii fol. cor.rig 15

5. Pastorale Mechlinense in 4o, cor.nig 5

Lodewijk Makeblyde S.J., Catechismus dat is: De christeliicke leeringhe ghedeylt in neghen-en-viertich lessen voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Artsbischdom van Mechelen achtervolghende d’ordinantie van het Concilie provinciael ghehouden aldaer anno 1607, tot Gent by Ian van den Steene, 1607, 4o. [of editie: Mechelen : voor H. Beekman, G. Tielenburg en T. Crajenschot, [1611]

6. Brevarius Romanum, 16. cor.nig  15

Libraria

7. Biblia in 8 cor[ium] rub 15

8. Item in folio panio cor.nig. 15

9. Novum Testum, in 16 cor.nig. 15

10 Pentateuchus cum glossa ordinaria in fol. cor.rub. 15

Patres

11. D’August sermons in fol. cor.rub. 2

12. Chrystost in d. Pauli ep[isto]lae tom i. duo 8 cor.nig 2

13. D’Ambros in epi[sto]lae d’Pauli 2

14. D’Cypriani opera, 8, cor rub. 2

15. Conulionum 4. gra.lue tom I fol. cor.rub. 2

Interpretes scripture

16. Jansenij, Concordiæ Ec[cles]iæ summaries 16. cor.nig 1

Cornelius Jansenius [seculier; bisschop], Concordia evangelica in qua, præterquam quod suo loco pronuntur quæ evangelist non servato recesent ordine, etiam nullius verbum aliquod omittitur, cum tribus indicibus et ejusdem concordiæ ratione, Antwerpen typis Ameet Tavernier, apud Jean Bellère 1558, 12o. [of editie 1549, 8o; 1572 (colophon 1571), 1576 derde druk (Omnia jam tertio renata) door Pierre Landry in Lyons 1589, 1590 en 1597. Ook nog editie in 1612 (1613).

17. Jo[hann]is Servij, apparatus ev[angeli]cus 4. perg. 1

Johannes de la Haye Servius S.J., Apparatus Evangelicus, quo ea disquiruntur et illustrantur, qua de Evangelio et Evangelist possunt disputari, Duaci, ex typ. L. Kellami 1611, 4o.

18. Salmeron, parabelæ 4. perg. // 3

Alfonso Salmerón S.J., Sermones in parabolos evangelicas totius anni: adiecta auctoris vita, et indicibus copisissiis, Antverpiæ ex officina Petri Belleri 1600, 4o

19. Bassadij, Concord. Ev[ange]liæ tom 4. fol. cor.rub 1

20. D’Haymo in ep[isto]las  d’Pauli 8. cor.rub 1

Haymo episcopi Halberstattensis, in epistolas pauli homiliae vetus [diverse edities vanaf 1519]

Controversia

21. Bellarminus, tres tomi, cor.rub. 12

Robertus Bellarminus S.J., Disputationis de controversiis christianæ fidei adversus huius temporis hæreticos, 3 dln. [eerste drukken van 1586, 1588 en 1593. Eerste volledige editie verscheen in Venetië in 1596. Basis voor talrijke drukken]

22. Martini Becani, opusculæ duo tomi 4. perg. 12

Martinus Becanus S.J., Opuscula Theologica, Parisiis apud Ioannem Petit-Pas 1633, 4o.

23. Eiusdem privilegia calvinis, 8. perg. 12

Martinus Becanus S.J.,  Privilegia Calvinistarum, Moguntiæ ex officina Ioannis Albini 1612, 8o. [of een van de andere edities]

24. Costeri enchiridion 8. perg. 12

Franciscus Costerus S.J., Enchiridion controversiarum nostril temporis de religione, Coloniæ Agrippinæ in officina Birckmanica, sumptibus Herm. Mylii Birck 1608, 8o [of een van de vele andere edities]

25. Eckij enchiridion 16. cor.nig 12

Ioannes Eckius [seculier], Enchiridion locorum communium adversus Lutherum, et alios hostes eccleciae, Parisiis apud Joannem Ruellium 1572, 16o [of een van de eerdere edities]

26. Stanislaj Hosij confessio catholica fide 12

Stanislaus Hosius [seculier], Confessio fidei catholicae christiana, Dilingæ 1557, 8o [of latere editie]

27. Eiusdem propugnatio fide catholiæ 8. cor.nig 12

Stanislaus Hosius [seculier], Verae, christianae, catholicaeque doctrinae solida propugnatio, Antverpiae Joannes Steelsius 1559, 8o. [of latere editie]

28. Tegengif tegen Aldegonde 12

N.N. Preservatijf oft tegenvergift tegen den bloedigen ende fenijnigen raedt van Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, vervaten in een seecker boeck by hem aen het lichte gebracht, tegen de geestelicke yveraers, die hy noemt geestdrijvers in zijn taele: gedicht antwoordicher wijse door een duyts Edelman, gheneghen tot vrede, ende liefhebber der Nederlantsche vryheyt. [titel alleen bekend door weerlegging door Aldegonde, gedrukt in Leiden bij Jan Paedts in 1599]

29. Postillon van den Roskam duode. Jans 12

Divoda Iansen van Heylighen-stadt [= Johannes David, S.J.], Postillon van den roskam der vermomder eselinne van Willem Teelinck, t’Handtwerpen by Ioach. Trognesius 1611, 8o.

30. Lessij que fides capessenda 8. perg. 4

Leonardus Lessius S.J., Quæ fides et religio sit capessenda, consultation, Officina Plantiniana, apud viduam & filios Moreti 1614, 8o.

31. Corte antwoorde op de gewichtigste questien ons geloofs 16. perg. 12

32. Stapletonii catholicus 8. perg. 12

Thomas Stapleton S.J., Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum contra hæreticos, nostri temporis. Super evangelia totius anni tam dominicalia, Coloniæ Agrippinæ in officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylii, 1594, 8o.

33. P. Valentia Analysis fide cathol. 4. perg. 12

Gregorius de Valencia S.J., Analysis Fidei catholicae. Hoc est ratio methodica eam in universum fidem ex certis principiis tobandi, quam dancta Romana Ecclesia, adversus multiplices sectariorum errores, Ingolstadii ex officina Davidis Sartoprii 1585, 4o.

34. Thesaurus catholicus Judoci Coccij tomi duo fol. cor.rubr. 12

Jodocus Coccius S.J., Thesaurus catholicus, in qua controversiae fidei, Coloniæ Agrippinæ ex officina Arnoldi Quentelij, 2dln., fol.

35. Judoci Lorichij thesaurus novus utriusq. Theologiæ judiciae et practica fol. cor.rub. 12

Jodocus Lorichius, Thesaurus novus utriusque theologiæ practicæ, Friburgi Brisgoiæ excudebat Martinus Böckler, 1609, 4o.

Homilistæ et qua alludunt

36. Stanislai Grodicij conciones sex tomi 8. perg. 3

Stanislaus Grodicius S.J. [Stanislaw Grodzicki], Quadrupartitae Conciones, Coloniae Aggrippinae apud Joannem Crithium /Ingolstadii execudebat Andres Angermarius 1605-1612 (6 dln.), 8o.

37. Jacobi Schopperi concionum tom. I et 3. 8. cor.nig 3

Jacob Schöpper, Conciones in epistolas et Evangelia quae feriis sanctorum in ecclesiastica catholica, Coloniæ Agrippiniæ apud Maternum Cholinum 1570- [2 van 4 dln.], 8o.[of eerdere versie]

38. Jo[hann]is Royardi in ec[cles]ia homiliarum tom. duo 8. cor.nig pars hiemalis bis habetur 3

Johannes Royardus, Homiliæ in evangelia dominicalia iuxta literam, adiectis Homiliis in Evangeliatrium feriarium Paschalium, & totidem Pentacostalium. Pars Heymalis, Antverpiæ, in ædibus Ioannis Steelsii, 1542, 8o [of editie uit 1550)

39. Jo[hann]is busæi panarion 4. perg. 3

Johannes Busaeus S.J. [Jan Buys], Panarion. Hoc est arca medica variis Divinæ Scripturæ priscorumq partum antidotis adversus animi morbos instructa, Moguntiæ apud Ioannem Albinum 1608, 4o. [of edities uit 1611, 1612]

40. Eiusdem viridarium 4. perg. 3

Johannes Busaeus S.J. [Jan Buys], Viridarium Christianorum virtutum [edities uit 1610, 1611, 1612], 4o.

41. Abrahami bzouij polonij pancarpium protestantatis ssorum 4. perg.3

Abraham Bzouij [Abraham Bzowski, dominicaan], Sacrum pancarpium dominicale totius anni, Venetiis apud Societatem Miniman 1611 (3 dln.), 4o.

42. Justi Lanspergij in ec[cles]ia sermon et eplas ser 4. cor.albo tomi duo 3

Joannes Justus Lanspergius [kartuizer], Sermones in evangelia et epistolas.: quæ Dominicis & festis diebus in ecclesia populo proponi solent, Coloniæ Aggripinæ apud Arnoldum Quentelium 1609, 4o.

43. Stapletonij promptuarius morale 3 tomi pergameno in 8. pars hiemalis rabetur bis 3

Thomas Stapleton [seculier], Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni, pars hiemalis & pars æstiualis, 8o. [diverse edities, onder meer te Antwerpen in 1610, maar altijd in 2 delen]

44. Jo[hann]is hoofmeister commen. tomi duo 8. cor.nig 3

Johannes Hoffmeister [augustijn], Commentaria in Marcum et Lucam Evangelistas, Coloniæ apud Arnoldi Birckmanni 1572, 8o. [Geen druk in twee delen bekend]

45. Eiusdem in E[van]g[e]lia conciones tomus iii 8. cor.nigio // 3

Johannes Hoffmeister, Homiliæ in Evangelia, quae in Domicis, et aliis festis diebus leguntur per totum annum, de prædicatæ, Antveriæ Ioan. Stelsi 1570, 8. [of andere edities uit de 16de eeuw]

46. Rudolphi Ardentis Pictavi conciones in E[van]g[e]lia 4. cor.rub 3

Rudolphus Ardentis Pictavi, Concionatoris difertissimi. Homiliæ in epistolas et Evangelia Dominicalia totius anni, Coloniæ apud Arnoldum Quentelium 1604, 8o. [ook edities uit 1564, 1567, 1570, 1571, 1574; alle in octaco]

47. Gasparis Zanches, Quadragesima 8. cor.rub 3

Gaspar Sanchez S.J., Conciones in Dominicis, et feriis quadragesimæ, in quibus frequentius conciones haberi solent, Colonæ Agrippiniæ, sumptibus Antonii Hierati 1609, 8o.[of editie uit 1599, 1601, 1602, 1605, 1608 uit Venetië en andere verder weg liggende plaatsen]

48. Didaci de la Vega quadrages. 2 tomi 8. cor.rub 3

Didaci [Diego] de la Vega [franciscaan], Quadragesimales conciones à septuagesima usque ad feriam secundam resurrections, Coloniæ sumptibus Conradi Butgenij 1608-1610 (2dln.), 8o.

49. Eiusdem paradisus gloriæ 4. cor.rub 3

Didaci [Diego] de la Vega [franciscaan], Paradisus gloriae sanctorum: eorumque triumphus, conciones et exercitia pia super festa totius anni, Coloniae, apud Ioannem Crithium [Johann Crith] 1612 [of edities 1610, 1618; geen editie in kwartoformaat getraceerd; vertaald door Hendrik Paludanus]

50. Eiusdem alij duo tomi concionem 8. cor.rub.3

Didaci [Diego] de la Vega [franciscaan], Conciones et exercitia pia, super Evangelia Dominicalia totius anni, Coloniae, apud Ioannem Crithium [Johann Crith] 1610-1612 (2 dln.), 8o. [of editie 1609, 1610; vertaald door Henricus Paludanus]

51. Osorij Concionum epitome 8. perg. 3

Joannis Osorius S.J., Concionum epitome: de sanctis ecclesiæ Dei, quorum festa per totum annum in catholica ecclesia celebrantur, Coloniæ Agrippinæ officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii 1613, 8o. [of editie uit 1598 of 1599]

52. Granatensis concionum epito. 8 perg. 3

Lodovicus Granatensis S.J., Concionum in epitome redactarum, postillas & homilias in præcipua sanctorum festa continens (2dln.), Lugduni apud Claudium Morillon 1609, 8o. of editie uit Moguntiæ : excudebat Ioannes Albinus, sumptibus Ioannis Crithij, 1612, 8o. (twee delen in één band). [minder waarschijnlijk edities uit 1577, 1580  (2xPlantijn), 1585, 1587, 1589-1591 (2xPlantijn) 1592, 1598, 1599, 1604, 1610 (3xPlantijn-Moretus) 1611]

53. Pelbarthi Themaswar pomerius sermonum fol. cor.nig 3

Pelbartum de Themaswar [franciscaan], Pomerium sermonum de te[m]pore s. pars hyemalis, [pars] estualis, Hagenaw : im[pre]ssi [pro] industriu[m] Henricu[m] Gran : [Augsburg] : expe[n]sis ac sumptib[us] [pro]uidi Joannis Rynman, 12 IV 1509, fol. [of editie Hagenau, Ioannis Rynman 1504 of Paris, François Regnault 1522]

54. D’Haymonis homiliarium pars hiemali 8 cor.nig 3

D’Haymo episcopi Halberstatten[sis], Homiliarum, nunc tertio diligantissime excusarum pars heymalis, Coloniæ ex officina Eucharii Cervicorni 1534, 8o [of editie bij dezelfde drukker uit 1540].

55. Jo[hann]is feri conciones 8. cor.rub 3

Johannes Feri, Postillæ sive conciones. In Epistolas & Evangelia; quæ à Pascha usque Adventum, Dominicis diebus, in Ecclesia Christi recitantur, Antverpæ Steelsius 1558, 8o. (bewerkers: Johann Wild en Johannes Gunther) [of edtie 1560]

56. Les merveilles de la s Euch[arist]ie 8. cor.albe 3

Nicolas Coeffeteau [dominicaan], Les merveilles de la saincte eucharistie discourues et defendues contre les infidelles, Paris François Huby 1606, 8o. [of editie zelfde uitgever 1608]

57. Bessus in duicae 8. perg. 3

Petrus Bessaeus [Pierre de Besse, oratoriaan]; onduidelijk. Mogelijk deel uit serie: Conciones sive conceptus theologici ac prædicabiles, in omnes totius anni dominicas, Coloniæ Agrippinæ apud Ioannem Kinchium 1613, 8o

58. Idem d’ 4. nonisti 8. perg.3

Petrus Bessaeus [Pierre de Besse, oratoriaan]; onduidelijk. Mogelijk deel uit serie: Conciones sive conceptus theologici ac prædicabiles, in omnes totius anni dominicas, Coloniæ Agrippinæ apud Ioannem Kinchium, 1613, 8o

59. Aegidij Topiarij conciones in 8. cor.nig. 3

Aegidius Dominicus Topiarius [Gilles-Dominique van den Prieele, seculier], Conciones in Evangelia et epistolas, quae Dominicis diebus populo in ecclesia proponi solent, Coloniæ apud Arnoldum Quentelium 1607, 8o. [of Antverpiæ ex officina Christophori Plantini 1568, idem edities uit 1566, 1567, 1569, 1570, 1573, 1574, 1589 etc.; 1607 voorlopig laatste editie]

60. Bedæ conciones æstinales 8. cor.rub 3

Bedae Anglo-Saxonis presbyteri, Operum, tomus septimus, in quo Conciones, homiliæ æstinales de tempore, Coloniæ Agrippinæ sumptibus Antonii Hierati & Ioannis Gymnici 1612, 8o. [in folio-editie; geen octavo-editie getraceerd]

Juristæ Caristæ, Catechien

61. Lessus d’Justitia et Jure cor.nig 11

Leonardus Lessius S.J., De iustitia et iure, Antverpiæ ex officina Plantiniana apud Ioannem Moretum 1609, 2o. [Andere edities 1605, 1612]

62. Nanaii manuale 4. perg. 11

63. Aphorismi Sa 16. Perg. 4

Manuel Sá [S.J.], Aphorismi confessariorum ex doctorum sentenijs collecti, Coloniæ sumptibus Petri Amorfortij 1610, 16o [of: Coloniæ execudebat Ioannes Christophori 1613]

64. Cathechismus Romani 8. perg. 5

Aannemelijk dat het hier gaat om een editie van de Tridentijnse catechismus.

Pij

65. Thomas a Kempis 9

[geen titel genoemd; meest waarschijnlijk De Imitationi Christi]

66. Dionisij Carthus noviss 8. cor.nig 9

Dionysius Carthusiani [kartuizer], De quatuor homnis novissimis [vele edities]

67. Bruni meditationes de passionis 16. perg. 9

Vincentii Bruni S.J., Meditationes, de præcipius mysteriis vitae et passionis D.N. Iesu Christi, [edities van 1598, 1599, 1607, 1608]

68. Costerus de vita l. virg. 9

Franciscus Costerus S.J., De vita et laudibus deiparae Mariae Virginis meditationes quinquaginta, Coloniæ Agrippinæ apud Antonium Hierat 1600, 8o.

69. Eiusdem libelles sodal. 16. perg. 9

Franciscus Costerus S.J., Libellus sodalitatis. Het boecsken der broederschap; dat is; vijf boecken der christelijcker leeringhen, t’Antwerpen in de Plantijnsche Druckerije by Jan Moerentorf, 1604, 8o. [ook edities uit 1586, 1588, 1593, 1597, 1600, 1607, 1610]

70. La vie de Lydwine 16. perg. 6

Ian Brugman (franciscaan), La vie admirable tres-saincte et miraculeuse de madame saince Lydwine, A Douay de l’imprimerie de Baltazar Bellere 1601, 8o.

71. Speculum exemplorum 4. cor.rub 9

Ioannis Maioris S.J., Magnum speculum exemplorum ex plusquam octoginta autoribus, pietate, doctrina et antiquitate venerandi, varijsq, historijs, tractatibus & libellis excerptum, Duaci ex officina Baltazaris Belleri 1614, 4o.

Varij

72. Thiræus de locis infestis 4. perg. 14

Petrus Thyræus S.J., Dæmoniaci cum locis infestis et terriculamentis nocturnis: id est, libri tres, quibus spirituum homines obsidentium atque infestantium (…) Coloniæ Agrippinæ ex officina Materni Cholini, sumptibus Gosuini Cholini, 1604, 4o. [of editie 1598, 1599, 1602; over demonen en geesten]

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.