Fondslijst Jan Zas Hoenz (1586-1597)

1. IACOBUS BRASSICANUS COOL, Fabularum libellus. Ejusdem aliquot facetia [DM]   Goudae, typis Ioannis Sasseni Thoennii 1586, 8o, 126+[ii] p.

STCN; SAMH 512 G 88; Google Books. Drukkersmerk met zon en als randtekst “synceritate et bonitate”; in bericht aan de lezers wordt gerefereerd aan grote Gouwenaren: Cornelius Aurlius, Erasmus, Guilielmus Goudanus, Reynerus Snoy, Cornelius Schonaeus, Balduwinus Ronsaeus (Boudewijn Ronsse), Paulus Traudenius. Aan het eind een bericht van de drukker aan de lezer: “Typographus lectori S.D”, waarin het zegt: “Non a furialem Momum deligimus arbitrum hujus laboris sed ut obsequium nostrum aliqua diligentia probemus. Increpabis sicubi somniculose egerim; at scias nimia cum festinatione, tum typographici operis altissima consideratione id factum esse, quae vel centum oculis Argo imponant” (…) “Cetera lector notare non est opereprecium”. Hierin excuseert Jan Sas Hoenz zich voor gebrek aan typographische diepgang.

2. IACOBUS BRASSICANUS COOL, Isagoge sev introductio ad mortem, Goudae, ex officinâ Zasseni Hoenii anno 1587, 8o, 48p.

                                                                                    STCN; SAMH: 567 C 18:3; Google Books

3. JAN DOLETA, Wonderlijcke nieumaren wt Calabren geprophiteert int jaer 1586 dienende voor het jaer 1587. Inhoudende veel vremde ende wonderbare teeckens ende geschiedenissen die apparent staen te ghebeuren t’selve jaer. Ghetrouwelijck overgheset wt het Enghels int Nederduytsch door P. Straetman [Orn.] Ghedruckt ter Goude by Jan Zas Hoensz voor P.S. inden jare 1587, 4o, 6p.

                                                                                    STCN; Knuttel 821; Tempo Prognosticatien kregen veel kritiek van de gereformeerden en het drukken ervan werd elders – bv Delft – tegengegaan, PA

4. D.V. COORNHERT, Vande predestinatie, verkiezinghe ende verwerpinghe Godes ontwarringhe. Nut ende nodigh, om de valsche ende argherlijcke leringhe die in dezen gheleert werdt by leraars dezer tyden: streckende tot wanhoop van vele ghoedhertighen ende valsche vryheydt veler verwaande menschen, elck een tot waarschouwinghe gheschreven, Ter Goude, [gedrukt door Jan Zas Hoens] [uitgegeven] bij Pieter Symonszoon Kies int jaar 1590, 8o, 774+[xxxiv] p.

                                                                        STCN; UB Amsterdam; 411 G 8; Google Books. Toeschrijving van deze druk aan Zas Hoenz door KB; In voorwoord Coornhert verwijst hij naar zijn aanbod aan de synode van 1589 in Gouda om de discussie met de Delftse predikanten te hervatten, die zij “onbehoorlijck afgheslaghen hebben”.

5. HERMANNUS HERBERS, Bekentenisse des Gheloofs. Van verscheyden articulen der christelicker leere, welcke voor breeder verclaringhe gestelt zijn van Hermanno Herbers, dienaer des Woorts binnen der Gouda, over sekere berispingen welcke teghens zijnen wtgheghevenen boeck, gheintituleert Corte verclaringe over de woorden Pauli Rom. 2.28 Dat en is geen jode etc. van eenighe ghecommitteerde dienaers des Zuydthollandtschen Synodi (wt namen desselvigen) gheordineert ende gestelt zijn [DM] Ter Goude by Jan Zas Hoensz anno 1591, 8o, [xxx]+372 fol [=744]+[i] p.

                                                                        STCN; SAMH 524 B 7. Drukkersmerk met bekende zon en randtekst; met aan de zijkanten: “Als de son hem laet blijcken // so moet het maen-licht wijcken”. Begint met “toegheeygent brief” aan de magistraat van Gouda van Herman Herbers, ondertekend te Gouda op 11 november 1591, gevolgd door een “Sendtbrief” aan de Delftse predikant Reinier Donteclock. In de toe-eigenbrief: “ende opdat U.E. ende alle catolijcke menschen mede mogen versekert zijn, dat dit mijn gevoelen niet wat nieus zy, t’welcke niet van aenvanck soude geweest zijn”

6. [D.V. COORNHERT], Wtroedinghe van des vernufts plantinghe, draghende die verderflijcke vrucht: van datmen Gode nae zijn bevelen hier niet mogh ghehoorzamen ende hier altijdt moet zondighen. Ghevoedet door mis-bruyckte texten, welcker zin hier te recht aenghewesen wordt, Ter Goude, by Jan Zas-Hoensz, anno 1591, 8o, 36p. (?)

                                                                        STCN; SAMH 512 F 66

7. THEODORUS VOLCHARDUS COORNHERT, Defensio processus de non occidendis haereticis, contra tria capita libri 4. Politicorum I. Lipsii. Ejusque libri adversus dialogistam confutatio, Gouda, [gedrukt door Jan Sas Hoensz] ex officinâ Petri Simonis Kies, anno 1591, 8o, 88p.

                                                                        STCN; Collectie Abels. Toeschrijving aan Zas Hoensz door KB.

8. HERMANNES HERBERS, Waerachtighe beschrijvinghe aller articulen ende poincten, waermede Henric vanden Corput ende Servaes Janssoon, dienaers des Woordts binnen Dordrecht, Hermannum Herbers, haren ghewesenen mededienaer van valsche leere beschuldicht hebben: war benevens ghevoecht is Hermanni Antwoorde [Orn.] [gedrukt door Jan Zas Hoenz?] Ter Goude int jaer 1592, 8o, 26p.

                                                                        STCN; Gemeentebibliotheek Rotterdam 50 G 9:5; Google Books

9. FRANCISCUS PUCCIUS, De Christi servatoris in omnibus et singulis hominibus, quatenus homines sunt, assertio catholicam: aequitati  divinae et humanae consentanea, universae Sacrae Scripturae et Sanctorum Patrum consensu, spiritu discretionis probata, Goudae, typis Ioannis Zasseni Hoenii anno 1592, 8o, 102+[i] p.

                                                                        STCN; SAHM 524 G 1:2; Google Books Met opdracht aan paus Clemens VIII, gedateerd Gouda, juli 1592; Sepp (Geschiedkundige Nasporingen, deel 3, Leiden 1876, )p. 180: Franciscus Filidinus Puccius was een geboren Italiaan (Florence), die te Lyon de Roomsche kerk verliet, zich naar Engeland begaf en vooral te Oxford zijne zeer vrijzinnige mening verkondigde, is het meest uitvoerig door F. Socinus verhaald in een brief aan M. Radecius. Daarin is te lezen dat Puccius, na ook met Socinus betrekkingen te hebben aangeknoopt, zich hier langer hoe meer aan geestelijke dromerijen overgaf en uiteindelijk terugkeerde tot de kerk van Rome. Onbekend wie in Gouda het initiatief nam tot deze uitgave)

10. THEODORUS COORNHERT, Epitome processus de occidendis haereticis, et vi conscientiis inferfnda[!]. Inter Iustum Lipsium, politicorum auctorem anno 1589. ea asseverantem, et Theod. Coornhertium eadem refregentem, Goudae, typis Zasseni Hoenii 1592, 8o, 236 p.

                                                                        STCN; Collectie Abels. Met herkenbare ornament, nu op de laatste pagina.

11. [HIERONYMUS SAVONOROLA], uutlegginge op psalm L en psalm XXX [Gedrukt te Gouda door Jan Sas Hoensz]  Gouda 1592

Pettegree 4319

12. ORDONNANTIE opt stuck van salaris van die procureurs ofte taelmans van de vierschaer der stede van der [Gedrukt te Gouda door Jan Sas Hoensz]  Gouda 1592 , 4o

SAHM

13. THEODORUS COORNHERT, Breve documentum de congitationum observatione, et viâ proximâ quasique compendiariâ ad assequendam sui ipsius status cognitionem [DM] Goudae, tipis Sas Hoenii [1597], 8o, 22p. ?

                                                                        STCN; Cambridge Univiersity Labrary G12.74:1

14. THEODORUS VOLCHARDUS COORNHERT, Defensio processus de non occidendis haereticis, contra tria capita libri 4. Politicorum I. Lipsii. Ejusque libri adversus dialogistam confutatio. Gouda, [gedrukt door Jan Zas Hoenz] ex officinâ Petri Simonis Kies, anno 1597, 8o, 88p.

                                                                        STCN; UB Amsterdam 411 G 11:2 Google Books; exacte herdruk van editie uit 1591

15. THEODORUS COORNHERT, Epitome processus de occidendis haereticis, et vi conscientiis inferenda. Inter Iustum Lipsium, politicorum auctorem anno 1589. ea asseverantem, et Theod. Coornhertium eadem refregentem, Goudae, typis Zasseni Hoenii 1597, 8o, 236 p.

                                                                        STCN; UB Amsterdam 411 G 11:1 Exacte herdruk van editie uit 1592; maar zonder zetfout op de titelpagina.

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.