Fondslijst Lucas Kloppenburg, boekverkoper in Gouda (1694-1713)

Onderstaande fondslijst van Lucas Kloppenburg is gereconstrueerd ten behoeve van een artikel over hem in Tidinge van die Goude, dat als de 25ste aflevering van de reeks Goudana is opgenomen onder de titel “Lucas Kloppenburg. Goudse boekdrukkunst gesmoord in drank, vrouwen en schulden”, 38 (2020) 136-146.

  1. 1. CHR[ISTOPHER] PIERSON, Hollands rou-troost op de overkomst van […] Willem de III. Koning van Groot-Brittanje, Vrankrijk en Yrland. Beschermer des Geloofd [Orn. Bloemenmand] Tot Gouda, by Lucas Kloppenburgh, boekverkooper op de hoek van ’t Wystraet, in de Bybel [1695], 4o, 11p.

(Gedicht van de Goudse graveur Pierson, met dagtekening 24 mei 1695)

2. ANNA MARIA PAAUW, Op de verovering van Naamen, door sijn Brittannisse majesteit Willem de Derde. En der Bondgenooten verdere Waapenzegen, [Afbeelding: Icarus op een vogel],Ter Goude, bij Lukas Kloppenburg, boekverkooper, op den hoek van ’t Wytstraet, in den Bybel, anno 1695, 4o, [vi] p.

(Gedicht ondertekend te Gouda op 5 augustus 1695. Anna Maria Paauw (*Den Haag – Gouda 21-10-1701) was de dochter van Adriaen Paauw en Jacoba Casembroot. Ze trouwde in 1690 met glasschilder en dichter Christoffel Pierson . Van haar hand zijn er tussen 1693 en 1703 een aantal gedichten in losse uitgaven verschenen, met name gelegenheidsgedichten (bruiloftsdichten, lijkdichten, lofdichten), maar ook politieke gedichten. Ook verscheen er van haar een genealogie (over haar familie van moederskant) op rijm. Katharyne Lescailje schreef al in 1677 een lofdicht op haar werk (“Een ieder eert en prijst uw nooit volprezen dichten”). Maria Paauw schreef ook een drempeldicht voor een boek van Wibrandus de Geest, waarin ook van Lescailje een lofdicht is opgenomen). 

3. JOHANNES COLERUS, Vroome en dankbaare toehoorders memorie-boekje, aangaande leer, leeven en sterven harer in God ontslapene leeraaren, ter gelegenheid van het salig afsterven van […] Clemens van Byleveld, leeraar der Christ-Lutherse Gemeente tot Gouda, In ’t Hollandsch overgebracht van Everwijn Swidde […], [Orn. Bloemenmand] Tot Gouda, by Lucas Cloppenburg, boekverkooper op de hoek van ’t Wy-straat, in den Bybel, 1695, 4o, 24+8 p.

(Lijkpredikatie voor de 26-jarige lutherse predikant van Gouda, Clemens van Bijlevelt (16-12-1668 -23-11-1694) waarin Colerus, zelf luthers predikant in Den Haag, het beeld schetst van een herder en zijn schapen; hetzelfde thema als op het schilderij van de Van Bylevelts in de lutherse kerk van Gouda. Hij memoreert dat Van Bijlevelt amper een jaar na zijn vader overleed, die 39 jaar lang luthers predikant was in Gouda en gehuwd met Adriane van der Lijk. Clemens volgde de Latijnse School in Gouda, studeerde in Essen, Leiden en Jena. Hij begon als predikant in Hoorn, maar werd na een jaar al beroepen naar Gouda. Vertaler Swidde was luthers predikant in Monnikendam. De lijkrede wordt gevolgd door een lofdicht en grafschrift van collega Johannes Wilhelmus van Sonten. En een gedicht van Anna Maria Paauw bij een portret gemaakt door haar man Christoffel Pierson, ondertekend 5-12-1694).

4. HENRICUS VOS, Der rechtveerdigen doot en troost. Tot roem-waardige gedachtenisse van […] Johan Georg Hunslar, beroepen en ingesegent leeraar van de christelijke gemeente de onveranderde Belydenisse van Augsburg toe gedaan binnen de stad Gouda […], [Orn. Kopje met vleugels], Tot Gouda, by Lucas Klopppenburg, boekverkooper op de hoek van ’t Wy straat, in den Bybel, 1695, 4o, 28p.

(Lijkpredikatie voor de 24-jarige lutherse predikant Hunslar (1671-1695), die slechts enkele dagen na zijn inzegening overleed. Hij was net verhuisd van de grafelijke residentiestad Gehmen naar Gouda; lijkpredikatie met dezelfde opzet als die van Van Bijlvelt; eerste stichtelijke woorden, daarna biografische gegevens van de overledene. Daaruit blijkt dat ook zijn vader en grootvader predikant waren. Hij studeerde in Dortmund, Leipzig, Erfurt en Wittenberg. Van Loo veronderstelt dat Kloppenburg Vos kent vanuit de lutherse gemeente in Amsterdam (p.48-49).

5. LOUIS GABRIEL CAPELAN, Tranenvloed gestort over ’t afsterven van […] Maria Stuard, koninginne door Gods genade van Engeland, Schotland, Vrankryk en Yerland. Beschermster des Geloofs, [Orn. Bloemenmand] Tot Gouda, by Lucas Cloppenburg, boekverkooper op de hoek van ’t Wijdstraat, in den Bybel, 1695, 4o, 8p.

(Gedicht, gevolgd door een grafschrift voor Maria Stuart van L.G. Capelan; Deze in Gouda woonachtige zoon van een refugé schreef ook het grafschrift voor de Goudse regent en diplomaat Hieronymus van Beverningh).

6. CHR[ISTOPHER] PIERSON, Ter jaargedagtenis op het afsterven der Alderdoorlugtigste Majesteit Maria Stuart, Koningin van Groot-Brittanje, Vrankrijk, en Yrland, Tot Gouda, by Lucas Klopppenburg, boekverkooper op de hoek van ’t Wijdstraet, in den Bybel, 1695, fol, [i] p.

(Één bedrukt vel, met na de dichtregels een merkwaardige ‘woordpuzzel’)

7. REQUEST van het E.E. classis van Walcheren, ingelevert in de laetste Staats-vergadering, rakende de saken der Hebreen. Met het generael besluyt van de staten op het selve [Orn. Gestyleerde bloem] t’Amsterdam, by Willem de Coup, op ’t Rockin aen de Val-brug en tot Gouda, by Gouda, Lucas Kloppenburg, boeckverkoopers, 1696, 8o, 14p.

(Betreft een sekte die zich afzonderde van de gereformeerde kerk; het is aannemelijk dat het werkje niet door Kloppenburg, maar door De Coup in Amsterdam gedrukt is).

8. CATALOGUS librorum qui in officina Lucae Kloppenburg præcipui venales prostant, [Gouda, Lucas Cloppenburg, 1697], 12o

(Voorraadcatalogus van de boekwinkel van Kloppenburg)

9. BARNABAS BRISSONIUS, Commentarius in L. Dominico de spectaculis, in C. Theod. et l. omnes dies Cod. De Feriis, Goudæ, ex officiae Lukas Kloppenburg, 1697, 12o, [xxviii]+264+[xi] p. (7)

(Barnabé Brisson (1531-1591) was Frans jurist en parlementsvoorzitter. Herdruk van een veelvuldig gedrukt juridisch werk; Van Loo zegt niet vast te kunnen stellen of Kloppenburg deze “editio nova” heeft gedrukt of zijn Leidse collega Isaac Severinus, die een bijna identieke editie op de markt bracht)

10. ANNA MARIA PAAUW, Op het overlyden van […] Laurentius Lange, laatst predikant in de Luitherse gemeente tot Gouda. Als mede op de lyk-predicatie van Joannis Boeken, leraar in de gemeente der Augsburgse belydenisse tot Rotterdam, Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg, boekverkoper, 1697, 4o, 8p. (6)

(Gedicht van de Goudse dichteres Paauw op ds. Laurentius Lange. Deze was van 1695 tot zijn overlijden in 1697 luthers predikant in Gouda)

11. [JAN VAN HOOGSTRATEN?], Gezangen. Op de hedendaags niewste, en voornaamste wijsen [DM: Man/engel begiet planten], Tot Gouda: by Lukas Kloppenburg, boekverkooper, 1699, 8o.

(Jan van Hoogstraten (1662-1736), zoon van de uitgever, vertaler en dichter François van Hoogstraten en Hester de Koning, was aanvankelijk boekverkoper in Dordrecht Rond 1697 vestigde hij zich in Gouda. Hij verdiende – naast zijn inkomen uit het schrijverschap – zijn brood als belastingambtenaar (“commies ter recherche”). In Gouda genoot hij bescherming van de voornaamste regentenfamilies. Zo was hij bevriend met de burgemeesters Govert Cincq en Arent van der Burgh Hij verbleef dikwijls in het buitenverblijf Burghvliet van Van der Burgh, een trefpunt voor veel schrijvers en dichters. In zijn dichtwerk worden de bevriende Goudse regenten dan ook geregeld genoemd en geprezen. Na een meningsverschil met de Goudse regenten verliet hij in 1718 deze stad. Hij werd overgeplaatst naar Tiel).

12. HENRICUS VOS, Theologia metrica ofte God-geleerdheyt naae den inhoud en in gelijk-formigheyd van de leere, in de Onveranderde Augsburgse Belijdenisse begreepen, ende uyt Gods Woord op bekende sang-wyse gebragt. Op versoek van verscheyde liefhebbers en goede vrienden om des werks stightelijkheyd met den druk gemeen gemaakt, door J. Visser [DM], Tot Amsterdam by Jan Visser, boek-drukker op de Nieuwezyds-Agterburgwal, op de hoek van de klim-op-steeg, agter de Lutherse Nieuwe Kerk, 1699. Ende zijn mede te bekoomen tot Gouda, by Lukas Kloppenburg, boek-verkooper, 8o, [xx]+159+[xvi] p.

(Dit werk is gedrukt door Jan Visser in Amsterdam. Lutherse theologie op rijm gezet door Vos, luthers predikant te Amsterdam. Boekje ook verkocht door Kloppenburg, zelf lidmaat van de lutherse kerk aldaar. Onder de lofprijzingen in het voorwerk ook een gedicht van de Haagse dominee Johannes Colerus, wiens lijkpredikatie op de Goudse predikant Clemens Bijlevelt door Kloppenburg gedrukt werd).

13. J[AN] V[AN] H[OOGSTRATEN], Nietigheyd van ’s mensen leven, Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg [z..j. ca. 1700], fol.

(Stichtelijke prent met tekst van de Goudse dichter Jan van Hoogstraten, omringd door kleine afbeeldingen in cirkels, voorzien van bijbelteksten).

14. J[AN] V[AN] H[OOGSTRATEN], De Merwe in rou over het afsterven van mr. Johan de Wit, secretaris der stad Dordregt en mevrouw Willemina van Berkel […] weduwe van […] Kornelis de Wit, […] borgermeester der stad Dordregt [Orn. Kopje met vleugels], Tot Gouda, by Lucas Kloppenburgh, boekverkooper in ’t Wijtstraat in den Bybel, 1701, 8o, 8p.

15. JOHANNES VERWEY, Thesaurus cultæ Latinatis adornatus per clarissimos linguæ latinæ obvservatores, & collectus Joanne Verwey, [DM Man/engel begiet planten] Gaudæ, apud Lucam Kloppenburgh, anno 1701, 4o, [xii]+304+[vii]+204+[vii]+50+168+152 p.

(Bundel Latijnse teksten, bijeengebracht door Johannes Verwey, rector van de Latijnse School in Den Haag)

16. CATALOGUS LIBRORUM quos Luccas Cloppenburgh vel propriis sumptibus edidit vel quaorum major ipsi copia suppetit, [Goudae 1701], 4o, [iv] p

17. GEORGIUS DE MEY, Schriftmatige rede- en zede-lyke bedenkingen over de drievoudige zugtingen, die den H. Apostel Paulus Rom. 8 vs. 19-27 toeschrijft aan het gansche schepsel, de kinderen Gods en den H. Geest, Tot Gouda, by Lucas Kloppenburgh, boekverkooper in ’t Wijtstraat 1701, 4o, [xl1]+466+[ix] p.

(Stichtelijk werk van de Goudse predikant De Mey. Met diverse lofdichten van collega’s van de omliggende dorpen, waaronder een lofdicht op Gouda van ds. Johan. Janzonius van Moordrecht en en gedicht van Maria Paauw. Achterin een “Catalogus van verscheyde boeken, die by Lucas Kloppenburgh gedrukt of in meerder getal te bekomen zijn”. Gerangschikt op formaat).

18. CATALOGUS van verscheyde boeken, die by Lucas Kloppenburgh gedrukt of in meerder getal te bekomen zijn, [Gouda, 1701] 4o, [vii] p.

19. JAN VAN HOOGSTRATEN, Op het ontydig en beklaeglyk overlyden van […] Willem de III, Gouda L. Kloppenburg, 1702, fol.

20. PIETER RABUS, Het groote naamboek, behelzende de historie der vermaarde mannen en vrouwen, die van alle eeuwen, en onder alle volkeren der aarde, bekemd zijn geweest […] volgens den rang van ’t AB geschreven, tweede druck [Orn. Kopje met vleugels], Tot Gouda, by Lucas Kloppenburgh, 1703, 8o, [xxvi]+592+[vii]p.

(Gevierde Rotterdamse schrijver, doorgaans door Rotterdamse drukkers uitgegeven. Deze editie eindigt met Gedigten op het Naamboek, met bekende auteurs uit die dagen als Arnold Moonen en – als laatste -Gouwenaar Christoffel Pierson)

21. MATTHEUS GARGON, Vertroostinge der wysgeerte van A.M.T.S. Boethius in vyf boeken vervat [DM; vervlochten letters] Tot Amsterdam, by Adriaan Braakman, en tot Gouda, by Lucas Kloppenburg, 1703, 8o, [xxxviii]+192+[xlv] p.

(Gargon was predikant te Serooskerke; voorwoord ondetekend op 1-8-1702; platen van Romeyn de Hooghe; dit boek is waarschijnlijk gedrukt door Braakman in Amsterdam).

22. JOANNES VERWEY, Thesaurus cultæ Latinatis […]  Joanne Verwey. 2de, vermeerderde editie door Richard Ketel, Gaudæ, apud Lucam Kloppenburgh, 1703,

(Herdruk van de uitgave uit 1701).

23. S[IMON] A[BBES] G[ABBEMA], Historie van Friesland. Waarin niet alleen den eersten oorsprong der inlandse beroerten en oorlogen, die d’eene stad tegen d’ander, ten tijde der Schieringers en Vetkoopers gevoerd heeft, alsmede desselfs onderling gemaakte verbonden en accoorden, maar ook te twisten en oneenigheeden met de naabuirige provintien, mitsgaders de loffelijkke daaden, der alloude eedelen naaukeuriglijk worden verhaald, van den jaare 1190. tot den jaare 1573. Alsmede een net Verhaal van de Naam, Oorsprong, en eerste Opkomst der Stad Leeuwaarden. Alles met oorspronkelijke bewijsstukken bevestigt. Oovergezien, in ‘t ligt gebragt, en met een voorreeden en noodige bladwijzers verrijkt door T. Gutberleth [Orn.] Tot Gouda, by Lucas Cloppenburg, 1703, 4o, [xxii]+568+xiii p.

(Zeldzame tweede – Goudse – editie van een in 1701 als Verhaal van Leeuwarden in Franeker postuum verschenen geschiedwerk. Gabbema (1628-1688) werd in 1659 door de Staten van Friesland benoemd tot officieel historieschrijver van dit gewest. Na zijn dood werd dit werk bewerkt en voortgezet door Tobias Gutberleth (1675-1703), bibliothecaris van de bibliotheek van Franeker. Met gravure van ridder te paard tegenover titelpagina en kleine gravure van U. Spong met tekst Aedlewerd 1179. Feitelijk gaat het hier niet om de geschiedenis van Friesland maar van Leeuwarden; wellicht heeft Cloppenburg uit commerciële overwegingen gekozen voor Friesland in de titel in plaats van Leeuwarden. In het voorwerk liet hij ook twee pagina’s weg met een gedicht op de Beschrijving van Leeuwarden. De Goudse boekdrukker gaf in dit jaar nog twee andere werken van Gabbema/Gutberleth uit, over Bonifatius en over overstromingen. Gabbema geldt niet als een groot geschiedschrijver, maar zijn verdiensten als verzamelaar van oude documenten worden algemeen erkend).

24. DIRK DONCKER, Publius Virgilius Maro. Herders-kóuten en land-gedichten, midsgaders de XIII. boecken van Æneas. Vertaald in Nederduitsch rijm, met het zelfde getal der regelen, den derde druk [Orn. Bloemenvaas] Tot Gouda by Lucas Cloppenburgh, boekverkoper, 1703, 4o, [xxii]+300+[iv] p.

(Met opdracht voor mr. Jacob Bonser. En gedichten van onder meer Reynier Persyn. Eerdere edities bij J. Kitto in Den Haag, 1703 en A. Endenburgh 1688)

25. SIMON ABBES GABBEMA, Leevens bescrijvingen van Sint Willibrord, Sint Bonifaas, Sint Aalberijk. Eerste verkondigers des christengeloofs in Nederduitsland. Met koopere plaaten voorsien [orn.], Tot Gouda, by Lucas Cloppenburg 1703, 8o, 79+[xxx] p.

(De auteur is volgens titelpagina “voormaals geschigtschrijver van Friesland”. Met 32 gravures van Jacob Matham (1571-1631), een Nederlands kopersnijder. Hij was een leerling van Hendrick Goltzius, die tevens zijn stiefvader was. Van 1593 tot 1597 verbleef Matham in Italië om in 1598 terug te keren naar Haarlem. In de losse uitgave van een andere uitgave zijn deze platen aan het eind verzameld; in andere uitgaven zijn ze tussen de tekst opgenomen.)

26. SIMON ABBES GABBEMA, TOBIAS GUTBERLETH R.G., Nederlandse watervloeden of Naukeurige beschrijvinge van alle watervloeden voorgevallen in Holland, Zeeland, Flaandren, Braband, Utregt, Gelderland, Friesland, Overyssel, Groningerland en de naabuirige landen. Hier agter sijn bygevoegt de leevens van Willibrord en Bonifaas eerste Christengeloofs verkondigers in Nederland [Orn.], Tot Gouda, by Lucas Cloppenburg 1703, 8o, [x]+368+16 p.

(Het boekje over de overstromingen heeft een frontispice van Pieter Sluyter (1675-na 1713) met een dramatische scene van een overstroming van een landschap met Hollandse kenmerken. Onderaan de frontispice de naam van Cloppenburg, wiens voor- en achternaam in tegenstelling tot andere drukken van hem hier met een C wordt geschreven. Plus zes pagina’s met elk twee afbeeldingen van zegels).

27. GEORGIUS DE MEY, Schriftuur-en-rede-lyke bedenkingen over de huydendaagsche comedien, en het bywonen derselve, [Orn. Driehoekige vaas] Tot Gouda, by Lucas Kloppenburgh boekverkooper, in ’t Wijtstraat, 1704, 4o, [xiii]+38 p.

(Goudse gereformeerde predikant trekt van leer tegen comedies op het toneel, op verzoek van de Zuid-Hollandse Synode. Zou aanstootgevend zijn, de jeugd bederven. Met name vrouwen op toneel waren een gevaar; hetzelfde geldt voor mannen in vrouwenkleren. En ongewenste concurrentie voor predikanten. Argumentatie vergelijkbaar met strijd tegen ‘rethorijkers’, eeuw eerder, waar ook op teruggegrepen wordt. Zou puur toeval geweest zijn dat de rederijkers een rol speelden in de bestrijding van de katholieke kerk en “niet uit de natuur van de zaak”. Daarom moeten lidmaten comedies mijden en niet bijwonen).

28. H.S.E., Hæc libertatis ergo. Of brandmerk vande stadhouderlike regering aan de vrye Nederlanden [Orn. Bloemen in driehoek], Gedrukt in Vrystad,  by Waarmont Staet-vorst in ’t Wapen van de Oude Vryheyt, naest het welvaren van ‘t Vaderland, [gedrukt in Gouda door Lucas Cloppenburg 1704], 4o, 14p.

(Toeschrijving K. Bostoen)

29. GEORGIUS DE MEY, Schriftmatige rede- en zedelyke bedenkingen over Rom. 8 vs. 19-27 in welke natuur- en bovennatuurlijke zaken den Schepper en het schepsel aangaande, uit Gods Woord en de gezonde reden onderzogt worden, Tot Gouda, by Lucas Kloppenburgh, boekverkooper 1705, 4o, [lii]+456+[x]p.

(herdruk uit 1701, met licht veranderde titel)

30. GEORGIUS DE MEY, Alle de voortreffelijke en geroemde werken […] Soo die tot de godsgeleertheid, als die tot de natuurkunde behooren […] Met naame meede des selfs heylige natuur-beschryving [DM] Te Leiden by C. Boputestein en Is. Severinus, te Gouda by L. Kloppenburg en t’Amsterdam by A. van Damme, 2dln, 1706, 2o,  [xii]+615+[v]+534[xiii] fol.

31. JOACHIM OUDAAN, De Roomse mogentheid, bevat in een naawkeurige beschrijving van de magt en heerschappij der oude Roomse keizeren. Vertoonende de krygsoefeningen, oorlogsdaaden en heldenstukken, de meenigvuldige godheiden en afgodendiensten, de pragt en heerlykheid der schouwspeelen, renbaanen, zeegenprallen, gebouwen, en andere denkwaardige zaaken der oude Roomeinen. Neffens een ontwerp, zo van de toestand dezer landenten tyden van die keizers, als van hunne kerk-zeeden in de Roomse Kerk overgebragt. Alles aangeweezen en opgeheldert uit de oude Roomse gedenkpenningen (…) en verrykt met de geleerde opmerkingen van de heer mr. Pieter Deinoot. Versierd met 122 koopere plaaten, Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg, 1706, fol., [xxix]+586+[xvi] p.

(De doopsgezinde en later remonstrantse Rotterdamse tegelbakker Joachim Oudaan (1628-1692) was in zijn tijd een bekend dichter en verzamelaar van oudheden. Dit standaardwerk verscheen voor het eerst in 1664. Dit is de vierde, geheel herzien en door Pieter Deinoot aangevulde, druk. De editie van de Kloppenburg is doorgaans bekend in de kwarto-uitgave, maar er bestaat ook een kwarto-uitgave die is gedrukt op klein-folioformaat, waardoor zeer ruime marges ontstaan.  De uitgave wordt voorafgegaan door een fraaie titelprent, gegraveerd door C. van Dalen, en een opdracht van de drukker aan de burgemeesters van de stad Gouda en mr. Jacob Adriaan vander Dussen, hun Geheimschrijver).

32. BERICHT en opmerking, wegens de staet van een buytengewoone, soo genaemden slaep-ziekte te Stolwyk voorgevallen, zedert january 1706 tot den 14 maert 1707, den tweeden druck, vermeerdert met het gevolg van des lyders ontwaking, &c. Tot den 18 derselve maent, [Orn. Drie ringen] Tot Gouda, by Lucas  Cloppenburg, boekverkooper, 1707, 8o, 34p.

(Eerste druk werd kort daarvoor uitgegeven door Pieter Ruirds in Leeuwarden, “na de copye van Rotterdam n Cornelis van Hoogenhuysen in Amsterdam).

33. JAN VAN HOOGSTRATEN, Egtzang ter huwelijks vereeniging van de Heer, en Mr. Adriaan de Grande, secretaris der stad Gouda en juffr. Eva Maria Castelein, Tot Gouda by Lucas Kloppenburg, boekverkooper in ’t Wijtstraat, in den Bybel 1707, 4o, 6p.

(Het huwelijk werd gesloten op 1 februari 1707)

34. D.S., Nader onderzoek van de Naderverklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, aan de Heren Professoren S. van Til en J. D’Outrein wegens hunne antwoorden aan M. de Joncourt, waar in de lasteringen van L.V.G. onderzocht en beantwoord worden, [Orn. Bloemvaas] Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg, 1708, 8o

(D.S. was de Arnemuidense predikant Jacobus Suerius Zuerius), een coccejaan. Achter L.V.G. ging de Middelburgse gereformeerde predikant Jacobus Fruytier schuil. Onderdeel van hevig debat tussen voetianen en coccejanen; over details zie: H. de Jong, Johannes D’Outrein (1662-1722) en zijn emblamatische Schriftuitleg, diss. Utrecht 2013)

35. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Zedezangen en stigtelyke liederen, &c. Op de aangenaamste, meest bekende, en bequaamste wyzen. Waar agter gevoegt zyn De Agt Zaligheden. Op muzyk gestelt door G. Han, [Orn. Bloemenslinger] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg anno, 1708, 8o, 144+16p.

(Met gegraveerde titelprent van Gilliam van Gouwen, 1670-1714)

36. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Minnezangen, kusjes, drinkliederen, en andere op verscheide stoffen, op de aangenaamste, meest bekende en bekwaamste wyzen, De derde druk van nieuws overzien en merkelyk vermeerdert, [Orn. Bloemevlechtwerk], Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg 1708, 8o, 224+[vii] p.

(Derde druk. Met titelprent en toelichting daarop van A. Houbraken. Eerste druk in 1701 te Rotterdam bij Pieter van der Veer)

37. JOHAN JANZONIUS, De sprekende Abel, by het navolgende geslagte, afgeschetst in een korte verhandeling […] over […] Hebr. XI:4 […] by gelegentheyd van het […] afsterven van […] D. Antonius Vrechemius, getrou bedienaar des Heyligen Evangeliums, in de stede van Haastrecht [Orn. Bloemenmand] Tot Gouda by Lukas Kloppenburg, boekverkooper, 1709, 4o.

(Lijkpredikatie uitgesproken door Johan Janzonius, gereformeerd predikant te Moordrecht).

38. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Zegepraal, des goddelyke liefde, vertoont in zevenenveertig zielopwekkende zinnebeelden, Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg 1709, 8o, [xxiv]+192+xxiv].

39. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Zedezangen en stigtelyke liederen, &c. Op de aangenaamste, meest bekende, en bekwaamste wyzen. Waar agter gevoegt zyn De Agt Zaligheden. Op muzyk gestelt door G. Han, [Orn. Bloemenslinger] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg anno, 1710, 8o, [v]+152+xxiip.

(Licht gewijzigde herdruk van editie uit 1708. Met titelprent, gegraveerd door G. van Gouwen)

40. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Zegepraal der Goddelyke Liefde, vertoont in zeven en veertig Ziel opwekkende zinnebeelden […] De tweede druk, merkelyk vermeerderd en verbeterd [Orn. Bloemdriekhoek] tot Gouda, by Lucas Kloppenburg ao. 1710, 8o, [xviii]+222+[ii]

(Met gegraveerde titelprent. Jaartal slordig gedrukt tegen de naam van de drukker; met aan het eind “De kerk in rouw. Op het afsterven van […] Sebastiaen Borstius, getrouw bedienaar des Goddelyken woords in de Gereformeerde Gemeente Gouda”.)

41. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Enéas of Ondergang van Troje. Treurspel, [Orn. Bloemendriehoek], Ter Goude. By Lukas Kloppenburg, boekverkooper, 1710, 8o, [v]+72p.

(Met gegraveerde titelprent en opdracht aan G. Cincq, Raad en oud-schepen van Gouda)

42. JOHANNES ERNESTUS SCHUTZELER, De snelle en onverwagte wegneminge der geloovige uit dit leven. Voorgesteld uyt Jesaia LVII: 1,2. Ter gelegentheyd van het afsterven des wel eerwaerden […] Johannes Wilhelmus van Sonten […], [Orn. Kleine bloemendriehoek] Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg, boekverkooper 1710, 4o, 32p.

(Van Sonten was luthers predikant te Rotterdam; de lijkrede werd uitgesproken te Hoorn)

43. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Spiegel der vermaardste courtisanen, in haren optoy, en toestel naar yders tyd. De derde druk; vermeerdert met de vyf zinnen; aan Lisidas en de gadelooze Klimene, &c. [Orn. Grote bloemenkrans] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg, 1710, 8o, 63p.

(Gravures van Crispijn van der Passe)

44. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Minnezangen, kusjes, drinkliederen, en andere op verscheide stoffen, op de aangenaamste, meest bekende en bekwaamste wyzen, De derde druk van nieuws overzien en merkelyk vermeerdert, [Orn. Bloemevlechtwerk], Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg 1710, 8o, 224+[vi] p.

(Ongewijzigde derde druk van 1708; met titelprent en toelichting daarop van A. Houbraken)

45. [FLORENT CARTON] DANCOURT, De voogd gek tegens dank. Blyspel [Orn. Grote bloemenvaas] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg M.DCC.X [1710], 8o, [ii]+84p.

(Uit het Frans vertaald door Jan van Hoogstraten)

46. JAN VAN HOOGSTRATEN, Zedezangen en stigtelyke liederen, &c. Op de aangenaamste, meest bekende, en bekwaamste wyzen, Waar agter gevoegt zyn de Agt Zaligheden. Op muzyk gestelt door G. Han, De tweede druk, merkelyk vermeerderd en verbeterd [Orn. Bloemenslinger] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg anno 1710, 8o, [vi]+151+[xxiii] p.

(Met titelgravure)

47. G[ERARDUS] OUTHOF, Keizerlyke ryks-zinspreuken, of alle de ryks en andre spreuken van alle de keizeren,van Julius Cezar af tot op den tegenwoordigen keizer Jozefus [Orn. Goot bloemenvlechtwerk] Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg MDCCXI [1711], 8o, [xxi]+369+[xix] p.

(Outhof was predikant te Emden; later predikant en rector te Kampen)

48. [FLORENT CARTON] DANCOURT, Medor en Angelica, of de schaking in de opera. Klugtspel [DM? Vervlochten gestileerde LK], Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg M.DCC.XI [1711], 8o, [ii]+39p.

(Vertaald door Jan van Hoogstraten. Met titelgravure. Door drukker Kloppenburg opgedragen aan Antoni Jacob de Reus, controlleur der Graaflykheits respective Tollen; hij verwelkomt hem als “liefhebber der letteren en kunst, en boekminnaar” en legt uit dat de verschijning van het werk vertraagd is door problemen met de plaatsnijder. Uiteindelijk heeft hij een ander moeten inhuren)    

49. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Klinkdigten op verscheyde stoffen,  [DM? Vervlochten gestileerde LK], Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg M.DCC.XII [1712], 8o, [iii]+57+[i] p.

(Werkje wordt voorafgegaan door een mededeling van Kloppenburg aan de lezers dat diverse door hem uitgegeven werken van Hoogstraten ook bij hem te koop zijn, dat twee of drie deeltjes van deze werkjes samengebonden kunnen worden onder de titel J. v. Hoogstratens Mengelwerk. Verder zijn er diverse andere werkjes van Van Hoogstraten bij hem te koop, waaronder het plano met een zinneprent over de Nietigheit des menselycken levens)

50. [JAN VAN HOOGSTRATEN], Puntdigten en byschriften [DM?] Vervlochten gestileerde LK] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg M.DCC.XII [1712], 8o, [ii]+41+[iii] p.

(Met lofzang op de tabakspijp, puntdichten op Erasmus, zeehelden en tal van schrijvers, schilders en dichters. Achterin eenzelfde verwijzing als bij nr. 45 door Kloppenburg naar andere werken van Van Hoogstraten die hij heeft gedrukt: ook naar twee elders gedrukte werken: Stedenkroon der stemmende steden in Holland en De geleerde Advocaat of bespotte Druyvedief ; bij Lescailje in Amsterdam, 1707)

51. PHIL. JOH. TILEMAN, De trappen des genadenthroons van Jesus Christus. Bevattende acht Voorbereydingen, en acht Dankzeggingen, op yder Dag der Weke, voor en na ’t gebruyk des H. Avondmaels. Door Phil. Joh. Tileman, genaemt Schenck, doctor en professor der H. Godgeleerdheid in de academie te Marburg, ook predikant aldaer. Uyt het Hooghduyts vertaeld door Arn. Henr. Westerhovius, Bedienaer des Goddelyken Woords, en Rector der Illustre Schole tot Gouda. Met kopere platen verciert [dm] Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg 1712, 8o [xvi]+344p.

(Goudse druk van een veelgelezen stichtelijk boek, vertaald door de Duitstalige rector van de Goudse Latijnse School).

52. CHR[ISTOFFEL] PIERSON, De edelmoedige Laodice, koningin van Arménien. Staat-spel, Tot Gouda, by Lucas Kloppenburg, 1712, 8o, [ii]+86+[iv] p.

(Met titelgravure. Toe-eygening aan Anthony Jacob de Reus, Contre-Rolleur van de Graaflykheyds respective Tollen, binnen de stad Gouda door Pierson)

53. CATALOGUS Variorum & Insignium Librorum, Maxime Theologicorum & Miscellaneorum, Quorum publica Auctio habebitur in AEdibus Lucae Cloppenburg, Bibliopolae Goudani. Die Lunae 14 Martii & seqq: 1712. Mane horâ decima, post meridiem secunda praecise. Goudae, Apud Lucam Kloppenburg, [1712]. In cujus Officina Catalogi distribuentur, 4o, 32p.

54. CATALOGUS Van verscheyde deftige wel geconditioneerde Boeken, Bestaande in Latynse, Franse, dog meest Nederduytse, Theologise, Historise en Regtsgeleerde. Naargelate by de Heer en Mr. Cornelis de Lange, In zyn Edz: Leven, Raad en Oud Burgermeester der Stad Gouda. Welke verkogt sullen werden op Vrydag den 6 Mey 1712. ’s morgens ten 10 uren, en ’s namiddags ten 2 uren precys. Ten Huyse Lukas Kloppenburg, Boekverkooper in ’t Wytstraet in den Bybel. De Boeken zullen ’s Woensdags voor de Verkoopinge, van een yder konnen gezien werden. Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg, [1712] Boekverkooper, Alwaar de Catalogus te bekomen is, 4o, 18p.

55. J[AN] V[AN] HOOGSTRATEN, De Kruysheld, of het leven van den grooten apostel Paulus, leeraar der heydenen, in VII boeken begrepen, den tweeden druk. Op niews van den auteur overzien, met zeer kurieuse kopere platen versiert, van alle misstellingen, en drukfeilen gezuivert, merkelyk vermeerdert en verbetert [Afb.], Tot Gouda, by Lukas Kloppenburg 1712, 4o, [xx]+259p.

(Met titelprent, familiewapen regentengeslacht Van der Dussen en zeven gravures van Paulus. Met voorin een met zijn handtekening gewaarmerkte verklaring van de in Gouda woonachtige auteur, dat de tekst eerder slordig en zonder zijn medeweten in Amsterdam werd gedrukt door P. Boeteman. Het boek kent dus een moeizame voorgeschiedenis, die draaide om een financiële eis van de oorspronkelijke graveur Aart Houbraken. Deze haakte daarop af en gaf de tekst met zijn prenten uit bij Boeteman. Van Hoogstraten bleef Kloppenburg trouw. Hij vond in J. Wandelman een andere graveur en gaf de tekst daarna in deze tweede druk uit. Voor Kloppenburg luidde deze affaire zijn faillissement in).

56. WAARSCHOUWING [Gouda, Lucas Kloppenburg 1712], 1 fol.

57. J[AN] V[AN] H[OOGSTRATEN], Memorie van het gepasseerde, ontrent het drukken van het Leven van den apostel Paulus, troulooslyk behandeld door Aart Houbraken,  (Colophon: Te Gouda, Lukas Kloppenburg, 1712), 4o, 8p.

Erven Kloppenburg?

[HENDRIK VAN DE GAETE], De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager. Blyspel, [afb] Tot Gouda, by de Erven van L. Kloppenburg, in de Gehoornde Waarheyd [ca. 1713/5], 8o, [xii]+29 p.

(Met titelprent en uitleg. Het drukkerschap van Gouwenaar Kloppenburg is discutabel. Hij was op dat moment al op de vlucht voor zijn schuldeisers. In deze uitgave een afbeelding van verliefd stel op titelpagina).

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.