Nico Habermehl ereburger van de stad Gouda

Tij­dens een repeti­tie met het shanti-koor West-Zuid-West in de Speel­winkel van Sari NicoADDonk aan de Raam, werd his­tori­cus Nico Haber­mehl op don­derda­gavond 17 juli ver­rast door de Goudse burge­meester Milo Schoen­maker met het ere­burg­er­schap van de stad Gouda. Hij kri­jgt deze onder­schei­d­ing voor zijn hele his­torische oeu­vre en zijn inzet voor de geschied­schri­jv­ing van de stad. De over­rompelde ere­burger had na de toe­spraak van de burge­meester maar weinig tijd nodig om zich te her­vat­ten en hield een zeker 20 minuten durende humor­volle toe­spraak, waarin hij de aan­wezige fam­i­lie en vrien­den bedankte voor hun aan­wezigheid en aan­dacht. Ook het shanti-koor zwaaide hij lof toe en hij liet ook niet na de burge­meester op het hart te drukken dat de Speel­winkel haar belan­grijke rol in de Raam­bu­urt ook in de toekomst te laten vervullen.

Nico Habermehl en zijn vrouw Jeanette samen met schrijver dezes. Foto Marianka Peters.

Nico Haber­mehl en zijn vrouw Jeanette samen met schri­jver dezes. Foto Mar­i­anka Peters.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.