Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Zie over hem het the­manum­mer van het Tijd­schrift voor Ned­er­landse Kerkgeschiede­nis 14 (2011) num­mer 2

[Waar mogelijk wordt achter de titel de bib­lio­theek ver­meld waar een exem­plaar bewaard wordt. PA is mijn  eigen bib­lio­theek; geheel in het cur­sief staan werken waar­van de titel bek­end is, maar waar geen exem­plaar van bewaard lijkt te zijn gebleven]

 • Een nieuw kluchtigh liedeken van een capiteyn ende een men­niste vrouken, gheschiedt in Den Haghe, op de wijse van ’t schildert­jen, Delft, 1 [plano] [Tegu­lar­ius]
 • Chris­ti­aen Adamszoon van Pieters-kerck [=Arnout van Geluwe], De bril voor alle ver­don­ck­erde ghesichten om klaer te sien de ver­sierde out­he­den ofte de ware nieuwicheden van de nieuwe leere der Calvin­is­ten, die men hedens-daechs noemt Gom­maris­ten, en Armini­a­nen. “Tot Mun­ster by Cor­nelis du Jardin 1646” (4de druk te Gent bij Max­i­m­il­i­aen Graet z.j.), 51 p. [UBANTWERP]
 • Het licht op den kan­de­laer ghestelt tot ver­licht­inghe der nieuw-ghesinden om lichtelijck te vin­den de zicht­baere ker­cke Godts, dewel­cke de geusen zeg­ghen vijfthien hon­dert jaeren ver­borghen ghe­weest te hebben. Gent, Ser­vaes Manil­ius 1647 (Franse ver­tal­ing te Gent bij Iohan van­den Ker­ck­hove 1666; 2de druk, 3de druk J.B. Cars­ti­aenssens te Antwer­pen 1784), 63 [1] p. [PA, UBGENT]
 • Dis­pu­tatie ghe­houden buyten Delft in Hol­landt tuss­chen vijf gere­formeerde pred­i­can­ten ende eenen Vlaem­schen boer met naeme Arnout van Geluwe, anders ghe­seydt Het licht op den kan­de­laer ghestelt. Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert 1648 (2de ver­meerderde druk), 119 p. [PA, UBANTWERP]
 • Den gheeste­ly­cken jagher van Samp­sons vossen: inhoudende hon­dert ende vijftigh catholi­jcke vraeghen, in ‘t licht ghegheven alle nieuw-ghesinde pred­i­can­ten uyt lief­den tot vrien­deli­jcke beandt­wo­ord­inghe voorge­hestelt. Gent, Bavdewyn van­den Berghe  1648, [16], 61, [3] p. [PA, UBGENT]
 • Catholi­jcken echo, ofte waeren Gendtschen weder-galm, teghen de valschop­w­er­pende stemme van onse daghe­li­jcksche over-komende ghep­re­tendeerde ghere­formeerde. Door een kort ver­hael wat ghep­asseert is, in een vlaem­sche reyse van drie over-komende Hol­lantsche vrien­den, Het eerste [– derde] deel. Antwer­pen, weduwe Jan Cnob­baerts 1649–1650 (2e druk Antwer­pen 1781–1782), [16]-222-[2 bl.]; [16]-108-[4]-109/133-[1–2 bl.]-[24]-107-[5] pp. [PA]
 • De tweede dis­pu­tatie tuss­chen Herm. Tegu­lar­ius ende A. van Geluwe ofte het slot op den Mondt voor den onghetoom­den Her­man­nus Tegu­lar­ius, predikant tot Delft. Als mede, Antwer­pen, Weduwe J. Cnob­baert, 1650, [16]-239p. [PA, UBL]
 • Kort ver­hael van een achthien-jarighe Hol­landtsche reyse, ghe­wan­delt van eenen Vlaem­schen boer, vry laet ghe­booren tot Hardoye in Vlaen­deren. Waer naer alle catholi­jcke jon­ck­heyt sich sal moghen reg­uleren by alderl­eye secten, die om hun affairen ende andere noot­saeck­e­li­jck­he­den gaen rey­sen in nieuw-ghesinde lan­den […]. Antwer­pen, weduwe Jan Cnob­baerts 1650 (Franse edi­tie ca. 1670?; 2de druk Antwer­pen 1783), [32]-106–2 bl.] pp. [PA, KB; UB Nijmegen]
 • Beli­j­denisse van Rebecca Broeck­aers vyt ‘s Graven­haegh, huys-vrouwe van den eersamen Mar­t­i­nus de Baets, inde wel­cke sy is af-sweerende alle oude ende nieuwe ket­ter­i­jen: ende naer dat sy dry-en vijftigh jaren in het ghep­re­tendeert ghere­formeert gheloove gheleeft ende acht-en-dertigh jaren het geusen, wel te recht ghe­seydt, Nacht­mael ghe­fre­quenteert hadde, haer bekeert tot de eenighe oude onfeyl­bare H. Room­sche Apos­toli­jcke Catholi­jcke Waer­achtighe Ker­cke. Antwer­pen, weduwe Jan Cnob­baert, 1650, [16], 66, [2] p. [PA, UB Nijmegen]
 • Dobbel slot ofte klare ende waer­achtighe ont­deck­inghe van eenen ver­draey­den leughen gheest, schuylende tot Delft, onder den name van eenen ghep­re­tendeer­den ghere­formeer­den; met name Abra­ham Willem­sen Bli­jven­borgh breuck-meester […]. Antwer­pen, weduwe Jan Cnob­baerts 1650,  75-[5-1bl.] p. [PA, KB; UB Nijmegen]
 • Beschaemde krev­el­ingh’ vande Geusche spertel­ing’, vreeesende [sic!] voor den dagh te komen. Midts­gaders nies-cruyt voor Samuel Doris­laer, […] pred­i­cant van de ghep­re­tendeerder ker­cke van Delft, ofte rechtsin­nighe antwo­orde […] de com­mu­nie der leecken. Antwer­pen weduwe Jan Cnob­baert, 1650, 275, [13] p. [UBGent]
 • Den af-ghetrocken mass­cher van het ver­momdt ghere­formeerdt louter woordt Godes waer onder dat ghevon­den zyn 188 mer­ck­e­li­jcke getrouweloose miss­la­gen, die de Staeten Bijbel-oversetters begaen hebben[…]. Antwer­pen, weduwe Jan Cnob­baert, 1651 (2de druk 1652, 3de druk 1660 bij Ger­rit de Lange in Antwer­pen), [32], 707, [21] p. [PA]
 • Kort bericht van ‘tghene ghep­asseert is over ’t beroep tot een vrien­deli­jcke con­fer­en­tie tuss­chen Ada­mum van­der Hulck, ghep­re­tendeert voor-vechter der ghere­formeerder religie ende Arnoudt van Geluwe, Vlaem­schen boer. Gent, Max­i­m­il­i­aen Graet 1651, 39 [8] p. [PA, UBU]
 • Een Com­me­di­ants Ton­neel : Eerst op-gherecht door den kon­stighen bouw-meester Sigis­mundvs Lim­mer, sub­sti­tuyt bail­liu van Hulster-Ambacht ; Ende daer naer her­maeckt door een lief-hebber der waer­heydt van Hulster-ambacht, op het welck bethoont wordt dat Sigis­mundus Lim­mer ende Gedeon Vanus hun par­tije niet wel ghes­peelt en hebben. Antwer­pen, Weduvve van Jan Cnob­baert, 1652, 85p. [Ebooks]
 • Den klyf-hamer der waer­heydt om te ver­morse­len het tweede leu­ge­nachtigh comediants-thooneel, op een nieuw op-gherecht door Sigis­mundus Lim­mer, sub­sti­tuyt bail­liu van Hulster-ambacht … ; door C. V. P. K. [Chris­ti­aen van Pietersker­cke= Arnout van Geluwe], eenen liefheb­ber der waer­heydt van Hulster-ambacht. Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert, [ca. 1652], 46 p. [UBANTWERP]
 • Nawo­ord bij François de Scheere, Joris de Wilde, Lucas de Pauw, Wat nieuws uut de prochie van Laren by Ghendt in Vlaen­der­landt van dry ghemiste geuse-martelaers, die door d’onverdiende gratie Gods door het werre-net van de verdichte Gere­formeerde leer­inghe ghes­lopen zijn […] ende hoe dat sy nu wederom vry ende liber swem­men in de klaere wateren der waer­heydt van de Hey­lighe Room­sche Apos­toli­jcke Catholi­jcke Ker­cke, Gent : [s.n.], [ca. 1652], 62 p.
 • Chris­ti­aen van Pietersker­cke, (pseud. van Arnoudt van Geluwe). Een com­me­di­ants ton­neel eerst op-gherecht door den kon­stighen bouw-meester Sigis­mundus Lim­mer, sub­sti­tuyt bail­liu van Hulster-ambacht ; ende daer naer her­maeckt door een lief-hebber der waer­heydt van Hulster-ambacht. Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert, 1652, 85 p. [UBU]
 • Davids slingher teghen Goliath ofte eerste, corte ende bondighe catholi­jcke antwo­orde op een seker bedriegeli­jck ghere­formeert boecksken, uyt­gegeven bin­nen Hulst teghen Arnout van Geluwe door eene predikant van Hulst met name C. G. Het was ghe-intituleert: Wtheyscher ofte dwasen Goliath, in welck boecksken den predikant Arnout van Geluwe uyt­daeght om in een open velt te komen dis­put­eren. Daerom comt nu den vry­moedi­gen David met sij­nen slingher teghen den waen-wijsen Goliath, dat is den Vlaem­schen boer teghen  Cor­nelius Gendt­man, predikant van Hulst. Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert 1653, 78 [8] [1] p. [Stads­bib­lio­theek Maastricht]
 • Den ramp­sa­lighen val van den afgodt Dagon door de tegen­wo­ordigheyt van d’Arcke des Heeren in ghe­li­jck­enisse ghestelt door dese korte wed­er­leg­ginghe van den ghere­formeer­den Hei­del­bergh­schen Cat­e­chis­mus, waerin klaer bewe­sen wort, hoe tastelijck de gere­formeerde predikan­ten d’eenvoudighe jon­ck­heyt van den oprechten aerdt der liefde, die men Godt en sij­nen naesten schuldigh is, soecken af te ley­den door hun Godt-hatende leere van den Cat­e­chis­mus. Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert 1653, [18], 351 [=361] [7] p. [PA, UB Nijmegen]
 • Een onver­win­nely­cke schrift-matighe Room­sche catholy­cke bely­denisse des gheloffs, van Godt den Vader, Godt den Soon, Godt den H. Gheest. Den kinder-doop, ende van het wet­telijck eedt-sweeren, ende van het ampt der chris­telijcke overigheydt, ofte een schrift-matighe teghen-ghift, ghesteldt teghen de onschrift­matighe beli­j­denisse der nieuwgh­esinde weder-dooperen, voor desen uyt-ghegheven door Fran­coys de Knuyt, ende nu weder-leyt door Arnoudt van Geluwe; hier is noch by-ghevoeght een open­bare dis­pu­tatie ghe­houden inde stadt van Aer­den­bergh tuss­chen Aernoudt van Geluwe, ende Baudewijn de Meyer, den ghep­re­tendeer­den biss­chop der vveder-doopers, inde Biesen, in Oost-Vlaender. Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert 1654, [20] 144 p. [UBU]
 • Het god­de­lyck trompet over Hol­lant ofte den grouwe­ly­cken Hol­lantschen donder-slagh, dat is een onverwachte, korte ende straffe god­deli­jcke aen­sprake tot alle ghere­formeerde predikan­ten van Hol­landt, Zee­landt ende Vries­landt door een schrick­e­li­jck oordeel Godts, ofte don­derende stemme Godts ghe­do­ndert op den 12 octo­ber 1654 uyt het Mag­a­z­ijn ofte Secreet van Hol­landt tot Delft, eerst beschreven door Pieter de Wit ende daer naer door A. V. G. [=Arnoudt van Gheluwe] eenighe blind-mis-slaghen aen-ghewesen met een kort ver­hael­hoe drij Hol­landtsche Ghere­formeer­den vrouwen haeren predikant de Wit aenge­socht hebben om verk­laer­inghe op sijn boecksken, seer spec­u­latief om te lesen, hoe ver­leghen den predikant staet om sijn ghere­formeerde susters te vre­den te stellen, Roer­mond Gas­par du Pré 1655, [19] 102 p. [UBU]
 • Eerste [– derde] deel over de ontled­inghe van dry ver­schey­den nieuw-ghereformeerde marte­laers boecken, ofte Reden-kamp-strydt tuss­chen de Luthe­ri­ae­nen, Calvin­is­ten, ende Weder-doopers … Onverwachten val van het Nieuw-Ghereformeerde Baby­lon. T’Antwerpen : by de weduwe ende erf-ghenamen van Jan Cnob­baert, 1656, [40], 426, [14] p. [PA]
 • Den bly­den waerhheydt-sprekenden [sic!] Vlaem­schen nachte­gael ghestelt teghen eenen droeven Godts-lasterlijcken Hol­land­schen koeck­oeck sangh, ; onlanghs droef-gheestigh ghesonghen inde wijdt-vermaerde stadt van Haer­lem ; door … A. I. V. A. ende nv wed­er­leyt door Arnout van Geluwe. Gent, weduwe van Jan Cnob­baert 1657, [16] 76 p. [UBU]
 • Corte antwo­orde op een onschrift­matige gere­formeerde vrage raeck­ende het H. Sacra­ment dsautaers, Gent, Max­i­m­il­i­aen Graet 1657, [24] 153 p. [UBAm­s­ter­dam, UBTilburg]
 • Veerthien ster­cke beweegh-redenen van den Godt-saligen uyt­ganck, van ses-en-vijftich gere­formeerde, Godt min­nende herten, uyt het nieuwe gere­formeerde Baby­lon: die haer tot de Heylige Room­sche Ker­cke nu cortel­inghe begheven hebben. [Met een opdracht aan Anto­nius Tri­est, biss­chop van Gent], Antwer­pen, Michiel Cnob­baert 1657, [16] 80 p. [UBA, UBMaas­tricht]
 • Reden-kamp-stryt tuss­chen eenen Vlaem­schen arendt ende een Hol­land­sche rave, dat is den ongh­es­tudeer­den Vlaem­schen boer teghen Simon Ravens­berghe, pred­i­cant van Haer­lem over de transsub­stan­ti­atie, teghen een heyl­same reme­die van Ravens­berghe gestelt teghen Arnout van Geluwe ende nu door Van Geluwe wed­er­leyt, Gent 1658, [16] 142 p. [UBA, UBMaas­tricht]
 • Het ver­loren pro­ces, ofte reden-kamp-strydt tuss­chen domine Gys­ber­tus Voetius, pro­fes­soor ende ghere­formeert predikant van Wtrecht ende Arnoudt van Geluwe Vlaem­sche boer tot verdedig­inghe van den af-ghetrocken masker over de nieuwe over­set­tinghe des Bij­bels, van domine Voetius wed­er­leyt op den gheleen­den naem van Ian­so­nius van Goutswaert ende nu wederom door Van Geluwe verdedight. Antwer­pen, weduwe ende erf-ghenamen van Jan Cnob­baert 1658, [UBA]
 • Beghon­nen pro­ces ofte Reden-kamp-stryt, tuss­chen Arnovt van Gelvwe ende Ioannes Mael­gie, Gent, Max­i­m­il­i­aen Graet 1658, [24] 80 p., [UBGENT]
 • Cort ver­toogh hoe ongheluck­igh dat den ghep­re­tendeer­den ghere­formeer­den pred­i­cant van­den ouden man, by Ysendi­jcke, heeft leeren achter­waert gaen ; naer dat hy son­der reden wt de oude Room­sche ker­cke ghe­gaen is. Antwer­pen, Godt­gaf Ver­hulst 1659, 32 p. [UBTil­burg]
 • Eenighe motiven, met noch op-merckens weerdighe spoor-slaghen, die Nico­laes Cole beweeght hebben, om de nieu ghere­formeerde ker­cke te ver­laten, ende hem te begheven in den salighen schout [!] vande […] catholi­jcke ker­cke. Antwer­pen, Godt­gaf Ver­hulst 1659, 40 p. [UBGENT]
 • Claer bewys dat Chris­tus hier op der aer­den geen duysent-jaerigh rijcke comen oprechten, om met de marte­laren in den vleess­che te reg­neren, geli­jck wel-meenende chris­te­nen droomen. Gent 1659, 72 p. [UBTil­bug, UBMaastricht]
 • Den ramp­sa­lighen onder­ganck van de schrif­tureloose, nieu ghere­formeerde ker­cke, ofte den gan­schen han­del van een open­baere dis­pu­tatie tuss­chen Arnout van Geluwe ende Nico­laes Cole, Vliss­ingher, over het vagevier, goede wer­cken ende van den afval der uytver­coren kinderen Godts. Antwer­pen, Godt­gaf Ver­hulst 1659, [46] 192 p. [UBTil­burg, UBA]
 • Letter-trompet vyt-gheblasen en toe-gheeyghent aen de mag­is­traet van Ghendt. Met alle haer gheestelijcke en wereltli­jcke inwoon­ders, ende lief-hebbers van desen langh-ghewensten vrede, tuss­chen beyde de machtigh­ste poten­taten des chris­ten­doms [ondertek. P.T.S.H.]. Ghe­druckt voor Arnout van Geluwe, 1660 Ghe­druckt te Ghendt by Max­i­m­il­i­aen Graet, 4p. [UBGENT]
 • Godt-vrugtighe over­denckinge des doots, op den droeven, per­ijkeleusen, ellendighen, ver­moeyeli­jcken ende ver­dri­etighen, wanck­el­baren, slib­ber­achtighen wech van alle het nietigh der­tel vleesch, om alle staten van men­schen son­der eenighen twi­jfel gheluck­salich ende gherustelijck in den Heere te leeren ster­ven. Antwer­pen, Godgaf Ver­hulst 1660, 202 p. [Bibl.Rotterdam]
 • Idem: deel 2:  Han­de­lende van de vier wtter­ste, der men­schen kinderen, te weten van de doot, het oordeel ende de hemelsche glo­rie, Gent 1661, 56 p. [Bibl.Rotterdam]
 • Voor­loop­erken tot waer­schouwinghe van alle een­voudighe herten over het nieuw verdicht ghere­formeert Mem­o­rieboeck, uyt­ghegheven door domine Petrus Cabel­jau, ofte een open­baere siel pro­fytighe dis­pu­tatie ghe­houden in de stadt van Rot­ter­dam in ’t jaer 1661, op den 12. augusti, tuss­chen Arnout van Geluwe ende domine Borstius, Antwer­pen, weduwe van Jan Cnob­baert 1661, [16] 88 p. [KB]
 • Een open­bare dis­pu­tatie tuss­chen den Vlaem­schen boer ende den predikant Borstius, Gent 1661, [14] 82 [6] p. [UBU]
 • Den uyter­sten wille oft laeste tes­ta­ment, gemaeckt door Arnout van Geluwe, ongh­es­tudeer­den Vlaem­schen boer, ghe­boor­tigh tot Aer­doye by Tielt in Vlaen­der. Behelsende een Godt-salige overdinck­inghe des doots. [Antwer­pen, Godt­gaf Ver­hulst] Gedruckt voor Arnout van Geluwe tot Gent in d’ou Burg 1661, 27, [1], [2], 202 [2] 56 p. [UB Nijmegen]
 • Zee-brandt om te ver­dri­jven alle de arch­listighe zeemon­sters, die de onnoosel viss­chen uyt het Net Petri soecken te rooven, om in het Noorde-brack van de Helsche kol­cken te sleypen: oft een schrift-matighe verded­inghe van het Catholyck Memorie-boeck. Teghen Pieter Cabel­jaus Nieuw-ghereformeerde Memorie-boeck, waerin dat alle de Schriftuer-plaetsen met al Cabel­jaus ster­ck­ste argu­menten aerdigh teghen hem om-ghekeert wor­den, soo­dat hy door sijn eyghen wapens over­won­nen is. Antwer­pen, Michiel Cnob­baert, 1663, (20), 479, (10) p. [PA]
 • Cat­a­logue ende ver­volgh van alle de prin­ci­pael­ste refor­ma­teurs ofte voor-loopers des grooten anti-christ, Gent, Max­i­m­il­i­aen Graet 1663, [28], 80 p. [KB; UB Nijmegen]
 • Iaer-ghetyde van den nieu ghere­formeer­den ont-capten capucyn die domine Hamer­st­ede, pred­i­cant van Maestricht in ’t iaer 1662 […] in Sint Ians Ker­cke aldereerst ghecanon­iseert heeft. Gent 1664, [18] 31 [=51] p. [KB; UB Nijmegen]
 • De Vlaem­sche boeren knodse om den yde­len loosen-alarm uyt-gheblasen van domine Hamer­st­ede, nieu ghere­formeert pred­i­cant van Maestricht, Gent, gedrukt voor de auteur 1664, [2], 32 p. [KB; UB Nijmegen]
 • Den Hol­lantschen ver­loren arbeyt, te Gent J.B. Graet 1665, 56 p. [Puffe­len, 124]
 • Goli­ads sweerdt omghe­keert tegen alle Geusen pred­i­can­ten, 1666, 17 p. [Puffe­len, 124]
 • De ver­borghen won­der­baere worstel­inghe van Esau ende Jacob, seer nut ende dien­stigh voor alle weet­ghierighe curieuse gheesten, die de […] pre­des­ti­natie, neuswyse­lyck met Calv­i­nus willen onder­soecken; waer in dat claer uyt Godts woort aenghewe­sen wordt, in wat een Godts laster­ly­cke dwael­inghe dat sy ver­vallen. Gent, weduwe en erven van Jan van­den Ker­chove 1667, [8], 132, [4] p. [UBGENT]
 • Het tweede deel van Jacob en Esaus worstel­inghe, waer in […] bewe­sen is, dat de verkiesinghe van­den eenen men­sche, gheen absolute oor­saecke der ver­doe­menisse en is van den anderen. Gent, weduwe en erven van Jan van­den Ker­chove 1669, [32], 143, [1] p. [UBGENT]
 • Cap­per­son ofte dwingh-breydel voor al de Armini­aen­sche pred­i­can­ten van Hol­landt, oftoe, Nieuwe Vlaem­sche boeren slingher-slaeghen, om af te par­eren een spieghel-vechterye door eenen Arme­ni­aen­schen pred­i­cant gheschreven, in eenen brief, aen eenen borgher van Rot­ter­dam, den­wel­cken hy gheson­den heeft aen synen broeder tot Ghendt ende nu beant­wo­ordt door A. van Geluwe, Gent, weduwe en erven van Jan van­den Ker­chove 1670 [1671], [16] 131 p. [UBU, UBGENT]
 • Kort ver­hael van een achthien-jaerige Hol­land­sche reyze, gewan­deld van eenen Vlaem­schen boer […] Waer naer alle catholyke jonkheyd zig zal mogen reg­uleren by alderl­eye secten, die om hun affairen en andere nootza­eke­lykhe­den gaen reyzen in nieuw-gezinde lan­den. Zeer stigtig en profi­jte­lyk om lezen voor alle waerheyd-lievende men­schen [DM], t’ Antwer­pen, by J.B. Carsti­aenssens, boek­drukker en boekverkooper op de Cat­tevest onder den Exje­suiten Toren 1783, 8o, [xxvii] + 111 + [v] p. [PA]

ONZEKER

Den bril voor alle ver­don­ck­erde gezichten om claer te zien … de nieuwe leere der Calvin­is­ten, Gent, Max­i­m­il­i­aen Graet [UBANTWERP]

REACTIES

Abra­ham Willemsz. van Blyven­burgh, Ont­deck­inghe van een leughen-gheest van Gent, schuylende onder den naem van eenen Vlaem­schen boer, ghenaemt Arnout van Geluwe ende aen­wi­js­inghe van de ver­war­ringhe der paep­sche secten, Delft? 1650?

Ger­art van Hagen-Bos, Oprecht onder­soeck op ‘t eerste deel van den Gentschen weder-galm, uyt­gaende op den Naem van een Vlaem­schen boeren wever, ghenaemt Arnout van Geluwe, van Hardoyen, Rot­ter­dam voor G. van Roon (Delft, gedrukt door Abra­ham Pietersz van Heuck­elom) 1652

Ev. van Ghendt, Provin­sionele openinge van de Leugen-Webbe van eenen Vlaem­schen Boeren-wever, genaemt Aernout van Geluwe, gew­even in sijn achtien-jarige Hol­land­sche Reyse. Ams­ter­dam 1653 [UBL: Bib­lio­theca Thysiana ; THYSIA 2300: 4]

Simon Ravens­bergius, Den over­tuygh­den papist, ofte een heyl­same reme­die tegen de bit­tere galle in seker trac­taetje genaemd Den bli­j­den waerheydt-sprekende Vlaem­sche nachte­gael, gesteldt tegen eenen droeven god­slaster­lijke Hol­land­schen koekkoek-zangh, uyt­ge­braekt by eenen Arnout van Geluwe ende nu wed­er­leght door S.R.P.H., Haar­lem, Rob­bert Tin­neken, 1657.

Simon Ravens­bergius, Een brey­del, voor den paep­sche ende Vlaem­sche woel-water, ofte een wed­er­leg­ginge van een laster­lick schrift genaemd De boven-zang ofte reden-kampstrijdt van den Vlaem­sche arend, nopende de transsub­stan­ti­atie: ende een antwo­ord op een men­gel­moes van een-en-tsestigh paep­sche proposi­tien, door eenen Arnout van Geluwe tot Gent, in ‘t licht gegeven: ingesteld tot dienst der een­voudige. Haar­lem, Rob­bert Tin­neken, 1659.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.