Publicaties Arnout van Geluwe, lekenpolemist aan het front van de Contrareformatie

Zie over hem het themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 14 (2011) nummer 2

[Waar mogelijk wordt achter de titel de bibliotheek vermeld waar een exemplaar bewaard wordt. PA is mijn  eigen bibliotheek; geheel in het cursief staan werken waarvan de titel bekend is, maar waar geen exemplaar van bewaard lijkt te zijn gebleven]

Een nieuw kluchtigh liedeken van een capiteyn ende een menniste vrouken, gheschiedt in Den Haghe, op de wijse van ’t schildertjen, Delft, 1 [plano] [Tegularius]

Christiaen Adamszoon van Pieters-kerck [=Arnout van Geluwe], De bril voor alle verdonckerde ghesichten om klaer te sien de versierde outheden ofte de ware nieuwicheden van de nieuwe leere der Calvinisten, die men hedens-daechs noemt Gommaristen, en Arminianen. “Tot Munster by Cornelis du Jardin 1646” (4de druk te Gent bij Maximiliaen Graet z.j.), 51 p. [UBANTWERP; 4de druk Münster, C. du Jardin, 164x. 12mo: 67-[1 bl.] pp. (f. A2 torn out). [Catalogus Aremberg]

Het licht op den kandelaer ghestelt tot verlichtinghe der nieuw-ghesinden om lichtelijck te vinden de zichtbaere kercke Godts, dewelcke de geusen zegghen vijfthien hondert jaeren verborghen gheweest te hebben. Gent, Servaes Manilius 1647 (Franse vertaling te Gent bij Iohan vanden Kerckhove 1666; 2de druk, 3de druk J.B. Carstiaenssens te Antwerpen 1784), 63 [1] p. [PA, UBGENT]

Disputatie ghehouden buyten Delft in Hollandt tusschen vijf gereformeerde predicanten ende eenen Vlaemschen boer met naeme Arnout van Geluwe, anders gheseydt Het licht op den kandelaer ghestelt. Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert 1648 (2de vermeerderde druk), 119 p. [PA, UBANTWERP]

Den gheestelycken jagher van Sampsons vossen: inhoudende hondert ende vijftigh catholijcke vraeghen, in ’t licht ghegheven alle nieuw-ghesinde predicanten uyt liefden tot vriendelijcke beandtwoordinghe voorgehestelt. Gent, Bavdewyn vanden Berghe  1648, [16], 61, [3] p. [PA, UBGENT]

Catholijcken echo, ofte waeren Gendtschen weder-galm, teghen de valschopwerpende stemme van onse daghelijcksche over-komende ghepretendeerde ghereformeerde. Door een kort verhael wat ghepasseert is, in een vlaemsche reyse van drie over-komende Hollantsche vrienden, Het eerste [- derde] deel. Antwerpen, weduwe Jan Cnobbaerts 1649-1650 (2e druk Antwerpen 1781-1782), [16]-222-[2 bl.]; [16]-108-[4]-109/133-[1-2 bl.]-[24]-107-[5] pp. [PA]

De tweede disputatie tusschen Herm. Tegularius ende A. van Geluwe ofte het slot op den Mondt voor den onghetoomden Hermannus Tegularius, predikant tot Delft. Als mede, Antwerpen, Weduwe J. Cnobbaert, 1650, [16]-239p. [PA, UBL]

Kort verhael van een achthien-jarighe Hollandtsche reyse, ghewandelt van eenen Vlaemschen boer, vry laet ghebooren tot Hardoye in Vlaenderen. Waer naer alle catholijcke jonckheyt sich sal moghen reguleren by alderleye secten, die om hun affairen ende andere nootsaeckelijckheden gaen reysen in nieuw-ghesinde landen […]. Antwerpen, weduwe Jan Cnobbaerts 1650 (Franse editie ca. 1670?; 2de druk Antwerpen 1783), [32]-106-2 bl.] pp. [PA, KB; UB Nijmegen]

Belijdenisse van Rebecca Broeckaers vyt ’s Gravenhaegh, huys-vrouwe van den eersamen Martinus de Baets, inde welcke sy is af-sweerende alle oude ende nieuwe ketterijen: ende naer dat sy dry-en vijftigh jaren in het ghepretendeert ghereformeert gheloove gheleeft ende acht-en-dertigh jaren het geusen, wel te recht gheseydt, Nachtmael ghefrequenteert hadde, haer bekeert tot de eenighe oude onfeylbare H. Roomsche Apostolijcke Catholijcke Waerachtighe Kercke. Antwerpen, weduwe Jan Cnobbaert, 1650, [16], 66, [2] p. [PA, UB Nijmegen]

Dobbel slot ofte klare ende waerachtighe ontdeckinghe van eenen verdraeyden leughen gheest, schuylende tot Delft, onder den name van eenen ghepretendeerden ghereformeerden; met name Abraham Willemsen Blijvenborgh breuck-meester […]. Antwerpen, weduwe Jan Cnobbaerts 1650,  75-[5-1bl.] p. [PA, KB; UB Nijmegen]

Beschaemde krevelingh’ vande Geusche sperteling’, vreesende voor den dagh te komen. Midtsgaders nies-cruyt voor Samuel Dorislaer, […] predicant van de ghepretendeerder kercke van Delft, ofte rechtsinnighe antwoorde […] de communie der leecken. Antwerpen weduwe Jan Cnobbaert, 1650, 275, [viii] p. [PA, UBGent]

Den af-ghetrocken masscher van het vermomdt ghereformeerdt louter woordt Godes waer onder dat ghevonden zyn 188 merckelijcke getrouweloose misslagen, die de Staeten Bijbel-oversetters begaen hebben[…]. Antwerpen, weduwe Jan Cnobbaert, 1651 (2de druk 1652, 3de druk 1660 bij Gerrit de Lange in Antwerpen), [32], 707, [21] p. [PA]

Kort bericht van ‘tghene ghepasseert is over ’t beroep tot een vriendelijcke conferentie tusschen Adamum vander Hulck, ghepretendeert voor-vechter der ghereformeerder religie ende Arnoudt van Geluwe, Vlaemschen boer. Gent, Maximiliaen Graet 1651, 39 [8] p. [PA, UBU]

Een Commediants Tonneel : Eerst op-gherecht door den konstighen bouw-meester Sigismundvs Limmer, substituyt bailliu van Hulster-Ambacht ; Ende daer naer hermaeckt door een lief-hebber der waerheydt van Hulster-ambacht, op het welck bethoont wordt dat Sigismundus Limmer ende Gedeon Vanus hun partije niet wel ghespeelt en hebben. Antwerpen, Weduvve van Jan Cnobbaert, 1652, 85p. [PA]

Den klyf-hamer der waerheydt om te vermorselen het tweede leugenachtigh comediants-thooneel, op een nieuw op-gherecht door Sigismundus Limmer, substituyt bailliu van Hulster-ambacht … ; door C. V. P. K. [Christiaen van Pieterskercke= Arnout van Geluwe], eenen liefhebber der waerheydt van Hulster-ambacht. Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert, [ca. 1652], 46 p. [PA, UBANTWERP]

Nawoord bij François de Scheere, Joris de Wilde, Lucas de Pauw, Wat nieuws uut de prochie van Laren by Ghendt in Vlaenderlandt van dry ghemiste geuse-martelaers, die door d’onverdiende gratie Gods door het werre-net van de verdichte Gereformeerde leeringhe gheslopen zijn […] ende hoe dat sy nu wederom vry ende liber swemmen in de klaere wateren der waerheydt van de Heylighe Roomsche Apostolijcke Catholijcke Kercke, Gent : [s.n.], [ca. 1652], 62 p.

Davids slingher teghen Goliath ofte eerste, corte ende bondighe catholijcke antwoorde op een seker bedriegelijck ghereformeert boecksken, uytgegeven binnen Hulst teghen Arnout van Geluwe door eene predikant van Hulst met name C. G. Het was ghe-intituleert: Wtheyscher ofte dwasen Goliath, in welck boecksken den predikant Arnout van Geluwe uytdaeght om in een open velt te komen disputeren. Daerom comt nu den vrymoedigen David met sijnen slingher teghen den waen-wijsen Goliath, dat is den Vlaemschen boer teghen  Cornelius Gendtman, predikant van Hulst. Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert 1653, 78 [8] [1] p. [PA, Stadsbibliotheek Maastricht]

Den rampsalighen val van den afgodt Dagon door de tegenwoordigheyt van d’Arcke des Heeren in ghelijckenisse ghestelt door dese korte wederlegginghe van den ghereformeerden Heidelberghschen Catechismus, waerin klaer bewesen wort, hoe tastelijck de gereformeerde predikanten d’eenvoudighe jonckheyt van den oprechten aerdt der liefde, die men Godt en sijnen naesten schuldigh is, soecken af te leyden door hun Godt-hatende leere van den Catechismus. Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert 1653, [18], 351 [=361] [7] p. [PA, UB Nijmegen]

Een onverwinnelycke schrift-matighe Roomsche catholycke belydenisse des gheloffs, van Godt den Vader, Godt den Soon, Godt den H. Gheest. Den kinder-doop, ende van het wettelijck eedt-sweeren, ende van het ampt der christelijcke overigheydt, ofte een schrift-matighe teghen-ghift, ghesteldt teghen de onschriftmatighe belijdenisse der nieuwghesinde weder-dooperen, voor desen uyt-ghegheven door Francoys de Knuyt, ende nu weder-leyt door Arnoudt van Geluwe; hier is noch by-ghevoeght een openbare disputatie ghehouden inde stadt van Aerdenbergh tusschen Aernoudt van Geluwe, ende Baudewijn de Meyer, den ghepretendeerden bisschop der vveder-doopers, inde Biesen, in Oost-Vlaender. Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert 1654, [20] 144 p. [PA, UBU]

Het goddelyck trompet over Hollant ofte den grouwelycken Hollantschen donder-slagh, dat is een onverwachte, korte ende straffe goddelijcke aensprake tot alle ghereformeerde predikanten van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt door een schrickelijck oordeel Godts, ofte donderende stemme Godts ghedondert op den 12 october 1654 uyt het Magazijn ofte Secreet van Hollandt tot Delft, eerst beschreven door Pieter de Wit ende daer naer door A. V. G. [=Arnoudt van Gheluwe] eenighe blind-mis-slaghen aen-ghewesen met een kort verhaelhoe drij Hollandtsche Ghereformeerden vrouwen haeren predikant de Wit aengesocht hebben om verklaeringhe op sijn boecksken, seer speculatief om te lesen, hoe verleghen den predikant staet om sijn ghereformeerde susters te vreden te stellen, Roermond Gaspar du Pré 1655, [19] 102 p. [PA, UBU]

Eerste [- derde] deel over de ontledinghe van dry verscheyden nieuw-ghereformeerde martelaers boecken, ofte Reden-kamp-strydt tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers … Onverwachten val van het Nieuw-Ghereformeerde Babylon. T’Antwerpen : by de weduwe ende erf-ghenamen van Jan Cnobbaert, 1656, [40], 426, [14] p. [PA]

Den blyden waerhheydt-sprekenden [sic!] Vlaemschen nachtegael ghestelt teghen eenen droeven Godts-lasterlijcken Hollandschen koeckoeck sangh, ; onlanghs droef-gheestigh ghesonghen inde wijdt-vermaerde stadt van Haerlem ; door … A. I. V. A. ende nv wederleyt door Arnout van Geluwe. Gent, weduwe van Jan Cnobbaert 1657, [16] 76 p. [PA, UBU]

Corte antwoorde op een onschriftmatige gereformeerde vrage raeckende het H. Sacrament dsautaers, Gent, Maximiliaen Graet 1657, [24] 153 p. [PA, UBAmsterdam, UBTilburg]

Veerthien stercke beweegh-redenen van den Godt-saligen uytganck, van ses-en-vijftich gereformeerde, Godt minnende herten, uyt het nieuwe gereformeerde Babylon: die haer tot de Heylige Roomsche Kercke nu cortelinghe begheven hebben. [Met een opdracht aan Antonius Triest, bisschop van Gent], Antwerpen, Michiel Cnobbaert 1657, [16] 80 p. [PA, UBA, UBMaastricht]

Reden-kamp-stryt tusschen eenen Vlaemschen arendt ende een Hollandsche rave, dat is den onghestudeerden Vlaemschen boer teghen Simon Ravensberghe, predicant van Haerlem over de transsubstantiatie, teghen een heylsame remedie van Ravensberghe gestelt teghen Arnout van Geluwe ende nu door Van Geluwe wederleyt, Gent 1658, [16] 142 p. [UBA, UBMaastricht]

Het verloren proces, ofte reden-kamp-strydt tusschen domine Gysbertus Voetius, professoor ende ghereformeert predikant van Wtrecht ende Arnoudt van Geluwe Vlaemsche boer tot verdediginghe van den af-ghetrocken masker over de nieuwe oversettinghe des Bijbels, van domine Voetius wederleyt op den gheleenden naem van Iansonius van Goutswaert ende nu wederom door Van Geluwe verdedight. Antwerpen, weduwe ende erf-ghenamen van Jan Cnobbaert 1658, [PA, UBA]

Beghonnen proces ofte Reden-kamp-stryt, tusschen Arnovt van Gelvwe ende Ioannes Maelgie, Gent, Maximiliaen Graet 1658, [24] 80 p., [UBGENT]

Cort vertoogh hoe ongheluckigh dat den ghepretendeerden ghereformeerden predicant vanden ouden man, by Ysendijcke, heeft leeren achterwaert gaen ; naer dat hy sonder reden wt de oude Roomsche kercke ghegaen is. Antwerpen, Godtgaf Verhulst 1659, 32 p. [UBTilburg]

Eenighe motiven, met noch op-merckens weerdighe spoor-slaghen, die Nicolaes Cole beweeght hebben, om de nieu ghereformeerde kercke te verlaten, ende hem te begheven in den salighen schout [!] vande […] catholijcke kercke. Antwerpen, Godtgaf Verhulst 1659, 40 p. [UBGENT

Claer bewys dat Christus hier op der aerden geen duysent-jaerigh rijcke comen oprechten, om met de martelaren in den vleessche te regneren, gelijck wel-meenende christenen droomen. Gent 1659, 72 p. [UBTilbug, UBMaastricht]

Den rampsalighen onderganck van de schriftureloose, nieu ghereformeerde kercke, ofte den ganschen handel van een openbaere disputatie tusschen Arnout van Geluwe ende Nicolaes Cole, Vlissingher, over het vagevier, goede wercken ende van den afval der uytvercoren kinderen Godts. Antwerpen, Godtgaf Verhulst 1659, [46] 192 p. [UBTilburg, UBA]

Letter-trompet vyt-gheblasen en toe-gheeyghent aen de magistraet van Ghendt. Met alle haer gheestelijcke en wereltlijcke inwoonders, ende lief-hebbers van desen langh-ghewensten vrede, tusschen beyde de machtighste potentaten des christendoms [ondertek. P.T.S.H.]. Ghedruckt voor Arnout van Geluwe, 1660 Ghedruckt te Ghendt by Maximiliaen Graet, 4p. [UBGENT]

Den af-getrocken masscher van het vermomt gereformeert louter Woort Godes. Door Arnout van Geluwe, Vlaemschen Boer. Altijdt bereyt, om te verantwoorden, dat hy schryft [Ill.] T’Antwerpen, voor Gerrit de Lange, in St. Steven 1660, 8o, [xxxiv]+707p.  [UB Nijmegen]

Godt-vrugtighe overdenckinge des doots, op den droeven, perijkeleusen, ellendighen, vermoeyelijcken ende verdrietighen, wanckelbaren, slibberachtighen wech van alle het nietigh dertel vleesch, om alle staten van menschen sonder eenighen twijfel ghelucksalich ende gherustelijck in den Heere te leeren sterven. Antwerpen, Godgaf Verhulst 1660, 202 p. [Bibl.Rotterdam]

Idem: deel 2:  Handelende van de vier wtterste, der menschen kinderen, te weten van de doot, het oordeel ende de hemelsche glorie, Gent 1661, 56 p. [Bibl.Rotterdam]

Voorlooperken tot waerschouwinghe van alle eenvoudighe herten over het nieuw verdicht ghereformeert Memorieboeck, uytghegheven door domine Petrus Cabeljau, ofte een openbaere siel profytighe disputatie ghehouden in de stadt van Rotterdam in ’t jaer 1661, op den 12. augusti, tusschen Arnout van Geluwe ende domine Borstius, Antwerpen, weduwe van Jan Cnobbaert 1661, [16] 88 p. [KB]

Een openbare disputatie tusschen den Vlaemschen boer ende den predikant Borstius, Gent 1661, [14] 82 [6] p. [UBU]

Den uytersten wille oft laeste testament, gemaeckt door Arnout van Geluwe, onghestudeerden Vlaemschen boer, gheboortigh tot Aerdoye by Tielt in Vlaender. Behelsende een Godt-salige overdinckinghe des doots. [Antwerpen, Godtgaf Verhulst] Gedruckt voor Arnout van Geluwe tot Gent in d’ou Burg 1661, 27, [1], [2], 202 [2] 56 p. [UB Nijmegen]

Zee-brandt om te verdrijven alle de archlistighe zeemonsters, die de onnoosel visschen uyt het Net Petri soecken te rooven, om in het Noorde-brack van de Helsche kolcken te sleypen: oft een schrift-matighe verdedinghe van het Catholyck Memorie-boeck. Teghen Pieter Cabeljaus Nieuw-ghereformeerde Memorie-boeck, waerin dat alle de Schriftuer-plaetsen met al Cabeljaus sterckste argumenten aerdigh teghen hem om-ghekeert worden, soodat hy door sijn eyghen wapens overwonnen is. Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663, (20), 479, (10) p. [PA]

Catalogue ende vervolgh van alle de principaelste reformateurs ofte voor-loopers des grooten anti-christ, Gent, Maximiliaen Graet 1663, [28], 80 p. [PA; KB; UB Nijmegen]

Iaer-ghetyde van den nieu ghereformeerden ont-capten capucyn die domine Hamerstede, predicant van Maestricht in ’t iaer 1662 […] in Sint Ians Kercke aldereerst ghecanoniseert heeft. Gent 1664, [18] 31 [=51] p. [KB; UB Nijmegen]

De Vlaemsche boeren knodse om den ydelen loosen-alarm uyt-gheblasen van domine Hamerstede, nieu ghereformeert predicant van Maestricht, Gent, gedrukt voor de auteur 1664, [2], 32 p. [KB; UB Nijmegen]

Den Hollantschen verloren arbeyt, te Gent J.B. Graet 1665, 56 p. [Puffelen, 124]

Goliads sweerdt omghekeert tegen alle Geusen predicanten, 1666, 17 p. [Puffelen, 124]

De verborghen wonderbaere worstelinghe van Esau ende Jacob, seer nut ende dienstigh voor alle weetghierighe curieuse gheesten, die de […] predestinatie, neuswyselyck met Calvinus willen ondersoecken; waer in dat claer uyt Godts woort aenghewesen wordt, in wat een Godts lasterlycke dwaelinghe dat sy vervallen. Gent, weduwe en erven van Jan vanden Kerchove 1667, [8], 132, [4] p. [UBGENT]

Het tweede deel van Jacob en Esaus worstelinghe, waer in […] bewesen is, dat de verkiesinghe vanden eenen mensche, gheen absolute oorsaecke der verdoemenisse en is van den anderen. Gent, weduwe en erven van Jan vanden Kerchove 1669, [32], 143, [1] p. [UBGENT]

Capperson ofte dwingh-breydel voor al de Arminiaensche predicanten van Hollandt, oftoe, Nieuwe Vlaemsche boeren slingher-slaeghen, om af te pareren een spieghel-vechterye door eenen Armeniaenschen predicant gheschreven, in eenen brief, aen eenen borgher van Rotterdam, denwelcken hy ghesonden heeft aen synen broeder tot Ghendt ende nu beantwoordt door A. van Geluwe, Gent, weduwe en erven van Jan vanden Kerchove 1670 [1671], [16] 131 p. [UBU, UBGENT]

Kort verhael van een achthien-jaerige Hollandsche reyze, gewandeld van eenen Vlaemschen boer […] Waer naer alle catholyke jonkheyd zig zal mogen reguleren by alderleye secten, die om hun affairen en andere nootzaekelykheden gaen reyzen in nieuw-gezinde landen. Zeer stigtig en profijtelyk om lezen voor alle waerheyd-lievende menschen [DM], t’ Antwerpen, by J.B. Carsti­aenssens, boekdrukker en boekverkooper op de Cattevest onder den Exjesuiten Toren 1783, 8o, [xxvii] + 111 + [v] p. [PA]

ONZEKER

Den bril voor alle verdonckerde gezichten om claer te zien … de nieuwe leere der Calvinisten, Gent, Maximiliaen Graet [UBANTWERP]

REACTIES

Abraham Willemsz. van Blyvenburgh, Ontdeckinghe van een leughen-gheest van Gent, schuylende onder den naem van eenen Vlaemschen boer, ghenaemt Arnout van Geluwe ende aenwijsinghe van de verwarringhe der paepsche secten, Delft? 1650?

Gerart van Hagen-Bos, Oprecht ondersoeck op ‘t eerste deel van den Gentschen weder-galm, uytgaende op den Naem van een Vlaemschen boeren wever, ghenaemt Arnout van Geluwe, van Hardoyen, Rotterdam voor G. van Roon (Delft, gedrukt door Abraham Pietersz van Heuckelom) 1652

Ev. van Ghendt, Provinsionele openinge van de Leugen-Webbe van eenen Vlaemschen Boeren-wever, genaemt Aernout van Geluwe, geweven in sijn achtien-jarige Hollandsche Reyse. Amsterdam 1653 [UBL: Bibliotheca Thysiana ; THYSIA 2300: 4]

Simon Ravensbergius, Den overtuyghden papist, ofte een heylsame remedie tegen de bittere galle in seker tractaetje genaemd Den blijden waerheydt-sprekende Vlaemsche nachtegael, gesteldt tegen eenen droeven godslasterlijke Hollandschen koekkoek-zangh, uytgebraekt by eenen Arnout van Geluwe ende nu wederleght door S.R.P.H., Haarlem, Robbert Tinneken, 1657.

Simon Ravensbergius, Een breydel, voor den paepsche ende Vlaemsche woel-water, ofte een wederlegginge van een lasterlick schrift genaemd De boven-zang ofte reden-kampstrijdt van den Vlaemsche arend, nopende de transsubstantiatie: ende een antwoord op een mengelmoes van een-en-tsestigh paepsche propositien, door eenen Arnout van Geluwe tot Gent, in ’t licht gegeven: ingesteld tot dienst der eenvoudige. Haarlem, Robbert Tinneken, 1659.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Bronnen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.