Website paulabels.nl door Koninklijke Bibliotheek opgenomen in webarchief

In het kader van het ini­ti­atief van de Konin­klijke Bib­lio­theek (KB) om een selec­tie van Ned­er­landse web­sites te bewaren voor toekom­stig onder­zoek, zal ook de web­site  imageswww.paulabels.nl wor­den gearchiveerd en voor de lange ter­mijn bewaard. De KB heeft laten weten deze web­site als een mooie aan­winst te zien voor het webarchief. Het archiv­eren zal voor het eerst gebeuren vanaf 25 decem­ber 2013. Daarna zullen regel­matig opeen­vol­gende ver­sies wor­den opgenomen. De archiefver­sies wor­den beschik­baar gesteld aan een alge­meen pub­liek via de web­site van de KB.

De achterliggende rede voor het opzetten van zo’n webarchief bij de KB is dat web­sites vaak waarde­volle infor­matie bevat­ten die niet analoog ver­schi­jnt en die ten gevolge van de grote ‘omloop­snel­heid’ het risico loopt voor­goed ver­loren te gaan. Dat web­sites als ‘dig­i­taal erf­goed’ het behouden waard zijn, is inmid­dels ook inter­na­tion­aal erk­end in het Unesco Char­ter on the Preser­va­tion of the Dig­i­tal Her­itage uit 2003. Het sig­naleert dat dig­i­taal erf­goed ver­loren dreigt te gaan en dat het bewaren daar­van voor gebruik door de huidige en toekom­stige gen­er­atie onder­zoek­ers zeer urgent is. De KB ziet het als haar taak om ook web­sites duurzaam te bewaren en raad­pleeg­baar te houden voor toekom­stige gen­er­aties en ze te behoe­den voor ver­lies door bijvoor­beeld tech­nol­o­gis­che ver­oud­er­ing. Om die reden archiveert de KB web­sites die als verza­mel­ing een rep­re­sen­tatief beeld geven van de Ned­er­landse cul­tuur, geschiede­nis en samen­lev­ing op het internet.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.