Lezing over Coornhert en Tournay onder half verbrande balken.…

lezingDe door het Boek­drukker­swerk­plaats geor­gan­iseerde lez­ing over de twee Goudse dwars­denkers Coorn­hert en Tour­nay (zie hieron­der) vond plaats in een sfeer­volle ambiance in het oude Weeshuis van Gouda, waar de Goudse bib­lio­theek nog slechts enkele maan­den in is geves­tigd. Onder de oude balken van dit mon­u­ment luis­terde het geïn­ter­esseerde pub­liek, dat vooral bestond uit liefheb­bers van het oude boek, naar een ver­haal over hoe de twee lev­ensli­j­nen van de human­is­tis­che geleerde uit het Noor­den en de lib­er­ti­jnse boek­drukker uit de Zuidelijke Ned­er­lan­den elkaar in Gouda kruis­ten. Het resul­taat van hun geestver­wantschap was een enorme boekpro­duc­tie, die het meest zicht­bare overbli­jf­sel vormt van de unieke bloeiperi­ode van de Goudse vri­jheid (1572–1618).

Na afloop wer­den de aan­wezi­gen in de gele­gen­heid gesteld op de zolder van het Weeshuisfotobalk de mid­deleeuwse balken te bek­ijken die herin­neren aan het Mar­gri­eten­klooster, dat tot 1572 op deze plek stond. In dat jaar brandde het groot­ste deel van het klooster af. Het karkas werd ver­vol­gens gebruikt als onderdeel van het eind zestiende eeuw gebouwde Weeshuis. De meest tast­bare herin­ner­ing aan het geuzengeweld in de dagen van de over­gang van Gouda naar de zijde van Willem van Oranje vor­men de brand­sporen op een van de oude balken. Als de gemeente Gouda haar zin kri­jgt zullen bin­nenkort alleen ver­mo­gende hotel­gas­ten deze his­torische plek kun­nen bezoeken en bek­ijken, want nog steeds is het streven erop gericht het com­plex te verkopen om er een vijf­ster­ren­ho­tel van te maken. Wat een geluk dat we na gis­ter­avond in elk geval de foto’s nog hebben…

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.