Coornhert en Tournay: dwarsdenkers rond de boekdrukpers in Gouda

De bij­zon­dere relatie van de stad Gouda met de boek­drukkunst heeft de afgelopen jaren coor001_p09
veel belang­stelling gekre­gen. Er is een boek­drukkers­gilde opgericht, er is een com­plete drukkerij ingericht die de naam Drukker­swerk­plaats draagt en er wor­den geregeld lezin­gen over dit thema geor­gan­iseerd.  Op don­derdag 14 novem­ber zal de aan­dacht gericht wor­den op de pro­duc­tief­ste Goudse boek­drukker uit de zeven­tiende eeuw, de Zuid-Nederlander Jasper Tour­nay en zijn bij­zon­dere relatie met de belan­grijk­ste auteur uit zijn fonds, de bek­ende vri­j­denker Dirck Vol­ck­ertsz Coornhert.

Bei­den, drukker en schri­jver, von­den uitein­delijk een gastvrij onderkomen in Gouda. Hier kon­den zij schri­jven en op de pers leggen wat zij wilden, zon­der dat zij bang behoef­den te zijn voorimages-2 cen­suur door de stedelijke over­heid. Althans tot 1618. Daarna was het voor­bij met de Goudse vri­jheid, door toe­doen van prins Mau­rits van Oranje. Voor deze lez­ing heb ik de lev­ens en lot­gevallen van beide heren naast elkaar gelegd, wat een aan­tal opval­lende overeenkom­sten en ver­schillen te zien geven. Zij kenden een grote mate van geestver­wantschap met elkaar, waar­door ze uitein­delijk min of meer tot elkaar vero­ordeeld waren. De lez­ing vindt plaats op don­derdag 14 novem­ber in het oude Weeshuis, waar nu nog de stedelijke bib­lio­theek van Gouda is geves­tigd. Aan­vang 19.30 uur. De organ­isatie is in han­den van de Drukkerswerkplaats.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.