Strijd om behoud Weeshuis in nieuwe fase

De vele mensen die afgelopen weken steun hebben betu­igd aan de actie van het UnknownHis­torisch Plat­form Gouda tot behoud en waardig gebruik van het Goudse Weeshuis zal het de afgelopen dagen opgevallen zijn dat de stroom aan tweets, blogs en ander­soor­tige medi­a­berichten plots is stil­gevallen. Dat heeft een achter­grond. De ini­ti­atief­groep #red_het_goudse_weeshuis is druk doende een alter­natief plan te ontwikke­len, dat voorziet in een mul­ti­func­tion­eel gebruik van het com­plex door een aan­tal par­ti­jen, met als focus­punt het hieron­der genoemde His­torisch Cen­trum. Zo’n onderne­m­ings­plan schud je niet zomaar uit de mouw, maar moet zorgvuldig en in stap­jes uit­gew­erkt wor­den. Gelukkig hebben wij daar­bij deskundige en ent­hou­si­aste hulp.

Voor­dat er meer mensen benaderd wor­den om mee te doen of een aan­deel te nemen in de planon­twik­kel­ing is het voor de ini­ti­atief­groep wel van belang dat de noodza­ke­lijke infor­matie op tafel komt en — vooral — dat de gemeente c.q. wethouder Daphne Bergman een open­ing biedt voor een alter­natief voors­tel. Inmid­dels heeft het bezwaar tegen de naar ons oordeel te beperkte open­baarheid die het WOB-verzoek bracht, de gemeente ertoe gebracht toch meer stukken vrij te geven en is berei­d­heid getoond met ons in over­leg te tre­den over alter­natieven. Dat is voor ons de reden om voor­lopig uit de actiemodus te gaan — met de daar­bij behorende ketel­muziek en ‘aan­vallen’ — en over te gaan tot een over­leg op argu­menten. Wij houden iedereen op de hoogte.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

1 Reactie op Strijd om behoud Weeshuis in nieuwe fase

  1. Pingback: Goudse raad praat over bestemmingsplan Buytenerf | GroeneHart.NET