Jeruzalemkapel wordt ook opgeslokt in 5-sterrenhotel

Unknown-1

Ter­wijl de bezwaren­pro­ce­dure tegen de wijze waarop door de gemeente Gouda invulling is gegeven aan de WOB-procedure inzake het Weeshuis nog loopt, heeft de gemeente toch al enkele andere — eerder als vertrouwelijk geken­schet­ste — stukken vri­jgegeven. Daaruit blijken een aan­tal inter­es­sante details, die tot op heden niet in de open­baarheid gekomen zijn. Het belan­grijk­ste — en tegelijk meest zorg­wekkende — feit betreft de zestiende-eeuwse Jeruza­lemkapel, naar het model van de Heilige Grafk­erk in Jeruza­lem en gebouwd door Gijs­bert de Raet als dank voor zijn behouden terug­keer van een pel­grim­stocht naar het Heilige Land. De plan­nen van de projectont-wikkelaar omvat­ten ook dit voor Ned­er­land unieke mon­u­men­tje. Ver­schil met het Weeshuis is wel dat de gemeente de kapel cum annex niet wil verkopen, maar alleen ver­huren. De toe­ganke­lijkheid voor het pub­liek wil zij  daarmee veilig stellen. Dat roept de vraag op wat het beoogde hotel met het gebouwtje zou willen of kun­nen. Eeuwen­lang heeft het gedi­end als ’ balie’ voor de Heiligegeestmeesters, waar de armen hun toe­lage en bro­den kon­den afhalen. Gebruik als balie van het hotel lijkt nu voor de hand te liggen, zij het dat imagesin de toekomst niet de armen, maar de puis­sant rijken zich hier kun­nen melden. En met een balie is de pub­lieke toe­ganke­lijkheid in principe geregeld zal de gemeente denken.

Incor­po­ratie van de Jeruza­lemkapel in het hotel­com­plex betekent per defin­i­tie ook afs­luit­ing van de mooiste steeg van Ned­er­land, de Paterssteeg, met een schit­terende leegte waarin ooit — bij The Pas­sion — Judas in de verte verdween.

Nog is het niet zover, want er wordt nog ste­vig onder­han­deld tussen pro­jec­ton­twikke­laar en gemeente. Hij heeft zijn eerste bod al uit­ge­bracht, maar dat wordt door de wethouder als te laag gek­wal­i­ficeerd. Hoe zij dat kan bepalen is echter de vraag, want het Weeshuis­com­plex zal nog getax­eerd moeten wor­den door twee onafhanke­lijke tax­a­teurs. Voor de ini­ti­atiefne­mers van #Red_hetGoudse_Weeshuis dringt echter de tijd om met een alter­natief te komen. Inmid­dels zijn de con­touren daar­van uit­gew­erkt en wordt gezocht naar een mogelijkheid om het te pre­sen­teren aan de wethouder. Dan kan ook bepaald wor­den of nog meer infor­matie uit de WOB-procedure gesleept moet wor­den, teneinde met een kan­srijk plan te kun­nen komen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.