Noodrem of doorstart naar iets beters? Historisch Centrum Gouda

In de reac­ties op de cam­pagne #red_het_Goudse_Weeshuis wordt nogal eens gesteld dat ik roep­toet voor de bühne omdat alle ophef mos­terd na de maaltijd zou zijn. Het besluit Unknown-1is om Bib­lio­theek en Archief te ver­huizen is immers genomen en de choco­lade­fab­riek is al vol in de ver­bouwing. Ik zou dan ook alleen maar aan de noodrem trekken, zon­der aan te geven welk lev­ens­vat­baar alter­natief er zou zijn. Daarom lijkt het mij noodza­ke­lijk om op deze plek zo’n alter­natief plan te ontvouwen. Daar­bij ga ik ervan uit  dat de ver­huiz­ing van de Bib­lio­theek naar de Choco­lade­fab­riek een gegeven is, dat niet meer terugge­draaid kan en hoeft te wor­den.  Dat geldt niet voor het Streekarchief en de Goudse Lib­rije, hier nadrukke­lijk afzon­der­lijk genoemd, omdat het – hoewel onderge­bracht in één gebouw -  twee afzon­der­lijke entiteiten zijn met elk hun eigen vereis­ten en mogelijkhe­den. Zoals het beheer van de Goudse Glazen in andere han­den is dan dat van de Sint-Janskerk, zo zijn Archief & Lib­rije ook bij de uitwerk­ing van een nieuw con­cept te onder­schei­den. Onder­staand plan is gelanceerd in een inter­view in Lokaal Jour­naal van Radi­oGouwes­tad, dat op zater­dag 3 augus­tus te beluis­teren was tussen 17.00 en 18.00 uur en vanaf maandag 5 augus­tus op uitzend­ing gemist.

http://www.gouwestad.nl/index.php/archief/radio-gemist

Archief & Goudse Lib­rije zouden in mijn con­cept de ruggen­graat kun­nen vor­men van een nieuw op te zetten His­torisch Cen­trum Gouda. Geschiede­nis is – anders dan het uitle­nen van boeken door een bib­lio­theek – een groeimarkt in deze tijd. Onder meer het suc­ces van de cur­sus Goudolo­gie, de grote inter­esse in het verleden van de eigen woonomgev­ing en de groei van de belang­stelling voor stad­srondlei­din­gen tonen dit aan. In zo’n His­torisch Cen­trum zou de stad Gouda alle activiteiten op dit gebied kun­nen bun­de­len en pro­fes­sion­alis­eren, zowel ten beho­eve van de inwon­ers van Gouda als van de vele toeris­ten die de stad bezoeken (‘stads­mar­ket­ing’). Het Weeshuis­com­plex zou daar­bij een ideaal verza­melpunt en activitei­t­en­cen­trum kun­nen wor­den voor zaken als de cur­sus Goudolo­gie, activiteiten van His­torische Verenig­ing die Goude, de arche­ol­o­gis­che verenig­ing Golda, de Sticht­ing Open Mon­u­mentendag etc. Ook het onder­bren­gen van de VVV in dit com­plex zou prima aansluiten bij het karak­ter van dit His­torisch Cen­trum. De exploitatie van het geheel hoeft geen grote bedra­gen in per­son­ele zin te kosten, zoals de uiterst suc­cesvolle aan­pak van de huidige directeur van het Museum Gouda laat zien. Op geen ander ter­rein dan het his­torische kan zo’n His­torisch Cen­trum terug­vallen op zo’n breed reser­voir aan gemo­tiveerde en deskundige (vijfhon­derd gediplomeerde Goudolo­gen!) vrijwilligers.

Het archief heeft bin­nenkort met het nieuwe  depot aan de Gouwe een riante ‘over­loop’ om grote delen van het archief op te slaan en zou met de studiezaal in het Weeshuis­com­plex uit­stek­end kun­nen voorzien in een dien­stver­len­ing aan geïn­ter­esseerde onder­zoek­ers en belang­stel­len­den. De Utrechtse Archieven hebben op soort­gelijke wijze de pub­lieks­fa­ciliteiten in de bin­nen­stad (Paulus­ab­dij) gebracht. De Lib­rije kan, mits op fraaie wijze ten­toongesteld, een unieke nieuwe pub­liek­strekker wor­den die goed aansluit bij de toeris­ten­drom­men die komen voor  de Goudse Glazen. Het Col­lege van Lib­ri­je­meesters en een cus­tos zouden daar­voor weer in ere her­steld moeten wor­den. In dit kader kan ook gedacht wor­den aan een kop­pel­ing met de Drukker­swerk­plaats en een nieuw te ontwikke­len idee om de Goudse relatie met  Coorn­hert voor het voetlicht te brengen.

Maar dan de hamvraag: hoe financieren we zulke mooie plannen:

 • Groot­ste bespar­ing in mater­iële zin is het red­den en pub­liek toe­ganke­lijk houden van een prachtig mon­u­ment in het hart van het Goudse cul­tureel kwartier, inclusief een ver­ant­wo­ord gebruik van de Jeruza­lemkapel (die anders geï­soleerd komt te liggen en moeil­ijk te gebruiken)
 • Op de ver­bouwing van de choco­lade­fab­riek kan fors bespaard wor­den als het archief er niet komt
 • Het His­torisch Cen­trum Gouda ver­sterkt de toeris­tis­che belang­stelling voor Gouda en genereert inkomst, ook voor winke­liers in het verkom­merende Langetiendeweg-Zeugstraatgebied
 • Door de her­in­richt­ing van een vol­waardige VVV-functie met directe kop­pel­ing op het aan­bod van het His­torisch Cen­trum Gouda kun­nen meer inkom­sten uit het toerisme gehaald wor­den die ten goede komen aan de his­torische bin­nen­stad en het Cen­trum zelf.
 • Ver­huur van een deel van het com­plex aan de Casimirschool, die behoefte heeft aan meer lokalen
 • Een hore­cavoorzien­ing, waar­bij aange­knoopt wordt bij de suc­cesvolle exploitatie van de huidige uitbater
 • Organ­isaties die deel­ne­men in het Cen­trum dra­gen finan­cieel bij aan de exploitatie door afdracht van een jaar­lijkse bij­drage naar draagkracht
 • Inkom­sten voor de bezichtig­ing van en rondlei­d­ing in de Librije
 • Inkom­sten voor stadswan­delin­gen en diverse stadssafari-arrangementen
 • Inkom­sten uit ‘His­torische belevenis-activiteiten” voor kinderen
 • Inkom­sten voor work­shops (Gouda op schrift, etc.) en his­torische evenementen
 • Verkoop van Goudana
 • Inkom­sten uit kleine con­certen op het Weeshuis­plein (zoals de Vromannacht)
 • Onder­s­te­un­ing door bedri­jf­sleven en fond­sen lokaal en nation­aal (bv Oude­man­nen­huis, Bernardfonds)
 • Ver­huur ruimtes
 • Samen­werk­ing met museum en Sint-Jan
 • Samen­werk­ing met de exploitant van het Stad­huis, die zijn klanten zo ook een andere his­torische sen­satie kan bieden dan alleen een verblijf in een oud stadhuis
 • Samen­werk­ing met de Sticht­ing Bin­nen­haven­mu­seum, in het bij­zon­der de ontwik­kel­ing van stad­srond­vaarten (zoals in de Bin­nendieze in Den Bosch)
 • Jaar­lijkse Weeshuis­col­lecte (passend bij de sfeer en het verleden  van het pand)

Voor­waarde voor het wel­sla­gen van het His­torisch Cen­trum Gouds is wel dat het – zeker in de zomer – zeven dagen per week geopend zal zijn. Ook dat zal de toeris­tis­che aantrekke­lijkheid van de stad ver­groten; meer dan de ves­tig­ing van het zoveel­ste hotel in dit complex.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

4 Reacties op Noodrem of doorstart naar iets beters? Historisch Centrum Gouda

 1. Marieke Dekker schreef:

  Wat een prachtidee! Trekt veel meer toeris­ten dan een duur hotel en erf­goed bli­jft bewaard.

 2. Christa schreef:

  Prima idee. Erg­b­goed om his­torisch Gouda voor inwon­ers en toeris­ten goed op de kaart te zetten en te houden.

 3. Hans van Dijk schreef:

  Het ziet er natu­urlijk prachtig uit deze plan­nen, en ook ik zou graag het Weeshuis pub­liek domein laten, zodat iedereen van dit practige gebouw kan geni­eten. Maar helaas hoe denk men de huur die gemeente voor deze gebouwen vraagt bij elkaar te kri­j­gen? Denk toch al snel aan zo’n twee ton per jaar!

 4. Pingback: Historisch Centrum in het weeshuiscomplex? | Informatiebureau Bellekom