Vijfsterren-hotel met parkeergarage in bibliotheek en archief

UnknownSoms moet je even in je ogen wrijven als je de krant pakt omdat je niet kunt geloven dat het waar is. Heel soms moet je ook even naar de datum kijken, of 1 april niet onge­merkt nadert. Maar dan wordt duidelijk dat het echt waar is wat er staat. Dat overk­wam mij ook vanavond, toen ik in de Krant van Gouda las dat er een nieuwe bestem­ming is gevon­den voor het prachtige Weeshuis­com­plex, waar nu nog de bib­lio­theek en het archief in zijn gehuisvest. Waar ooit bekla­genswaardige wezen in sober­heid en God­vrezend­heid wer­den opgevoed en later eeuwe­noude boeken en archief­s­tukken zorgvuldig wer­den bewaard en ger­aad­pleegd, kun­nen bin­nenkort steen­rijke pat­sers de nacht door­bren­gen en zich te buiten gaan aan exquise maalti­j­den. En natu­urlijk moeten zij hun SUV op de stoep kun­nen park­eren. Een par­keer­garage is dan ook een must om dit plan tot een suc­ces te maken. Dat arche­ol­o­gis­che schat­ten in deze cul­turele navel van Gouda daar­voor zullen moeten wijken is voor de gemeente niet op voor­hand onbespreekbaar.

Voor D’66-wethouder Daphne Bergman is niets te dol om dit plan tot een suc­ces te Unknown-1maken. Deze verte­gen­wo­ordi­ger van een par­tij die al vaker heeft laten zien lak te hebben aan de diepere waar­den des lev­ens en heilige huisje met satanisch genoe­gen omver pleegt te trap­pen, geeft niets om eeuwe­noude struc­turen en wil moder­niteit. In Nan van Schen­del, direc­trice van de bib­lio­theek en archivaris Sigfried Janz­ing, heeft zij bondgenoten gevon­den om de Goudse cul­tuur tot een bru­ine massa te laten wegvloeien in een voor­ma­lige choco­lade­fab­riek. Het trio gaat onver­stoor­baar zijn weg en luis­tert niet naar wat er onder de burg­ers leeft. Bezwaren van het His­torisch Plat­form en van bezorgde burg­ers wor­den begripsvol knikkend aan­ho­ord en ver­vol­gens argeloos naast zich neergelegd.

Ik hoop dat de nu bek­end gewor­den plan­nen ein­delijk iedereen met liefde voor het his­torische Gouda wakker zal schud­den. Omwo­nen­den komen miss­chien wel in beweg­ing, nu blijkt dat hun nauwe straat­jes straks doorkruist wor­den door pat­serige auto’s, het restau­rant laat meeruiken wat de rijken eten en de neon­reclame van het hotel de nachtelijke duis­ter­nis rond de Sint-Jan ver­stoort. En wat te denken van de vracht­wa­gens die komen bevoor­raden. In Huize Groen­weg zal de rust dan ook elke ocht­end vroeg ver­sto­ord wor­den. De eerste sig­nalen dat dit plan slecht valt zijn er gelukkig al. De eige­naar van het vorig jaar geopende Best West­ern Hotel, Titus Stoelinga, komt nu het stoom al uit de oren omdat hij door de gemeente onwe­tend is gelaten en zijn toch al

Opstelling van de Goudsche Librije in de Gasthuiskapel (nu Museum Gouda). Tegenwoordig staan de fraaie boekbanden in ijzeren kasten in het depot van het archief

Opstelling van de Goud­sche Lib­rije in de Gasthuiskapel (nu Museum Gouda). Tegen­wo­ordig staan de fraaie boek­ban­den in ijz­eren kas­ten in het depot van het archief

moeil­ijk draaiende ner­ing bedreigd ziet. Tot over­maat voor hem — mar miss­chien tot geluk van historie-minnend Gouda — heeft Van der Valk inmid­dels via het AD ook laten weten een hotel in deze stad te willen bouwen. Het is nog niet te laat om dwaze plan­nen te laten varen. Advies aan de gemeen­ter­aad: laat de bib­lio­theek maar naar de choco­lade­fab­riek vertrekken, maar laat het streekarchief in het Weeshuis. Dan kan ein­delijk ook de meest onderge­waardeerde en onbek­ende schat van de stad aan den volke in zijn volle pracht getoond wor­den: de Goudse Librije!

De open­baar­mak­ing van de plan­nen gebeurt op een merk­waardig moment en op een al even merk­waardige plek. Uit­gerek­end de krant die bek­end­staat als spreek­buis van de gemeente (zie onder), die kri­tiek­loos alles pub­liceert wat de gemeente haar aan­draagt, ‘onthult’  het plan en brengt het als een scoop. De wethouder wil geen com­men­taar lev­eren. Miss­chien denkt de wethouder dat het laten lekken van dit plan in het hartje van deze hete zomer geen kwaad kan. Tegen de tijd dat de meeste Gouwe­naars terug zijn van vakantie, is de storm miss­chien al gaan liggen zou de wethouder kun­nen denken. Het is aan kri­tis­che burg­ers om haar ongelijk te bewijzen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

3 Reacties op Vijfsterren-hotel met parkeergarage in bibliotheek en archief

 1. Jan en Jet van Herwaarden schreef:

  Beste Paul, Via Jet had ik al het een en ander geho­ord over de plan­nen met archief en bib­lio­theek, maar dat de zaak zo zat, wist ik nog niet (of realiseerde ik me — van­wege de op het eerste gezicht grote onwaarschi­jn­lijkheid — niet. Wij zijn geen Gouwenaren, maar, zoals je weet, wel Goudamin­nen­den, dus als we wat kun­nen beteke­nen, laat dat weten. Wij scharen ons in ieder geval vierkant achter je protest. Hartelijke groet, Jan en Jet van Herwaarden

 2. J.J.H.Bik schreef:

  Waarde Paul Abels,
  Na de oor­log heeft ons stads­bestuur onze Goudse bin­nen­stad ver­minkt door enkele grachten te dem­pen, waar­door er wan­ver­houdin­gen ontston­den tussen straat­breedte en gevel­hoogte. Hier­van heeft men helaas weinig geleerd, want daarna werd de oude bin­nen­stad op de plaats van de Veemarkt en de Varkens­markt ver­k­noeid met grote flat­ge­bouwen en vooral veel (thans onn­odige) kan­toor­ruimten. Dit alles ter­wille van de geldelijke opbreng­sten. Daarna komt het schan­dalige plan van de opof­fer­ing van het Raoul Wal­len­berg­plantsoen met de tweede ver­plaats­ing van het Joodse Poortje. Weer later brengt het mega­lo­mane plan van het Vre­debest de gemoed­eren in opschud­ding. Gelukkig waren het luchtkaste­len. Nu de lan­delijke bezuinig­ing zelfs de cul­tuur niet spaart, wor­den ook in Gouda onze oude gebouwen één voor één in de verkoop gedaan. Een groot hotel in het Weeshuis met par­keer­garage in de Klaas de Vriess­chool spant nu wel de kroon en het con­cept wordt heel slim in de vakanti­etijd gedaan. Over de bereik­baarheid is nauwelijks of niet nagedacht en natu­urlijk dem­pen wij dan ook nog even de Pater­steeg. Deze his­torische door­gang geldt als mooiste steeg van Ned­er­land. Een schit­terende fata mor­gana, maar deze zal spoedig in de lucht oplossen. Waarom gebruiken we de school niet, waar­voor hij des­ti­jds gebouwd is en laten het Archief rustig verder werken in deze prachtige gebouwen? De cri­sis leidt tot snelle ad hoc beslissin­gen die straks door ons nages­lacht wor­den betreurd. De wethouder ver­di­ent daarom een motie van treur­nis en ik onder­s­teun van harte uw protest. Met vrien­delijke groet, Han Bik

 3. Barbara Brender à Brandis schreef:

  Welk een schok toen ik ein­delijk ver­nam wat er met het oude Weeshuis­com­plex zou gaan gebeuren…
  Al zon half jaartje vrezen met grote vreze: zou het gebouw zijn pub­lieke bestem­ming behouden????
  Ken het gebouw als werk­ende van bin­nen uit; ken dus ook het geschip­per met de ruimte, maar nooit is er zo ruck­sicht­loos ver­huisd met achter laten, uit han­den geven van.…
  Nee de voor­ma­lige direc­tie had dit beslist anders aangepakt.

  Maar,-en het zeker voor het meren­deel met voor­gaande schri­jvers eens,- zo vraag ik mij af: kun­nen wij het tij nog keren? En hoe.…

  I.p.v ook een artikel; inge­zon­den stuk na lez­ing en als ver­volg op pennestreken van mevr. Ineke Verkaik leek het mij nu eerst noodzaak om diege­nen die betrokken zijn het­zij als omwo­nen­den, het zij vanuit de His­torische, Cul­turele Verenigin­gen,- hoek, de han­den ineen te slaan en ten stri­jde te trekken.Ons te bezin­nen op te onderne­men stap­pen.
  Een actie met als kern­leuze: BEHOUD OF HANDEN AF VAN ONS CULTURELE ERFGOED!!!

  Met bijv. inspraak­tijd aan­vra­gen in de Gemeen­ter­aad; handtekenin­gen van omwo­nen­den en ander­szins betrokkenen.

  Nb Er wordt tegen­wo­ordig nogal eens gesteld:
  Er is gee geld we moeten wel anders komt er nog meer ten laste van de burg­ers en dat zou voor de arm­sten onder ons een regel­rechte ramp zijn. Echter er zijn com­pro­mis­sen denkbaar…

  Alleen naast het fraai opgek­napte Raoul |Wal­len­berg­plantsoen; het ook terecht en inspraak van burg­ers behouden plek van het poortje vd Joodse begraaf­plaats; de fraaie Jeruza­lemkapel kunt u zich daar een hotel van de hotel van Van der Valk keten naast voorstellen annex par­keer­garage voor de gasten?!!

  Ik hoor graag van u,
  Met vrien­delijke groet Bar­bara Bren­der à Bran­dis
  Binnenstadbewoonster