Open Monumentendag in teken Macht & Pracht in de 18e eeuw

Sinds enkele jaren ver­schi­jnt er in Gouda ter gele­gen­heid van Open Mon­u­mentendag een DSC06186glossy tijd­schrift met de titel Erf­goud. In dit fraai en kleur­rijk geïl­lus­treerde blad wordt het lan­delijke thema voor de mon­u­men­tale ‘open huis­da­gen’ op de Goudse sit­u­atie toege­spitst en uit­gew­erkt. Voor 2013 is gekozen voor een eeuw die nog  relatief weinig is bestudeerd en een negatief imago heeft als tijd­perk van stag­natie, ver­val en tut­tigheid: de acht­tiende eeuw. Met de keuze voor het onder­w­erp Macht & Pracht wordt deze eeuw op cre­atieve wijze van haar stof ont­daan en opge­po­etst. Hoewel de deuren van de mon­u­menten pas op 14 sep­tem­ber aanstaande wijd opengezet wor­den, kan de DSC06184ont­dekkings­gezinde monumenten-wandelaar zich daarop nu al ter­dege voor­berei­den, omdat Erf­goud nu al in de winkel ligt.

Tal van onder­w­er­pen geven glans aan dit Erf­goud. Zo wordt de his­to­rie van diverse gracht­en­pan­den geschetst, komt de pronkzucht van de regen­ten aan bod, de weelde van de ambachts­gilden en van de Goudse schut­terij. Ver­rassend zijn de bij­dra­gen van Cilia van Hofwe­gen over het belang van de Goudse pijpenin­dus­trie voor de stedelijke economie in de Gouden eeuw en van Willem den Boer over vroege restau­raties en smaakveran­derin­gen met betrekking tot het mid­deleeuwse stad­huis van Gouda. Natu­urlijk ont­breken ook de kerke­lijke macht en pracht niet in het blad. Henny van Dolderde-de Wit brengt de ontstaans­geschiede­nis van miss­chien wel het mooiste en groot­ste acht­tiende eeuwse pronkstuk van Gouda voor het voetlicht, te weten het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk. Onder de titel ’ Van Staten­bi­j­bel tot biss­chopsstaf’ betoog ik zelf ten slotte dat ook de immense leegheid van de Sint-Janskerk, met haar 123 meter de lang­ste van Ned­er­land, ook gezien kan wor­den als een demon­stratie van (kerke­lijke) Macht & Pracht.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.