Gemeente Gouda moet met de billen bloot door WOB-verzoek

De wet Open­baarheid Bestuur biedt elke burger de unieke mogelijkheid om alle infor­matie op te vra­gen die rel­e­vant is voor een spec­i­fiek (beleids)onderwerp. Deze Unknownver­plicht­ing geldt niet alleen voor lan­delijke over­he­den, maar ook voor de lagere. Omdat de gemeente Gouda de afgelopen jaren begonnen is stelsel­matig mon­u­menten af te stoten (te ver­huren of te verkopen) en er een andere bestem­ming aan te geven, wordt het de hoog­ste tijd dat open­baar wordt wat er zich op dit vlak zoal achter de scher­men heeft afge­speeld en wat daad­w­erke­lijk wordt afge­spro­ken met pri­vate par­ti­jen. Van­daar dat ik als burger van deze (nog) fraaie stad van­daag een WOB-verzoek heb inge­di­end, met het ver­zoek alle aan­wezige infor­matie (noti­ties, emails, gespreksver­sla­gen, notulen, con­tracten etc.) open­baar te maken die betrekking heeft op het Weeshuis­com­plex, de Jeruza­lemkapel, de Mori­aen en het Stadhuis.

De gemeente heeft vier weken tijd om mij de gevraagde infor­matie te ver­strekken. Bli­jft zij in gebreke, dan moeten zij de indi­ener van het WOB-verzoek zelfs schade­v­er­goed­ing betalen. Mocht het zover komen — wat ik zeker niet hoop — dan beloof ik nu al dat ik dit bedrag beschik­baar zal stellen ten beho­eve van de actie Red_het_Goudse_Weeshuis. Na ont­vangst van alle opgevraagde infor­matie zal het mate­ri­aal zorgvuldig bestudeerd wor­den en zal elke mogelijkheid aange­grepen wor­den om de gemeente van het heil­loze pad terug te doen keren.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.