Zeldzaam orgelboek uit bibliotheek restaurator Gouds Moreau-orgel

In 1903 richtte Hen­drik Wicher Flen­trop in Zaan­dam een piano– en orgel­han­del op. 2-4daflentropHier­mee legde hij de grond­slag voor een nation­aal ver­maarde orgel­mak­erij. Zijn zoon Dirk Andries Flen­trop trad in de jaren twintig van de vorige eeuw in de voet­sporen van zijn vader, maar leerde het vak van orgel­bouwer bij ver­schil­lende buiten­landse bedri­jven.  In 1940 nam hij het fam­i­liebedrijf over. Hij legde zich vooral toe op het restau­r­eren van his­torische orgels, zoals een uit 1511 door Johan van Cov­e­lens gebouwd orgel in de Grote of Sint-Laurenskerk te Alk­maar. Ook het Schnitger-orgel in de Alk­maarse kerk en een orgel van dezelfde maker in de Grote Kerk te Zwolle wer­den in de jaren vijftig door hem onder han­den genomen. Ook inter­na­tion­aal maakte Flen­trop furore. Hij bouwde orgels in de Verenigde Staten en ontv­ing daar twee ere­doc­tor­aten. In Mexico-Stad restau­reerde hij beide orgels in de kathedraal.

Zijn vak­man­schap bracht D.A. Flen­trop eind jaren vijftig ook naar Gouda. Daar restau­reerde hij in 1959–1960 het Moreau-orgel. Dat hij zich daar­bij goed doc­u­menteerde mag blijken uit een recente veil­ing bij Bubb Kuyper in Haar­lem. Daar werd een zeldzaam exem­plaar verkocht van een door Johannes van­der Klos in 1774 te Gouda gedrukte orgelbeschri­jv­ing van de beroemd­ste organ­ist uit de Goudse geschiede­nis, Joachim Hess:

Dis­posi­tiën der merk­waardig­ste Kerk-orgelen,DSC06157
welken in de zeven Verëenigde Provin­cien
als mede in Duyt­s­land en Elders aangetrof­fen wor­den.
Ben­evens eene beschryv­ing van het Nieuw en Uit­mun­tend Orgel
in de St. Jans kerk te Gouda. Dienende tot een Ver­volg op de
Luis­ter van het Orgel.
Door Joachim Hess, Organ­ist en Klokkenist te Gouda.
Te Gouda, by Johannes van­der Klos,
Stads-Drukker, 1774, [vi]+200p.

 

Uit de eigen­dom­sin­schri­jv­ing op het schut­blad van dit exem­plaar blijkt, dat het boekje in DSC06160het bezit is geweest van genoemde D.A. Flen­trop. Als spe­ciale bijlage van zijn beschri­jv­ing van alle belan­grijke orgels in de Noordelijke-Nederlanden en Duit­s­land — Hess was nu een­maal van Duitse afkomst — is aan het boekje ook een der­tien pagina’s tel­lende beschri­jv­ing van het Moreau-orgel toegevoegd. Ongetwi­jfeld heeft de orgel­bouwer hier dankbaar gebruik van gemaakt bij zijn restauratiewerk.

[Zie over de beroemde Goudse organ­ist en stads­beiaardier Joachim Hess mijn Goudana-artikel uit de Tidinge van die Goude onder het kopje Publicaties/Artikelen http://www.paulabels.nl/2013/05/op-de-bres-voor-hess/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.