Werkgroep Religieuze Bestuursgeschiedenis geprikkeld (en herdoopt)

In het Huy­gens Insti­tuut voor Ned­er­landse Geschiede­nis werd op 26 juni 2013 door Unknowneen 25-tal aan­wezi­gen een werk­groep voor religieuze bestu­urs­geschiede­nis opgericht. Mw. dr. Joke Roelevink en prof.dr. Fred van Lieburg namen het ini­ti­atief voor dit werkver­band voor weten­schap­pers van uiteen­lopende dis­ci­plines, omdat zij merk­ten dat de geschied­schri­jv­ing over dit thema nog onderon­twikkeld is en nog tal van hiaten kent. Juist in deze tijd van sec­u­lar­isatie en fric­tie tussen staat en kerk(en) in Ned­er­land neemt de behoefte aan duid­ing van de ontwik­kelin­gen op dit vlak in een his­torische con­text toe.

Schri­jver dezes had de eer, maar ook de niet een­voudige opdracht een prikke­lende causerie te houden, die dit gezelschap van his­torici, the­olo­gen, juris­ten en anderen zou stim­uleren om zich aan te sluiten bij de op te richten werk­groep. De worstel­ing van de duid­ing en afbak­en­ing van het begrip ‘religieuze geschiede­nis’ vor­mde in dit praatje het vertrekpunt voor een terug­b­lik op mijn eigen, inmid­dels 35 jaar lange, ont­dekkingstocht door de (kerk)geschiedenis en de diverse onderzoeksthema’s die aan het onder­w­erp raken. De actu­aliteit van deze thema’s werd daar­bij in relatie gebracht met de vraagstukken die heden ten dage spelen.

De aan­wezi­gen kre­gen de vraag voorgelegd wat er nu exact ver­staan moest wor­den onder religieuze bestu­urs­geschiede­nis. De vol­gende mogelijkhe­den heb ik de aan­wezi­gen voorgelegd.

•Geschiede­nis van besturen van religieuze instellingen?
•Religieuze aspecten in het wereldlijk bestuur?
•De religiepoli­tiek van wereldlijke bestuurders?
•De wis­sel­w­erk­ing tussen religie en bestuur?
•De invloed van religie op de bestuurspraktijk?
•De bemoeie­nis van het bestuur met religie?
•De geschiede­nis van bestuur religieus geduid?

Het is nu aan de Werk­groep in opricht­ing om focus en inhoud te geven aan de te bespreken en te onder­zoeken the­matiek. Wellicht dat mijn beschei­den prik­kel­ing haar een stukje in de goede richt­ing heeft geholpen.

[Inmid­dels is de werk­groep naar aan­lei­d­ing van de dis­cussie omge­doopt tot Werk­groep Geschiede­nis van Bestuur en Religie, P.A.]

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.