Neues Gouda of het einde van een kritische pers in Gouda

Wat schud­den we vroeger niet mee­warig ons hoofd over de wijze waarop de bevolk­ing achter het IJz­eren Gordijn dom gehouden werd door de machtheb­bers. De pers stond geheel ten dien­ste van de afdelin­gen Agi­tatie en Pro­pa­ganda (Agit­prop) van de com­mu­nis­tis­che par­ti­jen en berichtte braaf over de zegenin­gen van het reëel bestaande social­isme in de diverse heil­staten. Leg­en­darisch was het dag­blad Neues Deutch­land in de DDR, dat dag na dag berichtte over record-oogsten, top­presta­ties van (gedro­geerde) Duitse atleten en door uitzin­nige menigtes toegezwaaide com­mu­nis­tis­che lei­ders. Gelukkig had­den wij, in het kap­i­tal­is­tis­che westen, een onafhanke­lijke pers die bestu­ur­ders kri­tisch aan de tand voelde en schan­dalen genade­loos aan het licht bracht.

Unknown-2

Unknown-1

Het IJz­eren Gordijn is nu alweer bijna een kwart eeuw gele­den naar bene­den gehaald en de Oost-Europeanen hebben met horten en stoten het kap­i­tal­isme en de democ­ra­tie omarmd. Maar hoe is het onder­tussen gesteld met onze eigen democ­ra­tie en kri­tis­che pers. Bei­den hebben elkaar nodig, zoals een man en een vrouw om vrucht­bare resul­taten te bereiken. Toch heeft er een ware kaal­slag plaats­gevon­den in het Ned­er­landse medi­a­land­schap, waar­door politici en kiez­ers dolend hun weg zoeken, vol met onbeant­wo­orde vra­gen en twi­jfels. Ner­gens is het weg­vallen van de kri­tis­che pers zo voel­baar als op region­aal en lokaal niveau.

Waar vanaf de negen­tiende eeuw elke stad of gewest van enige omvang in Ned­er­land ten min­ste een kri­tisch dag­blad kende, zo niet meerdere con­cur­rerende bladen, mag men tegen­wo­ordig al blij zijn dat er een krant ver­schi­jnt die braaf ver­slag doet van ver­jaarda­gen van hon­derd­jari­gen, schapen met vijf poten of hon­den­poep. Van kri­tis­che lokale of regionale jour­nal­istiek is — enkele uit­zon­derin­gen daarge­laten — nauwelijks meer sprake. Maar het kan nog erger. De gratis Huis-aan-Huisbladen, ooit vooral bedoeld als adver­ten­tieblaad­jes, zijn door veel lokale politici en bestu­ur­ders omarmd om kri­tiek­loos hun agit­prop te bedri­jven. Feit­elijk kopen zij gewoon pagina’s om zich onweer­spro­ken tot de burger te richten en hen ervan te over­tu­igen dat alles op rol­let­jes loopt. Kri­tis­che gelu­iden zijn in geen velden of wegen te vinden.

Zo is er in deze regio “De Krant van Gouda. Weke­lijks nieuws uit Gouda, Waddinxveen, Bode­graven, Reeuwijk en omstreken”, zoals de kop meldt. Het is een ‘goed­nieuws­blad’, waarin bestu­ur­ders en ambtenaren schaamteloos hun een­z­i­jdige ver­haal kun­nen doen. Ner­gens hoor en weder­hoor, ner­gens een kri­tis­che noot. Eerder werd zo bijvoor­beeld het nieuwe Goudse zwem­bad en het Huis van de Stad aan de man gebracht, zon­der dat de vele tegen­gelu­iden vanuit de bevolk­ing aan bod kwa­men. Nu is het weer de nieuwe bib­lio­theek in een oude Choco­lade­fab­riek, die ten koste gaat van de oude huisvest­ing in het oude Weeshuis­com­plex in de stad dat verkocht gaat wor­den (zie hieron­der). Direc­trice Nan van Schen­de­len kri­jgt keer op keer de gele­gen­heid dit omstre­den plan aan de man te bren­gen. Tegen­gelu­iden wor­den niet geplaatst.

Wat zullen ze lachen in de voor­ma­lige DDR over zo’n Neues Gouda!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

1 Reactie op Neues Gouda of het einde van een kritische pers in Gouda

  1. Christa schreef:

    Prima stuk. Kort en bondig een uit­ge­bal­anceerde mening weergegeven. Met humor en een leuke vergelijk­ing. Complimenten!