Gouds verhaal op internationaal congres in Johannes a Lasco-bibliotheek Emden

De Johannes a Lasco Bib­lio­thek in Emden organ­iseert vol­gende maand samen met de Uni­ver­siteit van Warschau een inter­na­tion­aal con­gres voor “Refor­ma­torische
Emdenmeerder­he­den en min­der­he­den in het vroeg­mod­erne Europe” (Reformed Majori­ties and Minori­ties in Early Mod­ern Europe). In deze prachtige bib­lio­theek, geves­tigd in een zeer ges­laagde com­bi­natie van kerkruïne  en nieuw­bouw, zullen een keur aan sprek­ers ingaan op de vraag hoe in diverse Europese gebieden (Zwit­ser­land, Duit­s­land, Ned­er­land, Frankrijk, Schot­land en Centraal-Europa) refor­ma­torische meerder­he­den in kerk en staat zijn omge­gaan met con­fes­sionele min­der­hei­ds­groepen en the­ol­o­gis­che ver­schillen. Ook zal in Emden, bek­end gewor­den als het belan­grijk­ste ballin­geno­ord van Ned­er­landse protes­tanten tij­dens de Opstand, de vraag aan de orde komen of de eigen vluchtelin­gener­varin­gen van de gere­formeer­den hen tol­er­an­ter of juist mil­i­tan­ter hebben gemaakt. Tij­dens de mid­dagsessie van 11 april gaan vier sprek­ers in op de sit­u­atie in de Ned­er­lan­den, waar­bij in een lez­ing van de schri­jver van dit blog ook aan­dacht zal wor­den besteed aan de bij­zon­dere sit­u­atie in Gouda aan het eind van de zestiende en het begin van de zeven­tiende eeuw.

De lez­ing over Gouda heeft als titel: “The oppo­site direc­tion. How a Reformed minor­ity robbed the free­dom from the Reformed major­ity”. Kern van het ver­haal is de bij­zon­dere wijze waarop een kleine groep Vlaamse vluchtelin­gen er met hulp van prins Mau­rits in is ges­laagd de politiek-religieuze ver­houdin­gen in de stad volledig op de kop te zetten. De ontwik­kelin­gen in de Vlaamse en Bra­bantse ste­den zelf komen aan de orde in een lez­ing van prof. Guido Marnef uit Antwer­pen. Leon van den Broeke uit Ams­ter­dam schetst ver­vol­gens hoe de gere­formeer­den in de repub­liek zijn omge­gaan met doop, huwelijk en begrafe­nis, met als onderliggende vraag of op dit vlak sprake was van uit­sluit­ing of religieuze intol­er­antie. Ook de landgewesten wor­den in dit con­fer­en­tieblok niet ver­geten, want Chris­ti­aan Ravens­ber­gen, onder meer bek­end als bezorger van de clas­si­ciale acta van Over­i­js­sel en Gelder­land, zal de tol­er­antie een de frontlinie bespreken dat wil zeggen de con­fes­sionele poli­tiek in Oost-Nederland.

De con­fer­en­tie in de Johannes a Lasco Bil­bio­thek, genoemd naar de beroemde Poolse refor­ma­tor, vindt in Emden plaats van 10 tot 12 april 2013. Deel­name aan het volledige pro­gramma van drie dagen kost €75. Nadere infor­matie is te kri­j­gen bij dr. Her­man Selder­huis, een van de Ned­er­landse organ­isatoren.  (hjselderhuis@refo500.nl).

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.