Goudse bibliotheek ruïneert cultureel kwartier

Het duurde even om helder te kri­j­gen wie de grote aanstichter is geweest van het heil­loze plan om een mod­erne vari­ant van Archief en Lib­rije te ves­ti­gen buiten de bin­nen­stad, ten koste van het prachtige Weeshuis­com­plex. Dit eeuwe­noude mon­u­ment, in het hart van wat tot voor kort het cul­tureel kwartier van Gouda moest wor­den, wordt door de gemeente afgestoten en te koop gezet. De schuld hier­voor ligt bij het bestuur van de Unknown-2bib­lio­theek en zijn directeur Nan van Schen­del in het bij­zon­der. Hun visie op wat nodig zou zijn om de bib­lio­theek ‘bij de tijd te bren­gen’ heeft voor het gemeen­tebestuur de doorslag gegeven voor dit ver­huis­plan. In een gesprek van Ineke Verkaaik van het His­torisch Plat­form en onder­getek­ende met wethouder Daphne Bergman van Cul­tuur (en Vast­goed, sic!) kwam dit beeld naar voren.

Het mag op zijn minst ver­won­der­lijk heten dat de visie op de toekomst van de bib­lio­theek blijk­baar tot stand is gekomen zon­der enige vorm van inbreng van de twaalf cul­turele organ­isaties die deel uit­maken van het plat­form. Welk type bib­lio­theek heeft de stad nodig in deze snel ‘ont­boek­ende’ tijd? Weini­gen hebben hierover blijk­baar hun zegje kun­nen doen. Boven­dien lijkt het erop dat de belan­gen van het streekarchief vol­strekt ondergeschikt zijn gemaakt aan die van de bib­lio­theek, waar­door deze bewaarder van ons schriftelijke geheugen en van een voor Ned­er­land unieke his­torische lib­rije als een bijwa­gen­tje aan de zegekar van de bib­lio­theek is gehangen. Gele­gen­hei­d­sar­gu­menten als de bereik­baarheid van de oude bin­nen­stad en moeil­ijke toe­ganke­lijkheid van het gebouw voor bejaar­den en invali­den zijn ook nog eens toegevoegd in het ken­nelijk ons­tu­it­bare ver­lan­gen om — als ware men een wee­skind — weg te komen uit het Weeshuis.

De Goudse pers, de burg­erij en de his­torische verenigin­gen hebben col­lec­tief zit­ten slapen toen dit ei werd uit­ge­broed. In alle stilte is de ambitie van een cul­tureel kwartier daarmee ten grave gedra­gen, ten faveure van een onvol­dra­gen plan om de Goudse boeke­nu­itleen kram­pachtig overeind te houden. Alle modieuze cam­pagnes om de bib­lio­theek aantrekke­lijk te houden ten spijt, zal al snel blijken dat dit wegge­gooid geld is geweest. Op dat moment zal alom wor­den betreurd dat het mon­u­men­tale onderkomen aan de Spier­ingstraat daaraan opge­of­ferd is. Zoals we nu ook betreuren dat in de vorige eeuw diverse grachten in de bin­nen­stad zijn gedempt.

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.