Afbraak Collatiehuis in 1943; spijtige beslissing in oorlogstijd

Pal achter de Sint-Janskerk stond eeuwenlang een groot kloosterachtig complex, toebehorend aan de zogeheten collatiebroeders. In strikte zin was het geen klooster maar een convent. De bewoners volgden geen kloosterregel en legden ook geen kloostergeloften af. Het waren leken die leefden als religieuzen. Het convent wordt daarom “huis” genoemd,  in het Latijn “domus”. De inwoners waren “broeders” en geen monniken. Het Collatiehuis werd in 1425 gesticht door de priester Dirc Florensz. Onder de rectoren Hendrik Herp en Hendrik Gijsbertsz van Arnhem werd het complex gestaag uitgebouwd tot een levendig centrum van de zogeheten Moderne Devotie of Broeders des Gemeenen Levens, onder supervisie van de Heilige Geestmeesters. Hun populariteit dankten de broeders aan hun zogeheten ‘collationes’, schriftlezingen en -uitleg op zon- en feestdagen, die ook toegankelijk waren voor leken (mannen en vrouwen). Deze lezingen vonden plaats in een grote kapel, gewijd aan de Heilige Paulus. Een tweede kapel verrees binnen het complex door toedoen van Gijsbert de Raet, die in 1504 als dank voor zijn behouden terugkeer van een pelgrimage aan het Heilige Land een kopie van de Heilige Grafkerk liet bouwen, de twaalfhoekige Jeruzalemkapel. Na zijn dood ging dit gebedshuis over in handen van de collatiebroeders.

Op deze luchtfoto is de enorme omvang van het kloostercomplex achter de Sint-Jan goed te zien.

Op deze luchtfoto is de enorme omvang van het kloostercomplex achter de Sint-Jan goed te zien.

Het Collatiehuis (nr. 25) op de kaart van Braun & Hogenberg uit 1585.

Het Collatiehuis (nr. 25) op de kaart van Braun & Hogenberg uit 1585.

Aan het convent van de collatiebroeders kwam in 1572-1573 een abrupt einde, toen de geuzen onder leiding van de beruchte Lumey bezit namen van de stad. De overste Johannes Rixtelius en de procurator Adrianus Lambrechtsz., die op het Goudse kasteel bij de geuzenleider kwamen klagen over het wangedrag van diens soldaten, werden op beestachtige wijze vermoord. Andere bewoners van het Collatiehuis ontvluchtten daarop de stad en zochten een veilig heenkomen in (nog) katholieke steden als Amsterdam en Utrecht. De ontvolking van het Collatiehuis namen de Heilige Geestmeesters, verantwoordelijk voor de de armen in de stad, een deel van het complex in bezit voor de bedeling. De uitdeling van geld en voedsel aan de armen gebeurde eeuwenlang vanuit de Jeruzalemkapel. De kloostergebouwen zelf werden, met uitzondering van de Pauluskapel, ingericht als Heilige Geest Weeshuis. Boven de ingang was een driehoekig veld te zien met de Heilige Geest, verbeeld als duif. Deze drie-eenheid is nog te zien op een prent van Verspuy, maar het is niet bekend waar deze is gebleven.

Collatiehuis25

In 1601 werd de grote Pauluskapel op last van de stad verbouwd tot Looihal voor de keuring van wollen looihalsteenstoffen. De bekende beeldhouwer Gregorius Cool vervaardigde voor deze nieuwe bestemming van het godshuis een reliëfsteen die nu in het Lazeruspoortje van Museum Gouda is ingemetseld. Delen van het complex werden in de loop der tijd gebruikt voor zeer uiteenlopende doeleinden. Er was een weefatelier gevestigd van de Aalmoezeniers, om weeskinderen een ambacht te leren. In 1639 kwam deze ruimteCollatiehuis23 ter beschikking van een particuliere Franse School. Aan de Patersteeg kwam begin negentiende eeuw een Franse jufferschool. Verder deden de gebouwen onder meer dienst als passantenlokaal, infirmerie (verpleging van soldaten), Armenschool, stemlokaal, ‘kantonnale gevangenis’ (1854), belastingkantoor en Centraal Militair Kledingmagazijn. Voor de ze laatste instelling werd in 1870 de gehele voorgevel aan de straatzijde vervangen door een nieuwe monumentale gevel voor het toen in het complex gevestigde kledingmagazijn. Van 1798 tot het gereedkomen van hun nieuwe gebedshuis aan de Turfmarkt in 1927, gebruikte de Goudse joodse gemeente de kapel als synagoge. Daarna diende het complex nog als garage van de Gebroeders Van Hoorn.

De ingang van de garage is hier goed te zien

De ingang van de garage is hier goed te zien

 

 

En de autobandenopslag

En de autobandenopslag

Eind jaren dertig bleek het complex door achterstallig onderhoud in tamelijk deplorabele staat. In de garage op de benedenverdieping van de kapel kwamen geregeld brokstukken naar beneden. In 1938 liet het gemeentebestuur daarom onderzoek doen naar bouwkundige staat van het geheel. Rond die tijd moet voor het eerst de gedachte van afbraak zijn opgekomen, omdat daarmee een ander probleem kon worden opgelost. Het Rijk – in casu de PTT –  was in Gouda namelijk naarstig op zoek naar een nieuwe lokatie voor een postkantoor, omdat de plek aan de Korte Noodgodsstraat met het toenemende postverkeer als te klein en ongunstig gelegen werd beschouwd. Er werden besprekingen gestart tussen gemeente en Rijk, waarbij monumentenzorgers zich bogen over de vraag of er bezwaar was tegen afbraak van het oude klooster en architecten een ontwerp voor een nieuw postkantoor op papier zetten.

Een nieuw postkantoor?

De Goudsche Courant schetste op 13 juli 1940 de plannen. Het zou een gebouw worden zonder verdiepingen. Om het geheel wat licht en lucht te geven was besloten de gevellijn van het oude complex los te laten en het postkantoor wat verder naar achteren te bouwen, met uitzondering van het middendeel, waar door middel van een cirkelvormige uitbouw een toegang voor het publiek gepland was. Klanten van de PTT zouden daarmee in een ruime wachtkamer binnenkomen, waar zij konden kiezen uit tien loketten. Voor het personeel was een ingang aan de Patersteeg voorzien, terwijl aan de Groeneweg een dienstingang met een flink binnenplein zou komen, waar auto’s konden aankomen en vertrekken.

Enig bewustzijn dat de afbraak van de in de kern middeleeuwse gebouwen een ingrijpende beslissing vergde was er, afgaand op de Goudsche Courant, wel. Het bouwbesluit voor het postkantoor moest volgens de journalist gezien worden in het licht van de taak van het gemeentebestuur “om het nieuwe te scheppen zonder het karakter der oude stad te schaden”. De krant was ervan overtuigd dat Gouda een mooi groot postkantoor op een gunstig punt zou krijgen en dat dit besluit kon rekenen op algemene instemming. “Met de Looyhalle gaat een der talrijke oude gebouwen die onze stad bezit en die weinig aantrekkelijks bieden, verdwijnen. Hopelijk is het een begin om, met behoud van het oude dat wezenlijk mooi en belangrijk is, te geraken tot meerderen nieuwbouw, die hier voor tal van diensten en instellingen zoo noodzakelijk is”.

Of die instemming wel zo algemeen was als door de krant werd verondersteld, mag worden betwijfeld. Kort voor het besluit tot afbraak en nieuwbouw aan de Gemeenteraad zou worden voorgelegd, klonken er toch nog protesten. Uitgerekend de NSB-krant Het Nationale Dagblad, tekende de bezwaren op. Maar ook de Oudheidkundige Kring die Goude, stuurde te elfder ure nog een brief naar de Raad met het verzoek eerst nog een keer uitgebreid onderzoek te doen naar de monumentale waarde van het complex en de mogelijkheden van restauratie. Verantwoordelijk wethouder van Openbare Werken, Everijndert Arie Polet (1897-1984), schoof echter alle bezwaren terzijde, omdat Rijksmonumentenzorg had laten weten geen bezwaar te hebben. Daarop nam de Goudse Gemeenteraad op 22 juli 1940 het besluit om de looihal met de aangrenzende voormalige hoofdonderwijzerswoning en een deel van de openbare bewaarschool, met een oppervlakte van 1600 m2, te verkopen aan het Rijk voor 4500 gulden en daarmee toestemming te geven voor de sloop.

Plattegrond van het Collatiehuis, in 1940 opgemeten door de Rijksdienst voor Monumentenzorg

Plattegrond van het Collatiehuis, in 1940 opgemeten door de Rijksdienst voor Monumentenzorg

Een maand later leek het gehele project alsnog spaak te lopen. In Gouda kwam een telex binnen van de Secretaris-Generaal van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, met het verzoek de sloop van het convent toch nog een tijdje op te schorten, in afwachting van een uitgebreider onderzoek naar de monumentale waarde van het geheel. Bovendien kwam het complex nog voor op de lijst van gemeentelijke monumenten, omdat het fragmenten zou bevatten van het Margrietenklooster. Uiteindelijk konden ook deze bezwaren snel worden weggenomen. Het convent werd van de monumentenlijst gehaald en Rijksmonumentenzorg ging overstag, maar niet zonder een opmerkelijk voorwaarde te stellen voor de sloop: de opbrengst uit de verkoop moest volledig besteed worden aan het herstel van het vervallen Catharina Gasthuis, zodat daarin een stedelijk museum gevestigd kon worden. Het huidige Museum Gouda dankt zijn bestaan dus feitelijk aan de sloop van het Collatiehuis.

Collatiehuis19

Collatiehuis7

 

 

 

 

 

Monumentenzorg stelde nog andere voorwaarden. Bij de bouwplannen van het postkantoor moest voldoende rekening worden gehouden met de “merkwaardige laat-gothische Jeruzalemkapel, een unicum in ons land, die geheel door het postkantoor omsloten zou worden”. Verder werd verordend dat een aantal bouwfragmenten uit de afbraak, zoals balksleutels, korbeels en enige geprofileerde draagstenen, bewaard moesten worden. Nog even flakkerde daarna de hoop nog op behoud van het complex op, toen conservator B.C. Helbers van het Goudse museum in augustus 1941 naar buiten bracht dat hij een onbekende muurschildering (fresco) had ontdekt in de kapel. Het betrof een tamelijk onduidelijke voorstelling van een knielende vrouwenfiguur in blauw en rood. Na enige publiciteit over deze vondst verdween de aandacht voor het Collatiehuis echter weer en werden de voorbereidingen voor de sloop in gang gezet.

Foto van de afbraak van het Collatiehuis of Paulusklooster uit de Delftsche Courant van 11 september 1942

Foto van de afbraak van het Collatiehuis of Paulusklooster uit de Delftsche Courant van 11 september 1942

De afbraak vond plaats in de loop van 1942. In in 1943 werden de laatste grote delen van het klooster gesloopt.

Collatiehuis21

 

Uiteindelijk bleek dit alles voor niets. Of het aan de snel verslechterde oorlogssituatie lag of om andere redenen is onduidelijk, maar het geplande postkantoor kwam er nooit. Tot op de dag van vandaag is het terrein daarom een open plek gebleven, die tegenwoordig de naam draagt van Raoul Wallenbergplantsoen. Enkele jaren geleden leek het er even op dat er toch gebouwd zou worden, maar plannen voor een multifunctioneel cultuurhuis ketsten af op verzet van de buurt.

Een gat in de stad. Resultaat van drieste sloop en gefnuikte bouwplannen

Een gat in de stad. Resultaat van drieste sloop en gefnuikte bouwplannen

 

Er resteert nog maar bijzonder weinig dat herinnert aan het convent. De naam Patersteeg verwijst nog naar de toenmalige bestemming van het complex. In het museum wordt een Paulusreliekhouderreliekhouder bewaard van de heilige Paulus, die ooit in de grote kapel stond. Het is dan ook zeer moeilijk voorstelbaar dat er vlak achter de Sint-Jan ooit zo’n groot middeleeuws klooster heeft gestaan, dat nog maar zo kort geleden is afgebroken. Gelukkig zijn er bij de afbraak nog wel enkele foto’s gemaakt, die een impressie geven van de verdwenen gebouwen. Met name een luchtfoto laat de omvang van het complex zien. In een poging om zichtbaar te maken wat zo tragisch en ondoordacht voor altijd verdween, worden hieronder foto’s getoond van het complex. De meeste dateren van kort voor of zelfs tijdens de afbraak. Mocht u nog in het bezit zijn van ander fotomateriaal dat het Collatiehuis voor ons scherper in beeld brengt, dan houd ik mij zeer aanbevolen. Dat geldt ook voor herinneringen van mensen die het gebouw nog met eigen ogen hebben aanschouwd en meer kunnen vertellen over de staat, het gebruik of andere wetenswaardigheden kunnen melden.

De uit 1870 stammende vernieuwde voorgevel van het Collatiehuis - toen Centraal Kledingmagazijn - aan de Jeruzalemstraat.

De uit 1870 stammende vernieuwde voorgevel van het Collatiehuis – toen Centraal Kledingmagazijn – aan de Jeruzalemstraat.

Jeruzalemstraat

 

 

 

 

 

 

Achterzijde van de kapel - looihal

Achterzijde van de kapel – looihal

Zijaanblik van het kloostercomplex.

Zijaanblik van het kloostercomplex.

 

 

 

 

De Pauluskapel van het Collatiehuis, kort voor de afbraak. Hier werd in 1601 een looihal in gevestigd

De Pauluskapel van het Collatiehuis, kort voor de afbraak. Hier werd in 1601 een looihal in gevestigd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collatiehuis10

Collatiehuis28

 

 

 

 

 

Collatiehuis14

Collatiehuis17

Collatiehuis18

Foto’s Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met dank aan Erik Kooistra voor het beschikbaar stellen van andere foto’s van het complex en aan Jan Willem Klein voor een heldere typering van het convent. De reconstructie van het verhaal over de sloop is ontleend aan diverse kranten uit die tijd, zoals de Goudsche Courant, de Maasbode, Delftsche Courant en Telegraaf.

Miskoop leidt tot zoektocht door het woud van incunabel-houtsneden

Dankzij de Goudse boekdrukker Gheraert Leeu maakte Gouda al in een bijzonder vroeg stadium kennis met de zegeningen van de boekdrukkunst. Als een van de eersten in Holland slaagde hij erin een markt aan te boren voor machinaal vermenigvuldigde geschriften. Hij wist een niche aan te boren door vooral  Nederlandstalige stichtelijke werken en wereldlijke literatuur op de persen te leggen in zijn drukkerij aan de Markt. Ookde aantrekkelijkheid van het opnemen van afbeeldingen ontdekte hij al vroeg.

Ingekleurd drukkersmerk van Gheraert Leeu, uit de Antwerpse uitgave van Ludolphus de Saxoni's Leven van Ihesu Chrsti uit 1487

Ingekleurd drukkersmerk van Gheraert Leeu, uit de Antwerpse uitgave van Ludolphus de Saxoni’s Leven van Ihesu Chrsti uit 1487

Eerst kon hij alleen paginagrote houtsneden afdrukken, maar al snel ook kleinere, door tekst omringde afbeeldingen. Net zoals hij erin slaagde de hand te leggen op tal van originele manuscripten voor zijn uitgaven, zo wist hij ook een beroep te doen op enkele vaardige houtsnijders. Hun namen zijn niet bekend, reden waarom zij in de vakliteratuur bekend staan als respectievelijk de Eerste en de Tweede Goudse Houtsnijder.

Na zeven jaar werd Gouda te klein voor de expansiedrift van het bedrijf van Gheraert Leeu, zeker nadat zijn broer Claes Leeu zich ook bekwaamde in het boekdrukken. Vandaar dat zij beiden in 1484 hun drukkerij verplaatsten naar de toenmalige hoofdstad van Noord-West-Europa, Antwerpen. In deze handelsmetropool lieten de gebroeders Leeu nog vele incunabelen van hun persen komen, tot Gheraert in 1492 slachtoffer werd van een tragisch arbeidsconflict met zijn lettersnijder. Hij werd door zijn medewerker met een priem in het hoofd gestoken en overleed enkele dagen later als gevolg van deze verwonding.

De door de gebroeders Leeu in diverse boeken gebruikte houtsneden geven een bijzondere inkijk in hun bedrijfsvoering, in de samenhang van hun werk in Gouda en Antwerpen en in de voortzetting daarvan door vakgenoten in hun eigen tijd en lang daarna. Daarvoor is wel specialistische kennis nodig, want de vroege houtsneden vormen een waar doolhof voor de onderzoeker, zo waarschuwde Bart Rosier al in een door Die Goude uitgegeven boek over Leeu (K. Goudriaan, P. Abels e.a. (red.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484, Delft 1993). Dat had ik moeten weten toen ik via de onvolprezen veilingsite Catawiki dacht een blad uit een incunabel over het leven van Jezus op de kop te hebben getikt, met een houtsnede van de Tweede Goudse Houtsnijder, dat volgens de verkoper in 1488 gedrukt was in Antwerpen door Claes Leeu. Deze afbeelding van het Laatste Oordeel kwam mij bekend voor, ook uit het werk van zijn broer Gheraert Leeu.

Eenmaal in het bezit van het blad, rezen bij mij twijfels. De bladspiegel, met een tweekoloms tekst, waar de houtsnede vrij plompverloren was ingemonteerd, kwam niet echt vijftiende-eeuws over. Het lettertype en het ontbreken van het veelvuldige gebruik van afkortingen deden evenmin denken aan een incunabel, eerder aan de zeventiende eeuw. De boven het blad te lezen verkorte titel “Het leven Jesu Christi” wees weliswaar onmiskenbaar op het werk van Ludolphus de Saxoni dat Claes Leeu in 1488 drukte, maar de spelling van de naam van Ihesu in dit werk week duidelijk af van wat ik voor mij had liggen. Toen ik op de achterzijde – die niet was afgebeeld op Catawiki – ook nog eens de bladaanduiding “Fol. 260″ las, wist ik zeker dat het niet om een incunabelblad ging. Nu had ik geen groot bedrag voor het blad neergeteld, maar het woord ‘miskoop’ drong zich toch onbedwingbaar aan mij op.

Schriftelijk contact met de verkoper leerde dat het een gemoedelijke boekverkoper uit België betrof, de heer Jan Herbots van ‘t Profijtelijk Boeksken uit Westerlo, die de toeschrijving aan Claes Leeu had ontleend aan een oppervlakkig eigen onderzoekje op internet. hij schreef: “Het was een boekblok waar de eerste en laatste pagina’s zoals dikwijls ontbraken. Verder waren er nog een aantal pagina’s en illustraties uitgescheurd. Na jarenlang bewaard te hebben toch maar beslist om als losse gravures te verkopen. De enige referentie die we destijds terugvonden was een Nederlandse website over een tentoonstelling dacht ik, waar identieke gravures op stonden en beschreven stonden. En zij refereerde naar de editie van 1488″. Helemaal ongelijk had de goede man niet, want deze en andere door hem inmiddels via dezelfde veilingsite verkochte houtsneden zijn inderdaad identiek aan die uit het werk van Claes Leeu.

De prent van het laatste oordeel uit de editie van Leeuw uit 1487

De prent van het laatste oordeel uit de editie van Leeuw uit 1487

De prent van het Laatste oordeel in de editie van Van Ghelen uit 1618

De prent van het Laatste oordeel in de editie van Van Ghelen uit 1618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk nadeel heb ze voordeel. De ‘miskoop’ deed mij duiken in dat ondoorzichtige woud van houtsneden uit de tijd van de vroege boekdrukkunst. Daarbij bleek mij dat de betreffende afbeelding al door Gheraert Leeu werd gebruikt in zijn Goudse periode. Deze en andere houtsnedes van de Tweede Goudse Houtsnijder duiken namelijk voor het eerst op in Dat liden ende die passie ons heeren ihesu christi, voltooid op 29 juli 1482. Na zijn verhuizing naar Antwerpen gebruikte Leeu maar liefst 52 houtsnedes van deze kunstenaar in dit Boeck vanden leven ons Heeren Ihesu Christi uit 1487, geschreven door Lodolphus de Saxonia. Een jaar later bracht zijn broer Claes Leeu hetzelfde werk nog eens in Antwerpen op de markt. Deze houtsnede van de jongste dag is overigens in alle drie edities opgenomen, zij het geflankeerd door een smalle landschapsafbeelding. In geen van deze drukken troffen we de houtsnede in een opmaak zoals die van het aangekochte blad.

De houtblokken zijn na Leeu’s dood verschillende keren opnieuw gebruikt en door verkoop ook weer naar het Noorden gekomen, waar een aantal in bezit kwam van drukkers in Zwolle (zelfde prent in werk Saxonia, van Peter van Os van Breda uit 1495), Deventer en wederom door de Collatiebroeders in Gouda (in ander werk, te weten de Devote getijden van het leven Ons Heren, gedrukt door de Collaciebroeders, 3 oktober 1496). In de zestiende eeuw zijn ze daarna nog een keer in Antwerpen gebruikt in de postincunabel van Adriaen van Berghen uit 1510. Maar ook deze druk komt niet overeen met de uitgave waaruit ‘mijn’ blad afkomstig is.

Dan ontdek ik dat het levensverhaal van Jezus van Ludolphus de Saxoni in de zeventiende eeuw – 130 jaar later – nog een keer is gedrukt, met de originele houtsneden. Dat gebeurde in 1618 in Rotterdam, onder de titel Het leven ons Heeren Jesu Christi. Het titelblad vermeldt verder “Nu de vierdemael ghedruckt, ghecorrigeert ende merckelijck verbetert, met additien van schoone moralen, Na de copye tot Antwerpen, eerste gheprent int huys van Delft, Ende nu by Peter van Ghelen 1618 (Rotterdam). Van dit werk heeft in Nederland alleen de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam een editie. Dit werk is ook in folio uitgevoerd en telt naast het voorwerk met acht bladen een gepagineerd deel met 352 bladen. Het is een van die bladen geweest die ik heb aangeschaft, en niet een incunabelblad uit het werk van Claes Leeu. De verkoper, geconfronteerd met mijn teleurstelling, was zo fideel om de helft van het aankoopbedrag terug te storten. En dan heb ik toch maar mooi een houtsnede van de Tweede Goudse Houtsnijder!

Afbeelding van het Laatste Oordeel, vervaardigd door de Tweede Goudse Houtsnijder, in de Rotterdamse herdruk uit 1618. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, signatuur 63-1486

Afbeelding van het Laatste Oordeel, vervaardigd door de Tweede Goudse Houtsnijder, in de Rotterdamse herdruk uit 1618. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, signatuur 63-1486

Toch zullen er nog meer kopers zijn geweest, die abusievelijk gedacht hebben een incunabelblad van Claes Leeu uit 1488 gekocht te hebben. De onderstaande vier bladen zijn de afgelopen maanden ook als zodanig op Catawiki verkocht door dezelfde verkoper. Mocht u een van onderstaande bladen aangeschaft hebben, dan weet u bescheid.

Leeu1

Leeu3

Leeu2Leeu4De moraal van dit verhaal is dat impulsieve aankopen – zoals bijna altijd – onverstandig zijn, tenzij een bod voorafgaat door een grondig onderzoek naar de aangeboden waar. En dat nog los van de vraag, of aankoop van losse bladen uit boekwerken eigenlijk wel zo verstandig is. Het stimuleert immers het ‘slopen’ van oude boeken, die als geheel soms minder opbrengen dan de som van alle los verkochte bladen met afbeeldingen. En dat is weer een vorm van vernietiging van cultureel erfgoed.

Daniel de Lange (1665-1734).Een in vergetelheid geraakte Goudse historicus en muntenkenner

Een stad als Gouda ademt geschiedenis. Mede daardoor zijn er door de eeuwen heen veel Gouwenaars geweest die zich verdiept hebben in het roemruchte verleden van stad en het omringende gewest Holland. Bekende namen zijn de regentenzoon Pieter Cornelisz Lange2Bockenberg (de eerste officiële geschiedschrijver van het gewest Holland), de (oud-) katholieke pastoor Ignatius Walvis (de eerste stadsgeschiedschrijver van Gouda) en de patriottische regent Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden (de tweede schrijver van een Goudse stadsgeschiedenis). Maar er zijn ook ‘mindere goden’ uit de stad geweest die zich met geschiedschrijving hebben bezig gehouden. Sommige van deze geschriften zijn nooit uitgegeven, maar de handschriften van Adriaen Cornelis Vereijck, Paulus Doncker, Franco de Vrije en Theodoor van Abbesteech bevinden zich nog in het Goudse archief. Ze zijn voor iedereen te raadplegen op de website van Gouda op Schrift. http://goudaopschrift.nl/ Eerder schreven we ook al over schoolmeester Kluitman, die in de negentiende eeuw een beknopte geschiedenis van Gouda op de persen liet leggen.

Onlangs wist ik op een veiling een boekje te bemachtigen van een voor mij nog onbekende Goudse historicus, Daniel de Lange. Net als Bockenberg schreef hij niet over de geschiedenis van zijn geboorteplaats, maar over het vroege verleden van het gehele gewest Holland. Daniel werd op 10 januari 1665 geboren als zoon van de Goudse regent mr. Cornelis de Lange (1629-1682) en Maria Elsevier (1638-1691). Zoals alle jongens uit voorname families bezocht ook hij de Latijnse School aan de Groeneweg. Hij ontpopte zich als een vlijtige en slimme leerling. Zijn resultaten waren zo goed, dat hij in juli 1681 een zogeheten prijsband in ontvangst mocht nemen als beste leerling van de vierde klas. Deze band met het stadswapen van Gouda in goudopdruk, is bewaard gebleven en bevat nog de originele oorkonde, ondertekend door de rector van de school Johannes Verweij.[i]

Lange4

Vier jaar later liet Daniel de Lange zich inschrijven aan de Leidse Universiteit voor een rechtenstudie, gelijktijdig met zijn jongere broer Adriaan de Lange. Zij vonden beiden onderdak in huis bij een gereformeerd predikant. In de eerste twee jaar lazen zij volgens een aantekening van hun neef Cornelis de Lange van Wijngaerden “meest alle de classici auctores”. Daarna verhuisden zij volgens hem naar een andere predikant, ds. Hoogcamer (Een Leidse predikant met die naam is niet bekend, P.A.) “om de gronden van geographie, mathesis, philosophie en theologie te leggen”. Beiden sloten hun studie af met een promotie; Daniel op 7 mei 1694, een jaar nadat zijn broer promoveerde.[ii]

(meer…)

Erasmus ook aanwezig op de TEFAF

De Goudse kunstschilder Ruud Verkerk, bekend van zijn ragfijne stillevens, wees mij op een fraai portret van Desiderius Erasmus, dat hij tegenkwam bij zijn bezoek aan de fameuze kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. Het portretje dat daar en koop werd aangeboden – en blijkens de rode sticker ook is verkocht – toont grote gelijkenis met het bekende werk van Lucas Cranach, dat momenteel te zien is op de grote Erasmus-tentoonstelling in Museum Gouda. Dat meesterwerkje heeft Gouda in bruikleen van Museum Boymans Van Beuningen in Rotterdam. Dit portret zou de enig bekende beeltenis van Erasmus zijn dat nog bij zijn leven is gemaakt.

Het portret van Erasmus van Lucas Cranach  in museum Gouda

Het portret van Erasmus van Lucas Cranach in museum Gouda

Het portret van Erasmus dat op de TEFAF is verkocht. Toegeschreven aan de werkplaats van Lucas Cranach de oudere

Het portret van Erasmus dat op de TEFAF is verkocht. Toegeschreven aan de werkplaats van Lucas Cranach de oudere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overeenkomsten tussen beide portretten zijn groot. Zelfs de merkwaardige zwarte vlek op Erasmus’ linkerwang is identiek. Eigenlijk is het enige verschil de toevoeging van het jaartal 1533 op het exemplaar uit Maastricht. Eigenlijk ben ik wel benieuwd waarop de toeschrijving is gebaseerd dat het om het ene (Gouds-Rotterdamse) exemplaar gaat om het origineel en het andere (Maastrichtse) exemplaar om een kopie.

Bijzonder vervolg op briefwisseling van de Paus en Erasmus

paus2De bijzondere briefwisseling tussen Erasmus en de pausjeNederlandse paus Adrianus VI uit de jaren 1522-1523 heeft in 2016 een bijzonder vervolg gekregen. Aan de vooravond van de grote Erasmus-tentoonstelling in Museum Gouda ontving directeur Gerard de Kleijn een brief, gedateerd 1 februari 2016, waarin kardinaal en pauselijk staatssecretaris Pietro Parolin via de pauselijke nuntiatuur in Den Haag laat weten dat paus Franciscus zijn erkentelijkheid laat overbrengen voor
de Goudse inspanningen om de belangstelling voor het leven en werk van Erasmus levend te houden. Hij waardeert het bijzonder dat hierbij getoond wordt dat het christelijk geloof en oprecht humanisme niet met elkaar in strijd zijn, maar beiden ten dienste staan van de menselijke waardigheid. Voor wie mocht denken dat de paus hiermee zijn zegen uitspreekt over het Humanistisch Verbond, die slaat de plank mis. Onder oprecht

Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin

Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin

humanisme doelt de Heilige Vader uiteraard op het Bijbels humanisme, waarvan Erasmus een uitgesproken exponent was. De Gouds-Rotterdamse geleerde was volgens de paus een diepgelovig christen en pleitbezorger van een authentiek – christelijk – humanisme in een tijd van ingrijpende veranderingen. Een dergelijke vorm van humanisme zou volgens hem in onze tijd dringend noodzakelijk zijn, omdat het oproept tot solidariteit met de medemens.

Het pauselijke schrijven werd vrijdagavond 5 februari voorgelezen door Gerard de Kleijn bij de officiele opening van de grote Erasmus-tentoonstelling. De bijna-zaligverklaring van Erasmus door de paus werd gevolgd door een bijkans heiligverklaring van de grote humanist door Herman Pleij, de Neerlandicus die voor deze expositie mocht optreden als gastcurator. De hoogleraar prees Erasmus om zijn tolerantie, verdraagzaamheid en relativeringsvermogen. Met de voor hem kenmerkende grote-stappen-snel-thuisbenadering wist hij moeiteloos zelfs een toespraak die prins Willem van Oranje in 1564 hield voor de Raad van State volledig terug te herleiden op het gedachtegoed van Erasmus. Museumbezoekers kunnen deze toespraak, waarvan slechts een kort verslag bewaard is gebleven, zelfs integraal bekijken in een door Waldemar Torenstra nagespeelde en door Pleij geregisseerde – en enkele keren onderbroken – versie.

paus3Het dichtst bij Erasmus komen de bezoekers echter in fraai uitgelichte hoek van het museum, waar enkele persoonlijke bezittingen van Erasmus, zoals diens zakmes, een ring, een zandloper en een drinknap, te zien zijn. De tronie van Erasmus is veelvuldig vastgelegd door kunstenaars, maar door weinigen nog tijdens zijn leven. Vandaar dat het kleine portretje van de humanist, dat begin jaren dertig van de vijftiende eeuw geschilderd is door Lucas Cranach, een van de topstukken is op de tentoonstelling. Maar er zijn zelfs hedendaagse portretten van Erasmus te zien; een zaal vol zelfs. Schilderes Neel Korteweg heeft vanuit haar fantasie Erasmus geschilderd in zijn verschillende levensfases, wat verrassende en ontroerende schilderijen heeft opgeleverd van de geleerde als onder meer schoolkind, puber, volwassene en oude man. Ook boezemvrienden Servaas Rogier en Thomas More krijgen in deze zaal een bijzonder gezicht.

Voor Gouwenaars, maar zeker ook voor bezoekers van buiten Gouda, zal de Gouda-zaal waesmisschien wel de meeste indruk maken. De samenstellers van de tentoonstelling zijn er op creatieve wijze in geslaagd de prachtige maquette te gebruiken voor een spectaculaire licht- en beeldshow, waarmee de nog aan te wijzen plekken in de stad die voor Erasmus van belang waren in beeld en uitgelicht worden, begeleid door opnieuw commentaar van Pleij. Ook de wanden van deze zaal sluiten prachtig bij deze multimedia-presentatie. Een schaduw van Erasmus die zich haast door een uitvergroot stadsgezicht van de Goudse kunstenaar Aert van Waes brengt de geleerde misschien nog dichterbij dan zijn persoonlijke spullen.

Voor een bibliofiel valt er in deze tentoonstelling uiteraard ook veel te genieten. Heel bijzonder is de wijze waarop de makers een zaal gebouwd hebben rond de eigenlijke aanleiding voor dit Erasmusjaar, namelijk de uitgave van het Novum Testamentum, de door Erasmus vanuit het Grieks in het Latijn vertaalde Bijbel. Uiteraard is er een fraai exemplaar te zien van dit in 1516 door Johannes Froben gedrukte boek. Maar ook verschillende andere geschriften van Erasmus die verschenen bij zijn ‘lijfuitgever’ in Basel zijn te bewonderen in een zaal die passend met grote inktvlekken op de vloer verwijzen naar het belang van de drukkers in het leven van Erasmus.

krantigHet meest geworsteld hebben de makers van de tentoonstelling overduidelijk met het tonen van ‘de geest van Erasmus’. Deze worsteling, die we ook al kennen van glazenier Marc Mulders, schepper van het Erasmusglas dat tijdens de tentoonstelling te zien is in de Gasthuiskapel, komt ook terug in diverse zalen. De audiotour van Herman Pleij vormt daarin een onmisbaar accessoire voor de bezoekers. Daarnaast is op tal van creatieve wijzen geprobeerd aspecten van dit gedachtegoed onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld met behulp van om te draaien houten bordjes, afscheurbladjes en tal van andere manieren om teksten van de geleerde onder de aandacht te brengen en actueel te maken. Hier is duidelijk gestreefd naar een actualisering van Erasmus, zoals dat ook gebeurt in het Ruim, tussen de schuttersstukken. Daar zal een grote tafel staan, waarachter elke dag van de tentoonstelling een andere ‘denker’ zal plaatsnemen (een filosoof, een dichter, een kunstenaar etc), waarmee de bezoekers in gesprek kunnen gaan over Erasmiaanse thema’s.  Of deze poging om het gedachtegoed van Erasmus af te stoffen en te moderniseren zal lukken en door iedereen gewaardeerd zal worden, moet worden afgewacht. Maar de tentoonstelling is een bezoek zeker meer dan waard.

 

Hoe Erasmus in zijn eigen voet schoot

Enigszins weggestopt in een zijportaal, maar daarom niet minder interessant voor de bezoeker van de grote Erasmus-tentoonstelling in Museum Gouda, staat een kleine vitrine van de Museumvrienden, die ook in het teken staat van de grote Gouds-Rotterdamse humanist. Blikvanger in deze vitrine is een door de tand des tijds getekende post-incunabel, die gedrukt is in 1522, dus tijdens het leven van Erasmus door diens favoriete drukker Joannes Froben in Basel. Van dit bijzondere boek wordt voor zover bekend in Nederland maar één – onvolledig – exemplaar bewaard, in de Gemeentelijke Bibliotheek van Rotterdam.

Vitrine2

Het is niet zozeer de hoofdtekst die dit boek interessant en bijzonder maakt, maar de zogeheten dedicatiebrief die aan het werk vooraf gaat. Hierin feliciteert Erasmus Utrechtenaar Adriaan Floris Boeiens met diens uitverkiezing tot paus Adrianus VI. De brief is gedateerd 1 augustus 1522, ruim een half jaar nadat de witte rook in Rome vanuit de schoorstenen van het Vaticaan omhoog kringelde als teken dat de nieuwe – en tot nu toe enige Nederlandse – paus was uitverkoren. Zowel de timing, de inhoud van de brief, als de tekst van het begeleidend schrijven waarmee Erasmus een exemplaar van dit boek naar Rome stuurde, doen vermoeden dat het hier niet primair om een oprechte felicitatie ging, maar om een doordachte een poging de paus gunstig te stemmen en waar nodig aan zijn zijde te krijgen.

Paus Adrianus VI

Paus Adrianus VI

De dedicatiebrief kent een ander karakter dan de aanbiedingsbrief, wat goed verklaarbaar is omdat de gedrukte tekst voor een breed publiek toegankelijk was en dus ook voor mogelijke vijanden van Erasmus. Maar tussen de regels door valt in de dedicatiebrief ook veel te lezen. Zij begint met de voor Erasmus kenmerkende stijlfiguur van (valse) bescheidenheid. Een normale felicitatie van hem, als “nederige, zacht sprekende, ook nog eens ver verwijderde, maar zeker niet stomme Erasmus” zou zeker onopgemerkt blijven in de massale stroom van gelukwensen die de paus uit de hele wereld ten deel viel. Daarom zegt hij gezocht te hebben naar een bijzondere manier blijk te geven van zijn vreugde over de uitverkiezing en waardering voor de man, wiens theologieonderwijs hij vroeger nog gevolgd had. Vanuit een klooster in Franckenthal (Paltz) had Erasmus een bijzonder Commentaar op de psalmen van David ontvangen, in de 5de eeuw geschreven door een zekere Arnobius. Het uitgeven van een geannoteerde versie van dit geschrift zag Erasmus als een passende manier om de paus te eren. Hij put zich in de dedicatiebrief dan ook uit in positieve oordelen over dit werk en noemt het veelzeggend dat Johann Froben er heil in zag het werk op eigen kosten en risico uit te geven, terwijl “de uitgeversdobbelsteen” zeker niet altijd gelukkig terechtkomt.

Standbeeld van Luther in Dresden

Standbeeld van Luther in Dresden

Dit “heilig en theologisch boek” van Arnobius zegt Erasmus op te dragen aan een nieuwe paus die volgens hem een uitstekend theoloog is. Hij hoop dat Adrianus VI het werk zal aannemen “omdat wij met dit werkje niets najagen – wij zijn immers tevreden met ons lot, ook al is het bescheiden – , behalve dat dit werk met Uw bescherming onder de mensen komt”. Hij prijst de paus om zijn sterke morele integriteit en dicht hem het gezag toe om het “heilloze tumult in de christelijke wereld” te beteugelen. De strijd tussen de twee grootste koningen in Europa (Karel V en Frans I van Frankrijk) veroorzaakt niet dan ellende en het christelijke Europa is verscheurd door “de dodelijke tweestrijd van sekten en afscheuringen. En intussen bedreigt de Turk al wie hier zo woelt”. Iedereen heeft volgens Erasmus dan ook de hoge verwachting van de paus dat hij “vorsten en volkeren in christelijke eendracht verbindt en de verderfelijke strijd der meningen beëindigt”. Hij sluit af met een in onze oren vreemd klinkende wens, die moet benadrukken dat het Erasmus niet om een gunst te doen zou zijn: “Ik wens U geen geluk met Uw waardigheid, ik wens ook het land en ook het bisdom [Utrecht] dat ik met U gemeenschappelijk heb en waaraan het nu voor de eerste maal te beurt valt een paus van Rome te hebben, geen geluk. Ik streef er niet naar dat ik bij U vanwege onze gemeenschappelijke herkomst of onze oude vriendschap enig voordeel geniet. Maar ik wens de christelijke wereld geluk”.

(meer…)

Lalla Golda afgesloten met eerbetoon aan Nico Habermehl

Op maandagochtend 4 januari 2016 werd door het bestuur van Stichting Boughaz een LallaGoldapotje van Marokkaanse keramiek met een plantje geplaatst op het graf van dr. Nico Habermehl op de IJsselhof. Deze stadshistoricus van Gouda gaf de aanzet voor de herdenking van een halve eeuw migratie van Marokkanen naar Gouda, een ontwikkeling die van ingrijpende en blijvende betekenis is geweest voor de stad. Hij stelde vast dat er weinig van deze geschiedenis werd bewaard en vastgelegd, wat voor hem reden was om deze informatie te verzamelen, interviews te houden met migranten van de eerste generatie, artikelen erover te publiceren en uitzendingen eraan te wijden op TV Gouwestad. Kroon op zijn werk zou een expositie zijn geweest in Museum Gouda om stil te staan bij die 50 jaar. Hij wist zich al verzekerd van de medewerking van het museum, maar door een tragische ziekte en zijn overlijden in oktober 2014 leken deze plannen onvoltooid te blijven. Een aantal vrienden besloot echter op zijn begrafenis het stokje over te nemen en alles op alles te zetten om deze droom van Nico Habermehl toch werkelijkheid te laten worden.

Nu, een jaar en drie maanden later, kan de kerngroep van acht Boughaz-leden die het project hebben getrokken – Chahid el Haddouti (vz), Paul Abels (secr), Paul Wennekes (penningmr), Khalid Boutachekourt, Willem Hesseling, Trude Linde, Nico Boerboom en Jean Lamaison – met tevredenheid en dankbaarheid vaststellen dat het hen gelukt is een waardige en breed gewaardeerde reeks activiteiten te organiseren, met als middelpunt de tentoonstelling in Museum Gouda. De keuze om de vrouw als stille kracht achter de migrant op een voetstuk te zetten, leverde verrassende invalshoeken en inzichten op, waarmee ook een doelgroep bereikt werd die doorgaans bijzonder moeilijk is te interesseren voor activiteiten in de stad. Een grote reeks nevenactiviteiten, mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, gaf cachet en verdieping aan het hele project. Alle reden dus om de bedenker van dit project aan het eind van het traject eer te betonen en te bedanken met een passend voorwerp op zijn graf.

(meer…)

De staat van de stad in 2015

TourHet jaar 2015 was een bijzonder jaar voor Gouda. Er werd volop geoogst van wat in de jaren ervoor gezaaid is. De stad viel letterijk en figuurlijk diverse keren in de prijzen. De Beste (middelgrote) Winkelstad, de Beste Warenmarkt, de Beste Bibliotheek en (een van de) Beste Schouwburgen van Nederland. Gouda is ‘hot’ in menig opzicht. Zelfs de Tour de France deed Gouda dit jaar aan. Terwijl Amsterdam onder de voet gelopen en besmeurd wordt door horden op seks en drugs jagende toeristen, zoeken steeds meer touroperators voor het meer beschaafde publiek de luwte en de historische sensatie in middelgrote Hollandse steden. Daarbij mag Gouda zich verheugen in een toenemende belangstelling.

Waar komen die toeristen dan op af? De naamsbekendheid van Gouda is voor een imagesbelangrijk deel te danken aan een grote mate van productidentificatie.  Geen stad heeft zoveel bijzondere producten die met haar eigen naam verbonden zijn als Gouda. Bovenal is dat de Goudse kaas, die de naam van de stad wereldwijd tot een bekende klank heeft gemaakt. Maar daarnaast zijn er de Goudse kaarsen, pijpen, stroopwafels en keramiek. De toerist die de stad bezoekt gaat dan ook in eerste instantie op zoek naar deze bekende dingen, en komt de laatste jaren steeds meer aan zijn trekken. Het kaasmuseum in de Waag, de donderdagse  kaasmarkt, enkele specialistische kaaswinkels en de kaasboeren op de reguliere markt zorgen ervoor dat niemand zonder het begeerde gele product huiswaarts hoeft te keren. In mindere mate geldt dat voor de stroopwafel, de kaars en – dankzij het historische winkeltje van Loet van Vreumingen – de pijp. Voor Gouds plateel moet de toerist naar het Museum Gouda, waar een complete zolderverdieping is ingericht met vazen en ander aardewerk en – sinds dit jaar – ook met een impressie van de productie in de negentiende en begin twintigste eeuw. Met het atelier van Trudy Otterspeer aan de Hoge Gouwe heeft de stad ook een plek waar het ambacht van plateelschilderen als werelderfgoed levend wordt gehouden.

Wat betreft het historisch erfgoed was 2015 ook een bijzonder jaar. Uniek waren de opgravingen op het koor van de Sint-Janskerk, die mogelijk waren door een noodzakelijke restauratie aan licht verzakkende pilaren. Archeologisch leverde dit enkele bijzondere vondsten op, omdat voor het eerst de grafkelders van vooraanstaande Gouwenaars konden worden blootgelegd. In een van de graven werden de stoffelijke overschotten van zeven DeRooleden van de familie Rietman aangetroffen. In een van de andere graven werd het skelet aangetroffen van wat kennelijk een straatjongen was, die in omgekeerde richting (met de voeten naar het westen) was begraven. Van deze jongen kon worden vastgesteld dat hij een straffe pijproker moet zijn geweest. Zijn gelaat is deskundig gereconstrueerd en deze reconstructie maakt deel uit van een kleine tentoonstelling in de kerk. De vondst van de grafsteen van Pietertie Vynders, de Vlaamse echtgenote van de contra-remonstrantse voorman Thomas VloerStJande Roo bracht de roerige periode van de Bestandstwisten (1609-1621) ook weer eens aan de oppervlakte. Alle grafkelders werden na voltooiing van de restauratie afgedekt met een zeer bijzondere messing vloer, waarop niet alleen de plek van de grafkelders is gemarkeerd, maar waarin de beroemde Goudse Glazen op fraaie wijze weerspiegelen.

Bijzonder voor de Sint-Jan was verder het besluit om voor het eerst sinds het Bevrijdingsglas uit 1947 weer een nieuw gebrandschilderd raam aan te brengen in de kerk. Initiatiefnemer was Gerard de Kleijn, directeur van Museum Gouda, die met dit glas glasspatbijzondere luister wil bijzetten aan de grote tentoonstelling die in 2016 zal worden gehouden in zijn museum. Als ontwerper van het glas werd de nationaal bekende glazenier Marc Mulders uit Tilburg aangetrokken, die in de loop van het jaar met een vidimus zijn ontwerp presenteerde. Het aanbrengen van een nieuw glas in een historisch monument als de Sint-Jan is een gedurfde onderneming, waarover de meningen altijd zullen verschillen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er in de loop van het jaar discussie ontstond over het glas, waardoor de vergunning langer op zich liet wachten dan de initiatiefnemers hadden gehoopt. Als noodoplossing werd het glas – in afwachting van de vergunning – eind december tentoongesteld op de vloer van de Gasthuiskapel. Grote voordeel hiervan is dat nu elke Gouwenaar een oordeel kan vormen en geven. Ook op een andere manier stond de Sint-Jan dit jaar in het licht. Op Sint-Jansdag klonken er voor het eerst weer de getijden, vanaf de metten in de vroege ochtend tot de vespers in de late namiddag.

Het Museum Gouda presenteerde ook dit jaar weer twee bijzondere historischetentoonstellingen over Goudse thema’s. In het voorjaar werd onder de titel Uitgelezen de aandacht gevestigd op de relatie tussen de stad en het boek. In vier zalen werden achtereenvolgens het vroege drukwerk van Geraert Leeu en de Collatiebroeders, de Goudse Vrijheid en de stedelijke Librije, het best verzorgde boek en schilderijen met lezende vrouwen aan het publiek getoond. Met 9000 bezoekers in drie maanden had de expositie een groot bereik. Gouda werd ermee als boekdrukkersstad fraai op de kaart gezet. Bovendien bracht de tentoonstelling de rijke boekenverzameling uit de Goudse Librije weer eens onder de aandacht van het publiek, met als resultaat dat het fraaie Librijebord uit 1649 komend jaar weer een fraaie plek krijgt in de Sint-Jan, op of dichtbij de plek waarvoor het ooit gemaakt is.

De vier gastconservatoren van de tentoonstelling Uitgelezen, Maurice wery, Paul Abels, Peter Luycx en Jan Willem Klein

De vier gastconservatoren van de tentoonstelling Uitgelezen, Maurice wery, Paul Abels, Peter Luycx en Jan Willem Klein

Stapelbed en koffers; beeldbepalende objecten van de vroege migratie van Marokkanen naar Gouda

Stapelbed en koffers; beeldbepalende objecten van de vroege migratie van Marokkanen naar Gouda

In het najaar werd in Museum Gouda stilgestaan bij 50 jaar migratie van Marokkanen in Gouda. Daarmee werd door de Stichting Boughaz een plan gerealiseerd, dat oorspronkelijk was bedacht door de vorig jaar overleden stadshistoricus Nico Habermehl. Met de titel Lalla Golda werd gekozen voor een bijzonder thema, namelijk de vrouw als heldin van de migratie. De expositie kende een historiezaal, een zaal met kunstwerken van vier Gouds-Marokkaanse kunstenaressen en een confrontatie tussen Gouds en Marokkaans keramiek. Bovendien kreeg de religiezaal een extra vitrine met islamitische objecten. Het geheel werd omlijst met een reeks van activiteiten, uiteenlopend van een modeshow en een tattooworkshop in het museum, films in Cinema Gouda en het Filmhuis, een stadswandeling, een historische lezing bij billboarddie Goude, luisteren naar en eten met Abdelkader Benali in de Chocoladefabriek en een debat met muziekavond in de Garenspinnerij.

Op monumentengebied is de meest opvallende gebeurtenis de opening van de Lichtfabriek op het Bolwerk. Daar werd in het oude gebouw van de elektriciteitsmaatschappij een fraai Lichtfabriekrestaurant ingericht. Het terrein ervoor was tijdelijk door omwonenden in gebruik genomen als zogeheten Pauzelandschap. Voor dit stuk grond is ooit een bouwvergunning afgegeven en de eigenaar is vast voornemens hier een fors bouwwerk neer te zetten, dat de huidige vrije blik op de historische Lichtfabriek zal wegnemen. Inmiddels is een actie op gang gekomen om dit te voorkomen en het grondstuk aan te kopen voor de omwonenden. Rond een ander industrieel monument, Koud Asfalt (net buiten Gouda, aan de overkant van de Hollandse IJssel) is dit jaar ook een forse discussie ontstaan. Het bedrijf heeft zijn activiteiten gestaakt en indachtig het adagium – buurmans erf komt maar een keer te koop – heeft een groep vrijwilligers plannen ontwikkeld voor een culturele exploitatie van het terrein, onder de titel Goud Asfalt. Tegenstanders zijn bevreesd voor een financiele molensteen om de nek van de stad. Toch zijn de vooruitzichten niet ongunstig.

SteenCool

Ook kleine verfraaiingen in de stad zijn het vermelden waard. Dankzij een initiatief van oud-archivaris van de St-Jan, Hennie van Dolder-de Wit, en geld van Stichting het Oude Mannenhuis kon de fraaie steen van Gregorius Cool met een afbeelding van de armenschool gerestaureerd worden en herplaatst in de tuin van Museum Gouda. De Chocoladefrabriek, waarin bibliotheek, archief en drukkerswerkplaats zijn gehuisvest kreeg Leo Vroman op hun dak, inVroman de vorm van een fraai kunstwerk van Jeroen Henneman teer gelegenheid van de honderdste geboortedag van deze Goudse dichter. Overigens bereikte aan het eind van het jaar het droeve bericht Gouda, dat diens weduwe in de VS was overleden.

Een tweetal prominente monumenten in de binnenstad dat met verwaarlozing bedreigd werd, is het afgelopen jaar gekocht voor particuliere bewoning. Het immense stadspaleis van de Lange van Wijngaerden, later onder meer in gebruik als stedelijk gymnasium, woning van boekdrukker B.J. van Goor en als bank, wordt inmiddels bewoond door de heer Van Nieuwkoop. Ook

Interieurdetail van het stadspaleis van De Lange van Wijngaerden

Interieurdetail van het stadspaleis van De Lange van Wijngaerden

het markante gebouw De Moriaen, waar tot voor enkele jaren geleden een dependance van het museum in gevestigd was, is door een particulier gekocht. Overigens staan nog steeds enkele grote historische panden te koop in de stad als gevolg van de verhuizing van instellingen naar Cultuurhuis Garenspinnerij en de Chocoladefabriek, te weten de oude Muziekschool en het Weeshuiscomplex. Voor dit laatste monument lijkt weer een hotelbestemming in beeld, minder exclusief en in combinatie met enkele culturele voorzieningen. Of een volledig achter de winkels van de Zeugstraat verborgen hofje, het Hofje van Jongkind met negen kleine woningen, gered kan worden moet nog worden afgewacht. Ondanks pleidooien voor behoud, is de Utrechtse huisjesmelker Singh nog niet te bewegen tot enige actie. Positief daarentegen DSC03892was weer de herbestemming van de kerk van de Vergadering van Gelovigen, die vorig jaar leeg kwam te staan. Met de vestiging van een spiritueel centrum werd meer dan recht gedaan aan het monument uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Een zorgenkindje – qua omvang kan eerder van een zorgenkind gesproken worden – is de Gouwekerk of voormalige Sint-Jozefkerk. De huidige eigenaar, Johan Maasbachzending, is niet meer in staat het gebouw lonend te exploiteren. Deze kring is DSC03921inmiddels geslonken tot enkele tientallen gelovigen, die niet meer in de kerk, maar in de aanpalende pastorie hun bijeenkomsten houden. Dit jaar verdween al het historische orgel uit de kerk, door verkoop aan een Italie. Een oproep om dit te voorkomen haalde niets uit. De kerk is al enkele jaren geleden te koop gezet voor een slordige drie miljoen. Maar het vinden van een nieuwe bestemming zal niet eenvoudig zijn.  In 1972, toen de sloop dreigde, kon de kerk gered worden door het gebouw voor 1 gulden aan Maasbach te verkopen, maar wel met onderhoudsplicht. Daaraan heeft deze beweging van onderdompelaars meer dan voldaan. De kerk is in puike conditie. De toren is van verre het markeerpunt van de stad en zal ook om die reden niet verloren mogen gaan. Misschien kunnen alle rooms-katholieke parochies worden samengevoegd en hier ondergebracht. De toren leent zich zelfs voor gebruik als minaret. De bouw van een nieuwe ‘megamoskee’ is dan niet nodig. Alleen valt in het huidige maatschappelijke klimaat te vrezen dat voor een dergelijk plan weinig draagvlak te vinden zal zijn. Want zoals veel inwoners van Gouda ten tijde van de bouw van de kerk bang waren voor de ‘roomse’ opmars, zo bestaat er nu een zo mogelijk nog grotere ongedefinieerde angst voor de islamitische opmars. Maar tijden kunnen veranderen. De keuze tussen afbraak of herbestemming zal misschien tot andere gedachten aanzetten.

Bij het overwegend positieve nieuws dat te melden is over het behoud van de historische monumenten begint echter langzaam ook een zorgwekkend bericht rond te zingen. Het wordt steeds duidelijker dat de oude binnenstad langzaam wegzakt. Het waterpeil dreigt daardoor inmiddels op een dermate hoog niveau te komen dat bij onderheide woningen de palen boven water dreigen te komen en rotting dreigt. Op termijn zal dat veel huiseigenaren tot forse investeringen dwingen. Maar gelet op de liefde waarop menig binnenstadsbewoner zijn monument verzorgt, zal het ook in die situatie niet aan offervaardigheid ontbreken. Daarom gaan we maar vol optimisme het nieuwe jaar in!

 

 

Een glas waar de geest van Erasmus vanaf spat

Vanmiddag werd in de Gasthuiskapel van Museum Gouda het Erasmusglas van de Brabantse glazenier Marc Mulders onthuld, bestemd voor de naastgelegen Sint-Janskerk. Grote afwezige was de maker zelf. Hij kon het niet opbrengen om naar Gouda te komen omdat – wat hij noemt – ‘weigerambtenaren’ talmen met het afgeven van de zogeheten omgevingsvergunning.  Zelf ben ik er onbedoeld ook mede debet aan geweest dat de officiele onthulling van het raam in de kerk zeker een half jaar is uitgesteld. Mijn pleidooi op mijn blog, later overgenomen door kranten, om te kijken of er genoeg draagvlak is voor het aanbrengen van een nieuwe glas, dat – afgaand op het fragment dat toen getoond werd (een soort donut) – nogal uit de toon leek te vallen bij de figuratieve glazen in dit nationale cultuurbezit.

Mulders reageerde adrem en nodigde mij van harte uit voor een bezoek aan het atelier in filmTilburg. In de film met The making of… zijn ook beelden van dit bijzondere bezoek te zien (zie foto tezamen met museumdirecteur Gerard de Kleijn). Zijn inspirerende verhaal, maar uiteindelijk het glas zelf, deed mij helemaal omgaan. Het glas zou je het best, in lijn met de wapenspreuk van Gouda (per aspera ad astra, door de doornen naar de sterren), kunnen omschrijven als een opgaande beweging van de duisternis van het aardse leven naar het hemelse licht. Centraal in het glas er er de kleurenpracht van de pauw, symbool van het nieuwe leven; van de opstanding. Daarmee pelt Mulders de boodschap van Erasmus voor dit gebedshuis af tot de absolute kern, namelijk tot de boodschap van het Evangelie, het boek dat de Gouds-Rotterdamse geleerde volgend jaar precies vijfhonderd jaar geleden vertaalde van het Grieks in het Latijn. Met deze vertaling zette hij een grote stap in de richting van zijn streven naar zuivering van de kerk door een teruggrijpen op de bron.

glasspat

Marc Mulders slaagt er zo in de geest van Erasmus, die omnipresent is in alle zestiende-eeuwse Goudse Glazen met thema’s uit het leven van Jezus en Johannes de Doper, terug te glazenierbrengen tot zijn essentie. Geen sterk figuratief glas dus, zoals de meeste andere glazen, maar wel met figuratieve elementen. En in een kleurstelling die in balans is met de omgeving, niet in de laatste plaats door de hemelsblauwe lucht die zoveel glazen in de kerk kenmerkt. Maar ook door de kleurstelling van de cirkel, bollen zo u wilt, die overvloedig aanwezig zijn in het glas. Voor mij staan die voor het huidige tijdsgewricht, waarbij het individu de gemeenschap ontstijgt of ontvliedt, op zoek naar zijn eigen heil. Daarmee is het glas tegelijkertijd klassiek en modern in zijn verschijning. Bovenal is het een hoopvol glas, waarin het licht tot in de ziel doordringt.

Het bijzondere van het Erasmusglas is ook de beoogde plek in de kerk: tegenover het Bevrijdingsglas uit 1947 van Charles van Eijck en bezijden het Coornhertglas, met de symbolische uitwerking van de Vrijheid van Conscientie. Daarmee krijgt de Sint-Jan een zeer bijzondere en actuele hoek, waarin de boodschap van hoop, tolerantie en bevrijding samenkomt in een ongekende kleurenpracht. Dat is een aanwinst voor kerk en stad, die geheel past in de traditie van het levend monument, dat de Sint-Jan – mede dankzij de protestantse gemeente die er in groten getale in kerkt – nog altijd is.

Deze verrijking werd niet onmiddellijk herkend en gewaardeerd door de ambtenaren van monumentenzorg en gemeente. Zij wilden eerst advies van het Rijk en van externe deskundigen en hielden lang staande dat het schervenraam dat moet wijken – restanten van een restauratie uit 1930 – monumentale waarde heeft en eigenlijk behouden zou moeten blijven. In een poging de scherven te lijmen heb ik vrijdag nog met wethouder Daphne Bergman en deze ambtenaren om tafel gezeten, om te benadrukken dat het raam daadwerkelijk een waardevolle en eigentijdse aanwinst is. Die vergunning, zo werd mij toen verzekerd, gaat er komen, waarschijnlijk nog voor de zomer. Maar Marc Mulders wil het eerst zien en dan geloven. Tot die tijd zullen wij hem niet in Gouda zien en daarom toch vooral zelf het verhaal moeten vertellen over de Geest van Erasmus, die van dit glas af spat.

Haardstenen als historische bron

Eerder op deze site is gewezen op het belang van Hollandse tegels als historische bron. Maar er zijn meer aardewerken producten die de historicus kunnen helpen bij het onderzoeken en interpreteren van het verleden. Onlangs verwierf ik een haardsteen

Haardplaat uit 1618 met Bijbelse afbeelding

Haardplaat uit 1618 met Bijbelse afbeelding

met opmerkelijke afbeeldingen. Haardstenen dateren uit het einde van de zestiende en zeventiende eeuw, toen huizen nog geheel of gedeeltelijk van hout waren. Het brandgevaar was daardoor groot. In de huizen van meer vermogende burgers werden de wanden van haarden in de huizen daarom bekleed met vuurvaste stenen. Op veel van die stenen zijn met behulp vaneen  houten stempel motieven en afbeeldingen aangebracht. Meestal werden deze haardstenen aan de bovenkant bekroond met een grotere sluitsteen. In de zeventiende eeuw verdwenen dergelijke stenen vrij snel weer uit de huizen, omdat ze werden vervangen door gietijzeren haardplaten.

steen

De oude haardstenen zijn in de eeuwen daarna in hoog tempo uit de huizen verdwenen. Vandaar dat ze tegenwoordig tamelijk zeldzaam zijn. De meeste stenen worden aangetroffen bij opgravingen en verbouwingen. Ook mijn exemplaar zou op deze wijze aan het licht gekomen zijn, en wel in Deventer. Nu waren er in de Nederlanden waren er twee belangrijke ateliers waar haardstenen vervaardig werden; in Antwerpen en Utrecht. Beiden produceerden stenen uit fine roodbakkende klei. Er zijn ook zwarte stenen, maar dat zijn negentiende-eeuwse kopieen. De meeste haardstenen bevatten bijbelse en religieuze taferelen, maar ook wereldlijke onderwerpen en personen werden soms afgebeeld. Zowel de dikte en kleur van de steen en de thematiek van de bestempeling, duiden op een Antwerpse oorsprong van de Deventer steen. Utrechtse haardstenen zijn namelijk kleiner en dunner.

Haardsteen1

Anna van Oostenrijk

Anna van Oostenrijk

De haardsteen toont twee medallions met (deels gesleten) portretten, die gevat zijn in ruiten en halve en kwart-rozetten. Afgaand op de afgebeelde kronen en nog zichtbare delen van het jaartal, 1581, kunnen we vaststellen dat het gaat om niemand minder dan Koning Philips II en zijn vierde echtgenote Anna van Oostenrijk, met wie hij in 1570 in het huwelijk trad. Zij overleed in 1580 en werd slechts 30 jaar. De steen is dus kort na het overlijden van de Spaanse koningin, als een vorm van aandenken, vervaardigd. Dat de steen in Deventer in een huis zou zijn aangebracht, is goed verklaarbaar, aangezien de stad toen nog onder Spaans gezag stond. Uit de licht geblakerde oppervlakte is af te leiden dat de steen ook daadwerkelijk in een functionerende haard heeft gezeten. Deze kleine geschiedenis in klei brengt ons dan ook direct in contact met het roerige verleden van de Nederlandse Opstand.